Ad van Rooij week uit naar België om z'n gevecht tegen machtsmisbruik van wet en recht als Klokkenluider voort te zetten

Belangenverstrengeling en corruptie in Sint-Oedenrode m.b.t. de milieupolitiek
Een lezing ex-raadsheer dr.mr. Wicher Wedzinga
over rechtspraak in ons Nederland

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ons patiënten-dossier bij het UWV blijkt toch fraudegevoelig m.b.t. werkgever Philips
Persconferentie van ing. A.van Rooij m.b.t. het milieubeleid van Philips Medical Systems
Correspondentie en aandacht voor 't conflict bij persconferentie van premier Balkenende
Zembla: Geef aandacht aan Nuloptie van Edelchemie voor verwerking van chemisch afval

Argusoog Radio
Brandbrief politici
Invitatie persconferentie
Een onrechtmatige dwangsom
Wolmanzouten: chemische tijdbom
Wob-Verzoek na acht jaar beantwoord
Aangifte bij 't College Procureurs-generaal
Bedrijven die aansprakelijk zijn voor de schade (BW)

De verwarring over kolencentrales en diffuse vergiftiging
Open mail aan D.W.C. Mouwen van Waterschap Hollandse Delta
Dwangsomverzoek aan B&W om illegale opslagstellingen te verwijderen
Beroepschrift tegen besluit van B&W St. Oedenrode inzake WOZ-waarde
Bedenkingen tegen een ontwerp-beschikking (art. 8.4 lid 1 Wet milieubeheer)

Persbericht over de illegale met corruptie afgedekte zandwinning in Sint-Oedenrode
St. Sociale Databank Nederland, nadere motivering verzoek om voorlopige voorziening
De pleitnota voor rechtbank Den Bosch onthult bestuurlijke zwendel B&W Sint-Oedenrode ?

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


Interview bij Omroep Brabant over verbod wolmanzouten
Van Rooij krijgt van S.s. Van Geel van VROM toch gelijk
Brief van Remi Poppe (SP) aan minister Alders van VROM
Brandbrief aan B&W van de gemeente Sint-Oedenrode
Bezwaarschriftcarrousel aan de Raad van State
Dwangsomverzoek van 1.000.000 per dag aan Nuon BV
Procedure tegen minister Zalm wegens machtsmisbruik
Het einde der tijden komt met subsidie van VROM !!


België verbiedt giftig CCA-hout, Nederlands subsidieert onze kankerdood
Verzoek om dwangsom van 100.000 - 100.000.000 tegen Van Aarle BV

Vaten met gif bij Texel vermoedelijk toch lekgeslagen
Visserij in de Noordzee mogelijk voor jaren verboden
Minimaal vijftig vaten wolmanzout in zee leeggelopen


Containers met arseenzuur in de Noordzee gevaar voor
volksgezondheid en milieu. Beluister de radiouitzending
met o.a. Krista van Velzen van de SPRechtszaak van A.M.L. van Rooij tegen machtsmisbruik door de politie
Procedure van A.M.L. van Rooij tegen machtsmisbruik door de politie
Brief aan HM de Koningin en voorzitter Raad van State
Ambtelijke fraude bij ruilverkaveling St.-Oedenrode

KN
Columns
Eco-terrorisme
Vrijwillige Milieurecherche
Buggenum versus Demkolec en groenstroom
Alle volksvertegenwoordigers in Tweede en Eerste Kamer moeten weten
Edelchemie, 'n Nederlandse reus op milieugebied met de NUL-optie als oplossing
Verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen, vanwege de Pikmeer-jurisprudentie
Zienswijze t.a.v. meevergassen van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale

     Zoeken binnen SDNL           

  Op deze pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
  Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
  het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.


