Schorsingsverzoek bij weigering uitvoering van bindende uitspraken van Raad van State


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

 

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  Aantekenen

  Afgegeven met ontvangstbevestiging

Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.

OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 23 december 2005.

Ons kenmerk: AvR/18125/vz

Betreft: A.M.L. van Rooij (cliŽnt)/

 • Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar aanleiding van uw verslag van de op 18 augustus 1992 op het parket te 's-Hertogenbosch gehouden bespreking.
 • Schadeaansprakelijkstelling van miljoenenschade als gevolg van uw 17 jaar lange samenspannende georganiseerde misdaad vanuit de gemeente Sint Oedenrode tegen A.M.L. van Rooij ten dienste van degenen die de Gebr. van Aarle B.V. gebruiken als dekmantelbedrijf.
 • Maximale verspreiding van dit Wob-verzoek ter voorkoming van een levensbedreigende politieke aanval op A.M.L. van Rooij, zijn gezinsleden en moeder veroorzaakt door de al 17 jaar lang voortdurende vanuit de gemeente Sint Oedenrode georganiseerde samenspannende misdaad.
Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon) wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode verzoek ik u naar aanleiding van het op 18 augustus 1992 gehouden geheime overleg op het parket te
's-Hertogenbosch, waarvan u het verslag hebt gemaakt, mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de hieronder verzochte informatie te verstrekken:

Doen van aangifte bij de politie of justitie

Op grond van de hieronder genoemde feitelijke gegevens kan ons inziens niet anders worden geoordeeld dan dat alle personen die op 18 augustus 1992 in het geheim hebben vergaderd over A.M.L. van Rooij zich zeer nadrukkelijk schuldig maken aan:

 • samenspanning met misbruik van hun bevoegdheden
 • het vormen van een criminele organisatie
 • grootschalig misbruik van gemeenschapsgelden
 • het vergiftigen van mens en milieu met zo'n 100.000 kg goed in water oplosbaar arseenzuur en 140.000 kg goed in water oplosbaar chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen, die al vanaf 1986 via een maximale brongericht aanpak uit het milieu hadden moeten worden geweerd.   Als gevolg daarvan zullen op termijn (10 tot 40 jaar later) duizenden mensen ernstig ziek worden tot ver in het nageslacht tot de (kanker)dood erop volgt. Ingevolge art. 173a van het Wetboek van Strafrecht staat enkel voor dit strafbaar feit al een gevangenisstraf van 15 jaar
 • etc, etc, etc
Nadat de hieronder verzochte informatie is ontvangen zal o.a. tegen alle nog in leven zijnde personen uit dat geheime samenspannende overleg op 18 augustus 1992 aangifte worden gedaan bij de politie of justitie.  Ter onderbouwing van die aangifte zal dit verzoekschrift en de van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode ontvangen stukken op dit informatieverzoek worden overlegd.    

Geheim samenspannend overleg   

Op 18 augustus 1992 heeft voormalig burgemeester P. Schriek, als hoofd van de politie en als voorzitter van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Oedenrode, in het diepste geheim een bespreking laten beleggen op het parket 's-Hertogenbosch inzake houtverwerkend bedrijf Gebr. van Aarle B.V. en mijn persoon. Toevalligerwijze ben ik later in het bezit gekomen van het geheime verslag d.d. 2 september 1992 op briefpapier van de gemeente Sint Oedenrode, opgesteld door G. van Aarle milieu-technisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode. Bij die geheime bespreking waren vanuit de gemeente Sint Oedenrode en de Rijkspolitie van Sint Oedenrode aanwezig:
 • burgemeester dhr. P. Schriek (CDA)
 • wethouder mevr. H. van Dijk-Eerhart (CDA)
 • hoofd afdeling B&M dhr. C. Kerstholt
 • milieutechnisch medewerker dhr. G. van Aarle.
 • Wachtmeester I mevr. I. Valk
 • Wachtmeester I dhr M. Saris
Over hetgeen op 18 augustus 1992 onder voorzitterschap van de hoofdofficier van justitie dhr. G. Bos is besproken, wie daarbij allemaal bij aanwezig waren en welke samenspannende afspraken daar zijn gemaakt heeft milieutechnisch medewerker G. van Aarle van de gemeente Sint Oedenrode in bijgevoegd verslag d.d. 2 september 1992 schriftelijk vastgelegd (zie productie 1). In betreffend verslag d.d. 2 september 1992 heeft G. van Aarle van de gemeente Sint Oedenrode letterlijk het volgende geschreven:


GEMEENTE SINT OEDENRODE.
Verslag van bespreking, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket te 's-Hertogenbosch.
Onderwerp: Situatie houtverwerkend bedrijf Gebr. van Aarle en opstelling van de appellant dhr. A.M.L. van Rooij.

Aanwezigen:
 • Paleis van justitie, officier van justitie, dhr. G. Bos (voorzitter)
 • parketsecretaris dhr. G. Broeren; Kabinetnummer: 01/823/91.
 • Milieu-inspectie Noord Brabant, het hoofd dhr. H. de Vries.
 • Provincie Noord Brabant, juridisch medewerker dhr. H. Artz.
 • Waterschap De Dommel, hoofd algemene zaken dhr. V. Ditters.
 • Rijkspolitie Sint-Oedenrode, wachtmeester I mevr. I. Valk en wachtmeester I dhr. M. Saris.
 • Gemeente Sint Oedenrode, burgemeester dhr. P. Schriek.
 • wethouder mevr. H. van Dijk-Eerhart.
 • hoofd afdeling B&M dhr. C. Kerstholt.
 • milieutechnisch medewerker, dhr. G. van Aarle (notulist)

  Afwezig vanwege vakantie: Provincie Noord Brabant, projectleider bodemsanering dhr. M. Kerstholt.
   
  Korte samenvatting van de situatie.
   
  In Sint-Oedenrode bevindt zich het houtverwerkend bedrijf van de Gebr. van Aarle gelegen aan Ollandseweg 159-161. Tegen het bedrijf in zijn algemeenheid en het impregneren in het bijzonder wordt geageerd door A.M.L. van Rooij wonende aan 't Achterom 9a. Een aantal van zijn bezwaarschriften worden onderschreven door omwonenden. Dhr van Rooij probeert bij alle mogelijke instanties zijn gelijk te behalen, en schuwt daarbij verbale agressie niet. De minister en de ambtenaren van VROM reageren niet meer op de argumenten van dhr. Van Rooij. Alle aanwezigen hebben hun persoonlijke ervaring inzake zijn verbale agressie. Dhr. van Rooij is tot op heden slechts gedeeltelijk, en dan vaak op ondergeschikte punten in het gelijk gesteld. Momenteel stelt dhr. Van Rooij dat de gevaaraspecten van het vrijkomende stoom niet onderzocht zijn en dat voor de impregneerinstallatie een bouwvergunning vereist is.

  Het impregneren volgens de huidige methodiek is een activiteit welke op termijn verboden wordt. Momenteel is er geen verwerkingsmogelijkheid voor geïmpregneerd (afval)hout. Op 14 augustus 1992 heeft de Raad van State het verzoek om schorsing van de, door het college van B. en W. verleende H.W. vergunning verworpen waardoor deze vergunning rechtsgeldig is.

  De doelstelling van deze bijeenkomst is te komen tot afstemming. Het bedrijf heeft nu de vereiste vergunning en zal op korte termijn starten met het impregneren. Dhr. Van Rooij zal proberen dit te bestrijden. Op pagina twee wordt een overzicht gegeven van de gemaakte afspraken. Op pagina drie treft u een adressenlijst, inclusief de telefoonnummers van de contactpersonen, aan. Als bijlage is de beschikking van de Raad van State van 14 augustus 1992 bij dit verslag gevoegd.

