Nadere motivering van ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 24 oktober 2001
verzonden besluit van 23 oktober 2001, kenmerk: 2001/46817, van Gedeputeerde Staten van Limburg.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Per fax 070-3651380

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 16 december 2001.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 16 december 2001.

OPEN BRIEF

Verzoek om spoedbehandeling.


Ons kenmerk: RB/provL/02121/VV.
Uw nummer: 200105925/2/M1.

Betreft:

  R.M. Brockhus/
  Nadere motivering van ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 24 oktober 2001 verzonden besluit van 23 oktober 2001, kenmerk: 2001/46817, van Gedeputeerde Staten van Limburg.


  Geacht college,

Namens de heer R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: appellant, laat ondergetekende in opgemeld verzoek u hierbij de volgende nadere motivering toekomen:

  Nadere motivering verzoek om voorlopige voorziening, resp. schorsing.

De door Gedeputeerde Staten van Limburg gedane 'beoordeling van de bezwaren' kan nooit in stand blijven en wel op grond van de volgende feitelijke informatie:

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben hun besluit niet gebaseerd op de uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 van collega staatsraad mr. J.H.B. Hulshof, die zijn uitspraak heeft gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van de stichting Advisering bestuursrechtspraak. (zie bijlage A)(6 pagina's)

  In de overwegingen van die uitspraak staat letterlijk het volgende:

Uit het door de stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout. Deze overwegingen zijn gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Juist om die reden heeft collega staatsraad mr. J.H.B. Hulshof in zijn uitspraak no's F03.98.0171 e.v. van 19 augustus 1998 beslist dat, vanwege de onherkenbaarheid van het verduurzaamde hout tussen het hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, al het sloophout niet meer mag worden geshredderd.

Alle provincies van Nederland, waaronder Gedeputeerde Staten van Limburg, weigeren al ruim 3 jaar lang uitvoering te geven aan deze bindende uitspraak van staatsraad mr. J.H.B. Hulshof. Zie hiervoor bijgevoegd artikel "provincies negeren verbod Raad van State op houtversnippering", uit het Algemeen Dagblad van 31 juli 1999 (zie bijlage B)(1 pagina). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens gericht aan u.

U zult zich afvragen: hoe is het mogelijk dat Gedeputeerde Staten van Limburg, zonder voorafgaand onafhankelijk onderzoek van de stichting Advisering Bestuursrechtspraak, negeren uitvoering te geven aan de uitspraak no's F03.98.0171 e.v. van 19 augustus 1998 van zijn collega staatsraad mr. J.H.B. Hulshof die zijn uitspraak wel heeft gebaseerd op een degelijk onafhankelijk onderzoek van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

Mijn brief van 8 december 2001; kenmerk: VROM/08121/br, aan de minister van VROM drs. J.P. Pronk geeft hierover volledige duidelijkheid. Om die reden heb ik betreffende brief, inclusief bijlagen, bijgevoegd (zie bijlage C)(13 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en ook aan u gericht.

In die brief staat letterlijk het volgende:  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen

Fax 070 - 3391350

Sint Oedenrode, 8 december 2001.

De minister van VROM,
drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: VROM/08121/br.
Uw kenmerk: MJZ2001093107.

Betreft: Reactie op uw brief van 21 augustus 2001, kenmerk: MJZ2001093107.

Excellentie,

Met enige nadruk vraag ik uw aandacht voor een urgent probleem.

Onder verwijzing naar uw brief van 21 augustus 2001 waarin uw ambtenaar mr. M. Hübner namens u weigert een beschikking te geven op mijn verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 6 augustus 2001 (kenmerk VROM/06081/vi) en waarin u, zonder daar om verzocht te hebben, heeft beslist dat u over de door mij aangevoerde onderwerpen nooit meer zult reageren, waarvan ik gemakshalve een kopie bijsluit (zie bijlage 1), vraag ik uw aandacht voor enkele opmerkingen:

 1. Ik verzoek u de inhoud van mijn verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 6 augustus 2001 hier te beschouwen als herhaald en ingelast en wederom ook aan u gericht.

 2. Wellicht hoeft u zich niet aan de wettelijke verplichtingen te houden, die de Wet openbaarheid van bestuur u oplegt en bent u in een zodanige positie dat u op voorhand kunt beslissen dat u al mijn toekomstige brieven onbeantwoord laat. Dit lijkt mij ronduit onacceptabel. Ik verneem gaarne uw opstelling in deze.