  Kahlman versus Corus: Nadere motivering op ons bezwaarschrift d.d. 8 maart 2004
  Vervolg op het grensconflict en het kadaster
  Van Aarle BV stopt met het impregneren van hout met zware metalen
  Geding tegen besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant m.b.t. de Wet milieubeheer
  wegens illegale zandwinning door heeft M. den Ouden & Zn. BV te Sint Oedenrode
  Beroepschrift tegen het op 28 januari 2004 verzonden besluit van 26 januari 2004,
  kenmerk: 2004/3033, van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake Nuon Power Buggenum BV
  Verzoek om voorlopige voorziening / schorsing van het besluit van 26 januari 2004,
  kenmerk: 2004/3033, van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake Nuon Power Buggenum BV
  Pleitnotitie tegen de Minister van staatssecretaris van Financiën. Want bij verlies
  van deze zaak bij de raad van State hoeft niemand zich meer aan de wet te houden
  Nadere motivering aan de voorzitter van de Raad van State, mr. K. Brink
  Nadere motivering aan de voorzitter van de Raad van State, Dr. E.M.H. Hirsch Ballin
  Procedure tegen minister Zalm wegens machtsmisbruik rond de privacy
  Nadere stukken voor de Raad van State inzake bestemmingsplan en sekscentrum Oedenrode
  Nadere motivering bezwaarschrift 2003/30062, op handhavingsverzoek inzake Nuon Power BV
  Brief aan staatssecretaris Van Geel van VROM over Europese wetgeving m.b.t. Wolmanzouten
  Tweede Brief aan staatssecretaris Van Geel van VROM met WOB-verzoek m.b.t. Europese wetgeving
  Historische brief aan de voorzitter C. Boon van de Ver. Houtimpregneerinrichtingen in Nederland
  Reactie op uitnodiging van Awb-commissie bezwaarschriften, inzake Nuon Power Buggenum BV
  Verzoek om een dwangsom van 5.000 tot max. 500.000 tegen de Gebr. Smetsers
  Krijgt Palermo in Italie les van CDA-burgemeester P. Schriek uit Sint Oedenrode ???
  Brandbrief aan de voorzitter van de Europese Commissie Prodi over groencertificaten
  Open briefwisseling met het kadaster om historische gegevens en meting van het perceel
  In Sint-Oedenrode wordt met twee maten gemeten als het gaat om bouwvergunningen
  Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant
  Zienswijzen op de ontwerpwijziging Provinciale Milieuverordening van GS Noord-Brabant
  Hieronder het rondschrijven van de Socialistische Partij aan alle afdelingen
  Zienswijze over het ontwerp van de nota hergebruik van stortplaatsen van GS Noord-Brabant
  Open brief aan Milieudefensie n.a.v. publicatie in Binnenlands Bestuur over wolmanzouten
  Bewijs van samenspanning van regering en industrie m.b.t. het verwerken van gevaarlijk afval
  Na vijftien jaar knokken heb ik eindelijk alle bewijzen boven tafel
  Wie had dat ooit kunnen denken; de Staat der Nederlanden is al vanaf 1996
  voorzitter van een wereldwijd vertakte milieucriminele organisatie.
  Brief aan de Vice-President van de Raad van State Mr. H.D. Tjeenk Willink
  inzake wraking in een bestuursrechtelijk aangelegenheid
  Elf jaar lange samenspannende misdaad tegen A.M.L. van Rooij, zijn vrouw, kinderen en ouders
  Compliment voor de Europese Commissie omdat deze de democratie gestalte geeft. Applaus...!!
  Reactie naar aanleiding van het aangetekend schrijven van 28 februari 2003
  Anonieme ambtenaren bij Raad van State produceren voedingsbodem voor nieuwe jurisprudentie
  Incompetentie of gesjoemel rond procedures bij de Raad van State inzake Demkolec-centrale
  ambtenaren bij Raad van State produceren voedingsbodem voor onherroepelijke jurisprudentie
  Zeven locaties in Veghel aan de Rembrandtlaan en in de Bloemenwijk zijn vervuild
  Reactie van EKC op het verbolgen persbericht van de persvoorlichting Burger Belangen Leiderdorp
  Verzoek Wet Openbaarheid v. Bestuur (WOB) wegens lokaal eco-terrorisme in St-Oedenrode
  Bezwaarschrift tegen besluit nr: 02/62 van 18012-02, (WOB) met schade-aansprakelijkheidsstelling
  Inspraakreactie op het Gebr. Smetsers ingediende schetsplan voor de bouw van een opslagruimte/werkplaats
  WOB-Verzoek over de schade-aansprakelijkheid wanneer geïmpregneerde hout sloophout is geworden
  Zienswijzen n.a.v. aanvraag bouwvergunning voor een paardenstal met opslagruimte en stalling van J. Jansen
  Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van besluit van nr: 02/62, van B&W van St-Oedenrode
  Zelf politieke corruptie heeft zijn grens, want Europa verbiedt definitief het impregneren van hout !
  De Belgische kogel is door de kerk, nu eerst de chloortreinen in kort geding op 21 januari 2003
  Beklag ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering tegen het niet vervolgen van de Fa. Gebr. van Aarle