  De volgende afspraken zijn gemaakt:
  • Het Waterschap gaat niet in op het verzoek om op te treden tegen eventuele vervuiling van het oppervlaktewater veroorzaakt door de stoom.
  • De gemeente richt een verzoek aan de milieu-inspectie inzake onderzoeksresultaten naar de mogelijke gevaaraspecten van het, na het impregneren vrijkomende, stoom.
  • Op voorstel van dhr. de Vries zal door de burgemeester, een medisch milieukundige dhr. Jans om bijstand verzocht worden. Dhr. Jans zal de persoonlijke gevolgen voor zowel de familie van Rooij als voor de familie Van Aarle te gaan onderzoeken om hier zo mogelijk aanbevelingen over te doen.
  • De Provincie zegt prioriteitstoekenning toe inzake de geconstateerde bodemvervuiling. Dhr. Artz geeft daarbij ook de knelpunten aan, om te komen tot een oplossing.
  • Dhr. Bos verzoekt om een afschrift van de H.W.-vergunning. Tevens dringt hij aan om afschriften van controlerapporten op te sturen naar de politie. Voorlopig wordt het bedrijf twee maal per maand gecontroleerd, op termijn kan deze controlefrequentie afnemen. In geval van constatering van strafbare feiten dient er resoluut opgetreden te worden.
  • Indien dhr. Van Rooij aangifte wenst te doen bij de Politie neemt zij vervolgens voor instructies contact op het O.M. Namens het O.M. is dhr. Bos of dhr. Broere de contactpersoon.
  • Dhr. Van Aarle (gemeente) zal de Gebr. van Aarle erop attenderen om in geval van bijzonderheden altijd en direct contact op te nemen met gemeente en/of politie.
  • Dhr. Ditters vermeld dat het verzoek om W.V.O.-vergunning is ingetrokken. Mogelijk komt er op termijn een nieuw verzoek om W.V.O.-vergunning.
  • Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het bedrijf (voorlopig) hemelwater wat mogelijk verontreinigd is op moet vangen omdat dit niet geloosd mag worden.
  • Indien sprake is van aanspannen van een kort geding tegen Gebr. van Aarle en de gemeente wordt dhr. Bos hiervan in kennis gesteld.
  • De aan dit overleg deelnemende instanties ontvangen een afschrift van de uitspraak gedaan op 14 augustus door de Raad van State.

  Sektor: Grondzaken
  Afdeling: Bouwen & Milieu
  2 september 1992
  G. van Aarle.


  Onder verantwoordelijkheid en op verzoek van voormalig burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode heeft op 18 augustus 1992 bovengenoemd samenspannend overleg plaatsgevonden. Alle aanwezigen waren toen op de hoogte van de volgende feitelijke gegevens:

  • dat arseen (arseenzuur) al vanaf 1986 een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht is en chroom VI (chroomtrioxide) al vanaf 1986 een zwarte lijststof voor lucht is. Dat deze zwarte lijststoffen zo gevaarlijk zijn dat in de jaren 80 veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio) accumulatie, die een ernstig risico inhouden via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden vermeden. Zie hiervoor blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2 (zie productie 2).

  • dat ing. C.M. Moons (afdelingshoofd van de Industrie en Overige Bedrijfstakken) namens voormalig minister Alders van VROM in zijn voorbrief d.d. 20 mei 1992 behorende bij de Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven, kenmerk: IBP 03392001, letterlijk het volgende heeft geschreven:'Voor de duidelijkheid merk ik op dat in deze circulaire geen uitspraken worden gedaan over de milieuaspecten van verduurzaamd hout in de gebruiks- en afvalfase.'.' Zie hiervoor voorbrief, blz. 1, 12 uit betreffende circulaire (zie productie 3).

  • dat het arseen en chroom VI bevattende bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-C0 dat door de Gebr. van Aarle B.V. werd gebruikt is samengesteld uit hoogproblematisch gevaarlijk afval van Billiton N.V.(Shell). Zie hiervoor blz. 3 uit het rapport 'Duurzaam hout Goed fout' d.d. oktober 1990 van Remi Poppe (ex tweede Kamerlid) van de Socialistische Partij (zie productie 4).

  • dat met de hulp van bovengenoemde samenspannende afspraken op 18 augustus 1992 op het parket 's-Hertogenbosch de Gebr. van Aarle B.V. zonder de daartoe vereiste vergunningen maar liefst zo'n 100.000 kg arseen (arseenzuur) en zo'n 140.000 kg chroom VI (chroomtrioxide), zijnde zwarte lijst stoffen, op een ongecontroleerde wijze bij de hierover bewust onjuist voorgelichte bewoners van Sint Oedenrode en omliggende gemeenten in hun tuinen en huizen heeft kunnen dumpen, terwijl dat al vanaf 1986 wettelijk verboden was. De afvalcriminaliteit heeft daaraan via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. miljoenen euro's aan onrechtmatige inkomsten ontvangen.

  Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, naar aanleiding van uw op 18 augustus 1992 gehouden geheime overleg op het parket te 's-Hertogenbosch, waarvan u het verslag hebt gemaakt, verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken: 1e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft: Een aantal van zijn bezwaarschriften worden onderschreven door omwonenden. Dhr van Rooij probeert bij alle mogelijke instanties zijn gelijk te behalen, en schuwt daarbij verbale agressie niet.
  Naar aanleiding daarvan verzoek ik u mij een kopie van de geluidsopnames te laten toekomen waaruit blijkt dat ik verbaal agressief ben.

  2e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: De minister en de ambtenaren van VROM reageren niet meer op de argumenten van dhr. van Rooij. Naar aanleiding daarvan verzoek ik u mij een afschrift van alle stukken te laten toekomen waarop u heeft gebaseerd dat de minister van VROM en haar ambtenaren niet meer reageren op de argumenten van dhr. van Rooij.

  3e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: Alle aanwezigen hebben hun persoonlijke ervaring inzake zijn verbale agressie.
  Naar aanleiding daarvan verzoek ik u mij van alle nog in leven zijnde aanwezigen een door hen ondertekend schrijven te laten toekomen, vergezeld met geluidsopnames waarop te horen valt, dat zij allen te maken hebben gehad met verbale agressie vanuit mijn persoon.

  4e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: Momenteel stelt dhr. Van Rooij dat de gevaaraspecten van het vrijkomende stoom niet onderzocht zijn en dat voor de impregneerinstallatie een bouwvergunning vereist is. Het impregneren volgens de huidige methodiek is een activiteit welke op termijn verboden wordt.
  Met deze zinsnede beweert de gemeente Sint Oedenrode dat vóór 18 augustus 1992 de gevaaraspecten van de vanuit het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. vrijkomende stoom wel zijn onderzocht. Mij is een dergelijk onderzoek niet bekend. Ik verzoek u mij een afschrift te laten toekomen van betreffend onderzoekrapport van vóór 18 augustus 1992.

  5e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: Momenteel stelt dhr. Van Rooij dat de gevaaraspecten van het vrijkomende stoom niet onderzocht zijn en dat voor de impregneerinstallatie een bouwvergunning vereist is. Het impregneren volgens de huidige methodiek is een activiteit welke op termijn verboden wordt. Met deze zinsnede beweert de gemeente dat voor de impregneerinstallatie geen bouwvergunning is vereist. Bijgevoegd vindt u de uitspraak no S03.93.1499 van 11 mei 1993 van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State (zie productie 5). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffende uitspraak d.d. 11 mei 1993 heeft de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State letterlijk het volgende beslist:

  De voorzitter van de afdeling rechtspraak: treft de voorlopige voorziening dat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode Gebroeders Van Aarle B.V. aanschrijven om voor 14 augustus 1993 een verzoek om bouwvergunning voor het plaatsen van een impregneerinstallatie in de loods aan de Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode in te dienen, dat voldoet aan de wettelijke eisen. Hiermee is bij onherroepelijke uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State beslist dat de Gebr. van Aarle B.V. van burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode op 11 mei 1993 voor betreffende houtimpregneerinstallatie nog steeds geen aanvraag om bouwvergunning heeft behoeven in te dienen en om die reden, ten tijde van deze geheime samenspannende bijeenkomst op 18 augustus 1992, daarvoor nooit bouwvergunning kan zijn verleend.

  Ondanks deze wetenschap laat de gemeente Sint Oedenrode al op 22 september 1990, toen de houtimpregneerinstallatie door de Gebr. van Aarle B.V. illegaal is geplaatst, bij het Eindhovens Dagblad in de krant zetten dat de Gebr. van Aarle B.V. al in oktober 1987 een bouwvergunning heeft aangevraagd om het bedrijf uit te breiden met een houtimpregneerinstallatie. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel 'Na drie jaar eindelijk zover' uit het Eindhovens Dagblad van 22 september 1990 (zie productie 6). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  In het Eindhovens Dagblad van 22 september 1990 heeft de gemeente Sint Oedenrode letterlijk het volgende laten schrijven: 'De gebroeders Van Aarle hadden in oktober 1987 al een bouw- en milieuvergunning aangevraagd om het bedrijf uit te breiden met een houtimpregneerinstallatie.'

  Bij onherroepelijke uitspraak no. S03.93.1499 van 11 mei 1993 van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is feitelijk komen vast te staan dat de Gebr. van Aarle zelfs 6 jaar later nog geen bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie heeft aangevraagd en dat u de Gebr. van Aarle B.V. daartoe weigerde te verplichten.

