Aanvraag voor ' besluit om onder de oplegging van dwangsom van f.100.000.000
per dag tot het maximum van f.1.000.000.000,- Hickson Garantor Nederland BV


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN
Tevens verstuurd per fax 0317-471899 op 8 februari 2001.

Het college voor de toelating
van bestrijdingsmiddelen,
Postbus 217,
6700 AE Wageningen.

Sint Oedenrode, 8 februari 2001.

   OPEN BRIEF

Ons kenmerk: CTB/08028/av.

Betreft:

  Aanvraag tot het nemen van een besluit om onder de oplegging van een last onder dwangsom van f.100.000,- per dag tot het maximum van f.1.000.000.000,- Hickson Garantor Nederland B.V., Ambachtsweg 4, 6541 DB te Nijmegen te dwingen tot onmiddellijke intrekking van de aanvraag d.d. 27 maart 1997 (aanvraagnummer: 97-312 TV) tot verkrijgen van een verlenging van de toelating voor het middel superwolmanzout-Co, toelatingsnummer 8228N, tot 1 juni 2005.


Geacht college,

Hierbij verzoeken wij u onder de oplegging van een last onder dwangsom van f.100.000,- per dag tot het maximum van f.1.000.000.000,- Hickson Garantor Nederland B.V., Ambachtsweg 4, 6541 DB te Nijmegen te dwingen tot onmiddellijke intrekking van de aanvraag d.d. 27 maart 1997 (aanvraagnummer: 97-312 TV) tot verkrijgen van een verlenging van de toelating voor het middel Superwolmanzout-Co, toelatingsnummer 8228N, tot 1 juni 2005.

  Motivering aanvraag.

Bij besluit van 31 mei 2000, heeft u de bij besluit van 16 augustus 1991 toegelaten bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, toelatingsnummer 8228N, van Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen verlengt tot 1 juni 2005 (zij bijlage A)(3 pagina's).

In de toelatingsbeschikking staat geschreven dat Hickson Garantor Nederland B.V. de verlenging tot 1 juni 2005 heeft aangevraagd voor de werkzame stof arseenpentoxide en dat u daarop positief hebt beschikt. Bijgevoegd vindt u het verslag chemisch onderzoek d.d. 19 maart 1991 van de Keuringsdienst van Waren te Groningen van betreffend bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. (bijlage B) (2 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co 374 gram/liter arseenzuur bevat. Bijgevoegd vindt u verder:

 • ons verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van 21 januari 2001, kenmerk: VROM/21011/vi, aan de minister van VROM drs. J.P. Pronk (bijlage C)(8 pagina's).
 • het besluit van 6 februari 2001, kenmerk MJZ2001014946, van de minister van VROM op ons bovengenoemd verzoek om informatie. (bijlage D)(2 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit die inhoud kunt u opmaken dat in de publicatie 'EEG/793/93:parallelle lijst vastgesteld' in het RIVM/Informatiebulletin Milieugevaarlijke stoffen van maart 1997, jaargang 4, nummer 1, letterlijk het volgende staat geschreven:

Op 27 januari 1997 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Verordening (EG) nr.142/97 (pbEG L25) vastgesteld. De fabrikant(en) en importeur(s) van 'arseenzuur' moeten de Commissie binnen 4 maanden na inwerkingtreding van deze verordening alle relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan deze stoffen.

De verstrekte informatie dient als basis voor een Europese risicobeoordeling van arseenzuur. Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd door de Commissie in het kader van de te starten herzieningsprocedure krachtens de artikelen 69, 84 en 112 van het Toetredingsverdrag voor de bepalingen die in de nieuwe lidstaten nog niet van toepassing zijn. Een vaststaand feit is dat al het arseenzuur dat Hickson Garantor B.V. als product 'superwolmanzout-Co' verkoopt aan de houtimpregneerbedrijven, via het geïmpregneerde hout, vroeg of laat volledig op een ongecontroleerde wijze in de compartimenten water, bodem en lucht, en als zodanig in onze voedselketen en drinkwater terecht zal komen.

