Bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluiten voor agrarische bouwvlakken en het buitengebied


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

  Sint Oedenrode, 16 april 2002.

  OPEN BRIEF


  Afgegeven met ontvangstbevestiging

  Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 16 april 2002.

  De Raad der gemeente Sint Oedenrode,
  t.a.v. Voorzitter P. Schriek,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.


  Ons kenmerk: Bes/16042/BZ/Ra.

  Betreft:

   A.M.L. van Rooij/
   Bezwaarschrift tegen uw vanaf 7 maart 2002 ter inzage gelegde voorbereidingsbesluiten voor:
   1. een aantal agrarische bouwvlakken
   2. het buitengebied.


  Geachte Voorzitter, Raadscollege,

  Namens de heer A.M.L. van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon), wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende u hierbij de volgende bezwaren toekomen tegen uw vanaf 7 maart 2002 ter inzage gelegde voorbereidingsbesluiten voor:

  1. een aantal agrarische bouwvlakken
  2. het buitengebied.
   1e bezwaar.

  Bijgevoegd vindt u uw publicatie van bovengenoemde voorbereidingsbesluiten in de Midden Brabant van 6 maart 2002 (zie bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die publicatie staat letterlijk het volgende:
  De voorbereidingsbesluiten treden in werking op donderdag 7 maart 2002. Vanaf die datum liggen de besluiten voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 2 maart 2002 gedurende een termijn van 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Sint Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA Sint Oedenrode.

  Deze publicatie is onjuist, dit moet zijn: Met ingang van 7 maart 2002 gedurende een termijn van 6 weken.

  Op grond van dit bezwaarschrift bent u wettelijk verplicht deze voorbereidingsbesluiten in te trekken en opnieuw te publiceren.

   2e bezwaar.

  De in geding zijnde voorbereidingsbesluiten zijn gebaseerd op het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied 1997". Appellant heeft tegen het gehele bestemmingsplan "buitengebied 1997" beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en is derhalve zeer nadrukkelijk belanghebbende. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft betreffend beroepschrift onder behandeling genomen onder nummer: 199900791/1. Wij verzoeken u het gehele onder dat nummer liggende dossier hier als herhaald en ingelast te beschouwen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroepschrift van A.M.L. van Rooij nog steeds niet ter zitting behandeld. Ondanks die wetenschap gaat u in de in geding zijnde voorbereidings-besluiten ervan uit dat aan het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied 1997" al onherroepelijke rechtskracht kan worden ontleend. Dit is toch wel erg voorbarig. Op grond hiervan kunt u deze voorbereidingsbesluiten nooit in stand houden en zult u tot vernietiging moeten overgaan.

   3e bezwaar.

  Iedereen in Sint Oedenrode dient intussen te weten dat de politiek in deze gemeente er niet is voor haar inwoners maar voor eigen zakkenvullerij en die van hun vrienden; de "A's" genoemd. Deze politiek misbruikt bestemmingsplannen, ruilverkaverlingsplannen e.d. als dekmantel om deze "A's" daarmee onrechtmatig te verrijken ten koste van de "B's" die niet zelden dwangsommen krijgen opgelegd als ze daartegen procederen, zonder dat ze daadwerkelijk iets fout doen.

  Voormalig milieuwethouder J. Jansen (CDA) spant hiermee de kroon. Jarenlang heeft milieuwethouder J. Jansen (CDA) zelf illegaal varkens gehouden en niet juiste informatie verstrekt in zijn aangevraagde revisievergunning op zijn bedrijf aan de Ollandseweg 129. Dit alles met de bedoeling zichzelf daarmee voor zo'n f.270.000,- (122.560 euro) op onrechtmatige wijze aan verhandelbare mestrechten te kunnen verrijken. Voor meer onderbouw verwijzen wij u naar de volgende bijgevoegde artikelen:

  • Het artikel "Milieuwethouder Jansen loopt op glasscherven" uit het Eindhovens Dagblad van 7 november 1998 (zie bijlage 2).
  • Het artikel "Raad van State tikt Sint-Oedenrode op de vingers" uit het Eindhovens Dagblad van 4 november 1998 (zie bijlage 3).
  • Het artikel "Hield milieuwethouder Jansen illegaal varkens?" uit de Midden Brabant van 11 november 1998 (zie bijlage 4). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  U zult het niet geloven maar deze milieuwethouder Jansen krijgt voor deze politieke handelwijze van burgemeester P. Schriek de hoge Koninklijke onderscheiding tot lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

  • Het artikel "Ludiek afscheid en koninklijke onderscheiding voor vertrekkende CDA-ers" (zie bijlage 5). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Als waardering daarvoor is deze Jan Jansen recent ook nog benoemd tot voorzitter van de grootste coalitie partij de CDA. Hij zit dus weer in een zodanige positie dat hij die kan gebruiken om daarmee zichzelf onrechtmatig te verrijken. U zult het niet geloven maar de in geding zijnde voorbereidingsbesluiten worden daarvoor weer misbruikt. In betreffend voorbereidingsbesluit "agrarische bouwvlakken" staat onder nummer 60 het agrarische bedrijf van Jan Jansen aan de Ollandseweg 129 opgenomen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