  U hebt de Gebr. van Aarle B.V. niet gedwongen tot het aanvragen van een bouwvergunning voor betreffende houtimpregneerinstallatie, voorafgaande aan de bouw ervan, met de voorkennis dat door u daarvoor dan nooit bouwvergunning had kunnen worden verleend. U was namelijk al op 6 september 1989 in het bezit van de brief van 5 september 1989, kenmerk 2589012/vdl, van de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiŽne, waarin dr. H.A.M.A. de Vries u letterlijk het volgende heeft geadviseerd (zie productie 7):

  'Alvorens met de bouw van een houtimpregneerinstallatie kan worden begonnen dient eerst het terrein gesaneerd te zijn.'

  'Verder is mijn standpunt ten aanzien van het eventueel verlenen van een bouwvergunning u bekend. Ik acht verlening hiervan in strijd met de bestemming.'

  Door op deze, zonder voorafgaande vereiste bouwvergunning, illegaal geplaatste houtimpregneerinstallatie op 19 november 1991 toch Hinderwetvergunning af te geven en door de Gebr. van Aarle BV te laten gebruiken voor het impregneren van hout met het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, heeft u achteraf betreffende illegale bouw op sterk verontreinigde grond zonder de vooraf vereiste sanering van het terrein kunnen legaliseren.

  Dit met als gevolg dat betreffend bedrijventerrein en het grondwater nog steeds sterk zijn verontreinigd, waardoor het niet anders kan zijn dat ook mijn aangrenzende grondeigendommen daardoor sterk verontreinigd zijn.
  Als de Gebr. van Aarle B.V. door uw college van burgemeester en wethouders waren gedwongen tot het aanvragen van een bouwvergunning voor betreffende houtimpregneerinstallatie voorafgaande aan de bouw ervan, waartoe u wettelijk verplicht was, dan had u die moeten weigeren:

  • vanwege strijdigheid met de bouwverordening. Bouwen op sterk verontreinigde grond is namelijk wettelijk verboden.
  • vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. De houtimpregneerinstallatie had dan los van andere bouwwerken moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Deze houtimpregneerinstallatie betreft een chemische procesinstallatie waarbij onder hoge druk gif in het hout wordt geperst. Het betreft derhalve geen houtbewerkingsinstallatie zoals zaagmachine, schaafmachine, boormachine e.d.

  Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat als door uw college van burgemeester en wethouders toentertijd was geŽist dat de Gebr. van Aarle B.V. voorafgaande aan de bouw van zijn houtimpregneerinstallatie daarvoor een bouwvergunning moest aanvragen (waartoe u wettelijk verplicht was) dan had betreffende houtimpregneerinstallatie er vanwege strijdigheid met de bouwverordening en bestemmingsplan nooit kunnen komen.

  U bent derhalve zeer nadrukkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle vervolgschade vanaf  21 september 1990, het tijdstip van de illegale bouw van de houtimpregneerinstallatie bij Gebr. van Aarle B.V., zowel materieel als immaterieel die is aangericht bij mij, mijn vrouw, kinderen en ouders. Ik stel u hierbij dan ook zeer nadrukkelijk volledig aansprakelijk voor die schade. Ondanks deze wetenschap weigert u tot op heden die schade te vergoeden. Naar aanleiding daarvan verzoek ik u mij een afschrift van de jurisprudentie te laten toekomen waarop u hebt gebaseerd dat deze door u veroorzaakte mega-schade niet aan ondergetekende behoeft te worden vergoed.

  6e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: 'Het impregneren volgens de huidige methodiek is een activiteit welke op termijn verboden wordt.'
  U moet deze mededeling hebben gebaseerd op de bij u bekende informatie.
  Ik verzoek u mij een kopie te laten toekomen van die informatie waarop u dat hebt gebaseerd.

  7e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: Momenteel is er geen verwerkingsmogelijkheid voor geïmpregneerd (afval)hout. Op 14 augustus 1992 heeft de Raad van State het verzoek om schorsing van de, door het college van B. en W. verleende H.W. vergunning verworpen waardoor deze vergunning rechtsgeldig is.
  Daarmee wordt door u beweert dat er later wel een verwerkingsmogelijkheid is voor geïmpregneerd afvalhout.
  Met uw hulp zoals hierboven beschreven heeft de Gebr. van Aarle B.V. zo'n 60.000 kuub met arseenhoudende wolmanzouten geïmpregneerd hout - in de vorm van houten producten als: tuinhuisjes, schuttingen, pergola's, kinderspeeltoestellen, vlonders, picknicktafels e.d. in Sint Oedenrode aan bewust onjuist voorgelichte consumenten kunnen verkopen en in hun tuinen kunnen plaatsen.

  Dit met arseen en chroom VI geïmpregneerde tuinhout komt nu al deels in de afvalfase terecht.

  Naar mijn weten is er nog steeds geen verwerkingsmogelijkheid van dit geïmpregneerde afvalhout. Betreffend gewolmaniseerd afvalhout uit tuinen en gebouwen moet volgens de Eural als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. Volgens mij gebeurd dat niet. Ik verzoek u daarom mij een afschrift te laten toekomen van de voorschriften die de gemeente Sint Oedenrode daarvoor hanteert binnen haar eigen gemeentewerf ?

  Tevens verzoek ik u mij een afschrift te laten toekomen van de gemeentelijke bouwvergunning waarin staat geschreven dat bij verlening van sloopvergunningen het aanwezige met arseen en chroom VI geïmpregneerde sloophout als gevaarlijk afval moet worden verwijderd en verwerkt ?

  8e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: De doelstelling van deze bijeenkomst is te komen tot afstemming.
  Het bedrijf heeft nu de vereiste vergunning en zal op korte termijn starten met het impregneren. Dhr. Van Rooij zal proberen dit te bestrijden.

  Betrokken partijen voor de aan de Gebr. van Aarle BV verleende Hinderwetvergunning zijn:

  • burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode
  • aanvrager Gebr. van Aarle B.V.
  • bezwaarmaker A.M.L. van Rooij (buurman van Van Aarle)
  • bezwaarmaker A.J. van Rooij (buurman van Van Aarle)
  • bezwaarmaker G. Termeer (buurman van Van Aarle)
  • bezwaarmaker A. de Haas (buurman van Van Aarle)
  • bezwaarmaker C. van Montfort (buurman van Van Aarle)
  • bezwaarmaker Stichting Natuur en Milieu te Utrecht.
  • bezwaarmaker Vereniging voor Natuur en Milieubeheer in Midden en N.O. Brabant te Den Dungen.
  • bezwaarmaker Ir. J.H.G. van Swaaij, namens Van Swaaij Hout te Schijndel
  • bezwaarmaker G. Wouters, namens de Socialistische Partij te Schijndel.
  • bezwaarmaker C.J. Zandbergen, inwoner van Sint Oedenrode

  Bovengenoemd 10-tal bezwaarmakers waren zeer nadrukkelijk gelijke direct belanghebbenden als A.M.L. van Rooij. Waarom wordt in het op 18 augustus 1992 geheim gehouden overleg alleen over bezwaarmaker A.M.L. van Rooij gesproken en niet over de 9 andere bezwaarmakers? Ik verzoek u hierover volledige duidelijkheid te verschaffen.

  9e informatieverzoek.
  Uw gemeente schrijft verder: De doelstelling van deze bijeenkomst is te komen tot afstemming.
  Het bedrijf heeft nu de vereiste vergunning en zal op korte termijn starten met het impregneren. Dhr. Van Rooij zal proberen dit te bestrijden.

  Hiermee heeft u in samenspanning met degenen die op 18 augustus 1992 in betreffend overleg aanwezig waren valsheid in geschrifte gepleegd.
  De Gebr. van Aarle B.V. beschikte namelijk niet over de vereiste bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie. Voor de feitelijke onderbouw verwijs ik u naar de inhoud onder 5e informatieverzoek.
  Ik verzoek u hierbij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur:

  • Úf toe te geven de Gebr. van Aarle B.V. op 18 augustus 1992 niet over de wettelijk vereiste bouwvergunning voor zijn houtimpregneerinstallatie beschikte
  • Úf mij een kopie te verstrekken van de door u vóór 18 augustus 1992 verleende bouwvergunning voor de houtimpregneerinstallatie aan de Gebr. van Aarle B.V.
   De Gebr. van Aarle B.V. beschikte namelijk ook niet over de vereiste Wvo- vergunning voor het lozen van met arseen, chroom VI en koper verontreinigd water (al dan niet via de lucht) op het oppervlaktewater voor zijn houtimpregneerinstallatie.
   Ik verzoek u hierbij op grond van de wet openbaarheid van bestuur:
  • Úf toe te geven de Gebr. van Aarle B.V. op 18 augustus 1992 niet over de wettelijk vereiste WVO-vergunning beschikte.
  • Úf mij een kopie te verstrekken van de door het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel voor 18 augustus verleende WVO-vergunning aan de Gebr. van Aarle B.V.

