H.C. klomp / brief aan Burgemeester en wethouders der gemeente Oirschot


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 4 november 2000
Aantekenen en per fax 0499 - 574235

OPEN BRIEF

Burgemeester en wethouders der gemeente Oirschot,
Postbus 11,
5688 ZG Oirschot.


Ons kenmerk: Kl/04110/WOB.

Betreft: H.C. Klomp (cliënt)/

  • verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
  • verzoek om intrekking beslaglegging op het pand aan de Mecklenburgstraat 2/ Willem de Zwijgerstraat 17, te Eindhoven.


Geacht college,

Namens de heer H.C. Klomp, , hierna te noemen: cliënt, laat ondergetekende u hierbij de volgende informatie toekomen:

  • Een afschrift van onze brief van 4 november 2000, kenmerk: Kl/04110/Ras, aan H.G.J.M. Ras, Pigmans Ras notarissen Janssen te Eindhoven (3 pagina's).
  • De exploit van 3 november 2000, opdracht: 6440/AM/wd, van mr. F.M. Vaarten, Gerechtsdeurwaarder bij Janssen & Janssen c.s. te Eindhoven (4 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat in uw opdracht beslag is gelegd op het pand van cliënt aan de Mecklenburgstraat 2/ Willem de Zwijgerstraat 17, te Eindhoven, zonder te beschikken over een juridische titel.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen:

  • De concrete zinsnede uit artikel 3:277 BW jo artikel 524 en 511 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hetgeen moet worden gelezen in samenhang met het Arrest van het Hof 's-Hertogenbosch d.d. 16 maart 1999, waarop u de juridische titel voor de beslaglegging hebt gebaseerd.
  • Ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om de hierboven verzochte informatie binnen 14 dagen na heden te verstrekken.

Om deze procedure niet te frustreren bent u eveneens wettelijk verplicht de in uw opdracht gedane beslaglegging op het pand aan de Mecklenburgstraat 2/Willem de Zwijgerstraat 17 te Eindhoven met onmiddellijke ingang in te trekken tot het moment u op dit verzoek om informatie heeft beschikt en op een eventueel daarop volgend verzoek om voorlopige voorziening bij de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch is beslist.

Behoudens toezending van de hierboven verzochte informatie binnen 14 dagen na heden, en de schriftelijke bevestiging waarin u ons kenbaar maakt dat u de beslaglegging op genoemd pand van cliënt lopende deze procedure onmiddellijk intrekt, is er sprake van het plegen van een strafbaar feit. In dat geval zal hiervan aangifte, tevens aanklacht, worden gedaan bij de hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

Omdat uw handelen jegens cliënt ons inziens is ingegeven door de georganiseerde misdaad zal hieraan maximale openbaarheid worden gegeven. Om die reden hebben wij deze brief laten registreren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: www.sdnl.nl/ekc-kl05.htm

Voor uw besluit op dit verzoek is bij deze stichting ruimte gereserveerd op adres: www.sdnl.nl/ekc-kl06.htm De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage C)(1 pagina).

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,


Hoogachtend, ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.