  • Kaart 60 met een 5-tal voorbladen behorend bij het in geding zijnde voorbereidingsbesluit d.d. 28-02-2002 (zie bijlage 6) (6 pagina's).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat het adres Ollandseweg 129 daarin "bestemmingsplantechnisch" staat opgenomen als agrarisch bedrijf dat meedoet aan de regeling beŽindiging veehouderijbedrijven (RBV) waarvoor weer allerlei gunstige (subsidie)regelingen in het leven zijn geroepen. Bijgevoegd vindt u:

  • Onze bij brief van 17 januari 2002 nader toegezonden stukken aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het beroepschrift van appellant inzake het onderliggend bestemmingsplan "Buitengebied 1997" nummer: 199900791/1 (zie bijlage 7)(2 pagina's).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffende nader toegezonden stukken staat letterlijk het volgende:


   Geacht college,

   Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan 't Achterom 9a, 5491XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende u hierbij in opgemeld beroepschrift de volgende nadere stukken toekomen:

   Doc A:
   De onherroepelijke uitspraak E03.98.1069/p90 en F03.98.0645 van 13 januari 1999 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (7 pagina's). Uit de inhoud van deze onherroepelijke uitspraak kunt u niet anders concluderen dan dat ten tijde van de goedkeuring van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997" door de raad der gemeente Sint Oedenrode het agrarische bedrijf van J. Jansen aan het adres Ollandseweg 129 van rechtswege was vervallen. Dit betekent dat hieraan alsnog de bestemming "woondoeleinden" zal moeten worden toegekend.


   Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde stukken en die stukken hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Tevens verzoeken wij u die inhoud volledig te betrekken op uw beslissing in opgemelde zaak.

   Hiermee is vast komen te staan dat er op het adres Ollandseweg 129 "bestemmingsplantechnisch" geen agrarisch bedrijf meer rust. Jan Jansen (voorzitter van de CDA, afdeling Sint Oedenrode) heeft van deze nader toegezonden stukken een kopie gehad. Hij is daarvan dan ook volledig op de hoogte. Ook de verantwoordelijk wethouder Cees van Rossum (eveneens CDA) is hiervan volledig op de hoogte. Het is de verantwoordelijk wethouder Cees van Rossum ook bekend dat het beroepschrift van A.M.L. van Rooij hierop bij de Raad van State nog niet ter zitting is behandeld. Ondanks deze wetenschap wil men dit met de in geding zijnde voorbereidingsbesluiten toch doordrukken. Het moge u duidelijk zijn dat zowel Cees van Rossum (CDA) alswel Jan Jansen (CDA) hun positie weer hebben misbruikt om Jan Jansen (CDA) daarmee onrechtmatig te verrijken. De in geding zijnde voorbereidingbesluiten kunnen ook hierop nooit in stand blijven en zult u daarop moeten vernietigen.

   Het moge u tevens duidelijk zijn dat aan deze voortdurende "eigen verrijkingspolitiek" van CDA-leden en hun vrienden een einde dient te komen. Wij verzoeken u hiernaar dan ook een uitgebreid onderzoek in te stellen. Wilt u als gemeenteraad uw geloofwaardigheid niet verliezen tegenover de Rooise burgers dan wordt dat heel hoog tijd.

    CONCLUSIE.

   Op grond van bovengenoemde 3-tal bezwaren kunnen de in geding zijnde voorbereidingsbesluiten nooit in stand blijven. Wij verzoeken u deze voorbereidingsbesluiten hierop dan ook te vernietigen en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

   DRINGEND VERZOEK AAN VOORZITTER P. SCHRIEK.

   Geachte heer Schriek; ondanks het feit dat u als CDA-burgemeester deze CDA-politiek al van meet af aan (vanaf 1992) afdekt, verzoeken wij u daarmee te stoppen en niet meer langer belangrijke informatie, die een dergelijk handelen van de Rooise CDA tegenwerkt, voor de overige Raadsleden achter te houden. Wij staan er dan ook op dat u een afschrift van dit bezwaarschrift persoonlijk laat toekomen aan alle raadsleden en deze heikele zaak als agendapunt laat opnemen op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op 25 april 2002. Tevens verzoeken wij u ons dat per kerend schrijven schriftelijk te bevestigen.

    OPENBAARHEID.

   Om te voorkomen dat de CDA-vriendjespolitiek in Sint Oedenrode ook dit weer wegmoffelt, hebben wij dit bezwaarschrift voor de gehele wereld openbaar gemaakt door het bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet te laten plaatsen op adres: www.sdnl.nl/ekc-bw50.htm Ook uw besluit hierop zal bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

   Tevens hebben wij hiervan een afschrift laten toekomen aan:

   • Redactie van Twee Vandaag (landelijke TV)
   • Redactie van Loss (locale TV)
   • Redactie Katholiek Nieuwsblad (landelijk)
   • Redactie Eindhovens Dagblad (regionaal)
   • Redactie Midden Brabant (lokaal)


    Hoogachtend

    ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
    Voor deze

    Ing. A.M.L. van Rooij,
    directeur.   Bijlage: Dit bezwaarschrift bevat een 7-tal bijlagen, bestaande uit 13 pagina's.