  In betreffend geheim overleg op 18 augustus 1992 onder voorzitterschap van de officier van justitie mr. G. Bos is verzwegen dat voormalige minister van VROM de heer J.G.M. Alders bij brief van 20 mei 1992 aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de afzonderlijk provincies, de Unie van Waterschappen en de waterkwaliteitsbeheerders, de CUWVO, de regionale Inspecties MilieuhygiŽne, de VHN en alle bekende houtimpregneerbedrijven (waaronder de Gebr. van Aarle B.V.) de Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven, kenmerk: IBP 03392001, heeft verstuurd. In betreffende voorbrief schrijft ing. C.M. Moons (afdelingshoofd van de Industrie en Overige Bedrijfstakken) namens voormalig minister Alders van VROM letterlijk het volgende (zie productie 3):
  'Voor de duidelijkheid merk ik op dat in deze circulaire geen uitspraken worden gedaan over de milieu-aspecten van verduurzaamd hout in de gebruiks- en afvalfase.'

  Ondanks deze wetenschap, en de wetenschap dat als overeenkomstig die circulaire aan de Gebr. van Aarle B.V. milieuvergunning wordt verleend al het arseenzuur, al het chroomtrioxide (chroom VI), al het koper(II)oxide en alle onbekende chemische stoffen die in het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-CO van Hickson Gearantor Nederland B.V. (thans: Arch Timber Protection B.V.) zitten voor de volle 100% bij de consumenten in de huizen, tuinen of bijgebouwen worden gebracht.  

  Dit met de wetenschap dat arseen (arseenzuur) al vanaf 1986 een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht en chroom VI (chroomtrioxide) een zwarte lijststof  voor lucht. Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in de jaren 80 veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden vermeden.

  Dit Internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal goedgekeurde Indicatieve meerjarenprogramma milieubeheer 1986 - 1990 overgenomen.
  Als feitelijk bewijs daarvoor zie blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2
  (zie productie 2)

  In dit Indicatieve meerjarenprogramma milieubeheer 1986 - 1990 staat letterlijk de volgende tekst:
  - Arseen is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
  Chroom VI is een zwarte lijststof voor lucht.
  In het milieu brengen van deze zwarte lijststoffen dient gezien hun milieuschadelijke eigenschappen vermeden te worden.
  onder milieuschadelijkheid wordt verstaan stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit, teratogeniteit,
     afbreekbaarheid en (bio) accumulatie, die een ernstig risico inhouden.

  Zwarte lijststoffen worden op grond van hun eigenschappen geacht een bijzondere bedreiging te vormen voor de kwaliteit van bodem, water
     (waaronder zeewater) en lucht.

  Door intercompartimentaal transport kunnen deze stoffen ook een schadelijke werking uitoefenen in een ander compartiment dan waarin
     de emissie plaatsvindt.

  Voor stoffen van de lijst van zwarte stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.
  De lijst van zwarte lijststoffen voor het milieubeleid heeft een richtinggevende betekenis voor overheden belast met de vergunningverlening
     en de betrokken bedrijven.

  In dit Indicatieve meerjarenprogramma milieubeheer 1986 - 1990 staat verder letterlijk de volgende tekst (zie productie 2) :
  'Het blootstellingaspect is hier buiten beschouwing gelaten: in het milieu brengen van deze stoffen dient gezien hun eigenschappen vermeden te worden. De lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid (arseen, chroom VI) heeft een richtinggevende betekenis voor overheden belast met vergunningverlening ( B&W van Sint Oedenrode) en de betrokken bedrijven (Gebr. van Aarle B.V.)'

  In artikel 21 en 22 van de Grondwet staat letterlijk het volgende geschreven:

  • art.21: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
  • art.22, lid 1: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

  Met de wetenschap dat al het arseen (arseenzuur) en chroom VI (chroomtrioxide) dat door de Gebr. van Aarle B.V. in het hout wordt geperst voor de volle 100% op ongecontroleerde wijze in het milieu (water, bodem en lucht) worden gebracht hadden burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, ingevolge bovengenoemd Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 en  artikel 21 en 22 van de Grondwet, al vanaf 1986 de Grondwettelijke plicht om die maatregelen te treffen die nodig zijn om te zorgen dat zwarte lijststoffen als arseen (arseenzuur) en chroom VI (chroomtrioxide) middels een maximale brongerichte aanpak uit het milieu worden geweerd. Dit betekent dat aan de Gebr. van Aarle B.V. daarvoor nooit milieuvergunning had mogen worden verleend. Door dat toch te doen heeft dit tot gevolg gehad dat de Gebr. van Aarle B.V. met uw hulp vanaf 1992 tot op heden maar liefst zo'n 100.000 kg arseen (arseenzuur) en zo'n 140.000 kg chroom VI (Chroomtrioxide) op een ongecontroleerde wijze in het milieu heeft kunnen brengen, terwijl dat al vanaf 1986 wettelijk verboden is.

  De milieu- en gezondheidsschadelijke gevolgen die de Gebr. van Aarle B.V. en  het college van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode daarmee hebben veroorzaakt zal op termijn (10 tot 40 jaar later) voor duizenden inwoners in Sint Oedenrode en omliggende gemeenten catastrofaal zijn. De volgende wetenschappelijke gegevens met bijbehorende berekeningen maken dat glashelder:    
  Wolmanzouten bevatten (zie productie 8):

  • 374 g/l arseenzuur.
  • 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).
  • 188 g/l koper II oxide.
   Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide (zie productie 2):
  • arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht)
  • chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht

  Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit, afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.

  Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen (zie productie 9 en 10).
  Chroomtrioxide en arseenzuur zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide of arseenzuur kan op termijn al kanker veroorzaken.  

  Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben (zie productie 11).

  Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 (zie productie 12).

  Ingevolge die Europese richtlijn moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA-molecuul bij de mens
  (zie productie 13).

  Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen (zie productie 14 en 15).

  • via de lucht (ademhaling)
  • via de huid (aanraking)
  • via het maag-darmkanaal (besmette voeding)
  en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen.

  Vroeg of laat komt al het arseen en chroom dat tijdelijk in het geïmpregneerde hout zit opgeborgen in opgeloste vorm als arseenzuur en chroomtrioxide vrij in ons oppervlaktewater, grondwater en drinkwater terecht.
  Gewolmaniseerd hout bevat: (zie productie 16).

  • 3000 mg/kg arseen.
  • 6000 mg/kg chroom VI.

   Per m3 hout (500 kg. Hout) is dat:

  • 1.500.000 mg = 1.5000.000.000 Ķg arseen
  • 3.000.000 mg = 3.000.000.000 Ķg chroom.

   Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde bedraagt voor resp. arseen en chroom

  • arseen 60 Ķg/l
  • chroom 30 Ķg/l (zie productie 17).

   Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:

  • 25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde.
  • 100.000.000 liter water met chroom boven de interventiewaarde.

  Vanaf 1992 tot op heden heeft de Gebr. van Aarle B.V. zo'n 60.000 kuub hout geïmpregneerd met dit bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor Nederland B.V. (nu: Arch Timber Protection BV)
  Dit veroorzaakt op termijn een grondwater verontreiniging van maar liefst:
  • 15000 miljard liter water met arseen boven de interventiewaarde.
  • 60000 miljard liter water met chroom boven de interventiewaarde.

  Deze enorme milieu-, gezondheids- en daarmee economische schade kan nooit neergelegd worden bij de consument; die schade zal door de Gebr. van Aarle B.V. en de gemeente Sint Oedenrode aan deze gedupeerde consumenten moeten worden vergoed.

  Bent u bereid de Gebr. van Aarle B.V. te verplichten tot het laten betalen van die gigantische schade, ja of nee? 
  Bent u bereid in geval van faillissement van de Gebr. van Aarle B.V. de overige schade te betalen, ja of nee?
  Zo nee: dan verzoek ik u mij een afschrift van de wetsteksten met bijbehorende jurisprudentie te laten toekomen waarmee vaststaat dat deze enorme schade niet op de veroorzakers, zijnde de Gebr. van Aarle B.V. en burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, kunnen worden verhaald.

  10e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch:  Het Waterschap gaat niet in op het verzoek om op te treden tegen eventuele vervuiling van het oppervlaktewater veroorzaakt door de stoom.
  Ik verzoek u mij een afschrift te laten toekomen van de wettekst en bijbehorende jurisprudentie dat het waterschap De Dommel op een dergelijk verzoek van mij niet behoeft in te gaan.

