Onjuiste informatieverstrekking Tweede Kamer met verstrekkende gevolgen volksgezondheid


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen

De voorzitter en alle leden
Van de Tweede Kamer
Der Staten Generaal,
Postbus 20018,
2500 EA 's-Gravenhage.


Sint Oedenrode, 16 november 1999.

Ons kenmerk: TK/11119/VZ.

Betreft:

  Onjuiste en onvolledige informatieverstrekking aan de Tweede Kamer
  met verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid.


Geachte voorzitter, leden van de Tweede Kamer,

Op 12 november 1991 hebben alle leden van de Tweede Kamer behoudens het lid van de Centrumdemocraten de motie-Willems (22300 - XI nr.25) om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden aangenomen. Deze aangenomen motie is door de toentertijd verantwoordelijke minister van VROM J.G.M. Alders niet uitgevoerd.

De heer Willems (Groen Links) heeft hierover om interpellatie verzocht, waarvoor u in de vergadering van 26 mei 1993 verlof heeft verleend. Ten tijde van het interpellatiedebat d.d. 1 juni 1993 heeft voormalig minister Alders u allen kenbaar gemaakt dat er drie typen arseenhoudende wolmanzouten zijn, te weten: de typen A, B en C en dat het verschil tussen deze drie typen is de verhouding tussen de componenten koper, chroom en arseen, waarbij type C relatief het minste arseen bevat. Met deze informatieverstrekking heeft voormalig minister Alders alle Tweede Kamer leden er van kunnen overtuigen dat hij enkel in staat is de typen A en B te verbieden, maar niet het type C.

Uit onderzoek is echter gebleken dat het type C meer arseen bevatte dan de typen A en B en meer dan het dubbele aan chroom VI. Vergelijk de volgende houtverduurzamingsmiddelen met de volgende toelatingsnummers.

  Type B (toelatingsnummer 8847N)
  Tanalith CCA oxide type B pasta;
  • 22.1 % arseenpentoxide
  • 13,8% chroomtrioxide
  • 11,6% koperoxide.

  Type C (toelatingsnummer 7840N)
  Osmose K-33-C;
  • 24% arseenpentoxide
  • 34% chroomtrioxide
  • 13% koper(II)oxide

Deze informatie heeft voormalig minister J.G.M. Alders ten tijde van de interpellatiedebat voor u allen verzwegen. Wanneer hij u hierover toentertijd volledig en juist zou hebben voorgelicht, dan had dit gegarandeerd geleid tot een totaal verbod van alle arseenhoudende wolmanzouten vanaf 1 juni 1993.

De volgende vraag werpt zich nu op:

  Is deze onjuiste en onvolledige informatieverstrekking gebaseerd op allerlei vergissingen; op pure incompetentie van voormalig minister Alders en zijn ambtelijke staf; of is hier sprake van opzettelijke misleiding vanuit het corrupte collusiecircuit "vergiftigen omwille van de winst" zoals criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk dat schrijft in zijn brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, aan mr. Ficq voormalig hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch (zie bijlage 1).

Als gevolg van deze onjuiste en onvolledige informatieverstrekking van voormalig minister Alders aan de voormalige leden van de Tweede Kamer is intussen een groot deel van Nederland vergiftigd met enorme hoeveelheden uiterst kankerverwekkende en goed in water oplosbare arseen- en chroom VI verbindingen. Al deze goed in water oplosbare arseen- en chroomVI verbindingen komen vroeg of laat in onze voedselketen of drinkwater terecht. De milieu- en gezondheidsschade en daarmee tevens de economische schade zal voor ons allen catastrofaal zijn. Voor de catastrofale gevolgen verwijzen wij u naar het artikel "Giftige schutting mag niet meer" uit het NRC-Handelsblad van 13 november 1999 (bijlage 2).

De gehele geschiedenis en het jarenlange juridische gevecht van ondergetekende tegen deze (politieke) top van het ministerie van VROM kunt u vinden op de internetsite van de Sociale Databank Nederland die gepubliceerd staat op bijgevoegde CD-ROM Website-adres: http://www.sdnl.nl/index1024.html

Degenen, in dit geval alle Tweede Kamerleden, die deze CD-ROM in handen is gesteld kunnen nooit meer zeggen dat zij het niet hebben geweten. U allen wordt geacht de inhoud te kennen.

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijgevoegd zijn:

 • de bijlagen 1 en 2
 • de CD-ROM van de Sociale Databank Nederland met begeleidend schrijven.

Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-tk02.htm