 3. Bij brief van 21 maart 2001, waarvan ik een kopie bijsluit (zie bijlage 2) heeft u EPON (de Electrabel-Groep) verzocht om een nieuwe afvalvergassingsinstallatie te bouwen bij de Eemscentrale voor de verwerking van CCA-afvalhout, dat de elementen koper, chroom en arseen bevat. In die brief staat geschreven dat dit CCA-afvalhout gevaarlijk afval is maar dat het door u wordt erkend als bron van duurzame energie, biomassa genaamd. Dus dat moet ook gelden voor al het andere gevaarlijke afval. Hiermee heeft u blijkbaar beslist dat al het gevaarlijk afval voortaan biomassa kan worden genoemd als bron voor duurzame energie, groene stroom genaamd. Dus; weg met de afvalverbrandingsinstallaties (AVI's); weg met de C2-deponie; weg met de nuloptie-technologie van Edelchemie. Al het gevaarlijke afval mag vanaf heden met overheidssubsidie als biomassa in de kolengestookte elektriciteitscentrales worden opgestookt voor de opwekking van duurzame energie. Ik verneem gaarne uw opstelling in deze.

 4. In de brief van 21 maart 2001 schrijft EPON dat CCA-afvalhout 4800 mg/kg chroom (=chroomtrioxide=chroom VI) kan bevatten en 2600 mg arseen (=arseenzuur). Ingevolge de BAGA is er al sprake van gevaarlijk afval bij concentratie van 50 mg/kg chroom VI of 50 mg/kg arseen. De concentratiegrens van gevaarlijk afval komt hiermee voor wat betreft chroom VI op 96 maal en voor wat betreft arseen op 52 maal te liggen. Het betreft derhalve extreem gevaarlijk afval. Dus al het gevaarlijk afval tot 96+52=148 maal de concentratiegrens is vanaf heden biomassa voor de opwekking van duurzame energie, groene stroom genaamd. Ik verneem gaarne uw opstelling in deze.

 5. Bij brieven van 21 februari 1995 en 19 augustus 1996, waarvan ik kopieŽn heb bijgevoegd (zie bijlage 3 en 4) heeft u houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. bericht dat alle milieu-, gezondheids- en economische schade, dat ontstaat als gevolg van het door de houtimpregneerbedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout, voor rekening van deze houtimpregneerbedrijven komt. U bent tot dat besluit gekomen op basis van de volgende wettelijke onderbouwing:

   Op grond van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat er immers een civielrechtelijke (risico)-aansprakelijkheid van de producent ten gevolge van een gebrek in een door hem geproduceerd product (artikelen 185 t/m 193). Bovendien geldt op grond van 175 en 176 een risico-aansprakelijkheid voor producenten met betrekking tot gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water en bodem.

  Gaarne verneem ik van u waarom u weigert uitvoering te geven aan uw eigen bovengenoemd besluit, door niet deze houtimpregneerbedrijven (zijnde de vervuilers) aansprakelijk te stellen voor alle schade van het vrijkomende CCA-afvalhout, maar de onjuist voorgelichte consumenten daarvoor laat opdraaien.

 6. U heeft beslist dat bovengenoemd extreem gevaarlijk CCA-afvalhout in Nederland wordt erkend als bron van duurzame energie, biomassa genaamd. U heeft besloten om verbranding (vergassing) van dit uiterst gevaarlijk CCA-afvalhout in de kolengestookte elektriciteitscentrales, als de EPON-centrale te Nijmegen, de AMER-centrale te Geertruidenberg en de Willem Alexander-centrale te Buggenum, zwaar te subsidiŽren middels het terugbetalen van de REB-belasting en het aanwenden van EU-subsidies. Betreffend geld dat u op deze wijze voor subsidieverlening aanwendt is opgebracht door Nederlandse en Europese burgers, en wordt door u gebruikt om henzelf daarmee te vergiftigen. Heeft u deze burgers hierover al geïnformeerd?? Vindt u dat u hieraan gemeenschapsgeld mag besteden??

 7. Waar het werkelijk om gaat is het afdekken en in de doofpot stoppen van een gigantisch groot milieuschandaal dat is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening hield met de afvalfase van het geïmpregneerde hout. Met enige nadruk moge ik u verwijzen naar:
  • Mijn powerpoint-presentatie voor de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen op 15 november 2001 te Ede; zie Sociale Databank Nederland nvvk.htm
  • Mijn op internet gepubliceerde informatie over groene stroom maffia; zie Sociale Databank Nederland epon-3.htm en houtmot.htm

  Ik verzoek u kennis te nemen van bovengenoemde informatie op Internet, hier als herhaald en ingelast en ook aan u gericht te beschouwen.