  11e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch: De gemeente richt een verzoek aan de milieu-inspectie inzake onderzoeksresultaten zoals de mogelijke gevaaraspecten van het, na het impregneren vrijkomende, stoom.

  Ik verzoek u een afschrift te laten toekomen van dit door de gemeente gedane verzoek aan de milieu-inspectie.

  12e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch
  (zie productie 18):

  Op voorstel van dhr. de Vries zal door de burgemeester, een medisch milieukundige dhr. Jans om bijstand verzocht worden. Dhr. Jans zal de persoonlijke gevolgen voor zowel de familie van Rooij als voor de familie Van Aarle te gaan onderzoeken om hier zo mogelijk aanbevelingen over te doen.

  In de RVU TV-uitzending die u op internet kunt zien en beluisteren (klik: https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8 ) heeft voormalig burgemeester P. Schriek over het op mij afsturen van medisch milieukundige dhr. Jans van de GGD in Breda letterlijk het volgende gezegd: 'Wij hebben gevraagd aan die medisch milieukundige om met mijnheer Van Rooij te praten en hem op basis van deskundigheid te overtuigen van de stellingen zoals de waren ingenomen.'

  Naar aanleiding daarvan verzoek ik u mij een afschrift te laten toekomen van de stellingen zoals die toen door u zijn ingenomen met bijbehorend onderliggend deskundige rapport van medisch milieukundige dhr. Jans.

  13e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraken gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch:

 • De Provincie zegt prioriteitstoekenning toe inzake de geconstateerde bodemvervuiling. Dhr. Artz geeft daarbij ook de knelpunten aan, om te komen tot een oplossing.

  Bij brief van 29 juni 2005, kenmerk: 1006/66134, hebben ing. M.G.J. van Leeuwen (sr. Adviseur), ing. E.P.A. Peeters (teamleider bodem en afval) en ing. M.B. van Rijn (afd. hoofd TABC) van het Regionaal Milieubedrijf advies uitgebracht over de bodemkwaliteit voor betreffende bouwlocatie Ollandseweg 159. In betreffend advies, dat is gebaseerd op het verkennend bodemonderzoek Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode van Milon B.V., kenmerk 25354, d.d. 18 mei 2005, staat letterlijk het volgende geschreven (zie productie 19): Gecontroleerd is of de bouwlocatie opgenomen staat op het Programma Bodemsanering 2004 en inventarisatielijst van de provincie Noord Brabant. Daaruit blijkt dat de locatie inderdaad is opgenomen op de inventarisatielijst. Uit telefonisch contact met de heer M. de Ruijter blijkt er bij de provincie sinds 2003 geen ontwikkelingen meer bekend te zijn op de locatie.

  De inrichtinghouder staat geregistreerd als BSB-weigeraar en heeft bij de provincie aangegeven via een ander traject de verontreiniging op de locatie te willen aanpakken. Uit de rapportage van het verkennend onderzoek blijkt dat het een verontreiniging met metalen betreft als gevolg van een laag zinkassen. Vervolgens is telefonisch contact opgenomen met het adviesbureau dat het bodemonderzoek heeft uitgevoerd (Milon, de heer R. Geerts).

  Het adviesbureau wist onder andere te melden dat op een gedeelte van het terrein de zinkslakken reeds zijn verwijderd. Daarvan zou echter niets op papier staan. Voorts wordt op dit moment gewerkt aan een plan om de overige verontreiniging op de locatie aan te pakken. Daarmee zal op termijn met de provincie in overleg worden getreden. De historische gegevens zijn niet geverifieerd. 

  Hiermee is feitelijk komen vast te staan:

  1. dat wordt verzwegen dat de aanwezige verontreiniging mede het gevolg is van illegale wolmaniseeractiviteiten in het verleden die hebben plaatsgevonden op de aangebrachte zinkslakken. Het betreffen daarom met wolmanzouten doordrenkte zinkslakken.   
  2. dat de Gebr. van Aarle B.V. als BSB-weigeraar staat geregistreerd.
  3. dat de Gebr. Van Aarle B.V. reeds illegaal, zonder dat er iets op papier staat, een gedeelte van de (met houtimpregneermiddelen doordrenkte) zinkslakken op een ongecontroleerde wijze heeft afgevoerd en in het milieu heeft gedumpt. Dit zijn zware milieumisdrijven.

  Burgemeester en wethouders en alle betrokken ambtenaren hebben appellanten, de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de MilieuhygiŽne voor Noord Brabant en alle rechters hierover maar liefst 16 jaar lang opzettelijk voorgelogen. Door hen is steeds verteld dat de Gebr. van Aarle B.V. onder eigen beheer op eigen kosten het sterk verontreinigde bedrijventerrein voor de bouw van de houtimpregneerinstallatie (in 1990)  zou saneren. Dit is kennelijk niet gebeurd.

  Uit het oriŽnterend onderzoekrapport NB/505/008 van mei 1989 blijkt dat 2/3 deel van het bedrijventerrein van de Gebr. van Aarle B.V. is verontreinigd met:

  • 700 mg/kg arseen (= anorganisch)
  • 11 mg/kg cadmium
  • 6300 mg/kg koper
  • 32000 mg/kg zink

  Zie bijlage I-c en VIII-b uit betreffend rapport (zie productie 20).

  Bijgevoegd vindt u het voorblad en blz. 45 uit de toentertijd van kracht zijnde 'Voorlopige inspectie richtlijn blootstellingsrisico bij bodemverontreiniging' van het Ministerie van VROM (zie productie 21).
   

  Hieruit blijkt dat de signaalwaarde voor bodemverontreiniging, indien de blootstellingsroute ingestie in het geding is, de volgende waarde heeft:

  • Anorganisch arseen: 175 mg/kg
  • Cadmium: 10 mg/kg
  • Koper: 15000 mg/kg
  • Zink: 3000 mg/kg

  Zie tabel 3.3 uit betreffend rapport (zie productie 21).

  Dit betekent dat 2/3 deel van het bedrijventerrein van de Gebr. Van Aarle B.V. is verontreinigd met:

  • 700 mg/kg arseen  =    4,0 x signaalwaarde
  • 11 mg/kg cadmium  =  1,1 x signaalwaarde
  • 6300 mg/kg koper =    0,4 x signaalwaarde
  • 32000 mg/kg zink =   10,7 x signaalwaarde
   _____________________________________________________
                           Totaal = 16,2 x signaalwaarde

  Omdat betreffende verontreiniging de signaalwaarde voor ingestie 16 maal te boven gaat, betekent dat middels toepassing van de best bestaande techniek ingestie van die gronddeeltjes al vanaf 1990 voorkomen had moeten worden.
   
  Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de Gebr. van Aarle B.V. vanaf 1990 tot op heden betreffend sterk verontreinigd bedrijventerrein van u niet heeft behoeven te saneren. Dit des te meer over betreffend sterk verontreinigde bedrijventerrein vrachtauto's, heftrucks e.d. heen en weer rijden voor het laden, lossen en verplaatsen van bomen, planken e.d. Bij droog weer worden door deze activiteiten grote hoeveelheden met arseen, cadmium, koper en zink vergiftigde gronddeeltjes in de lucht gebracht en diffuus verspreid. Vanwege zijn detailhandelsactiviteiten zijn daardoor maar liefst al 16 jaar lang vele consumenten blootgesteld geweest (en nog steeds) aan bovengenoemde uiterst giftige en kankerverwekkende gronddeeltjes zonder hen daarvoor te hebben gewaarschuwd.
   
  Als gevolg van dit 16 jaar lang opzettelijk voorliegen van de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de MilieuhygiŽne voor Noord Brabant en alle rechters hierover zijn mijn grondeigendommen en die van  andere omwonenden ook sterk verontreinigd. Analysecijfers van 26 mei 1991, vastgelegd in de brief van 31 juli 1991, kenmerk: 91 2617/KM, van het waterschap De dommel onderschrijven dat. Daarin kunt u namelijk lezen dat vanaf betreffend sterk verontreinigd bedrijventerrein van de Gebr. van Aarle B.V. de volgende verontreinigingen worden geloosd in het oppervlaktewater van de omgevingssloten (zie productie 22).

  • arseen 360 Ķg/l; is 24 x AMK-norm en 3,6 x C-norm uit die tijd.
  • koper 1600 Ķg/l; is 533 x AMK-norm en 8 x C-norm uit die tijd.
  • chroom 580 Ķg/l; is 23 x AMK-norm en 2,9 x c-norm uit die tijd.