  PERSBERICHT: Milieucriminaliteit rondom geïmpregneerd hout na dertien jaar feitelijk bewezen
  PERSBERICHT: Verzoek om oplegging van een dwangsom van € 50.000 per dag tot max. € 5.000.000
  PERSBERICHT: Wob-verzoek over gedoogbeschikking, medeondertekend door burg. P. Schriek
  PERSBERICHT: Valsheid in geschrift in procedure bij Raad v. State. Mr. v. Dijk verantwoordelijk!
  PERSBERICHT: Gerotzooi met wetgeving bij Raad van State. Mr. van Dijk sjoemelt er lustig op los
  PERSBERICHT: Illegale baggerwerkzaamheden in De Oude Gracht te Eindhoven
  Hoofdofficier van Justitie weigert op aangifte al zeven jaar lang een beslissing te nemen
  Toezending nadere stukken Hoger beroepschrift d.d. 20-1-02, nader gemotiveerd bij brief van 15-1-02
  Slimme wijzing van het bestemmingsplan biedt ook ruimte voor een sekscentrum in Sint-oedenrode
  Open brief aan AKD Prinsen Van Wijmen, Advocaten- Notarissen, t.a.v. R. Stiekema wegens smaad
  Inspraakreactie op het Gebr. Smetsers ingediende schetsplan voor de bouw van een opslagruimte/werkplaats
  Open pleitnotitie voor de Raad van State inzake SDN vs Dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel
  Ombudsman blijkt belangenverstrengeld met geheimhouding openbare documenten contra Wim Kok
  Ombudsman houdt in het openbaar verslag het dossier geheim van en voor direct belanghebbende
  Ad van Rooij in Kleintje Muurkrant: Pikmeer-arrest maakt milieucriminelen
  Aangifte tegen officieren van Justitie wegens plegen strafbare feiten (art. 361, 365, 80, 310 WvS)
  Verantwoording van minister Donner geëist voor onwettige uispraak inzake Brockhus/Prov. Z-Limburg
  Brief aan de KEMA over verantwoording voor het toevoegen van Poederkoolvliegas aan cement
  Verzoek om informatie d.d. 16-8-2002 in uitspraaknr. 200105925/1/M1 van 31 juli 2002
   Nadere motivering bezwaarschrift over besluit, nr: 807802, op ons verzoek kenmerk: 14111/vz, om
   met een dwangsom van f 50.000 p.d tot max. f 500.000 om aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers
   te dwingen tot directe stillegging van baggerwerkzaamheden in en nabij 'Oude Gracht' te Eindhoven
   bezwaarschrift tegen de gedoogbeschikking voor het doen van proeven met meevergassen
   van secundaire brandstoffen in de Elektriciteitscentrale van Demkolec BV te Haelen
  Zuiveringschap meet met twee maten inzake RWZI-Panheel en Edelchemie ondank klimaatverandering
  Europese wetgeving m.b.t. milieu en afval wordt door de overheid genegeerd
  Verzoek de jacht te openen op een van de grootste Brabantse vervuilers: Gebr. van Aarle BV
  Beroepschrift tegen besluit, 8 april 2002, kenmerk 824948 van Gedep. Staten Noord Brabant
  De Raad van State is in deze zaak niet onafhankelijk en zelfs belangenverstrengeld
  Beroepschrift tegen het op 10 april 2002 genomen besluit, kenmerk 824948, van GS van Noord Brabant
  Open pleitnotitie van 7 januari 2001 aan de voorzitter van de Raad van State
  Bezwaarschrift tegen de gedoogbeschikking voor Elektriciteitscentrale Demkolec BV te Haelen
  Bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluiten voor agrarische bouwvlakken en het buitengebied
  De heer Huijbregts, verantwoordelijk milieuwethouder van Sint Oedenrode misbruikt bevoegdheden
  Groene stroom maffia heeft vrij spel. Politiek en media en milieubeweging slapen
  .Ing. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij- van Nunen in verzet tegen
  .de uitspraak no. AWB00/889 van 14 mei 2001 gewezen door mr. R.R. Winter
  Bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluiten voor agrarische bouwvlakken en het buitengebied
  Tegeneis tot het ontzetten van Chris Smitskamp uit het bestuur van Milieudefensie
