Verzoek om een dwangsom van Ä 100.000 tot max. Ä 100.000.000 tegen de Gebr. van Aarle


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Sint Oedenrode, 26 oktober 2003.

Burgemeester en wethouders
Van Sint Oedenrode,
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.


Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 26 oktober 2003.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: Aar/26103/VZ.

Betreft:

 • .J. van Rooij, J.M. van Rooij v/d Heijden, A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliŽnten)/
 • Verzoek om met de oplegging van een dwangsom van Ä 1000.000,- per dag tot een maximum van Ä 100.000.000,- de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten onmiddellijk te stoppen met het in de gebruiks- en afvalfase brengen van dagelijks zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.
 • Tevens verzoek om met de oplegging van een dwangsom van Ä 1000.000,- per dag tot een maximum van Ä 100.000.000,- de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten tot het onmiddellijke terugnemen van al zijn sinds 11 augustus 1992 aan de consument geleverde geïmpregneerde hout. Dit omdat daarmee zo'n 62.150 kg arseen en 86.900 kg chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, in de gebruiks- en afvalfase zijn gebracht zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.
 • Tevens wordt u hierbij aansprakelijk gesteld voor alle materiele en immateriŽle schade die u bij cliŽnten hebt aangericht als gevolg van uw jarenlange passieve gedoogbeleid, waarbij de Gebr. van Aarle B.V. van u ruim 11 jaar lang dagelijks zo,n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI in water, bodem en lucht heeft mogen dumpen zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.


Geacht college,

Namens A.J. van Rooij, J.M. van Rooij v/d Heijden, A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, hierna te noemen: cliŽnten, verzoeken wij u om met de oplegging van een dwangsom van Ä 1000.000,- per dag tot een maximum van Ä 100.000.000,- de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten onmiddellijk te stoppen met het in de gebruiks- en afvalfase brengen van dagelijks zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Tevens verzoeken wij u om met de oplegging van een dwangsom van Ä 1000.000,- per dag tot een maximum van Ä 100.000.000,- de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten tot het onmiddellijke terugnemen van al zijn sinds 11 augustus 1992 aan de consument geleverde geïmpregneerde hout. Dit omdat de Gebr. van Aarle daarmee zo'n 62.150 kg arseen en 86.900 kg chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, in de gebruiks- en afvalfase heeft gebracht zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.


Motivering handhavingsverzoek/schade-aansprakelijkstelling

In uw bij brief van 1 oktober 2003, nummer 03/1754, verzonden besluit van 23 september 2003 heeft u letterlijk het volgende beslist (zie bijlage 1):
"Aan hun beslissing van 25 februari 2003 waarbij het verzoek van indieners is afgewezen, ligt de opvatting van het college ten grondslag dat de milieuvergunning waarover het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. beschikt, niet uitstrekt tot de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout".

De Gebr. van Aarle B.V. maakt van met arseen en chroom VI geïmpregneerd hout geïmpregneerde houten producten als kinderspeeltoestellen, tuinhuisjes, schuttingen, pergola's, vlonders, picknicktafels e.d. Door deze geïmpregneerde houten producten rechtstreeks aan consumenten en via derden aan consumenten te verkopen brengt de Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks zo'n 5650 kg. arseen (arseenzuur) en 7900 kg. chroom VI (chroomtrioxide) in de gebruiks- en afvalfase, zonder te beschikken over een daartoe vereiste milieuvergunning. Dat heeft u bij besluit van 23 september 2003 zelf beslist (zie bijlage 1).

Al dit arseen en chroom VI dat de Gebr. van Aarle B.V. in de gebruiks- en afvalfase brengt komt vroeg of laat in water, bodem en lucht terecht. De aan de Gebr. van Aarle B.V. verleende milieuvergunning schrijft namelijk geen terugnameplicht van het aan de consumenten geleverde geïmpregneerde hout, en verontreinigde bodem als gevolg van uitloging, voor.