  Als gevolg van uw 16 jaar lang opzettelijk voorliegen van de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de MilieuhygiŽne voor Noord Brabant en alle rechters heeft de Gebr. van Aarle B.V. vanuit zijn sterk verontreinigde bedrijventerrein maar liefst 16 jaar lang het oppervlaktewater in de omgevingssloten sterk kunnen verontreinigen. Het kan niet anders zijn dan dat deze maar liefst 16 jaar lange illegale lozing vanuit het sterk
  verontreinigde bedrijventerrein van de Gebr. van Aarle B.V. in de omgevingssloten ook de grondeigendommen van omwonenden, waaronder die mij, sterk hebben verontreinigd. U bent hiervan bij brief van 31 juli 1991, kenmerk 91.2627/KM, door het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel op de hoogte gebracht met daarin het volgende verzoek (zie productie 22).

  'Wij verzoeken u deze brief te betrekken bij de controle op de naleving van de aan het bedrijf verleende Hinderwetvergunning'. Met het huidig advies d.d. 29 juni 2005 van het Regionaal Milieubedrijf is feitelijk komen vast te staan dat u maar liefst 14 jaar lang geen uitvoering hebt gegeven aan dit advies van 31 juli 1991 van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel waardoor Gebr. van Aarle B.V. maar liefst 15 jaar lang het oppervlaktewater en grondeigendommen in het kritische Dommeldalgebied van Sint Oedenrode, waaronder mijn grondeigendommen cumulatief  heeft kunnen vergiftigen met enorme hoeveelheden genotoxische kankerverwekkende arseen, chroom VI en koper.
  Juist vanwege deze grote gevaren voor mens, dier en omgeving heeft de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de MilieuhygiŽne voor Noord Brabant bij brief van 5 september 1989, kenmerk: 2589012/vdl, aan A.M.L. van Rooij hierover letterlijk het volgende geschreven (zie productie 7)

  'Dezerzijds is aan het bestuur van de gemeente Sint Oedenrode duidelijk geadviseerd, alvorens met de bouw van een houtimpregneerinstallatie kan worden begonnen, eerst het terrein gesaneerd dient te zijn'.

  Met het huidig advies d.d. 29 juni 2005 van het Regionaal Milieubedrijf is feitelijk komen vast te staan dat u ook aan dit advies van de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de MilieuhygiŽne voor Noord Brabant van 5 september 1989 maar liefst al 16 jaar lang geen uitvoering hebt gegeven en oogluikend hebt toegestaan (passief hebt gedoogd) dat de Gebr. van Aarle B.V. in 1990 zijn houtimpregneerinstallatie heeft gebouwd zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning en zonder voorafgaande sanering van het sterk verontreinigde bedrijventerrein. Ook dat hebt u voor alle rechters verzwegen. Als u dat voor hen niet had verzwegen dan had de Gebr. van Aarle B.V. zijn houtimpregneerinstallatie nooit kunnen bouwen.

  Met maar liefst 16 jaar lang voorliegen van rechters, die u altijd blindelings hebben geloofd, heeft u mij, mijn gezin en ouders al die jaren erg veel aangedaan. Dat is met geen miljoenen euro's goed te maken. Dit alles hebt u op uw geweten. Ik stel u hierbij dan ook volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle geleden schade en nog te lijden schade, zowel materieel als immaterieel, welke zijn ontstaan als gevolg van uw hierboven beschreven machtsmisbruikend handelen in strijd de waarheid, de wet en het recht.

  Uw hierboven beschreven handelen en uw al 18 jaar lang voortdurende machtsmisbruik maakt duidelijk dat u de massale vergiftiging van de gehele gemeente Sint Oedenrode en haar buurgemeenten via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. onbeperkt wilt laten doorgaan.

  Ik verzoek u mij daarom de bewijsstukken te laten toekomen waarmee is komen vast te staan dat de provincie de toegezegde prioriteitstoekenning inzake de geconstateerde bodemvervuiling is nagekomen.

  14e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.

  Dhr. Bos verzoekt om een afschrift van de H.W.-vergunning. Tevens dringt hij aan om afschriften van controlerapporten op te sturen naar de politie. Voorlopig wordt het bedrijf twee maal per maand gecontroleerd, op termijn kan deze controlefrequentie afnemen. In geval van constatering van strafbare feiten dient er resoluut opgetreden te worden.
  Uit hetgeen staat geschreven onder 5e informatie verzoek kunt u lezen dat de Gebr. van Aarle B.V. op 21 september 1990 zijn houtimpregneerinstallatie heeft gebouwd en vanaf augustus 1992 in gebruik heeft genomen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning. Dit is een strafbaar feit. In artikel 108 van de Woningwet staat daarover letterlijk het volgende geschreven:

   'Overtreding van artikel 40 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie'
   'Artikel 40, eerste lid, Woningwet: het is verboden te bouwen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en Wethouders (bouwvergunning)'

  In het geheime overleg op 18 augustus 1992 was afgesproken dat bij constatering van strafbare feiten daartegen resoluut wordt opgetreden. Dit is ondanks die afspraak niet gebeurd.

  Ik verzoek u mij een afschrift te laten toekomen van de wettekst en bijbehorende jurisprudentie waarmee u toentertijd richting de officier van justitie G. Bos hebt onderbouwd dat het bouwen zonder vooraf vereiste bouwvergunning geen strafbaar feit is. Ook verzoek ik u mij een afschrift te laten toekomen van alle door de gemeente Sint Oedenrode aan de politie verstuurde controlerapporten.

  15e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch:

  • Indien dhr. Van Rooij aangifte wenst te doen bij de Politie neemt zij vervolgens voor instructies contact op het O.M. Namens het O.M. is dhr. Bos of dhr. Broere de contactpersoon. Mij zijn deze aan mij opgelegde instructies om aangifte te kunnen doen nooit kenbaar gemaakt. Ik verzoek u mij een afschrift te laten toekomen van de vanuit het O.M. aan mij opgelegde instructies om aangifte te kunnen doen bij de politie.

  17e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch:

  • Dhr. Van Aarle (gemeente) zal de Gebr. van Aarle erop attenderen om in geval van bijzonderheden altijd en direct contact op te nemen met gemeente en/of politie.

  Ik verzoek u mij een afschrift van de brief te laten toekomen waarin de gemeente (milieu-technisch medewerker G. van Aarle) de Gebr. van Aarle B.V. erop heeft geattendeerd dat in geval van bijzonderheden altijd en direct contact moet worden opgenomen met gemeente en/of politie.

  18e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch:

  • Dhr. Ditters vermeld dat het verzoek om W.V.O.-vergunning is ingetrokken. Mogelijk komt er op termijn een nieuw verzoek om W.V.O.-vergunning.

  De Gebr. van Aarle B.V. heeft van het waterschap De Dommel betreffend verzoek om W.V.O.-vergunning mogen intrekken zodat er vanaf dat moment door de Gebr. van Aarle B.V. geloosd kan worden zonder een daarvoor vereiste W.V.O.-vergunning. Ik verzoek u mij een afschrift van wetstekst en bijbehorende jurisprudentie te laten toekomen waarmee feitelijk is komen vast te staan dat voor het lozen (al dan niet via de lucht) geen W.V.O.-vergunning is vereist. Dit des te meer het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij arrest van 29 september 1999 in zaak C-231/97 heeft beslist dat de Gebr. van Aarle B.V. daarvoor een W.V.O.-vergunning moet aanvragen en moet hebben (zie productie 23 en 24).

  19e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.
  • Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het bedrijf (voorlopig) hemelwater wat mogelijk verontreinigd is op moet vangen omdat dit niet geloosd mag worden.

  Door de Gebr. van Aarle B.V. is het verontreinigde hemelwater (als gevolg van stoomproductie) nooit opgevangen maar tot op heden altijd geloosd in het oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste W.V.O.-vergunning.
  Ik verzoek u daarom mij een afschrift te laten toekomen van de brief van de gemeente waarin de Gebr. van Aarle B.V. is verplicht tot het opvangen van betreffend verontreinigd regenwater.
  20e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch:

  • Indien sprake is van aanspannen van een kort geding tegen Gebr. van Aarle en de gemeente wordt dhr. Bos hiervan in kennis gesteld.

  Een kort geding is civiel recht. Dat staat helemaal los van bestuursrecht en strafrecht. Ik verzoek u om die reden mij een afschrift te laten toekomen van de wettekst met bijbehorende jurisprudentie waaruit blijkt dat uw gemeente in geheim samenspannend overleg met de officier van justitie dhr. G. Bos bevoegd bent om civiel recht te koppelen aan bestuursrecht en strafrecht.

