VROM-ministers Alders, de Boer en Pronk zijn verantwoordelijk

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode
  Arseenzuur en chroomtrioxide zijn echte sluipmoordenaars met duizenden slachtoffers


De drie opeenvolgende PvdA ministers van VROM, Hans Alders, Margaretha de Boer en Jan Pronk zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het dumpen van miljoenen kilogrammen uiterst kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide via een 35-tal houtimpregneerbedrijven in Nederland - waaronder mijn buurman de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode. Via deze dekmantel-bedrijven zijn miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide op oncontroleerbare wijze in ons milieu gebracht.

door Ad van Rooij

In die hoeveelheid zit minimaal 300 maal de dodelijke dosis voor alle 16 miljoen Nederlanders aan gif. Als kankerverwekkende chemische stof is het nog duizend keer gevaarlijker. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn echte sluipmoordenaars, je krijgt ze binnen en over 10 tot 30 jaar daarna begint een lijdensweg gevolgd door de dood. Dat hier sprake is van opzet van deze drie PvdA ministers is onmiskenbaar komen vast te staan. Ondanks mijn tientallen verzoeken om antwoord te geven op ondergenoemd 12-tal gestelde vragen in mijn brief van 16 februari 1992 aan de minister van VROM, hebben achtereenvolgens Hans Alders, Margaretha de Boer en Jan Pronk dat consequent geweigerd. Zij hebben mij al tien jaar lang 'persona non grata' verklaard. Het tien jaar lang onbeantwoord laten van mijn 12-tal vragen is er de oorzaak van dat intussen geheel Nederland en vanuit Nederland ook België en de rest van Europa zijn vergiftigd met vele miljoenen kilogrammen van dit sluipmoordenaarsgif. Over 20 30 jaar zal dit voor miljoenen Europeanen catastrofaal zijn. Voor deze Nederlandse PvdA ministers kan het vergiftigen en verkankeren van het Nederlandse, Belgische en Europese volk maar niet snel genoeg gaan. Om die reden hebben ze daarvoor onder de dekmantels als "KOMO-keur geïmpregneerd hout", "biomassa", "secundaire brandstof", "Groene stroom", "hergebruik", "milieubeton" en "Ecologische woningbouw", vele honderden miljoenen euro's aan milieusubsidie uitgegeven.

Deze sluipmoord op het Nederlandse, Belgische en Europese volk mag ik niet langer verzwijgen. Om die reden roep ik hierbij de hulp in van Kleintje Muurkrant, met de vraag mijn nog niet beantwoorde brief van 16 februari 1992 aan de minister van VROM in het eerstvolgende nummer volledig te publiceren. In die brief staat letterlijk het volgende:

Excelentie

Bijgevoegd vindt u mijn verzoek om toepassing van politiedwang d.d. 16 februari 1992 aan Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Sint Oedenrode. Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud. Dit alles is het gevolg van het milieuvernietigende beleid wat door het Ministerie van VROM wordt gevoerd onder uw verantwoordelijkheid. Ik verzoek u dan ook zo spoedig mogelijk een einde te maken aan betreffende grootschalige milieucriminaliteit welke zich rondom het bedrijf van de Firma Van Aarle afspeelt en waarin de VROM een hoofdrol speelt. Ingeval u daartoe niet bereid bent dan verzoek ik u binnen 30 dagen antwoord te geven op mijn volgende vragen:

 1. Waarom is het van groot politiek belang dat op het sterk verontreinigde bedrijventerrein van de Firma Van Aarle B.V. een groot impregneerbedrijf wordt opgericht?

 2. De Firma Van Aarle B.V. mag van de VROM een milieucategorie-5 bedrijf - op sterk verontreinigde grond - temidden van burgerwoningen (14 burgerwoningen op een afstand van 0 tot 100 meter) - in het ecologisch kerngebied van het Dommeldal - Hoe komt dit?

 3. De Firma Van Aarle B.V. mag van de VROM continue door handelen in strijd met nagenoeg al zijn hinderwetvoorschriften. Hoe komt dit?

 4. De Firma Van Aarle B.V. is een klein familiebedrijfje waar 2 broers en 2 zoons van die ene broer werkzaam zijn. Hiermee lever ik het bewijs dat het grote politieke belang welke achter deze zaak zit het gevolg is van zijn adviseurs de heer Mouwen en de Heer Leegwater. De Heer Mouwen die al vele jaren zeer goede contacten heeft met VROM en de Heer Leegwater, die als oud directeur van Van Swaaij Garantor B.V. weet dat de Minister van VROM verantwoordelijk is voor het storten van grote hoeveelheden sterk arseenhoudend chemisch afval van Billiton via het gewolmaniseerde hout bij de niet geïnformeerde burger in de tuin, kunnen het Ministerie van VROM chanteren met schadeclaims ingeval de VROM optreedt tegen de Firma Van Aarle B.V. Klopt dit Ja/Nee? Zo ja, ga verder met vraag 9. Zo nee, ga verder met vraag 5.