 8. Met hetgeen onder bovengenoemde punten 1 t/m 7 staat verwoord heb ik u de feitelijke bewijzen aangeleverd dat, mede door uw toedoen, Nederland niet meer beschikt over een democratie maar over een polderdictatuur. Voor onderbouw verwijs ik u naar het artikel "wij leven in een polderdictatuur" Katholiek Nieuwsblad 3/19 oktober 2001, pagina 14, of zie Sociale Databank Nederland dictatuur.htm
  Prof. A.Q.C. Tak constateerde dat er anno 2001 in Nederland geen rechtsbescherming meer bestaat tegen deze polderdictatuur en wijst met de vinger vooral naar de Raad van State, zie Katholiek Nieuwsblad 6/9 november 2001, pagina 13 en op Internet Sociale Databank Nederland tak-rvs2.htm Hij had ook kunnen wijzen naar het gehele rechtsbestel.

  Ik verzoek u kennis te nemen van deze informatie op Internet, hier als herhaald en ingelast en ook aan u gericht te beschouwen.

 9. De indruk dringt zich op dat het ministerie van VROM, koste wat kost, de hierboven beschreven polderdictatuur wil afschermen en vanuit Nederland, met misbruik van gemeenschapsgeld (subsidieverlening), dit wil uitbreiden naar andere landen. Het beeld van een rechtsbestel dat, bijvoorbeeld ook middels de Pikmeerarresten, dit beleid van het ministerie van VROM in strafrechtelijke zin afdekt, stemt niet tot opgewektheid. Naar mijn mening is het nog maar een kwestie van tijd en Nederland heeft onder uw verantwoordelijkheid de dictatuur compleet gemaakt.

Hier lijkt zich het probleem voor te doen dat u een tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet, die geen rekening hield met de afvalfase, waarvoor u primair verantwoordelijk en aansprakelijk bent, niet wilt toegeven. Dit omdat de daaruit voortkomende enorme schade door de Staat der Nederlanden nooit meer kan worden opgebracht en u dat vanwege gezichtsverlies naar buiten niet wilt toegegeven. Om u daarmee over de drempel te helpen heb ik deze brief maar naar buiten gebracht door die bij de Sociale Databank Nederland op internet te laten plaatsen onder adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-vr31.htm

Ik hoop dat u begrijpt dat ik met het openbaar maken van deze brief op internet beoog u over de drempel te helpen. Het komt mij voor dat het op uw weg moet liggen hierin te treden. Met enige nadruk verzoek ik u mij te berichten of u daartoe bereid bent.

Een spoedige reactie lijkt mij geboden en zou ik nadrukkelijk erg waarderen.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr31.htm

C.c.

 • Sociale Databank Nederland (adres: http://www.sdnl.nl/index1024.html)
 • Vereniging Milieudefensie
 • Vrijwillige milieurecherche
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Twee Vandaag.

Bijlage:

Brief d.d. 21 augustus 2001, kenmerk MJZ2001093107, van de Minister van VROM (1 pagina).
Brief d.d. 21 maart 2001, ref: FVD/TdG, 01/4078, van EPON aan de provincie Groningen (5 pagina's).
Brief d.d. 21 februari 1995, kenmerk: 170295007/GM/MdB, van de Regionaal Inspecteur van VROM voor Noord Brabant, namens de minister van VROM, aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export BV (1 pagina).
Brief d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van de minister van VROM aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export BV (1 pagina).  Uit die inhoud kunt u opmaken dat bij verduurzaamd CCA-afvalhout de concentratiegrens voor gevaarlijk afval (BAGA) 148 maal kan zijn, en derhalve ruim 100 maal te boven gaat. Dit betekent dat wanneer 1% van het afvalhout, dat vrijkomt als bouw en sloopafval verduurzaamd hout is, dit al het sloophout tot gevaarlijk afval maakt.

  Al in 1995 heeft onafhankelijk onderzoek van de TNO uitgewezen dat zo'n 10% van al het afvalhout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, verduurzaamd hout betreft. Betreffend TNO-onderzoekrapport "probleemschets en stand van zaken verwerkingstechnieken voor geïmpregneerd afvalhout" van 18 december 1995, vindt u bijgevoegd (zie bijlage D)(3 pagina's). Ik verzoek u kennis van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

  Het moge u duidelijk zijn dat wanneer 10% van al het afvalhout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval uit verduurzaamd hout bestaat, dit vershredderd sloophout de concentratiegrens voor gevaarlijk afval (BAGA) 10 maal te boven gaat.