  Brief aan het bestuur over de rechtspersoonsverwiiseling door Chris Smitskamp van Milieudefensie
  Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
  Collusie vergiftigt onze bouwvakkers
  Opeenvolgende PvdA-ministers van VROM, H. Alders, M. de Boer en J. Pronk zijn verantwoordelijk
  Verzetschrift tegen uw uitspraak 200106097/2/M1 van staatsraad mr. J.P.H. Donner
  Ook gewraakte rechters mogen beslissen! onthult Ad van Rooij in KM-magazine
   Beroepschrift tegen de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 14 november 2001,
   kenmerk: SDN/14111/vz, door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en de overtredingen door het
   aannemersbedrijf Mourik in samenspanning met de gemeente Eindhoven.
   Brief aan minister Pronk met een verzoek direct handhavend op te treden tegen het bijstoken
   van afval en gevaarlijk afval in de Demkolec elektriciteitscentrale te Buggenum, omdat dit in
   strijd is met uw op 3 aug. 2000 met de elektriciteitsproductiesector afgesloten beleidsafspraak.
   Nadere motivering van ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing v/h op 24 oktober 2001
   verzonden besluit van 23 oktober 2001, kenmerk: 2001/46817, van Gedeputeerde Staten van Limburg.
  Brandbrief aan minister Pronk over 't negeren van de Wet Openbaarheid van Bestuur door ambtenaren
  Vraagtekens over onafhankelijke positie mr. Oosting als staatsraad vd Raad van State
  Vraagtekens over positie van dr. D.K.J. Tommel als voorzitter van de werkgroep MER
  Uitzending 2 Vandaag over milieuschandaal de Mosbulten, Rijtvenweg en Wolfswinkel, St. Oedenrode
  Brief aan Milieudefensie uit 1990 nog niets aan actualiteit ingeboet m.b.t. consumenteninformatie
  Klacht over optreden ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders namens de staatssecretaris
  De overheid als afperser met dwangsommen wordt afgedekt door Justitie
  Aandachtspunten voor rechtbank 's-Gravenhage, wegens geheimzinnig zwijgen minister van Financiën
  Nadere motivering hoger beroep inzake F. v/d Biggelaar aan 't Achterom 5a, Sint Oedenrode.
   Pleitnotie in de procedure voor de Raad van State t.b.v. St. tot behoud leefmilieu Buggenum,
   Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum
   Brandbrief aan Milieudefensie te Amsterdam, aan Stichting Natuur en Milieu in Utrecht.
   Wereld Natuur Fonds te Zeist. Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
  1,3 miljard aan strijdige EU-subsidie voor o.a. de kolenvergasser Demkolec te Buggenum
  Brief aan minister Pronk met persbericht over Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
   Zienswijze op uw in de Nederlandse Staatscourant van 17 augustus 2001 (nr.158)
   gepubliceerde ontwerpbesluit "Intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen"
  Pamflet met klemmende vragen aan minister Netelenbos bij haar opening van wetland de Mosbulten
  Open brief aan minister Netelenbos over 't officiële bezoek aan het nieuwe Wetland in St.-Oedenrode
   Onmiddellijke intrekking van ons verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001,
   kenmerk aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  Brief aan minister Pronk met verzoek om informatie op grond Wet Openbaarheid van Bestuur
   Verzoek om voorlopige voorziening het besluit van 31-7-01, nr. CC 4877, van Ged. Staten
   van Limburg, inzake geaccepteerde verandering v.d. inrichting van Demkolec BV te Haelen.
  Pleitnotitie in aanvulling van de processen-verbaal inzake de voormalige stortplaats Wolfswinkel in Son
   Brabantse milieugedeputeerde Verheijen (PvdA) maakt zich nadrukkelijk schuldig
   aan massale fraude bij de ene na de andere bodemsanering in Noord-Brabant
   Brief aan minister Pronk i.v.m. voorlopige voorziening, resp. schorsing bij de Raad van State
