Gewraakte rechters mogen beslissen onthult Ad van Rooij in KM

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode
  Ook gewraakte rechters mogen beslissen!
  onthult ing. Ad van Rooij in KM-magazine


De Vice-President van de Raad van State mr. H.D. Tjeenk Willink wenst zich niet te houden aan "de aanbeveling inzake afhandeling wrakingsverzoeken" van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Hiermee scheidt mr. H.D. Tjeenk Willink zich af van zijn collega's die zijn verenigd binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, waaronder staatsraad mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, die hun aanbevelingen mede hebben gebaseerd op uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

  Door Ad van Rooij.

Rechters kunnen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechtelijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Al veertien dagen voor de behandeling van het beroep, nummer 199900791/1, op 28 januari 2002 bij de Raad van State, betreffende Sint Oedenrode bestemmingsplan "Buitengebied 1997", heb ik voorzitter mr. R. Cleton gewraakt op de volgende feiten en omstandigheden.

 1. De gemeente Sint Oedenrode kent een 5-tal oude vuilnisstortplaatsen, te weten: Rijtvenweg, Mosbulten, Weverspad, Everse Bergen en Wolfswinkel. Deze stortplaatsen heeft de gemeente Sint Oedenrode zo'n 25 tot 35 jaar geleden geëxploiteerd in strijd met het toentertijd geldende bestemmingsplan buitengebied. Zij hebben toentertijd toegestaan dat er op die stortplaatsen enorme hoeveelheden giftig en kankerverwekkend chemisch afval is gestort, waaronder cadmium, kwik, chloorbenzenen, tolueen, xylenen, fenolen, lood etc. - of zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning - of in strijd met de hinderwetvoorschriften. Om als overheid onder de enorme daaruit voortvloeiende schade uit te komen, heeft de Raad der gemeente Sint Oedenrode deze oude stortplaatsen bestemt als multifunctionele agrarische grond in strijd met onderliggend streekplan Noord Brabant en hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant dat goedgekeurd.

 2. Achter de onder 'punt 1' beschreven politieke misdaad ben ik later achtergekomen. Omdat ik tegen het gehele bestemmingsplan "Buitengebied 1997" van Sint Oedenrode beroep had aangetekend, heb ik met betrekking tot deze oude vuilnisbelten behandelend voorzitter mr. R. Cleton bij brief van 9 oktober 2001 om voorlopige voorziening verzocht. Ingevolge vaste jurisprudentie was voorzitter mr. R. Cleton wettelijk verplicht dit verzoek om voorlopige voorziening binnen zes weken na 9 oktober 2001 (vóór 21 november 2001) in behandeling te nemen. Hij heeft dat opzettelijk nagelaten.

 3. Toen mij bij brief van 5 december 2001 werd medegedeeld dat mijn beroepschrift op 28 en 29 januari 2002 ter zitting zal worden behandeld, heb ik daarover contact gezocht bij de behandelend ambtenaar van de Raad van State. Ik vertelde hem dat zowel de Algemene wet bestuursrecht, als wel de Wet op de Raad van State niet toestaan dat mijn beroepschrift eerder ter zitting wordt behandeld als mijn bijbehorend verzoek om voorlopige voorziening van 9 oktober 2001. Dit omdat een verzoek om voorlopige voorziening lopende de beroepsprocedure dient te worden behandeld. Bij brief van 27 december 2001 bericht voorzitter mr. R. Cleton mij, dat dit voor hem geen aanleiding heeft gegeven de behandeling van het beroepschrift uit te stellen.

 4. Vervolgens heb ik voorzitter mr. R. Cleton bij aangetekend schrijven van 30 december 2001 nogmaals kenbaar gemaakt dat hij wettelijk verplicht is om mijn verzoek om voorlopige voorziening van 9 oktober 2001 eerder ter zitting te behandelen dan bijbehorend beroepschrift. In betreffend schrijven heb ik hem zeer nadrukkelijk verzocht om vóór 7 januari 2002 daarop inhoudelijk gemotiveerd te antwoorden.