  Het moge u ook duidelijk zijn dat het laten onderzoeken van enkele monsters houtspaanders, nadat het sloophout is geshredderd, geen eerlijke meting is; zeker niet als dit in opdracht van de afvalverwerker gebeurd die bovengenoemde overheid helpt met de oplossing van hun gezamenlijk probleem. Er zijn namelijk altijd wel spaanders te vinden van schoon hout. Neem maar van mij aan dat men juist die spaanders laat onderzoeken als daarmee veel geld te verdienen valt. Van een dergelijk niet-onafhankelijk en belangenverstrengeld onderzoek mag nooit worden uitgegaan.

  Met vorenstaande onafhankelijk feitelijke gegevens heb ik toch echt bewezen dat het sloophout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, zo'n 10% verduurzaamd hout bevat, niet te herkennen is van het overig sloophout, en daarmee van al dat sloophout gevaarlijk afval heeft gemaakt. Juist om die reden heeft uw collega staatsraad mr. J.H.B. Hulshof bij uitspraak no's F03.98.0171 e.v. van 19 augustus 1998 beslist dat al dit sloophout, dat vrijkomt uit bouw- en sloophout, niet meer mag worden geshredderd. Met klem verzoek ik u zich aan deze uitspraak van uw collega staatsraad mr. J.H.B. Hulshof te houden en u niet te laten beïnvloeden door de hierboven beschreven alles vergiftigende polderdictatuur.

  Waar deze alles vergiftigende polderdictatuur toe leidt kunt u lezen in mijn bij brief van 15 december 2001, kenmerk: SBL/Gd/16041/B, toegezonden nadere stukken aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zaaknummer: 200101610/1/M1 (zie bijlage E)(5 pagina's). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. Dit rechtvaardigt een spoedbehandeling van dit verzoek.

  Ik richt aan u het nadrukkelijke verzoek uitvoering te geven aan de uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 van uw collega staatsraad mr. J.H.B. Hulshof, die zijn uitspraak heeft gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van de stichting advisering bestuursrechtspraak, en hetzelfde te beslissen, te weten:

  • wijst het verzoek toe.
  • treft de voorlopige voorziening dat het besluit van 23 oktober 2001, waarbij aan de inrichtingen binnen de provincie Limburg vergunningen zijn verleend voor het shredderen van hout, niet zijnde plantsoen- of tuinafval, worden geschorst.

  Tevens verzoek ik u Gedeputeerde Staten van Limburg te veroordelen in de proceskosten. Ook verzoek ik u ondergetekende hierover in ieder geval te horen en het tijdstip van de hoorzitting af te stemmen met zijn drukke agenda.


   Hoogachtend

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Dit schrijven bevat de bijlagen A t/m E, bestaande uit 28 pagina's.

  Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-rs78.htm

De raad van State laat na mijn zaak al drie
jaar uitvoering te geven aan haar eigen uitspraak


Wie weten dit al heel lang?
De media, het parlement en de ministeries.


  De consequentie hiervan is een gigantische diffuse verspreiding van zware metalen via de lucht door het in kolencentrales opstoken van zwaar chemisch afval. Of dat niet genoeg is, wordt nu al vele jaar zeer gevaarlijk afval opgestookt in de elektriciteitscentrale EPON te Nijmegen. Dit heeft nu al geleid tot een verdubbeling van het aantal kankergevallen rondom Nijmegen. De geschiedenis herhaalt zich in de AMER-centrale in Geertruidenberg en in de Willem Alexandercentrale in Buggenum.

  Daarnaast heeft VROM onlangs met de EPON een deal gesloten om in de Eemshaven een nieuwe verbrandingsinstallatie te bouwen voor het meestoken van zwaar chemisch afval, en er in werkelijkheid volstrekt illegaal GIF-groene stroom van de maken. Dit tegen alle Europese en Nederlandse wetten in.

  Ik stel dat de Raad van State handelt compleet corrupt m.b.t. het produceren van groene stroom. Voor bewijs kunt u een bezoek brengen aan de website van het Ecologisch Kennis Centrum met de vele met dit onderwerp samenhangende procedures. De politieke rechtspraak van de Raad van State is loepzuiver gericht op het afschermen van de lokale en landelijke overheden, middels de Pikmeerarresten I en II van de Hoge Raad, die samen met het Volkelarrest, buitenwettelijk gedrag van ambtenaren in functie straffeloos stellen. Ook is de overheid niet-schadeplichtig tegenover de burger. Een waar schandaal..!!

