Verzoek aan minister Pronk om informatie op grond Wet Openbaarheid van Bestuur


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen
/Fax 070 - 3391350

Sint Oedenrode, 8 december 2001.

De minister van VROM,
drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: VROM/08121/br.
Uw kenmerk: MJZ2001093107.

Betreft: Reactie op uw brief van 21 augustus 2001, kenmerk: MJZ2001093107.

Excellentie,

Met enige nadruk vraag ik uw aandacht voor een urgent probleem.

Onder verwijzing naar uw brief van 21 augustus 2001 waarin uw ambtenaar mr. M. Hübner namens u weigert een beschikking te geven op mijn verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 6 augustus 2001 (kenmerk VROM/06081/vi) en waarin u, zonder daar om verzocht te hebben, heeft beslist dat u over de door mij aangevoerde onderwerpen nooit meer zult reageren, waarvan ik gemakshalve een kopie bijsluit (zie bijlage 1), vraag ik uw aandacht voor enkele opmerkingen:

 1. Ik verzoek u de inhoud van mijn verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 6 augustus 2001 hier te beschouwen als herhaald en ingelast en wederom ook aan u gericht.

 2. Wellicht hoeft u zich niet aan de wettelijke verplichtingen te houden, die de Wet openbaarheid van bestuur u oplegt en bent u in een zodanige positie dat u op voorhand kunt beslissen dat u al mijn toekomstige brieven onbeantwoord laat. Dit lijkt mij ronduit onacceptabel. Ik verneem gaarne uw opstelling in deze.

 3. Bij brief van 21 maart 2001, waarvan ik een kopie bijsluit (zie bijlage 2) heeft u EPON (de Electrabel-Groep) verzocht om een nieuwe afvalvergassingsinstallatie te bouwen bij de Eemscentrale voor de verwerking van CCA-afvalhout, dat de elementen koper, chroom en arseen bevat. In die brief staat geschreven dat dit CCA-afvalhout gevaarlijk afval is maar dat het door u wordt erkend als bron van duurzame energie, biomassa genaamd. Dus dat moet ook gelden voor al het andere gevaarlijke afval. Hiermee heeft u blijkbaar beslist dat al het gevaarlijk afval voortaan biomassa kan worden genoemd als bron voor duurzame energie, groene stroom genaamd. Dus; weg met de afvalverbrandings-installaties (AVI's); weg met de C2-deponie; weg met de nuloptie-technologie van Edelchemie. Al het gevaarlijke afval mag vanaf heden met overheidssubsidie als biomassa in de kolengestookte electriciteitscentrales worden opgestookt voor de opwekking van duurzame energie. Ik verneem gaarne uw opstelling in deze.

 4. In de brief van 21 maart 2001 schrijft EPON dat CCA-afvalhout 4800 mg/kg chroom (=chroomtrioxide=chroom VI) kan bevatten en 2600 mg arseen (=arseenzuur). Ingevolge de BAGA is er al sprake van gevaarlijk afval bij concentratie van 50 mg/kg chroom VI of 50 mg/kg arseen. De concentratiegrens van gevaarlijk afval komt hiermee voor wat betreft chroom VI op 96 maal en voor wat betreft arseen op 52 maal te liggen. Het betreft derhalve extreem gevaarlijk afval. Dus al het gevaarlijk afval tot 96+52=148 maal de concentratiegrens is vanaf heden biomassa voor de opwekking van duurzame energie, groene stroom genaamd. Ik verneem gaarne uw opstelling in deze.

 5. Bij brieven van 21 februari 1995 en 19 augustus 1996, waarvan ik kopieŽn heb bijgevoegd (zie bijlage 3 en 4) heeft u houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. bericht dat alle milieu-, gezondheids- en economische schade, dat ontstaat als gevolg van het door de houtimpregneerbedrijven geproduceerde geïmpregneerde hout, voor rekening van deze houtimpregneerbedrijven komt. U bent tot dat besluit gekomen op basis van de volgende wettelijke onderbouwing:

   Op grond van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat er immers een civielrechtelijke (risico)-aansprakelijkheid van de producent ten gevolge van een gebrek in een door hem geproduceerd product (artikelen 185 t/m 193). Bovendien geldt op grond van 175 en 176 een risico-aansprakelijkheid voor producenten met betrekking tot gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water en bodem.

  Gaarne verneem ik van u waarom u weigert uitvoering te geven aan uw eigen bovengenoemd besluit, door niet deze houtimpregneerbedrijven (zijnde de vervuilers) aansprakelijk te stellen voor alle schade van het vrijkomende CCA-afvalhout, maar de onjuist voorgelichte consumenten daarvoor laat opdraaien.