Arseen (arseenzuur) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof van water, bodem en lucht en chroom VI (chroomtrioxide) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof voor lucht. Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al in 1986 in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden vermeden. "Dit internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal goedgekeurde Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 overgenomen. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2 (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

In dit Indicatieve Meerjarenprogramma milieubeheer 1986-1990 staat letterlijk de volgende tekst:

 • Arseen is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
 • chroom VI is een zwarte lijststof voor lucht.
 • in het milieu brengen van deze zwarte lijststoffen dient gezien hun milieusvhadelijke eigenschappen vermeden te worden.
 • onder milieuschadelijkheid wordt verstaan stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit, teratogeniteit, afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden.
 • zwarte lijststoffen worden op grond van hun eigenschappen geacht een bijzondere bedreiging te vormen voor de kwaliteit van bodem, water (waaronder zeewater) en lucht.
 • door intercompartimentaal transport kunnen deze stoffen ook een schadelijke werking uitoefenen in een ander compartiment dan waarin de emissie plaatsvindt.
 • voor stoffen van de lijst van zwarte stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.
 • de lijst van zwarte lijststoffen voor het milieubeleid heeft een richtinggevende betekenis voor overheden (waaronder burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode) beslast met de vergunningverlening en de betrokken bedrijven.

Op grond van bovengenoemde tekst uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 was u als bevoegd gezag wettelijk verplicht om in de aan de Gebr. van Aarle B.V. op 19 november 1991 verleende milieuvergunning voorschriften op te nemen die moeten voorkomen dat door de Gebr. van Aarle B.V. op de hierboven omschreven wijze jaarlijks zo'n 5650 kg. arseen (arseenzuur) en 7900 kg. chroom VI (chroomtrioxide),- zijnde zwarte lijststoffen-, in water, bodem en lucht worden gebracht.

Uw op 19 november 1991 verleende milieuvergunning, die in strijd met het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 tot stand is gekomen, is er de oorzaak van dat de Gebr. van Aarle B.V. vanaf 11 augustus 1992 tot op heden door verkoop van geïmpregneerde houten producten aan consumenten zo'n 62150 kg arseen (arseenzuur) en 86900 kg chroom VI (chroomtrioxide) in water, bodem en lucht heeft gebracht zonder een daartoe vereiste milieuvergunning.

Elke dag dat u de Gebr. van Aarle B.V. hiermee laat doorgaan komen er zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI bij. Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om:

 • met de oplegging van een dwangsom van Ä 1000.000,- per dag tot een maximum van Ä 100.000.000,- de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten onmiddellijk te stoppen met het op de hierboven beschreven wijze in water, bodem en lucht brengen van dagelijks zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.
 • met de oplegging van een dwangsom van Ä 1000.000,- per dag tot een maximum van Ä 100.000.000,- de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten tot het onmiddellijke terugnemen van al zijn sinds 11 augustus 1992 aan de consument geleverde geïmpregneerde hout. Dit omdat daarmee zo'n 62.150 kg arseen en 86.900 kg chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, in de gebruiks- en afvalfase zijn gebracht zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

U heeft van meet af aan geweten dat de aan de Gebr. van Aarle verleende milieuvergunning zich niet uitstrekte tot de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout. U hebt al die jaren het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf gebruikt ter verrijking van een grote georganiseerde criminele organisatie, waarvan uzelf onderdeel uitmaakt.

Als gevolg daarvan hebben cliŽnten en de kinderen van cliŽnten , waaronder ondergetekende, grote materiele en immateriŽle schade ondervonden. Hoe groot die schade is kunt u lezen in mijn brief d.d. 21 oktober 2003, kenmerk: Aar/Smet/21103/br, aan U (zie bijlage 3 of www.sdnl.nl/ekc-bw64.htm). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit. CliŽnten stellen u hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die schade en zullen die schade door een erkend bureau laten berekenen tot een schadebedrag en op u gaan verhalen.