  R.M. Brockhus
  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging op 17 december 2001.

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 15 december 2001.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 15 december 2001.

OPEN BRIEF

Verzoek om spoedbehandeling.

Ons kenmerk: SBL/Gd/16041/B.

Uw nummer: 200101610/1/M1.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.

Toezending nadere stukken in opgemeld beroepschrift,
tevens nadrukkelijk verzoek om vóór 31 december 2001 te beslissen op dit beroepschrift.


  Geacht college,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: appellanten, laat ondergetekende u in opgemelde zaak hierbij de volgende nadere stukken toekomen.

  Nadere stukken.

Als vervolg op ons beroepschrift d.d. 16 april 2001, nader gemotiveerd bij schrijven van 16 mei 2001, laten wij u de volgende nadere stukken toekomen:

 • Ons verzoek om herziening d.d. 9 december 201, kenmerk: SBL/rijksw/09121/hz, van uw uitspraak 200104739/1 van 6 november 2001, inzake de minister van Verkeer en Waterstaat (12 pagina's). Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit.
 • Ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 26 november 2001, kenmerk: SBL/Zuiv/26111/VV, tegen de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001 door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg (8 pagina's). Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit. Dit verzoek staat bij u ingeschreven onder nummer: 200105843/2/M1.
 • Het voorblad en blz. 17 t/m 26 uit het eindrapport "Verkenning van preventietechnieken voor specifieke luchtemissies inzake Weurt" van juni 1997 van BECO Milieumanagement & Advies B.V. (11 pagina's).
 • Voorblad, blz. 22, blz. 39 en blz. 40 uit het basisdocument arseen van januari 1990 van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en MilieuhygiŽne (RIVM)(4 pagina's).
 • Het artikel "Toch milieuonderzoek na hoge kankercijfers West" uit de Gelderlander van 13 december 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Arsenicum is doodsgevaar voor helft Bengalezen" uit het Eindhovens Dagblad van 9 september 2000 (1 pagina).
 • Het artikel "De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles" uit Interdisciplinair, nummer 2, april 2000 van de Universiteit Twente (4 pagina's).
 • Het artikel "Raad van State onder zware kritiek" uit het Katholiek Nieuwsblad van 6/9 november 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Ir. van Rooij breekt door" uit het Katholiek Nieuwsblad van 14 december 2001 (1 pagina).
 • Brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie, met de benodigde toelichting (1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde stukken I t/m X en die hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Met vorenstaande nadere informatie als extra onderbouw zijn de feiten nu als volgt:

 1. Bij besluit van 6 maart 2001, kenmerk CD 6013, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de gedoogbeschikking genomen dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste MER-rapportage afval en gevaarlijk afval; als kippenmest, RWZI-slib en bouw- en sloophout (is vanwege de aanwezigheid van zo'n 10% CCA-afvalhout gevaarlijk afval) mag meeverbranden (meevergassen) in haar kolengestookte elektriciteitscentrale.

  Bij uitspraak nummer 200005436/1/M1 van 18 december 2000 heeft voorzitter mr. W. Konijnebelt van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat Demkolec B.V. ,mag doorgaan met het verbranden (vergassen) van bovengenoemd afval en gevaarlijk afval zonder een daartoe vereiste milieuvergunning en zonder een daarvoor vereiste MER-rapportage. Hiermee heeft staatsraad mr. W. Konijnebelt beslist dat Demkolec B.V. zich aan geen enkele wet behoeft te houden en alle onderliggende EG-richtlijnen en EG-verordeningen, met bijbehorende arresten van het Europese Hof van Justitie, mag overtreden.

  U als Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebt al meer dan een jaar uw bevoegdheid misbruikt om deze illegale situatie te laten voortbestaan. U heeft hiermee ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.

 2. Al ruim een jaar lang heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (passief) gedoogd dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, loost in de rijkswateren het lateraal kanaal Linne-Buggenum en de rivier De Maas. Het betreft dat gedeelte van de lozing dat ontstaat als gevolg van het bijstoken (bijvergassen) van eerder genoemd afval en gevaarlijk afval. Bij uitspraak nummer 200104739/1 van 6 november 2001 heeft voorzitter mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat Demkolec B.V. mag doorgaan met het verbranden (vergassen) van bovengenoemd gevaarlijk afval zonder een daartoe vereiste Wvo-vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Daarmee wordt door staatsraad mr. J.M. Boll alle jurisprudentie hierover van zijn collega staatsraden en van het Europese Hof van Justitie zonder ook maar enige motivering naar de prullenbak verwezen.