 5. Hoe is het mogelijk dat de Heer Mouwen rechtstreekse gesprekken kan voeren met de Directeur Generaal van de VROM over de inhoud van de hinderwetvoorschriften welke bedoeld zijn voor de Firma Van Aarle B.V.?

 6. Hoe is het mogelijk dat het Ministerie van VROM miljoenen milieugeld (gemeenschapsgeld) verspilt aan het familiebedrijfje van de Firma Van Aarle B.V.?

 7. Waarom heeft het Ministerie van VROM miljoenen milieugeld over voor een bedrijfje welke ons Dommeldal vernietigt.

 8. Waarom heeft het Ministerie van VROM miljoenen milieugeld over voor het op grote schaal persen van chemisch afval van Billiton (superwolmanzout-Co) in hout om het vervolgens her en der diffuus te kunnen storten, want terugwinnen is niet meer mogelijk.

 9. Eén kubieke meter gewolmaniseerd hout wat niet wordt verbrand geeft gemiddeld een milieubelasting van 40 ton zand tot chemisch afval. Eén kubieke meter gewolmaniseerd hout wat wel wordt verbrand geeft gemiddeld een milieubelasting van 80 ton zand tot chemisch afval. Dit betekent dat door het persen van chemisch afval van de Billiton in hout ons milieu in Nederland op korte termijn zal worden vernietigd. Waarom besteedt u aan deze grootschalige milieuvernietiging ons milieugeld (gemeenschapsgeld)?

 10. Onder uw verantwoordelijkheid houdt u de burgers, die voor u het milieugeld moeten opbrengen, van de domme. U licht hen niet eerlijk in over de gevaarlijkheidsaspecten en schadegevolgen van gewolmaniseerd hout. Waarom doet u dit?

 11. Betreffend gewolmaniseerd hout kan zoveel arseenzuur en chroomtrioxide bevatten dat het 100 x de WCA-grens te boven gaat. Betreffend arseen en chroom regent er in grote hoeveelheden uit. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn sterk kankerverwekkend. U weet dat betreffend hout wordt gebruikt voor tuinschuttingen, waartegen bramen, druiven, frambozen en dergelijke worden geplant. Kinderzandbakken, kinderzwembadjes, champignonbakken, tuintafels etcetera. U weet dat betreffend hout overal wordt gezaagd, geschaafd, geschuurd zonder beschermende maatregelen. U weet dat betreffend houtmot vermengd met ander houtmot wordt gebruikt voor palingrokerijen, worstrokerijen, onder varkens, koeien en dergelijke en vervolgens als mest op het land komt.

  U weet dat betreffend gewolmaniseerd hout, wat vaak niet meer te herkennen is, wordt opgestookt op brandstapels, in open haarden, in houtkachels en dat betreffend extreem giftig as gewoon met het blik wordt opgeschept zonder beschermende maatregelen om het vervolgens als humus voor de groentetuin te gebruiken. U weet dat al het arseenzuur en alle chroomtrioxide welke in het gewolmaniseerde hout wordt geperst op den duur in het grondwater terecht komt. Dit omdat het zware metaalzouten betreffen. Om die reden zijn betreffend arseenzouten en chroomzouten erg mobiel en zal ons toekomstig drinkwater daarmee worden vergiftigd. Aan dit alles kunt u een einde maken. Doet u dit Ja/Nee? Zo ja, dan zal Nederland u dankbaar zijn? Zo nee, ga verder met vraag 12.

 12. Bent u bereid het gehele Nederlandse volk via kranten, radio en televisie eerlijk voor te lichten over de gevaren en schade-aspecten van gewolmaniseerd hout Ja/Nee? Zo ja, dan zal Nederland u dankbaar zijn? Zo nee, dan ben ik blij dat u dit alles op uw geweten heeft en niet ik. Gezien de ernst van dit alles verzoek ik u onmiddellijk in te grijpen of voor 20 maart 1992 mijn bovengenoemd 12-tal vragen te beantwoorden.

Miljoenen toekomstige slachtoffers van deze nog steeds voortdurende Nederlandse vergiftigingspolitiek zouden enorm geholpen worden als Kleintje Muurkrant gerealiseerd krijgt dat de huidige PvdA minister van VROM, Jan Pronk, mijn bovengenoemde 12 vragen na tien jaar beantwoordt en die antwoorden plaatst in het eerst daarop volgende Kleintje Muurkrant.

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres www.sdnl.nl/ekc.htm)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 364, 1 februari 2002