De media brengen oud nieuws door gewag te maken van afluisterpraktijken die al tientallen jaren bekend zijn * * *

Ook de media zitten volkomen klem met subsidie en AIVD-spionnen in redacties

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Er komen te veel wilde, ongecontroleerde berichten op de kijker af; en wat te doen?

openbaarheid is de enige verdediging tegen corruptie
      Ing v. Rooij         J. Veldhuis         K. de Werd         A. v. Velsen     Prof. v. Putten     Paul Quekel   drs. Burhoven Jaspers

Europese Hof v/d Rechten van de Mens, EVRM art. 6 en 8 Juridische Internet Bibliotheek . . . . . Kinderbescherming Europese Hof v/d Rechten van de Mens, EVRM art. 6 en 8

Tijd voor journalistieke onthaasting


Fons de Poel,

Ik las op 30 augustus in de Volkskrant over de discussie met Hans Hillen. In het artikel signaleer je dat: 'Er komen te veel wilde, ongecontroleerde berichten op de kijker af. Zeker via Internet'

O ja, is dat zo? Ik zou niet weten waar de kijker ooit 'n bericht heeft kunnen opvragen op internet waaraan ook maar een minimale politieke lading zat. De enige internetvermeldingen van de media zijn of absoluut onnozel van aard of het is pure reclame voor de omroepen zelf. Geef mij eens aan welke ongecontroleerde berichten dat zijn. Drie vind ik al heel wat, als je al kunt. Daarnaast wat bedoel je met ONGECONTROLEERD? Gecontroleerd door wie? Gecensureerd door wie?

Wel ben ik het eens met je stelling in de laatste alinea van het artikel. "Nederlandse journalisten zijn ont-stel-lend braaf en zelfcorrigerend. De macht heeft het reuze gemakkelijk met ons". Een waarheid als een koe, Fons. Doe er wat aan, want hieronder staan wat internetverwijzingen die echt NIEUWS bevatten. Nieuws met hoofdletters en geen kookrecepten of muziektitels, maar bloedserieuze onderwerpen die naar voren gebracht worden door mensen buiten de journalistiek en die al jaren vechten tegen de rubberen muren rondom Hilversum en de redacties van de grote media. Die mensen kotsen van jullie en stellen jullie rechtstreeks verantwoordelijk voor de ontworteling van de samenleving, de verpaupering en het slopen van de collectieve voorzieningen en het verkwanselen aan de (internationale) beleggers van onze infrastructuur.

Mensen die iets anders te zeggen hadden in de afgelopen twintig jaar van poldermodelleren walgen van deze zelfgenoegzame zelfkritiek. Ik wacht af tot jij en je collega's (ik weet dat ik generaliseer, want ik bedoel in feite de redacties als geheel) eindelijk, eindelijk eens het lef hebben om mensen aan het woord te laten die niet met een stempel "goedgekeurd door de club van Mertens" wat mogen zeggen, maar ook jullie de wind van voren geven in de krant en op radio en tv. Nogmaals totdat jullie je taak om de politiek te controleren weer eens serieus nemen en echt nieuws doorgeven blijf ik wantrouwig. Bewijs maar dat het anders kan.

  Rob Brockhus (redactie SDN op internet)
p.s. Neem naar je hutje op de hei een portable PC mee met satellietverbinding naar internet, dan blijven jullie misschien al mediterend toch nog in contact met de werkelijkheid. Wat klikjes zitten in de file eronder.Huizen, 24 juni 1999


Aan het Nederlandse parlement en de pers

Dat de opeenvolgende ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie en de BVD al jaren op de hoogte zijn van de cocaïne-invoer met behulp van corrupte douaniers en (hoge) ambtenaren bij politie en Justitie, geeft alleen maar aan dat de scheidslijn tussen de overheid en de maffia flinterdun is geworden. Het pleit onder geen voorwaarde de verantwoordelijke bewindlieden vrij van het zogenaamd niet 'volledig' op de hoogte zijn van de feiten; net zo min als dat het 'niet vragen' naar de werkelijke toedracht een argument kan zijn om niets te (behoeven) ondernemen tegen illegale praktijken waarbij miljoenen te verdienen zijn. De handel in drugs is daar slechts één aspect van. Persoonlijk heb ik enkele jaren geleden met iemand gesproken die in de haven van Rotterdam werkte als rechercheur. Die zei mij: 'Ik weet niets, ik hoor niets, ik zie niets; en ik wil niets meer horen, zien en weten. Want hoe hoger je in de hiërarchie komt wat betreft illegale handel en smokkel van drugs, hoe smeriger de zaken worden. Niets gebeurt er zonder toestemming van bovenaf'. (citaat)