  Door nog niet te hebben beslist op ons verzoek om herziening d.d. 9 december 2001 (zie bijlage I) leiden wij af dat de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, het met deze beslissing van staatsraad mr. J.M. Boll eens is. Ook hiermee heeft u ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.

 3. Al ruim een jaar lang heeft het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg (passief) gedoogd dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, loost in de regionale wateren, waaronder sloten, beken en waterlopen. Het betreft dat gedeelte van de lozing, dat ontstaat als gevolg van het bijstoken (bijvergassen) van eerder genoemd afval en gevaarlijk afval.

Door na bijna drie weken nog niet te hebben beslist op ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 26 november 2001 (zie bijlage II) kunnen wij niet anders concluderen dan dat de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, in ernstige mate haar bevoegdheden misbruikt om daarmee Demkolec B.V. behulpzaam te zijn met het lozen van giftige stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning. Ook hiermee heeft u ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.


  Conclusie, tevens ontstane jurisprudentie.

Door toedoen van de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, heeft Demkolec B.V. al ruim een jaar lang zonder de daarvoor vereiste Wm-vergunning en zonder de vereiste Wvo-vergunningen afvalstoffen (RWZI-slib/kippenmest) en gevaarlijke afvalstoffen (bouw- en sloophout dat zo'n 10% CCA-afvalhout bevat) kunnen opslaan, bewerken en verbranden (vergassen).

Uit de inhoud van bijgevoegde stukken I t/m X kunt u opmaken dat de gevolgen op termijn (na 5 tot 30 jaar) voor omwonenden in de verre omgeving van deze Demkolec-electriciteitscentrale catastrofaal zullen zijn. Vele omwonenden zullen, als gevolg van deze door de Raad van State gedoogde illegale activiteiten bij Demkolec B.V., ongeneeslijk ziek worden en kanker krijgen. Middels dit schrijven stelt ondergetekende de Raad van State dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor genocide op grote schaal.

Hiermee heeft de Raad van State tevens jurisprudentie laten ontstaan dat op grond van het 'gelijkheidsbeginsel' vanaf heden elk bedrijf in Nederland, zonder te beschikken over de wettelijk vereiste Wm- en Wvo-vergunningen, afval en gevaarlijk afval mag opslaan, bewerken en verbranden (vergassen) om zichzelf daarmee grof te verrijken en de omwonenden in de verre omgeving ongeneeslijk ziek te maken.

  Eis om vóór 31 december 2001 te beslissen op bovengenoemd beroepschrift.

Middels dit schrijven willen wij u kenbaar maken dat opgemeld beroepschrift is gericht tegen de in geding zijnde gedoogbeschikking van 6 maart 2001 die op 31 december 2001 afloopt.

Omdat wij heden nog niet zijn opgeroepen voor de behandeling van opgemeld beroepschrift, staat voor ondergetekende vast dat u op betreffend beroepschrift pas na 31 december 2001 wenst te beslissen. Dit om daarmee degenen, die zich grof verrijken met het overtreden van de wet en verkankeren van de verre omgeving rondom de Demkolec-electriciteitscentrale, behulpzaam te zijn.

  Dit moet nu afgelopen zijn!!

Wij eisen van u dat u vóór 31 december 2001 een beslissing hebt genomen op ons beroepschrift d.d. 16 april 2001, nader gemotiveerd bij schrijven van 16 mei 2001. Met klem maken wij u hierbij kenbaar dat u deze beslissing kunt nemen zonder ons hierover te horen. Dit om daarmee alle mogelijke vertragingstechnieken, van uw zijde, te voorkomen.

Mocht u ondanks deze nadere stukken toch niet vóór 31 december 2001 op ons beroepschrift d.d. 16 april 2001 hebben beslist dan heeft u daarmee impliciet besloten dat de Raad van State geen onafhankelijk rechtscollege meer is, maar een instantie die ernstig misbruik maakt van haar positie om enkelen grof te verrijken ten koste van vele toekomstige mensenlevens. In dat geval zullen wij ons voortaan rechtstreeks wenden tot het Europese Hof van Justitie en de Europese Unie. Daarbij zal een afschrift van dit schrijven worden overlegd.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.: Sociale Databank Nederland ( http://www.sdnl.nl/index1024.html )

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen I t/m X, bestaande uit 44 pagina's.  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Per fax 070-3651380

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 16 december 2001.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 16 december 2001.

OPEN BRIEF

Verzoek om spoedbehandeling.

