Persbericht over Cassatieverzoek;
herziening Pikmeer-arrest en straffeloze ambtelijke delicten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezensSint Oedenrode, 27 januari 2001.


Geachte lezer,

Naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam is wederom pijnlijk duidelijk naar voren gekomen dat sommige categorieën Nederlanders niet aan strafvervolging kunnen worden blootgesteld, ja daarvoor immuun zijn als gevolg van de Pikmeer-arresten nr. I en nr. II. Het betreft overheidsfunctionarissen en bewindslieden.

Niet alleen lijkt mij dat in strijd met artikel 1 van de grondwet, maar naar mijn mening is het een schandaal omdat dit misbruik van macht in de hand werkt. Immers: mensen die bij voorbaat weten dat zij niet ter verantwoording geroepen kunnen worden voor strafbaar handelen, zullen veel eerder geneigd zijn te vervallen tot zulk gedrag en meer. Daarmee is het belang van de bevolking niet gediend. Integendeel; het heeft ook al op ruime schaal geleid tot milieumaffia.

Daarom heb ik mij gewend tot de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad met een verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen. Zie bijgaand schrijven d.d. 24 januari 2001 aan mr. T.B. ten Kate, PG bij de Hoge Raad der Nederlanden. (6 pagina's)

Gaarne zou ik van u vernemen wat U van plan bent hieraan te doen.


    Hoogachtend,

    ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


Ing. A.M.L. van Rooij,
Ecologisch Kennis Centrum BV
E.mail: a.vanrooij1@chello.nl.

Zie ook: Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/ekc-hr01.htm


Cassatieverzoek. Herziening Pikmeer-arresten, mede n.a.v. de rampen in Enschede en Volendam
Verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen, vanwege de Pikmeer-jurisprudentie