Ik weet me de naam van die persoon nu niet te herinneren, maar ik zou er met veel speurwerk misschien nog achter kunnen komen. Waar het mij om gaat, is dat de bestuurlijke elite en de politieke cultuur een dergelijk crimineel gedrag van topambtenaren uitlokt, juist omdat de 'politiek in Den Haag' het hoofd welbewust afwendt en de media zich er met een jantje-van-leiden van afmaken; ondanks de vele, vele "klokkenluiders". Geheel voorspelbare wantoestanden bij de Kinderbescherming en Rechterlijke Macht, en de collusie rond het dumpen van zwaar giftig afval in nieuw producten (o.a. als gevolg van de belangenverstrengeling tussen industrie en overheid), zijn het rechtstreekse gevolg van een falende democratie zonder directe inspraak van de burgers en een hevig tekortschietende pers die de protesten tegen corruptie, wanbeleid en collusie laten verzanden in een gevecht tegen de bierkaai. Bewijzen hiervoor vindt u te over op het internet bij de Sociale Databank Nederland op http://www.sdnl.nl

Dioxine in kippen, uraniumoxide in de Bijlmer, verdwenen miljarden bij bankfusies en rechteloosheid als gevolg van de verplichte procesvertegenwoordiging, naast het eenvoudigweg negeren van rechterlijke uitspraken (Raad van State) door lagere en hogere overheden en ambtelijke instanties rond milieubeleid en milieutechnologie (zie op internet het titanengevecht van Edelchemie over milieutechnologie en ook de aansprakelijkstelling van de overheid voor vuile grond op oude stortplaatsen), komen uiteindelijk allemaal voort uit een absolute minachting voor de persoonlijke inzet van individuele burgers voor het algemeen belang. Met name omdat met onkunde behepte personen in elitaire, bestuurlijke en politieke kringen menen dat de privatisering van vitale functies in de maatschappij als communicatie, (milieu)zorg en nutsvoorzieningen ten dienste moeten staan van de winst- en rendementsmaximalisatie van kapitaal.

Het beleggersbelang prevaleert boven alles. Boven de integriteit van de volksvertegenwoordiging en boven de het welzijn van het Nederlandse volk als geheel. Kapitaal en winst bepalen de richting van onze cultuur en niet de verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. Dat is een politieke keuze die elke dag opnieuw gemaakt wordt door de 'followers of fashion' in Den Haag en bij de media, waarbij ik met reden geen onderscheid meer maak tussen de een en de ander. De afgelopen twintig jaar gedroegen pers en politiek zich als twee handen op een buik. Want fundamentele zaken komen ook nu nog maar mondjesmaat in de openbaarheid; alle enquêtes en persvrijheid ten spijt.

Ik kots van de politiek en nog meer van de pers (het hypocriete geweten van de natie) want deze laatste zou niet 'partijdig' zijn, dit in tegenstelling tot de politiek. Ga kijken op internet, de enige vorm van werkelijk vrije meningsuiting.

Met absolute walging,

Robert. M. Brockhus (op persoonlijke titel)
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141 en
E-mail: sdn@planet.nl en website: sdn

Na de publicatie in de media worden kamerleden soms heel langzaam wakker.
Bij de SDN weten ze dat allemaal al vele jaren !! Niks nieuws onder de zon !!!
Zouden burgers onverhoopt inspraak krijgen naar het Kamerzetel 151 model,
dan zou veel maatschappelijke rotzooi, corruptie, collusie niet zijn ontstaan !!

Vragen aan de Ministers van Justitie en BZK van de leden Depla en Boelhouwer (PvdA)

 1. Bent u op de hoogte van onderzoek waaruit zou blijken dat volgens stakeholders, cq topfunctionarissen het waarschijnlijk is dat 5.2% van de Nederlandse politici en 3.2% van de ambtenaren corrupt zou zijn?

 2. Is het juist dat het rapport waaruit deze gegevens blijken op uw ministerie(s) circuleert? Zo ja, bent u dan bereid om dit rapport naar de Kamer te sturen[1]?

 3. Deelt u onze mening dat corruptie in het openbaar bestuur zeer schadelijk is voor het aanzien van ons land en voor het vertrouwen van de burgers in hun overheid?

 4. Overweegt u om de Kamer voorstellen te doen om corruptie onder gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders terug te dringen?