Ons kenmerk: SBL/25031/B.

Uw nummer: 200101445/1/M1.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.

Toezending nadere stukken in opgemeld beroepschrift, tevens nadrukkelijk verzoek om vóór 31 december 2001 te beslissen op dit beroepschrift.


Geacht college,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: appellanten, laat ondergetekende u in opgemelde zaak hierbij de volgende nadere stukken toekomen.

  Nadere stukken.

Als vervolg op ons beroepschrift d.d. 25 maart 2001, laten wij u de volgende nadere stukken toekomen:

 • Ons verzoek om herziening d.d. 9 december 201, kenmerk: SBL/rijksw/09121/hz, van uw uitspraak 200104739/1 van 6 november 2001, inzake de minister van Verkeer en Waterstaat (12 pagina's). Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit.
 • Ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 26 november 2001, kenmerk: SBL/Zuiv/26111/VV, tegen de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 25 juni 2001 door het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg (8 pagina's). Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit. Dit verzoek staat bij u ingeschreven onder nummer: 200105843/2/M1.
 • Het voorblad en blz. 17 t/m 26 uit het eindrapport "Verkenning van preventietechnieken voor specifieke luchtemissies inzake Weurt" van juni 1997 van BECO Milieumanagement & Advies B.V. (11 pagina's).
 • Voorblad, blz. 22, blz. 39 en blz. 40 uit het basisdocument arseen van januari 1990 van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en MilieuhygiŽne (RIVM)(4 pagina's).
 • Het artikel "Toch milieuonderzoek na hoge kankercijfers West" uit de Gelderlander van 13 december 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Arsenicum is doodsgevaar voor helft Bengalezen" uit het Eindhovens Dagblad van 9 september 2000 (1 pagina).
 • Het artikel "De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles" uit InterDisciplinair, nummer 2, april 2000 van de Universiteit Twente (4 pagina's).
 • Het artikel "Raad van State onder zware kritiek" uit het Katholiek Nieuwsblad van 6/9 november 2001 (1 pagina).
 • Het artikel "Ir. van Rooij breekt door" uit het Katholiek Nieuwsblad van 14 december 2001 (1 pagina).
 • Brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie, met de benodigde toelichting (1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde stukken I t/m X en die hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met vorenstaande nadere informatie als extra onderbouw zijn de feiten nu als volgt:

 1. Bij besluit van 6 februari 2001, kenmerk CD 6471, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de veranderingsbeschikking (is feitelijk een gedoogbeschikking) genomen dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste (revisie)milieuvergunning, zonder een daarvoor vereiste MER-rapportage afval en gevaarlijk afval; als kippenmest, RWZI-slib en bouw- en sloophout (is vanwege de aanwezigheid van zo'n 10% CCA-afvalhout gevaarlijk afval) mag meeverbranden (meevergassen) in haar kolengestookte elektriciteitscentrale.

  Bij uitspraak nummer 200101445/2/M1 van 28 juni 2001 heeft voorzitter mr. J.J.R. Bakker van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat Demkolec B.V. ,mag doorgaan met het verbranden (vergassen) van bovengenoemd afval en gevaarlijk afval zonder een daartoe vereiste (revisie)milieuvergunning en zonder een daarvoor vereiste MER-rapportage. Hiermee heeft staatsraad mr. J.J.R. Bakker beslist dat Demkolec B.V. zich aan geen enkele wet behoeft te houden en alle onderliggende EG-richtlijnen en EG-verordeningen, met bijbehorende arresten van het Europese Hof van Justitie, mag overtreden.

  U als Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebt al meer dan een jaar uw bevoegdheid misbruikt om deze illegale situatie te laten voortbestaan. U heeft hiermee ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.

 2. Al ruim een jaar lang heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (passief) gedoogd dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, loost in de rijkswateren het lateraal kanaal Linne-Buggenum en de rivier De Maas. Het betreft dat gedeelte van de lozing dat ontstaat als gevolg van het bijstoken (bijvergassen) van eerder genoemd afval en gevaarlijk afval.

  Bij uitspraak nummer 200104739/1 van 6 november 2001 heeft voorzitter mr. J.M. Boll van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat Demkolec B.V. mag doorgaan met het verbranden (vergassen) van bovengenoemd gevaarlijk afval zonder een daartoe vereiste Wvo-vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Daarmee wordt door staatsraad mr. J.M. Boll alle jurisprudentie hierover van zijn collega staatsraden en van het Europese Hof van Justitie zonder ook maar enige motivering naar de prullenbak verwezen.

