Verzoek de jacht te openen op een van de grootste Brabantse vervuilers: Gebr. van Aarle BV
Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode. Sla dit houtimpregneerbedrijf deze keer niet over.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Per fax 040 - 2460902.

Drs. J.C. van Scherpenzeel,
regionaal inspecteur VROM-Inspectie Regio Zuid
Postbus 850,
5600 AW Eindhoven.

Sint Oedenrode, 13 juni 2002.

   OPEN BRIEF

Ons kenmerk: IV/13062/VZ.

Betreft:

  Verzoek om de jacht te openen op een van de grootste Brabantse
  vervuilers: Gebr. van Aarle BV, Ollandseweg 159, Sint Oedenrode.
  Sla dit houtimpregneerbedrijf deze keer niet over.


Geachte heer van Scherpenzeel,

Verheugend lees ik heden het artikel "Jacht op Brabantse vervuilers" uit het Eindhovens Dagblad van 13 juni 2002 (zie bijlage A). Middels dit schrijven richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om bij de ingezette jacht een van de "grootste Brabantse vervuilers" zijnde houtimpregneerbedrijf de Gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode, niet over te slaan.

Ondanks uw goede bedoelingen acht ik de kans groot dat u de gebr. van Aarle B.V,. toch zult overslaan. Dit omdat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode deze grootschalige vervuiling vanuit houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. al 10 jaar lang gedogen. De Gebr. van Aarle B.V. mogen van burgemeester en wethouders al 10 jaar lang de kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) uitstoten naar de lucht zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Deze uitstoot heeft al 10 jaar lang ons kritische ecologische Dommeldal cumulatief vergiftigd met kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide. Ook heeft deze uitstoot al 10 jaar lang de voeding voor menselijke consumptie van het op zeer korte afstand liggende tuindersbedrijf vergiftigd met de kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide. Let wel deze tuinbouwproducten worden door de consumenten, dus ook door u, opgegeten. En dan maar gek vinden dat er in Nederland zoveel mensen sterven aan kanker!!

Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode misbruiken al 10 jaar lang hun bevoegdheden door dit alles te gedogen. Bijgevoegd vindt u een afschrift mijn laatste dwangsomverzoek van 6 januari 2002, kenmerk: Aar/06012/VZ, aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (zie bijlage B). Dit dwangsomverzoek d.d. 6 januari 2002 staat ook bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-bw49.htm
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.

Op grond van de Wet milieubeheer hadden burgemeester en wethouders binnen 4 weken een besluit moeten nemen op mijn dwangsomverzoek van 6 januari 2002. Dit maximaal wettelijke termijn hebben burgemeester en wethouders opzettelijk met maar liefst zo'n 5 maanden overtreden. Dit alles met de bedoeling om een van de grootste vervuilers van Brabant de Gebr. van Aarle B.V., behulpzaam te zijn met de voortzetting van de uitstoot van de kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) naar de lucht zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Mijn dringend verzoek aan u is: Vergeet niet te jagen op een van de grootste vervuilers van Brabant houtimpregneerbedrijf "De Gebr. van Aarle B.V." te Sint-Oedenrode. Ik ben er mij van bewust dat u niet tegen dit al 10 jaar lang voortdurende gedoogbeleid van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode durft in te gaan. Om die reden heb ik deze brief bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen onder websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr33.htm Uw beslissing hierop zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

Uw beslissing op dit schrijven zie ik gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet.

In afwachting daarvan, teken ik;

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.C.

 • Verantwoordelijk Wethouder van Sint Oedenrode E. Huybregts.
 • Redactie Sociale Databank Nederland (website: www.sdnl.nl)
 • Redactie Eindhovens Dagblad
 • Redactie Midden Brabant
 • Redactie locale TV de Loss
 • Redactie Omroep Brabant
 • Redactie Katholiek Nieuwsblad.
 • Redactie Landelijke TV Twee Vandaag

Bijlage:

 • Het artikel 'Jacht op Brabantse Vervuilers" uit het Eindhovens Dagblad van 13 juni 2002 (1 pagina)
 • Mijn Dwangsomverzoek d.d. 6 januari 2002, kenmerk: Aar/06012/VZ, aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (17 pagina's). (Website: www.sdnl.nl/ekc-bw49.htm)