Op grond van bovengenoemde Verordening moest Hickson Garantor B.V. al in 1997 de Commissie van de Europese Gemeenschappen alle benodigde informatie verstrekken die dient als basis voor een Europese risicobeoordeling. Zowel die informatie als wel bijbehorende Europese risicobeoordeling moet al ruim 3 jaar in uw bezit zijn.

Uit bijgevoegd besluit van 6 februari 2001 van de minister van VROM blijkt dat het ministerie van VROM niet beschikt over deze vereiste Europese risicobeoordeling. Uit telefonisch contact met een ambtenaar van uw college is gebleken dat ook u niet beschikt over deze vereiste Europese risicobeoordeling. Hiermee is vast komen te staan dat Hickson Garantor Nederland B.V. heeft aangevraagd voor de werkzame stof arseenpentoxide (304 g/l) en het in werkelijkheid de werkzame stof arseenzuur (374 g/l) blijkt te zijn.

  Dit betekent dat Hickson Garantor Nederland B.V. in haar aanvraag voor verlenging van superwolmanzout-Co d.d. 27 maart 1997 opzettelijk valsheid in geschrift heeft gepleegd om daarmee onder de wettelijk verplichte Europese risicobeoordeling uit te komen.

Met vorenstaand feitelijk bewijsmateriaal is onomstotelijk komen vast te staan dat het door u bij besluit van 31 mei 2000 tot 12 juni 2005 verlengde bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, toelatingsnummer 8228N, de werkzame stof arseenzuur (374 g/l) bevat en niet de werkzame stof arseenpentoxide (304 g/l) waarop u positief heeft beschikt.

Nu hiermee is vast komen te staan dat Hickson Garantor Nederland B.V. in superwolmanzout-Co een andere werkzame stof (arseenzuur i.p.v. arseenpentoxide) gebruikt als waarvoor u bij besluit van 31 mei 2000 tot 1 juni 2005 een verlengingsbeschikking hebt afgegeven, betekent dat u hiertegen onmiddellijk handhavend dient op te treden. Temeer daar Hickson Garantor B.V. als gevolg van haar gepleegde valsheid in geschrift de bij verordening (EG)nr.142/97 verplichte Europese risicobeoordeling heeft ontdoken, hetgeen miljarden guldens aan milieu- en gezondheidsschade binnen de Europese gemeenschap tot gevolg zal hebben.

Op grond van vorenstaande feiten richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om Hickson Garantor Nederland B.V. met de oplegging van een dwangsom van f.100.000,- per dag tot een maximum van f.1.000.000.000,- te verplichten tot onmiddellijke intrekking van haar aanvraag d.d. 27 maart 1997 (aanvraagnummer 97-312 TV) waarvoor u bij besluit van 31 mei 2000 tot 1 juni 2005 een verlengingsbeschikking hebt afgegeven.

Behoudens uw positieve beschikking, binnen 48 uur na ontvangst van deze aanvraag, achten wij uw college volledig aansprakelijk voor alle milieu- en gezondheidsschade die de werkzame stof arseenzuur, vanuit het door u toegelaten bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, binnen alle EG-lidstaten vanaf 31 mei 2000 heeft aangericht en nog zal aanrichten.

Wij achten het van groot belang om dit hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op een te starten gerechtelijke procedure tegen uw college. In die procedure zal dit verzoek worden overlegd.

In afwachting van uw beschikking, binnen 48 uur na heden, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-ctb1.htm

Bijlage: Deze aanvraag bevat een 4-tal bijlagen, bestaande uit 15 pagina's.

Aanleiding
Verzoek jacht te openen op vervuilers
Raad van State verbiedt het shredderen van afvalhout
Verslag hoorzitting van de Commissie Toelichtng bestrijdingsmiddelen
Het besluit van het ministerie van VWS over de toelating van Superwolmanzout-CO
De vergunning zoals die door het ministerie van WVC op 1991 werd afgegeven voor Superwolmanzout-CO
Arseenzuur als werkzame stof in bestrijdingsmiddelen; waaronder de niet agrarische bestrijdingsmiddelen
Titanengevecht tegen de gesubsidieerde milieuvergiftiging is bijna gewonnen
Arrest Europees Hof Vijfde Kamer (Luxemburg) tegen VROM en EPON-centrale waaronder geïmpregneerd hout