  Door nog niet te hebben beslist op ons verzoek om herziening d.d. 9 december 2001 (zie bijlage I) leiden wij af dat de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, het met deze beslissing van staatsraad mr. J.M. Boll eens is. Ook hiermee heeft u ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.

 3. Al ruim een jaar lang heeft het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg (passief) gedoogd dat Demkolec B.V. zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, loost in de regionale wateren, waaronder sloten, beken en waterlopen. Het betreft dat gedeelte van de lozing, dat ontstaat als gevolg van het bijstoken (bijvergassen) van eerder genoemd afval en gevaarlijk afval. Door na bijna drie weken nog niet te hebben beslist op ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 26 november 2001 (zie bijlage II) kunnen wij niet anders concluderen dan dat de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, in ernstige mate haar bevoegdheden misbruikt om daarmee Demkolec B.V. behulpzaam te zijn met het lozen van giftige stoffen, waaronder zwarte lijststoffen, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning. Ook hiermee heeft u ons het bewijs in handen gegeven dat u niet onafhankelijk bent.


  Conclusie, tevens ontstane jurisprudentie.

Door toedoen van de gehele Raad van State, inclusief haar voorzitter, heeft Demkolec B.V. al ruim een jaar lang zonder de daarvoor vereiste Wm-vergunning en zonder de vereiste Wvo-vergunningen afvalstoffen (RWZI-slib/kippenmest) en gevaarlijke afvalstoffen (bouw- en sloophout dat zo'n 10% CCA-afvalhout bevat) kunnen opslaan, bewerken en verbranden (vergassen).

Uit de inhoud van bijgevoegde stukken I t/m X kunt u opmaken dat de gevolgen op termijn (na 5 tot 30 jaar) voor omwonenden in de verre omgeving van deze Demkolec-electriciteitscentrale catastrofaal zullen zijn. Vele omwonenden zullen, als gevolg van deze door de Raad van State gedoogde illegale activiteiten bij Demkolec B.V., ongeneeslijk ziek worden en kanker krijgen. Middels dit schrijven stelt ondergetekende de Raad van State dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor genocide op grote schaal.

Hiermee heeft de Raad van State tevens jurisprudentie laten ontstaan dat op grond van het 'gelijkheidsbeginsel' vanaf heden elk bedrijf in Nederland, zonder te beschikken over de wettelijk vereiste Wm- en Wvo-vergunningen, afval en gevaarlijk afval mag opslaan, bewerken en verbranden (vergassen) om zichzelf daarmee grof te verrijken en de omwonenden in de verre omgeving ongeneeslijk ziek te maken.

  Eis om vóór 31 december 2001 te beslissen op bovengenoemd beroepschrift.

Middels dit schrijven willen wij u kenbaar maken dat opgemeld beroepschrift is gericht tegen de in geding zijnde veranderingsvergunning (is feitelijk een gedoogbeschikking) van 6 februari 2001 die op 31 december 2001 afloopt. Omdat wij heden nog niet zijn opgeroepen voor de behandeling van opgemeld beroepschrift, staat voor ondergetekende vast dat u op betreffend beroepschrift pas na 31 december 2001 wenst te beslissen. Dit om daarmee degenen, die zich grof verrijken met het overtreden van de wet en verkankeren van de verre omgeving rondom de Demkolec-electriciteitscentrale, behulpzaam te zijn.

  Dit moet nu afgelopen zijn!!

Wij eisen van u dat u vóór 31 december 2001 een beslissing hebt genomen op ons beroepschrift d.d. 25 maart 2001. Met klem maken wij u hierbij kenbaar dat u deze beslissing kunt nemen zonder ons hierover te horen. Dit om daarmee alle mogelijke vertragingstechnieken, van uw zijde, te voorkomen.

Mocht u ondanks deze nadere stukken toch niet vóór 31 december 2001 op ons beroepschrift d.d. 25 maart 2001 hebben beslist dan heeft u daarmee impliciet besloten dat de Raad van State geen onafhankelijk rechtscollege meer is, maar een instantie die ernstig misbruik maakt van haar positie om enkelen grof te verrijken ten koste van vele toekomstige mensenlevens. In dat geval zullen wij ons voortaan rechtstreeks wenden tot het Europese Hof van Justitie en de Europese Unie. Daarbij zal een afschrift van dit schrijven worden overlegd.


  Hoogachtend

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.: Sociale Databank Nederland ( http://www.sdnl.nl/index1024.html )

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen I t/m X, bestaande uit 44 pagina's.