   Dit n.a.v. uitspraaknr: 200101634/2 (29-5-2001) van de bestuursrechter van de Raad van State
  Brief van Marc Koene van St. Natuur en Milieu aan Toine van Bergen over onrust bij scholen in Olland
   Commentaar Rob Brockhus op de brief van Marc Koene (St. Natuur en Milieu)
   aan Toine van Bergen over de gevaren van speeltoestellen bij scholen in Olland
  Ing. van Rooij zegt Stichting Natuur en Milieu de wacht aan wegens smaad en valse voorlichting
  Stichting Natuur en Milieu geeft lagere scholen valse voorlichting over speeltoestellen. Collusie?
  Annet Verspeek schrijft bezorgd voor haar kind het schoolhoofd van de St. Petrusschool in Olland
  Milieurecherche vraagt Natuur en Milieu toelichting over ommezwaai gewolmaniseerde speeltoestellen
  Milieurecherche volgt Arrondissementsparket Zwolle met argusogen m.b.t. de aangifte tegen Essent
  Ing. v. Rooij (Ecologische Kennis Centrum) in KN-magazine: Ombudsman Oosting negeerde giffraude
   Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur i.v.m. de voorbereiding
   van een aangifte tegen alle huidige en voormalige milieu-inspecteurs binnen de regio Zuid
   De Pikmeer-arresten I en II oorzaak dat ambtenaren en bewindslieden die
   de wet overtreden strafrechtelijk immuun zijn voor strafvervolging
  Raad van State werkt mee aan oplichting van de Staat der Nederlanden
   Verzoekschrift aan vice-president van de Raad van Staten mr. H.D. Tjeenk Willink om
   handhaving van ambtelijke genegeerde wetgeving en het Pikmeerarrest te laten aanpassen
  Brief aan minister Pronk om handhavend op te treden tegen de milieucriminaliteit in Valkenswaard
   Drs. Ing. J.G. Vollenbroek verzoekt vice-president Raad van Staten mr. H.D. Tjeenk Willink
   om handhaving van ambtelijke genegeerde wetgeving en het Pikmeerarrest aan te late passen
  Onjuiste informatieverstrekking Tweede Kamer met verstrekkende gevolgen volksgezondheid
   Dringend verzoek om opschorting van verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot
   intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden
  Feitelijke en onmisbare informatie aan de Tweede Kamer met verstrekkende milieugevolgen
   Tweede verzoek om opschorting van verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot
   intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden
  St. Groen Wonen Bakel zendt nadere stukken in de zaak Helmondsestraat 60 Gemert-Bakel
   St. tot behoud leefmilieu reageert op Debat in PS eind januari over provinciale
   falen rondom vergunningen en handhaving in kader Wet milieubeheer en Wet bodembescherming
  St. tot behoud leefmilieu schrijft minister borst over de gevaren en gevolgen
  voor de volksgezondheid door inzet secundaire brandstoffen in Willem-Alexander Centrale
  Energiebedrijf Essent ontduikt belasting en misleidt haar 'Groene Stroom'-klanten
  Minister van Justitie: Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
  Dringend  verzoek om opschorting van verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot
   intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden
  J.E.M. van Rooij-van Nunen verzoekt intrekking milieuvergunning van de Gebr. van Aarle BV
  Eis tot opheffing strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren, overheid en bewindslieden
  Officier van Justitie in Nijmegen aangeklaagd wegens meineed. Zie het Alg. Dagblad
   Aanvraag voor besluit om onder de oplegging van dwangsom van f.100.000.000
   per dag tot het maximum van f.1.000.000.000,- Hickson Garantor Nederland BV
  Cassatieverzoek. Herziening Pikmeer-arresten, mede n.a.v. de rampen in Enschede en Volendam
  Verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen, vanwege de Pikmeer-jurisprudentie