 6. U heeft beslist dat bovengenoemd extreem gevaarlijk CCA-afvalhout in Nederland wordt erkend als bron van duurzame energie, biomassa genaamd. U heeft besloten om verbranding (vergassing) van dit uiterst gevaarlijk CCA-afvalhout in de kolengestookte electriciteitscentrales, als de EPON-centrale te Nijmegen, de AMER-centrale te Geertruidenberg en de Willem Alexander-centrale te Buggenum, zwaar te subsidiŽren middels het terugbetalen van de REB-belasting en het aanwenden van EU-subsidies. Betreffend geld dat u op deze wijze voor subsidieverlening aanwendt is opgebracht door Nederlandse en Europese burgers, en wordt door u gebruikt om henzelf daarmee te vergiftigen. Heeft u deze burgers hierover al geïnformeerd?? Vindt u dat u hieraan gemeenschapsgeld mag besteden??

 7. Waar het werkelijk om gaat is het afdekken en in de doofpot stoppen van een gigantisch groot milieuschandaal dat is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet die geen rekening hield met de afvalfase van het geïmpregneerde hout. Met enige nadruk moge ik u verwijzen naar:
  • Mijn powerpoint-presentatie voor de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen op 15 november 2001 te Ede; zie Sociale Databank Nederland nvvk.htm
  • Mijn op internet gepubliceerde informatie over groene stroom maffia; zie Sociale Databank Nederland epon-3.htm en houtmot.htm

  Ik verzoek u kennis te nemen van bovengenoemde informatie op Internet, hier als herhaald en ingelast en ook aan u gericht te beschouwen.

 8. Met hetgeen onder bovengenoemde punten 1 t/m 7 staat verwoord heb ik u de feitelijke bewijzen aangeleverd dat, mede door uw toedoen, Nederland niet meer beschikt over een democratie maar over een polderdictatuur. Voor onderbouw verwijs ik u naar het artikel "wij leven in een polderdictatuur" Katholiek Nieuwsblad 3/19 oktober 2001, pagfina 14, of zie Sociale Databank Nederland dictatuur.htm
  Prof. A.Q.C. Tak constateerde dat er anno 2001 in Nederland geen rechtsbescherming meer bestaat tegen deze polderdictatuur en wijst met de vinger vooral naar de Raad van State, zie Katholiek Nieuwsblad 6/9 november 2001, pagina 13 en op Internet Sociale Databank Nederland tak-rvs2.htm Hij had ook kunnen wijzen naar het gehele rechtsbestel.

  Ik verzoek u kennis te nemen van deze informatie op Internet, hier als herhaald en ingelast en ook aan u gericht te beschouwen.

 9. De indruk dringt zich op dat het ministerie van VROM, koste wat kost, de hierboven beschreven polderdictatuur wil afschermen en vanuit Nederland, met misbruik van gemeenschapsgeld (subsidieverlening), dit wil uitbreiden naar andere landen. Het beeld van een rechtsbestel dat, bijvoorbeeld ook middels de Pikmeerarresten, dit beleid van het ministerie van VROM in strafrechtelijke zin afdekt, stemt niet tot opgewektheid. Naar mijn mening is het nog maar een kwestie van tijd en Nederland heeft onder uw verantwoordelijkheid de dictatuur compleet gemaakt.

Hier lijkt zich het probleem voor te doen dat u een tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet, die geen rekening hield met de afvalfase, waarvoor u primair verantwoordelijk en aansprakelijk bent, niet wilt toegeven. Dit omdat de daaruit voortkomende enorme schade door de Staat der Nederlanden nooit meer kan worden opgebracht en u dat vanwege gezichtsverlies naar buiten niet wilt toegegeven. Om u daarmee over de drempel te helpen heb ik deze brief maar naar buiten gebracht door die bij de Sociale Databank Nederland op internet te laten plaatsen onder adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-vr31.htm

Ik hoop dat u begrijpt dat ik met het openbaar maken van deze brief op internet beoog u over de drempel te helpen. Het komt mij voor dat het op uw weg moet liggen hierin te treden. Met enige nadruk verzoek ik u mij te berichten of u daartoe bereid bent.

Een spoedige reactie lijkt mij geboden en zou ik nadrukkelijk erg waarderen.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr31.htm

C.c.

 • Sociale Databank Nederland (adres: http://www.sdnl.nl/index1024.html)
 • Vereniging Milieudefensie
 • Vrijwillige milieurecherche
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Twee Vandaag.

Bijlage:

 1. Brief d.d. 21 augustus 2001, kenmerk MJZ2001093107, van de Minister van VROM (1 pagina).
 2. Brief d.d. 21 maart 2001, ref: FVD/TdG, 01/4078, van EPON aan de provincie Groningen (5 pagina's).
 3. Brief d.d. 21 februari 1995, kenmerk: 170295007/GM/MdB, van de Regionaal Inspecteur van VROM voor Noord Brabant, namens de minister van VROM, aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel (1 pagina).
 4. Brief d.d. 19 augustus 1996, kenmerk: IBP96040460, van de minister van VROM aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel (1 pagina).