 5. Indien vraag 4 positief wordt beantwoord, op welke termijn kunnen wij uw voorstellen verwachten? Indien niet, waarom niet?

 6. Welke inspanningen zouden politieke partijen kunnen leveren aan het terugdringen van corruptie bij hun eigen politici? Bent u van mening dat politieke partijen hier meer aan kunnen doen?

 7. Klopt het dat de onderzoekers concluderen dat overheidsinstanties bij landbouw, milieu, sociale zekerheid en volkshuisvesting onvoldoende aandacht besteden aan anti-corruptiebeleid? Zo ja deelt u die conclusie en op welke termijn kunnen we voorstellen verwachten dat dit wel voldoende is.

 8. Klopt het dat instanties zoals het ministerie van Defensie en de gemeente Amsterdam substantieel meer corruptieonderzoeken doen dan andere overheidsinstanties? Deelt u de conclusie van de onderzoekers dat er geen reden is te veronderstellen dat deze twee organisaties corrupter zijn dan andere overheidsdiensten? Bent u tegen die achtergrond met de leden van de PvdA van mening dat andere overheidsorganisaties actiever corruptie in de eigen organisatie moeten bestrijden? Zo ja welke initiatieven gaat u nemen. Zo nee, kunt u dat dan nader toelichten waarom u dat niet noodzakelijk acht.

 9. Klopt het dat anti-corruptieonderzoek of meldingen van corruptie zelden goed worden geregistreerd? Klopt het dat hierdoor onderzoek naar corruptie in de politiek en bij de overheid moeilijk is? Bent u voornemens hier verandering in aan te brengen?

 10. Het onderzoek vond plaats onder hoge ambtelijke functionarissen en leden van de rechterlijke macht. Overweegt u om voor hen een meldingsplicht in te voeren ten aanzien van corruptie bij ambtenaren en politici? Graag uw antwoord toelichten.

 11. Is het juist dat tussen 1999 en 2003 er 80 corruptieonderzoeken bij defensie zijn gehouden? Waarom is dat nooit in het jaarverslag gemeld? Kunt u een overzicht geven van de aard van deze corruptieonderzoeken? En heeft dit aantal aanleiding gegeven om structurelere maatregelen te nemen bij het Ministerie van Defensie?

 12. Klopt het dat een groot aantal ZBO's en de provincies Limburg, Overijssel en Flevoland geweigerd hebben ondanks nadrukkelijk verzoek van uw ministerie mee te werken aan dit onderzoek? Deelt u onze opvatting dat directeuren van deze ZBO's blijkbaar het belang van bestrijden van integriteit en corruptie onderschatten? Deelt u onze opvatting dat leidinggevende het goede voorbeeld moeten geven als het om bevorderen van integriteit en bestrijden van corruptie gaat. Bent u voornemens om de directeuren van de desbetreffende ZBO's voor een goed gesprek hierover naar Den Haag te roepen?

SDN-rubrieken
Economische onderwerpen
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Voorvechter Jaap Duppen: Ouderen eisen verhoging AOW
AOW spaarpot = bevriezing inkomens de komende 20 jaar
Seniorenpartij: Het schizofrene spaarfonds van de AOW
De AOW is een halve eeuw oud, Lang leve de AOW
Redacteur Brockhus is 65 geworden en ontvangt nu een karige AOW
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Waarom laat Wouter Bos Zalm liegen over fiscalisering AOW ??
Topambtenaren stellen voor het recht op AOW pas bij 67
AOW is heel goed betaalbaar met wat politieke wil en discussie
Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
De staatsschuld is een zegen en ook 'n schild tegen kapitaalvernietiging op de beurs
Nederland is de meest genereuze schuldeiser tussen de internationale crediteuren
Economische rugwind geeft Zalm een luxeprobleem, een begrotingsoverschot dreigt
Veel Nederlandse huishoudens maken schulden en zien geen bezuinigingen meer zitten
Duizenden miljarden worden uitgeleend zonder dat iemand het overzicht heeft
Klem tussen armoe en de bewindvoerder
Onderzoekers Nijenrode vrezen teveel aan marktwerking en toenemend eigenbelang
Creditnota van f 3.000.000.000.000 uit 1986 voor de Derde Wereld
Geld, het DNA van de economie
De euroramp treft ons allemaal!
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
The introduction of the euro will cause a wave of inflation
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
Homepage van oud-Tweede Kamerlid Hendriks (ex-AOV)

Terug naar het begin