  21e informatieverzoek.
  Uw college heeft de volgende samenspannende afspraak gemaakt met het waterschap De Dommel, de provincie Noord Brabant, het ministerie van VROM, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de officier van Justitie en parketsecretaris van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch:

  • De aan dit overleg deelnemende instanties ontvangen een afschrift van de uitspraak gedaan op 14 augustus door de Raad van State.

  Ik verzoek u mij een afschrift van deze op 14 augustus gedane uitspraak te laten toekomen.

  22e informatieverzoek.
  Met bovengenoemde 21-tal informatieverzoeken is glashelder komen vast te staan dat de gemeente Sint Oedenrode voor degenen die aanwezig zijn geweest in deze bespreking op 18 augustus 1992 op het parket te 's-Hertogenbosch heel veel informatie heeft achtergehouden waarvan ik, mijn gezin en ouders al 13 jaar lang het slachtoffer zijn. Ik verzoek u om die reden mij een afschrift te laten toekomen van alle stukken die door uw gemeente aan betrokkenen is overlegd, hetgeen tot het in geding zijnde verslag d.d. 2 september 1992 van milieutechnisch medewerker dhr. G. van Aarle van de gemeente Sint Oedenrode heeft geleid. 

  Wettelijke verplichting

  U als verantwoordelijk college van burgemeester en wethouders bent ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur wettelijk verplicht om de hierboven verzochte informatie binnen twee weken aan mij te verstrekken. Na ontvangst van die informatie zal ik van uw bovengenoemd jarenlang samenspannend handelen met bovengenoemde personen aangifte doen bij de politie in Sint Oedenrode. In die aangifte zal dit verzoek om informatie en uw overlegde informatie op dit verzoekschrift worden overlegd met het verzoek naar bovengenoemd samenspannend handelen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

  Voormalig Burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode heeft nog steeds alle touwtjes in handen. Dat voormalig burgemeester Piet Schriek van Sint Oedenrode rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. nog steeds alle touwtjes in handen heeft blijkt uit het feit dat hij bij de Stichting Ondernemer van het Jaar (KvK: nr. 17177664), met als hoofdsponsor: Rabobank Sint-Oedenrode, zich als onafhankelijk? deskundig? jurylid heeft laten binnenhalen.

  Samen met de andere juryleden, zijnde Gé Muller, Noud van den Heuvel, Ahrend van Dijk en Anton van de Rijt heeft voormalig burgemeester Piet Schriek Erik van Aarle van Houtbedrijf Gebr. Van Aarle gekozen tot: Winnaar van de Verkiezing Ondernemer van het Jaar 2005 Sint-Oedenrode.

  Deze jury, met daarin aanwezig voormalig burgemeester Piet Schriek, hebben Erik van Aarle gekozen nadat zij kennis hadden genomen van de inhoud van mijn brief d.d. 12 november 2005 aan deze Stichting Ondernemer van het Jaar t.a.v. F.J.C.M. van Rooij (zie productie 25). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Deze brief d.d. 12 november 2005 heeft F.J.C.M. van Rooij namelijk op maandag 14 november 2005 afgegeven aan de voorzitter van deze jury, hetgeen hij mij bij brief van 16 november 2005 schriftelijk heeft bevestigd (zie productie 26).

  Op grond van de inhoud van die brief d.d. 12 november 2005, met bijbehorende bijlagen, had deze jury Erik van Aarle van Houtbedrijf Gebr. Van Aarle nooit tot 'Winnaar van de Verkiezing Ondernemer van het Jaar 2005 Sint-Oedenrode' mogen kiezen. Door dat toch te doen maakt deze jury zich niet alleen medeplichtig aan de daarin feitelijk onderbouwde door

  Erik van Aarle gepleegde strafbare feiten, economische delicten en milieumisdrijven maar ook:

  • aan de uitbreiding van deze door de Gebr. van Aarle B.V. gepleegde strafbare feiten, economische delicten en misdrijven, vanwege het feit dat deze nominatie/ onderscheiding de Gebr. van Aarle B.V. het recht geeft om die te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
  • aan het met deze prijs via de media wegmoffelen van bovengenoemde door de Gebr. van Aarle B.V. gepleegde strafbare feiten, economische delicten en misdrijven.
  • aan het misbruiken van verkregen sponsorgelden van de Rabobank Sint-Oedenrode om daarmee de Gebr. van Aarle BV behulpzaam te zijn met de uitbreiding van het plegen van strafbare feiten, economische delicten en misdrijven.
  • aan valse beschuldigingen via journalist Corrie Bekkers hierover in het Eindhovens dagblad d.d. 22 november 2005 over mijn persoon.

  Onder de titel 'Bezwaren kosten veel belastinggeld' schrijft Corrie Bekkers namelijk letterlijk het volgende over mij: 'Van Aarle heeft tot nu toe vijftien jaar geprocedeerd met de familie Van Rooij. Dit heeft de gemeenschap enorm veel belastinggeld gekost'(zie productie 27).     Dit wordt geschreven met de wetenschap dat juist de 15 jaar lange hulp van de gemeente Sint Oedenrode aan de Gebr. van Aarle B.V. om betreffend bedrijf 15 jaar lang de wet te laten overtreden de gemeenschap niet alleen enorm veel geld heeft gekost maar ook nog geheel Sint Oedenrode en omliggende gemeenten heeft vergiftigd met maar liefst zo'n 100.000 kg arseen (arseenzuur) en 140.000 kg chroom VI (chroomtrioxide), hetgeen op termijn (10 tot 40 jaar later) duizenden mensen ernstig ziek zal maken totdat de (kanker)dood erop volgt. Daarmee wordt niet alleen grote schade aan mijn persoon toegebracht maar ook aan mijn bedrijf Ecologisch Kennis Centrum BV.             

  Ook zet dit mensen op tegen mij; ik wordt door een dergelijke valse berichtgeving over mij in het Eindhovens Dagblad gezien als iemand die de gemeenschap veel geld kost, dit terwijl onder leiding van voormalig burgemeester (huidig jurylid) Piet Schriek dit alles met misbruik van zijn bevoegdheden en miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld is veroorzaakt.                  

  Ik heb journalist Corrie Bekkers tot tweemaal toe verzocht om betreffend artikel te rectificeren en daarover de waarheid te schrijven. Zij bleef dat echter consequent weigeren. Daarmee is duidelijk geworden dat hier sprake is van boze opzet. 

  Hoe ver men daarmee gaat kunt u lezen op de website van de Stichting Ondernemer van het Jaar, daarop staat hierover letterlijk het volgende geschreven:  Erik van Aarle van Houtbedrijf Gebr. Van Aarle:
  Winnaar van de Verkiezing Ondernemer van het Jaar 2005 Sint-Oedenrode

  Tot het laatste moment bleef het spannend. Wie zou de felbegeerde titel ontvangen "Ondernemer van het Jaar 2005"? Tijdens de sfeervolle, tot in de perfectie verzorgde feestavond in Restaurant 't Leeuwke, dwaalden de grote spots rond door de zaal om uiteindelijk de tafel van Erik van Aarle vol in het licht te zetten. Een verheugde Erik en op de gezichten van zijn familie en medewerkers was een en al trots te lezen. Uit handen van de jury, die voor de uitslag bekend werd gemaakt, uitgebreid stil had gestaan bij de kwaliteiten van de drie genomineerden, ontving Erik de wisselbeker.

  Een zorgvuldig uitgevoerde verkiezing.

  Frans van Rooij en Marianne Bekkers van de Stichting VOVJ toonden deze avond dat zij, samen met de commissieleden, in staat waren een perfecte verkiezing te organiseren. Na een jaar van intensieve voorbereidingen, zorgvuldige selectie en een strenge jurering, werd de zorgvuldig geheim gehouden uitslag door de voorzitter van de jury Noud van de Heuvel, bekend gemaakt. En de 300 aanwezigen waren het erover eens; de terechte winnaar stond op het podium. Dat deed echter niet af aan de kwaliteit van de twee andere genomineerden Nellie van der Kruis van het kleinschalige Kinderdagverblijf en Hans van Someren van Jakobs Rubberrecycling, die in een prachtige bedrijfsfilm en tijdens de vragenronde door de jury toonden dat ze échte ondernemers waren.

  Het was dan ook terecht dat de jury opmerkte: "In feite staan hier drie winnaars, genomineerd worden voor deze verkiezing heeft al gezorgd voor de nodige bekendheid en waardering in ondernemerskringen en door de Rooise bevolking." Zij werden daarom ook in de bloemetjes gezet en op hun revers prijkt voortaan het door Edelsmid Opaal ontworpen speldje waarop duidelijk zichtbaar is dat de weg naar de top door deze ondernemers al een heel stuk bewandeld is. Maar de spotlights waren dit keer voor de jonge ondernemer Erik van Aarle, die in het juryrapport hoog had gescoord op allerlei fronten. Hij meende zelf dat hij nog niet klaar was voor deelname aan deze verkiezing maar zijn aanhang was ervan overtuigd dat hij de felbegeerde wisseltrofee al dit jaar verdiende en dus besloot Erik er toch voor te gaan. En niet zonder resultaat.

