De integriteit van de rechterlijke macht staat op het spel...!

Ombudsman Oosting negeerde giffraude

href="http://www.sdnl.nl/kn.htm"> Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling


  van 11 mei 2001

'Ombudsman Oosting negeerde giffraude'

Het verweer van de houtverduurzamingsindustrie is misleidend. Cijfers tonen ondubbelzinnig het acute gevaar aan dat impregneren van hout oplevert. Er is sprake van grootschalige fraude en onwil van de medeschuldige overheid om tot vervolging over te gaan. Oud-ombudsman Oosting gedraagt zich bij de ramp in Enschede even nalatig als bij de giframp van het geïmpregneerde hout.

  Ing. Ad van Rooij

Ir. W.J. Homan van SHR Hout Research ontkent op de opiniepagina van KN 29 (30 april) dat zijn industrie onderdeel van een "milieumaffia" is. Ik gebruikte deze term in het artikel 'Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling' uit het KN van 2 maart 2001. Bovendien beweert Homan, op grond van onderzoek van zijn "onafhankelijke onderzoeksinstelling" dat verduurzaamd hout "geen invloed (heeft) op de gezondheid en geen merkbaar effect op het milieu".

Laten we eens naar de feiten kijken. Ik heb bewijsstukken (kopieën daarvan heb ik aan de redactie van KN overhandigd) die aantonen dat op de verpakking van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co staat dat het 304 g/l arseenpentoxide bevat, terwijl er in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur in zit. Deze foutieve etikettering heeft producent Hickson Garantor BV in samenspanning met het ministerie van VWS en het college voor de Toelating van bestrijdingsmiddelen al vanaf 6 april 1992 opzettelijk aangebracht. Arseenpentoxide heeft als VN-nummer 1559 en is giftig bij inademing of opname van het stof door de mond. Arseenzuur heeft als VN-nummer 1553 en is zeer giftig en levensgevaarlijk bij inademing, opname door de mond of huidcontact. Zo gevaarlijk dat Hickson krachtens verordening EG 142/97 rechtstreeks aan de Europese commissie alle gegevens had moeten verstrekken over geïmporteerde dan wel geproduceerde producten waarin arseenzuur is verwerkt. Deze gegevens dienen als basis voor een Europese risicobeoordeling. Met deze opzettelijke foute etikettering heeft Hickson niet alleen de voorschriften overtreden maar ook de rechtstreeks vanuit de EU opgelegde risicobeoordeling weten te ontduiken. Van dit zware milieumisdrijf heb ik ruim vijf jaar geleden aangifte gedaan en bovendien mr. M. Oosting, als Nationale Ombudsman, op de hoogte gebracht. Er gebeurde echter niets.


  Enschede

Opmerkelijk hierbij is dat bij de vuurwerkramp in Enschede ook sprake was van foutieve etikettering. In de verpakking zat namelijk veel zwaarder vuurwerk dan op het etiket stond. Nog opmerkelijker is dat de heer Bouwma hiervan diverse malen aangifte heeft gedaan, maar dat deze aangiften nu allemaal zoek zijn. Het meest opmerkelijk is echter dat de heer Oosting, die als Nationale Ombudsman niets aan de foute etikettering van dit superwolmanzout-Co heeft gedaan, aangesteld is als voorzitter van de onderzoekscommissie naar de Enschede-ramp maar naar de foutieve vuurwerketikettering geen onderzoek heeft verricht. Op basis van bovengenoemde feiten, plus de wetenschap dat superwolmanzout-Co is samengesteld uit levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie (Shell/Billiton), concludeer ik dat hier sprake is van georganiseerde milieumaffia. Het doel van houtverduurzaming is het hout tot aan de kern toe vol te persen met bovengenoemd uiterst gevaarlijk afval, zodat er per m3 hout maximaal gevaarlijk afval kan worden gedumpt en de milieumaffia er maximaal aan verdient, ten koste van het toekomstig leven van miljoenen mensen.


  Misleidend

Homans bewering dat koper het meest kritische element is voor mens en milieu, is een fabeltje. In het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal staan arseen (arseenzuur) en chroom VI (chroomtrioxide) op de zwarte stoffenlijst en koper niet. Daarbij staat aangegeven dat in internationaal verband is besloten, dat het in het milieu brengen van zwarte lijststoffen vermeden moet worden. Dit omdat deze stoffen door hun giftigheid (carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit) afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, een bijzondere bedreiging vormen voor bodem, water (waaronder zeewater) en lucht. Ook Homans bewering dat chroom VI zich in hout omzet naar chroom III is misleidend. Als het eruit regent (uitloogt) of via verbranding in de lucht of vliegas terechtkomt is het weer chroom VI.

