Reactie naar aanleiding van het aangetekend schrijven van 28 februari 2003


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen.

Sint Oedenrode, 9 maart 2003.

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 9 maart 2003.

Secretaris van de Raad van State,
t.a.v. R.J.H. Modderman,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF

Ons kenmerk: dGr/14013/HB

Uw nummer: 200300267/1/H1


Betreft:

  P.H.T.G. de Groot (appellant)
  Reactie naar aanleiding van het aangetekend schrijven van 28 februari 2003, nummer 200300267/1/H1.


Geachte heer Modderman,

Namens de heer P.H.T.G. de Groot, wonende aan de Oude Tilburgsebaan 12b, 5133 BE te Riel, hierna te noemen: appellant, berichten wij u als volgt:

Bij brief van 11 februari 2003 hebben wij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tijdig de nadere motivering op ons hoger beroepschrift van 14 januari 2003 laten toekomen. Als antwoord daarop ontvangen wij van de Raad van State het volgende aangetekend schrijven (zie bijlage):


  Aantekenen

  Ir. A.M.L. van Rooij
  't Achterom 9a
  5491 XD Sint Oedenrode

  Datum		    Inlichting  toestel Uw kenmerk
  28 februari 2003    594  dGR/14013/HB
  
  Onderwerp							   Ons nummer
  P.H.T.G. de groot/B&W Goirle				   200300267/1/H1
  Bouwvergunning
  
  
  Geachte Van Rooij

  In uw brief van 11 februari 2003 heeft u onder meer verzocht om zonder zitting uitspraak wordt gedaan ten minste vier weken voorafgaande aan die beslissing bij aangetekend schrijven te berichten welke staatsraad de zaak gaat behandelen. Over de wijze van afdoening worden vooraf echter geen mededelingen gedaan. Nu het verzoek daarvan afhankelijk wordt gesteld kan dit verzoek niet worden ingewilligd.

  Indien u thans reeds de naam van het behandelend lid van de Afdeling wenst te vernemen, dient dit verzoek uiterlijk 28 maart 2003 te zijn gedaan.

  De Secretaris van de Raad van State Voor deze

  Behandeld ambtenaar R.J.H. Modderman  Alvorens op de inhoud van dat aangetekend schrijven met bindende termijnstelling te reageren wenst appellant zekerheid te hebben over de rechtsgeldigheid van deze brief. Om de rechtsgeldigheid van deze brief te kunnen beoordelen verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden.

  Vraag 1.
  Betreffende brief is gericht aan Ir. A.M.L. van Rooij, terwijl appellant het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft gemachtigd en de brief van 11 februari 2003, waarnaar u in uw brief van 28 januari 2003 verwijst, door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is geschreven. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en A.M.L. van Rooij betreffen twee verschillende rechtspersonen in de zin der wet. Wij verzoeken u daarom ons de wettelijke onderbouwing, met bijbehorende jurisprudentie, te laten toekomen waarmee feitelijk is komen vast te staan dat verwisseling van rechtspersonen is toegestaan.

  Vraag 2.
  Betreffende brief is ondertekend door (zie bijlage):

   De secretaris van de Raad van State
   Voor deze,

  Bij deze handtekening staat geen naam. Dit betekent dat een anoniem persoon namens de secretaris van de Raad van State betreffende brief heeft ondertekend. Een dergelijke anoniem ondertekende brief kan nooit rechtsgeldig zijn. Wij verzoeken u daarom ons de wettelijke onderbouwing, met bijbehorende jurisprudentie, te laten toekomen waarmee feitelijk is komen vast te staan dat anonieme brieven die namens de secretaris van de Raad van State zijn ondertekend rechtsgeldig zijn.

  Vraag 3.
  Ondergetekende heeft aan u de volgende vraag gesteld. Heeft de enige echte secretaris van de Raad van State, drs. R. van der Brug, bovengenoemde brief d.d. 28 februari 2003 zelf opgesteld? U zei toen nee; dit heeft een chefjurist gedaan. Ondergetekende vroeg vervolgens aan u wat is de naam van deze chefjurist. U vertelde toen die mag ik niet doorgeven die moet anoniem blijven. Een brief die opgesteld is door een anonieme chefjurist kan nooit rechtsgeldig zijn. Wij verzoeken u daarom ons de wettelijke onderbouwing, met bijbehorende jurisprudentie, te laten toekomen waarmee feitelijk is komen vast te staan dat anonieme juristen namens de secretaris van de Raad van State brieven mogen opstellen met bindende consequenties voor appellant.

  Gezien het uiterlijk gestelde termijn van 28 maart 2003, met bindende gevolgen voor appellant in bovengenoemde brief van 28 februari 2003, verzoeken wij u ons uiterlijk voor 17 maart 2003 inhoudelijk antwoord te geven op bovengenoemd 3-tal vragen.

   Hoogachtend,

   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
   voor deze,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.

  C.c.

  • Dhr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland.
  • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.
  • Dhr. T. v/d Ham, 2 Vandaag.