  Een avond van topklasse.

  Lof was er ook voor het activiteitenteam van de Lions-club dat de feestavond organiseerde. Gastvrouw Elvira van Restaurant 't Leeuwke had zichzelf overtroffen. De grote zaal was werkelijk schitterend aangekleed en de sfeervol gedekte tafels nodigden uit voor deelname aan een door topkok Gerard Wollerich verzorgd diner. De 300 gasten werden door leden van de Lions-club en VOVJ persoonlijk naar de tafels begeleid en onder het toeziend oog van Kees Weeder en zijn zoon Jaap kon er die avond niets mis gaan. De verkiezing was voor iedereen duidelijk te volgen want door MK2 waren over de hele zaal verspreid plasmaschermen geplaatst waarop de verkiezing werd geprojecteerd. De door Veldkamp geproduceerde bedrijfsfilms van de drie genomineerden kregen applaus van het publiek. Het optreden van de zanger Johnny Kelvin en Sigrid Hof viel duidelijk in de smaak. Zij wisten het publiek op te zwepen tot grote hoogte en de weg naar de dansvloer werd door velen snel gevonden. Onder de bezielende leiding van Kees Weeder en Karl Diederick vond de veiling van enkele mooie stukken plaats die er uiteindelijk voor moest zorgen dat er ook geld overbleef voor het goede doel: Alleen Samen Verder. Kortom een geslaagd Roois evenement dat zeker moet worden herhaald over 2 jaar.

  Zie ook: http://www.vovj-sintoedenrode.nl/main.html


  Nadat ik de hierboven verzochte informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode heb mogen ontvangen, zal ik van genoemde juryleden Gé Muller, Noud van den Heuvel, Ahrend van Dijk, Anton van de Rijt en voormalig burgemeester Piet Schriek, de stichting Ondernemer van het Jaar Sint Oedenrode en journalist Corrie Bekkers van het Eindovens Dagblad ook aangifte doen. In die aangifte zal dit verzoekschrift en de van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode ontvangen stukken op dit informatieverzoek worden overlegd.

  Vanwege het feit dat ik door toedoen van de stichting Ondernemer van het Jaar Sint Oedenrode in een levensbedreigende situatie terecht ben gekomen, laat ik tevens een kopie van dit verzoekschrift per e-mail: info@vovj-sintoedenrode.nl toekomen aan secretaris Marianne Bekkers van deze Stichting met het nadrukkelijke verzoek om dit verzoekschrift op hun website te plaatsen. Gebeurt dat niet, dan is mijns inziens daarmee de boze opzet van deze stichting nogmaals nadrukkelijk bevestigd en is die stichting erop uit mij in de mede door hen gecreŽerde levensbedreigende situatie te houden, ten dienste van degenen die heel veel geld verdienen aan het dumpen van levensgevaarlijk gif via de door de Gebr. van Aarle B.V. in geÔmpregneerde houten producten zonder de daarvoor vereiste vergunningen in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

  SCHADE-AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING

  Het behoeft geen nadere toelichting dat ondergetekende, zijn gezin en ouders als gevolg van het hierboven beschreven al 17 jaar lang voortdurend samenspannend handelen tot op heden vele miljoenen euro's aan materiele en immateriŽle schade hebben opgelopen. Al die schade zal op u worden verhaald. Ik verzoek u mij kenbaar te maken of u die schade wenst te vergoeden.

  In geval daarover een schadeclaimprocedure moet worden gestart dan zal daarbij een afschrift van deze brief worden overlegd.

  LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE.

  Bovengenoemd, al 17 jaar lang voortdurend samenspannend handelen vanuit de gemeente Sint Oedenrode tegen ondergetekende A.M.L. van Rooij ten behoeve van degenen die heel veel geld hebben verdiend aan het dumpen van enorme hoeveelheden arseenhoudend gevaarlijk afval via de Gebr. van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf hebben mij, mijn gezin en ouders in een levensbedreigende situatie gebracht. Daarvoor bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

  MAXIMALE OPENBAARHEID

  Dit informatieverzoek geef ik, vanwege eigen levensbehoud, heden een wereldwijde verspreiding, waaronder media, kranten en TV met het verzoek dit maximaal naar buiten te brengen. In afwachting op uw besluit op bovengenoemd 22-tal verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, binnen uiterlijk 14 dagen na heden, verblijf ik,


  Ecologisch Kennis centrum B.V.                           A.M.L van Rooij
  Voor deze,                                                        (als natuurlijk rechtspersoon)
  Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.
   

  Bijgevoegde Productie's.
  1) Verslag van de samenspannende bespreking, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket te 's Hertogenbosch (2 blz.). 
  2) Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer
     der Staten Generaal, vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs 1-2.
  3) Voorbrief blz. 1 en 12 van de circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij
     houtimpregneerbedrijven d.d. 20 mei 1992, kenmerk: IBP 03392001, van minister Alders van VROM.
  4) Blz. 3 uit het rapport 'Duurzaam hout Goed fout' d.d. oktober 1990 van Remi Poppe (ex 2e kamerlid) van de
     Socialistische Partij.
  5) Utspraak No. S03.93.1499 van 11 mei 1993 van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State (5 blz.).
  6) Het artikel ' Na drie jaar eindelijk zover' uit het Eindhovens Dagblad van 22 september 1990.
  7) De brief van 5 september 1989, kenmerk 2589012/vdL, van de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de   milieuhygiŽne dr. H.A.M.A de Vries.
  8) Verslag chemisch onderzoek van Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de Keuringsdienst van Waren te Groningen. (2 blz.).
  9) Blz. 1, 35 en 36 uit het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen van 9 februari 1994 stb.91.
  10) Voorblad, blz. 1, A2 en A3 uit de brochure 'durf de dingen eens zwarte in te zien, dan wordt alles rooskleurig'
      uitgegeven door het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Arbeid (BelgiŽ) in verband met hun
      nationale informatie campagne over de beroepskankers.
  11) Voorblad, blz. 5 en blz. 28 uit het Reprotox achtergronddocument S138-1 van het Ministerie van Sociale Zaken
      en Werkgelegenheid.
  12) Niet-limitatieve lijst van voor de voorplanting giftige stoffen, Staatscourant nr. 170, 6 september 2004.
  13) SZW-lijst van mutagene stoffen, Staatscourant nr. 170, 6 september 2004.
  14) Voorblad, blz. 18 en blz. 21 uit de Nationale Mac-lijst 1995, publicatieblad p145, van het ministerie van Sociale
      Zaken en Werkgelegenheid.
  15) Voorblad, blz.4 en blz. 5 uit het protocol 'arsenicum' S30-21 van de inspectiedienst SZW.
  16) Voorblad, blz. 12 en 23 uit het rapport 'Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeven van
       mobiele houtshredderinstallaties van Stichting Hout Research van 23 februari 1999, code 99.003-1
  17) Blz. 2 en 10 uit Wet bodembescherming, uitvoeringsvoorschriften (C-4.1), Interventie- en streefwaarden
       bodemsanering, Koninklijke Vermande.
  18) Artikel 'Burgemeester schakelt vertrouwensarts in' uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992.
  19) Brief d.d. 29 juni 2005, registratienummer: 2255/tru, van het Regionaal Milieubedrijf (3 blz.).
  20) Bijlage I-c en VIII-b uit het onderzoekrapport NB/505/008 van mei 1989 (2 blz.).
  21) Voorblad en blz 45 uit de 'Voorlopige inspectie richtlijn blootstellingsrisico bij bodemverontreiniging' van het
       Ministerie van VROM.
  22) Brief van 31 juli 1991, kenmerk 91.2627/KM, van het Dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (5 blz.).
  23) Het artikel 'Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer' uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999.
  24) Het arrest van Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zaak C-231/97 van 29 september 1999 (10 blz.)
  25) Brief van 12 november 2005 van A.M.L. van Rooij (EKC) aan de Stichting Verkiezing Ondernemer van het Jaar,
        t.a.v. F.J.C.M. van Rooij (20 blz.).
  26) Brief van 16 november 2005 van F.J.C.M. van Rooij namens de Stichting Verkiezing Ondernemer van het Jaar.
  27) Het artikel 'Bezwaren kosten veel belastinggeld' uit het Eindhovens Dagblad van 22 november 2005.