Eerste brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 4 februari 2001.
Tevens verstuurd per fax 040 - 2460902 op 4 februari 2001.

De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur
Milieuhygiëne Zuid
Postbus 6195,
5600 HD Eindhoven.

OPEN BRIEF

De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid Postbus 6195 5600 HD Eindhoven.

Ons kenmerk: VROM/04021/hv.

Betreft:

  Tweede verzoek om direct handhavend op te treden tegen het gebruik van het al vanaf 1 juni 2000 verboden bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co door houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode.


Geachte heer Blenkers,

Bijgaand vindt u nogmaals mijn eerste verzoek om direct handhavend op te treden tegen het gebruik van het al vanaf 1 juni 2000 verboden bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co door houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode (bijlage 1)(4 pagina's).

Heden, na 5 dagen, heb ik hierover van u nog geen enkele reactie mogen ontvangen, zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Ook heb ik hierop telefonisch aangedrongen bij uw secretaresse. Ook dat blijkt niet te helpen. De inhoud van de brief van 21 februari 1995, kenmerk 170295007/ GM/MdB, van uw vorige baas dr. H.A.M.A. de Vries achten wij bij u bekend. Mogelijk is deze brief bij u zoekgeraakt. Om die reden hebben wij die voor u bijgevoegd (bijlage 2)(1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief schrijft uw vorige baas dr. H.A.M.A. de Vries aan een houtimpregneerbedrijf letterlijk het volgende:

  Van de door u gestelde aansprakelijkheid van het ministerie van VROM kan geen sprake zijn, daar de gevolgen die optreden in het kader van het door u geproduceerde geïmpregneerde hout, voor rekening van de producent (en derhalve voor uw rekening) komen.

Met de inhoud van deze brief, en mijn eerdere correspondentie aan u, moet bij u bekend zijn dat de gebr. van Aarle B.V. door de milieumaffia als dekmantelbedrijf wordt gebruikt om enorme hoeveelheden uiterst giftig kankerverwekkend gevaarlijk afval (zwarte lijststoffen) van o.a. SHELL/Billiton met grote winst op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht te dumpen.

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat u geen onderdeel uitmaakt van deze milieumaffia en tegen het bedrijf gebr. van Aarle B.V. direct handhavend optreedt.

In afwachting van uw spoedig antwoord, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

  E-mail: A.vanrooij@chello.nl

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr21.htm

Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 5 pagina's.