Provincie Gelderland bleef jarenlang sanering stortplaatsen uitstellen
Gelderse gemeenten ontlopen aansprakelijkheid voor vuilstort

EuroStaete . . Politiek . . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Stortplaatsen

Hieronder het rondschrijven van de Socialistische Partij aan alle afdelingen

Provincie Gelderland bleef jarenlang sanering stortplaatsen uitstellen
Gelderse gemeenten ontlopen aansprakelijkheid voor vuilstort

Arnhem, 16 juni 2003

De Statenfractie van de Socialistische Partij (SP) heeft tijdens de commissievergadering Economie en Milieu van 11 juni j.l. de handelswijze van de provincie rond het saneren van oude stortplaatsen fel bekritiseerd. Onlangs verscheen een onderzoeksrapport waaruit bleek dat er rondom honderden voormalige stortplaatsen in Gelderland sprake is van (deels ernstige) risico's voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

De acute risico's betreffen enerzijds het feit dat de afdeklaag vaak te dun is. Daardoor kunnen omwonenden, spelende kinderen en ook dieren gemakkelijk in contact komen met uiterst gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er sprake van het weglekken van stoffen in het grond- en slootwater. Dit laatste brengt risico's met zich mee voor het vee, dat uit sloten drinkt.

Al in 1989 kreeg de provincie opdracht, op grond van het Nationaal Milieu Beleidsplan, om alle oude stortplaatsen te onderzoeken. De provincie bleef echter 9 jaar lang met de handen over elkaar zitten. Pas in 1998 werd de onderzoeksopdracht gegeven aan een adviesbureau, en in januari 2003 werden de resultaten gepresenteerd.

In een groot aantal gevallen betreft het voormalige stortingen van vuilnis door gemeenten. Het gevolg van dit lakse optreden van de provincie is, dat tal van gemeenten niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het feit, dat ze vóór 1969 soms zeer giftige vuil hebben gestort op grond van particulieren.

In verband met een verjaringstermijn van 30 jaar, op grond van de Wet Bodembescherming (WBB), zijn particuliere eigenaren per 1 januari 2000 zelf aansprakelijk voor onderzoeks- en saneringskosten.

Volgens gedeputeerde Aalderink hebben tot nu toe ongeveer 50 particulieren geweigerd aan het onderzoek medewerking te verlenen. Men wil eerst duidelijkheid over wie er voor eventuele saneringskosten opdraait. Gezien het bovenstaande valt dat te begrijpen.

Namens de SP sprak Toine van Bergen tijdens de commissievergadering van 11 juni over falend bodembeleid: "Negen jaar, van 1989 tot 1998 , is men met de handen over elkaar blijven zitten. Daardoor zijn de gezondheidsrisico's van mens en milieu op het spel gezet, en bovendien is aan gemeenten de kans geboden om per 1 januari 2000, ten koste van particulieren, hun aansprakelijkheid te ontlopen."

Voor informatie over dit persbericht: Toine van Bergen, tel: 024-3452585 of 06-23018667.Gelders milieugedeputeerde toont zich hardleers

29-05-2003

De afgelopen jaren werd milieugedeputeerde Aalderink (VVD) diverse malen om de oren geslagen met kritiek van de milieubeweging en de Raad van State op zijn veel te slappe vergunningenbeleid. Dat was voor de Statenfractie van de SP reden om enkele maanden terug een motie van afkeuring tegen hem in te dienen. Aalderink overleefde die motie en is nu zelfs teruggekeerd op dezelfde post.

    Het lijkt er nu, enkele maanden na de verkiezingen, al op dat deze
    Gelderse milieugedeputeerde halsstarrig weigert om zijn (milieu)leven te beteren.

Professor Gilhuis uit Tilburg verrichtte onderzoek naar uitspraken van de Raad van State over bedrijven in de regio Nijmegen, die nadelig uitvielen voor de provincie. Zijn conclusies liegen er niet om. In een groot aantal gevallen had kunnen worden voorzien dat men bij de Raad van State het schip in zou gaan. Gilhuis ondersteunt daarmee de visie van de SP dat in een aantal gevallen doelbewust te slappe vergunningen zijn afgegeven of niet handhavend is opgetreden tegen milieuovertredingen. Het bagatelliseren is echter al weer begonnen. 'Het gaat maar om een paar gevallen, en alleen in de regio Nijmegen' zegt Aalderink. Maar hij weet heel goed dat het elders in de provincie niet anders is. Recent vernietigde de Raad van State weer een drietal vergunningen van bedrijven. En wel in verschillende delen van Gelderland.

Ten eerste bleek de kippenmestverbrander Fibroned in Apeldoorn een veel te soepele vergunning te hebben. Daarbij werden de burgers van Apeldoorn onvoldoende geïnformeerd over de plannen van dit bedrijf. Het lijkt wel of de milieugedeputeerde direct belang heeft bij dit project, want direct na de voor hem negatieve uitspraak is Aalderink overleg gestart om een nieuwe vergunning mogelijk te maken. En dat terwijl de noodzaak van een kippenmestverbrander sterk betwist kan worden. De vogelpest zal naar verwachting tot gevolg hebben dat er in de toekomst aanmerkelijk minder mest beschikbaar zal zijn.

Duidelijk is in ieder geval al wel dat ook in de nieuwe vergunning Fibroned veel soepeler behandeld zal worden dan andere afvalverbrandingsinstallaties. De provincie wil nu weliswaar een actief koolfilter voorschrijven, maar nog steeds geen natte gaswasser en een elektrostatisch filter. De afvalverbranders ARN bij Nijmegen en AVIRA bij Duiven hebben deze laatste twee voorzieningen wel. Deze bevoordeling van Fibroned is des te meer merkwaardig, omdat uit contacten van omwonenden met de projectleiders is gebleken, dat Fibroned het niet bij kippenmest wil laten. Ook diverse andere soorten afval wil men er gaan verbranden.

Een tweede voorbeeld: vorige week werd de milieuvergunning van varkensflat De Knorhof in Kapel-Avezaath van tafel geveegd. De Raad van State was het eens met omwonenden die stelden, dat er een veel strengere vergunning moet komen, omdat het eigenlijk om een afvalverwerkend bedrijf gaat. Agrarisch en voedselafval wordt daar aan de varkens gevoerd. En het is belangrijk om daarop veel strenger te letten, want nieuwe dierziekten liggen op de loer.

Ten slotte komen we toch nog een keer in Nijmegen terecht. De milieuvergunning van papierfabriek SAPPI is eveneens in de papierversnipperaar verdwenen. Dit omdat de provincie verzuimd had om ook te bekijken of er een nieuwe vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is. Dit is wettelijk verplicht en zeker van groot belang, want deze papierfabriek loost heel wat stoffen op het Maas-Waalkanaal. Door de vernietiging van de vergunning is er nu weer een milieuvergunning uit 1974 (!!!) van toepassing. Dat betekent dat tal van gevaarlijke stoffen illegaal de lucht in blijven gaan.

Als gedeputeerde Aalderink echt een nieuwe start wil maken, en prijs stelt op het vertrouwen van de SP, zal hij toch ten minste de niet zo fraaie waarheid onder ogen moeten zien. Die waarheid is dat het huidige milieubeleid fundamenteel tekort schiet.

Toine van Bergen,

Lid commissie Milieu en Economie van de Provincie Gelderland namens de Socialistische Partij
Zie de website van de Vrijwillige Milieu Recherche