Benevens de aangerichte schade bij cliŽnten heeft u hiermee ook honderden miljoenen euro's aan materiŽle en immateriŽle schade veroorzaakt bij de consumenten die het van de Gebr. van Aarle B.V. afkomstige geïmpregneerde hout hebben gekocht. Genoemde grote samenspannende criminele organisatie, waarvan u onderdeel uitmaakt, hebben zich hieraan met miljoenen euro's onrechtmatig verrijkt. CliŽnt heeft besloten hiervan aangifte te doen bij justitie in 's-Hertogenbosch. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

Om u ervan te overtuigen dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een eventueel afwijzend besluit van u zal vernietigen, zullen wij dat toelichten met een tweetal voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Wanneer het houtverwerkende bedrijf Gebr. van Aarle B.V. zonder een daartoe vereiste milieuvergunning door verkoop van producten aan consumenten dagelijks zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI in de gebruiksfase en afvalfase mag brengen, -met de wetenschap dat al deze zwarte lijststoffen later in water, bodem en lucht en daarmee in planten(voeding), mensen en dieren terecht komt-, dan mag dat op grond van een daaruit ontstane jurisprudentie voortaan ieder bedrijf in Nederland die producten aan consumenten verkoopt. Een aardappelboer bijvoorbeeld mag dan op grond van die jurisprudentie zonder een daartoe vereiste milieuvergunning zijn consumptieaardappelen volpersen met arseen en chroom VI en vervolgens door verkoop ervan in de gebruiks- en afvalfase brengen. Het moge u duidelijk zijn dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een dergelijke onherroepelijke jurisprudentie nooit zal laten ontstaan.

Voorbeeld 2:

Evenals "zwarte lijststoffen" moeten ook "radioactieve stoffen" met een maximale brongerichte aanpak uit water, bodem en lucht worden geweerd. Op grond van een hieruit ontstane jurisprudentie mag ieder bedrijf in Nederland, die producten aan consumenten verkoopt, zonder een daartoe vereiste milieuvergunning al die producten volstoppen met radioactief afval en als zodanig in de gebruiks- en afvalfase brengen. Het moge u duidelijk zijn dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een dergelijke onherroepelijke jurisprudentie nooit zal laten ontstaan.

Op grond van artikel 18:16 van de Wet milieubeheer bent u wettelijk verplicht om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier weken na de datum waarop u dit verzoek heeft ontvangen een besluit te nemen op dit handhavingsverzoek. In alle eerder aangespannen procedures tegen het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. worden door u de maximale wettelijke termijnen waarbinnen u moet beschikken met jaren overtreden als niet tegen die weigering om te beschikken ( fictief besluit ) via een aangespannen gerechtelijke procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een snellere beslissing wordt afgedwongen. Met nadruk verzoeken wij u dat nu niet te doen en binnen het maximaal wettelijke termijn van vier weken een besluit te nemen op dit handhavingsverzoek.

Om te voorkomen dat dit volledig blootgelegde grootste milieu- en misdaad-schandaal uit de Nederlandse geschiedenis toch nog de doofpot ingaat hebben wij dit handhavingsverzoek laten plaatsen bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internetadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw65.htm Uw besluit daarop zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

De machtiging van cliŽnten vindt u bijgevoegd (zie bijlage 4)

In afwachting van uw spoedige besluitvorming tekenen wij,

Hoogachtend, Ecologisch Kennis centrum B.V. voor deze, Ing. A.M.L. van Rooij, directeur. C.c.

 • Dhr. Prodi, voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
 • Dhr. Mr. P.H. Donner, de minister van Justitie
 • De voltallige gemeenteraad van Sint Oedenrode.
 • Dhr. H. Smolders, voormalig Tweede Kamerlid van de LPF.
 • Mw. M. van Boxtel, SP-statenlid bij de provincie Noord Brabant, tevens voorzitter SP-fractie Sint Oedenrode.
 • Dhr. O. Mellema, Socialistische Partij landelijk.
 • Dhr. N. Voss, socialistische Partij, landelijk.
 • Mw. P. Hemelrijk, freelance journaliste.
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.
 • Dhr. R. van der Lee, Brabants Dagblad
 • Redactie kleintje Muurkrant
 • Dhr. T. v.d Ham, 2 Vandaag TV
 • Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland
 • Dhr. A.P. van der Linden, Sint Oedenrode.


Bijlage:

 1. Het bij brief van 1 oktober 2003, nummer 03/1754, verzonden besluit van 23 september 2003 van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (5 pagina's).
 2. Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 1985-1986, 19204 nrs. 1-2 (5 pagina's).
 3. Brief d.d. 21 oktober 2003, kenmerk Aar/Smet/21103/br, van A.M.L. van Rooij aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (16 pagina's).
 4. De machtiging van cliŽnten (1 pagina).