 5. Omdat beantwoording op mijn aangetekend schrijven van 30 december 2001 door voorzitter mr. R. Cleton uitbleef, en na 7 januari 2002 de feiten en omstandigheden zodanig waren dat hij daarmee heeft beslist eerder te beslissen op mijn beroepschrift 199900791/1 dan op mijn bijbehorend verzoek om voorlopige voorziening, heb ik nog een paar dagen extra gewacht op antwoord. Toen voorzitter mr. R. Cleton op 13 januari 2002 nog niet had gereageerd op mijn aangetekend schrijven van 30 december 2001 heb ik bij brief van 13 januari 2002 voorzitter mr. R. Cleton op die feiten en omstandigheden gewraakt. Mijn wrakingsverzoek van 13 januari 2002 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 januari 2002 per fax ontvangen en heb ik op 15 januari 2002 persoonlijk afgegeven bij de Raad van State, met ontvangstbevestiging.

 6. Ingevolge de artikelen 8:15 t/m 8:20 van de Algemene wet bestuursrecht is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wettelijk verplicht om mijn wrakingsverzoek d.d. 13 januari 2002 van voorzitter mr. R. Cleton ter zitting te behandelen door een meervoudige kamer, waarin de rechter wiens wraking is verzocht geen zitting heeft, alvorens tot behandeling van het beroepschrift kan worden overgegaan.

Voorafgaande aan de behandeling van het beroep op 28 januari 2002 werd ik door de gewraakte voorzitter mr. R. Cleton naar binnen geroepen. Ik vertelde voorzitter mr. Cleton toen: alvorens u met de inhoudelijke behandeling van deze zaak mag beginnen dient eerst op mijn verzoek om wraking van uzelf te zijn beslist door een meervoudige kamer waarin de rechter, wiens wraking is verzocht, geen zitting heeft. Hij zei daarop: "Dat doe ik niet". Ik zei toen:"dat bent u wettelijk verplicht". Hij zei toen:"Dat doe ik niet en nu uw mond houden".

Daarna is de gewraakte voorzitter mr. R. Cleton begonnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak. Tegen deze gedraging en machtsmisbruik van voorzitter mr. R. Cleton heb ik bij brief van 29 januari 2002 een klacht ingediend bij de Vice-President van de Raad van State mr. H.D. Tjeenk Willink. Bij brief van 12 februari 2002 heeft de Vice-President daarop beslist met de mededeling: deze ingediende klacht valt buiten het bestek van de wettelijke klachtprocedure nu daarin wordt geklaagd over een 'beslissing' van staatsraad Cleton, namelijk de beslissing om uw verzoek af te wijzen om te behandelen voor de zitting van 28 januari 2002 en te bepalen dat de behandeling van dit verzoek zou geschieden op 29 januari 2002.

Hiermee heeft de Vice-President van de Raad van State beslist dat de gewraakte rechter (staatsraad) mr. R. Cleton, in gewraakte toestand, in dezelfde zaak nog beslissingen mocht nemen. Dit terwijl het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak daar het volgende over schrijft:" De gewraakte rechter onthoudt zich na het wrakingsverzoek van bemoeiingen met de zaak, totdat op het wrakingsverzoek is beslist". (zie hiervoor op internet: www.verenigingvoorrechtspraak.nl/wrakina2.htm )

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft zich daarbij gebaseerd op uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Bij brief van 17 februari 2002 heb ik de Vice-President van de Raad van State verzocht om een afschrift van het proces-verbaal van deze op 28 januari 2002 omstreeks 10.00 uur genomen mondelinge beslissing van staatsraad mr. R. Cleton in gewraakte toestand. Na ontvangst van dat proces-verbaal zullen door mij tegen deze beslissing van mr. H.D. Tjeenk Willink vervolgstappen worden ondernomen, waarvan ik de lezers van Kleintje Muurkrant in vervolgartikelen op de hoogte zal houden.

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over de Raad van State schrijft kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet: www.sdnl.nl/ekc.htm )

  Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 371, februari 2002

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres www.sdnl.nl/ekc.htm)