Dat het KOMO-gekeurde gewolmaniseerde hout nauwelijks uitloogt, is eveneens een fabeltje. De heer van Brenkelen te Zeewolde heeft het gewolmaniseerd regenwater dat vanaf zijn gewolmaniseerde schuur liep, laten onderzoeken. De resultaten waren alarmerend.


  kankerverwekkend

Het betreffende water bevatte maar liefst 1200 g/l arseen, 710 g/l chroom en 1500 g /1 koper. De concentraties in regenwater zijn normaal 0 tot 1,5 g /l arseen, 0 tot 1 g /l chroom, 0,6 tot 12 g /l koper. Bij gehalten boven de interventiewaarde is er sprake van een wettelijk gedefinieerde verontreiniging en van levensgevaar. Welnu, de interventiewaarden zijn voor arseen 60 g/l, voor chroom 30 g/l en koper 75 g/l. De gevonden concentraties overtreffen deze interventiewaarden voor arseen 20 maal, chroom 23 maal en voor koper eveneens 20 maal.

Dit is al lang bekend. Het is hierbij goed te weten dat zowel arseenzuur als wel chroomtrioxide de zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen (Klasse I) zijn voor de mens, niet kunnen verbranden; volledig oplossen in water en ook via de huid het lichaam binnendringen en over 1 miljoen jaar nog net zo giftig zijn als nu. De gevaren van deze stoffen zijn duizenden malen groter dan die van asbest. Dit zegt toch genoeg?


  Lijnolie is beter

Dat gewolmaniseerd tuinhout langer meegaat als met lijnolieverf behandeld tuinhout is eveneens een fabeltje. De heer Homan schrijft in zijn eigen rapport dat de economische levensduur van gewolmaniseerd tuinhout gemiddeld tien jaar is. De levensduur van met lijnolie of tuinbeits behandeld tuinhout is zeker niet korter en mogelijk nog langer. Het is hierbij goed te weten dat op de plaatsen waar nu geïmpregneerde schuttingen en pergola's staan vroeger coniferen, lustrum- of beukenhagen stonden. De levensduur hiervan is veertig tot tachtig jaar en daar hoeft geen enkele boom voor te worden gekapt. Prima alternatief toch? Daar komt nog bij dat geïmpregneerde producten vanwege uitloging een met arseen, chroom VI en koper verontreinigde bodem achterlaten. Wanneer je de geïmpregneerde schutting opruimt, krijg je te maken met een grote hoop uiterst gevaarlijk afval. Wil je dit milieuvriendelijk verwerken, kost dat tenminste zo'n 1000,- per ton. Dit gebeurt niet, maar wel verstookt dezelfde milieumaffia dit afval zeer lucratief als 'groene stroom' in energiecentrales.


  Boeren

Het overgrote gedeelte ( 75 procent) van al het arseenzuur en chroomtrioxide in de vele miljoenen m3 gewolmaniseerd hout, die in Nederland en West-Europa nog uitstaan, komen via de Rijn en de Maas in opgeloste vorm in de Noordzee terecht. Via de kieuwen en het zeewier komt het in de vis terecht. Mede daardoor bevat de vis in de Noordzee zoveel arseen dat zelfs visvlees veelal als gevaarlijk afval moet worden bestempeld. De arseenconcentratie in de organen van die vis is nog veel hoger. Hiervan wordt vismeel gemaakt. Dit vismeel wordt toegevoegd aan varkensvoer, kattenvoer, kippenvoer, en dergelijke. Was dit niet de oorzaak van de abortus blauw bij varkens? Was dit niet de oorzaak van de katten die door de poten zakten? De boer rijdt het met vismeel vergiftigde mest weer op het land uit. Daarmee wordt het daarop groeiende voedsel weer vergiftigd. De boeren krijgen de schuld terwijl de milieumaffia het heeft veroorzaakt en zich grof verrijkt.

Iedereen die nog zelf kan denken moet begrijpen dat het gewolmaniseerde hout dat in Nederland en Europa uitstaat met de hoogste spoed moet worden weggehaald en tijdelijk onder overkappingen moet worden opgeslagen tot er een echte verwerkingsmethode is gevonden die het milieu niet vervuilt. Als er niet onmiddellijk een totale ommekeer komt, is het voor ons allen te laat.

  Ing. A.M.L. van Rooij is milieu- en veiligheidskundige
  en verbonden aan het Ecologisch Kennis Centrum BV.

© 2001 Katholiek Nieuwsblad

Netwerken van juristen
Bijbanenregisters Rechterlijke Macht
Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke Macht
Mogelijke partijdigheid, belangenverstrengeling ook bij de Hoge Raad der Nederlanden