  Ecologisch Kennis Centrum krijgt na 12 jaar gelijk van het RIVM dat met de eer wil strijken
  Pleitnotitie m.b.t. de bijstook van biomassa in de Willem-Alexander Centrale in Buggenum
  Eerste brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid
  Tweede brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid
  Derde brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid
  Gebr. van Aarle BV te Sint Oedenrode gebruikt verboden bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co
   Brief aan min. Pronk met verslag chemisch onderzoek Keuringsdienst van Waren Groningen
   over het bestrijdingsmiddel 'Superwolmanzout-Co' van Hickson Garantor BV te Nijmegen
  Column: Collusie dicteert de rechtbank! WIE VERGIFTIGT ONZE KINDEREN?
  Product- en risicoaansprakelijkheid van de door houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle BV producten
  Verzoek om vervolging Gebr. v. Aarle BV, St-Oedenrode, wegens adverteren met gewolmaniseerd hout
  Berufsverbot voor Ing. A.M.L. van Rooij door de Arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch
  Nijdige brief aan Mr. A.B.M. Hent, coördinerend vice-president Arrondissementsrechtbank, Den Bosch
   kinderen.htm convenant tussen Pronk (VROM), Jorritsma (EZ) en de elektriciteitsmaatschappijen legt
   Nederland onder de fall-out van zware metalen. Maar geld is belangrijker dan uw gezondheid
  Meneer Kok, bij mij rijst de vraag: Tot hoever heeft de corruptie zich in de top genesteld ?
  Open brief van Henk Klomp aan Minister President W. Kok over openheid en zuiverheid
  Merkwaardige benoeming van 'n drietal raadsheren te weten: de Mrs. Valk, Kooijmans en De Kroon
  Open brief aan B & W gemeente Valkenswaard met bezwaarschrift J.H.C. van Lieshout
  Pleitnotitie Raad van State over het beroepschrift van 3 september 1999, kenmerk: SGW/Gem/24019
  Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van 17 juli 2000, kenmerk: Bes/17070/VV
  Nadere motivering bezwaarschrift inzake multifunctionele sanering van EPZ-terrein te Buggenum
  Bedenkingen tegen Ontwerpbesluit Demkolec BV te Haelen i.v.m. vergunning GS Noord-Brabant
  Opm. startnotitie MER meevergassen van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale
  H.C. klomp/Antwoord Pigmans Ras, notarissen Janssen, op brief van 30-10-00, nr: 20097852/TG.
  Reactie op brief van 1-11-00, kenmerk: 20097852/TG, aan de huurders van enige panden in Eindhoven.
  H.C. klomp / brief aan Burgemeester en wethouders van Oirschot over intrekking beslaglegging
  Brief aan Janssen & Janssen, Gerechtsdeurwaarders om intrekking van aanzegging beslaglegging
  Een onthullende en begrijpende brief van de griffier van de Eerste Kamer aan Henk Klomp
  Drs. Toine van Bergen: De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat
  Toine van Bergen: het misleidende spel met de kolencentrales. Zware metalen in de ademlucht
  Reactie op uw brief van 13 oktober 2000 aan mevrouw Derkx-Passage van de Stichting
  tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum
  Bedenkingen tegen Ontwerpbesluit locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering (Staatscourant)
  Proposal for a Nobel Prize for Ir. L.M.M. Nevels of Edelchemie
  Collusie dicteert de Wetgever. De media zwijgen ....!
  Collusie dicteert de landelijke overheid. De media zwijgen ....!


  St. Sociale Databank Nederland (Internet Service)
  E-mail adres: sdn@planet.nl
  Internet site: ekc.htm
  Westkade 227, 1273 EA Huizen, Telefoon: 035-5244141
  Postbank rekening: 2446600

  Voor deskundigheid en juridisch advies:
  Ing. A.M.L. van Rooij
  Ecologisch Kennis Centrum, 't Achterom 9a, St. Oedenrode
  Telefoon: 0413-490387 - Telefax: 0413-490386