Aandachspunten voor Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage,
wegens geheimzinnig zwijgen van de minister van Financiën


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Per fax 070-3651380

Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht,
Juliana v. Stolberglaan 2,
Postbus 20302,
2500 EH 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 17 oktober 2001.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 17 oktober 2001.

OPEN BRIEF

Ons kenmerk: NBJ/02011/B.

Uw procedurenummer: 01/17 WOB V01 BB G33


Betreft: Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA/Antwoord op uw brief van 5 oktober 2001 met opgemeld nummer.


Geacht College,

Hierbij brengen wij naar aanleiding van het bovengenoemde schrijven, enkele opmerkingen onder uw aandacht:

  1. Het schrijven is gericht aan de verkeerde rechtspersoon, te weten Dhr. A.M.L. van Rooij in plaats van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. dat in deze procedure partij is.
  2. De voornoemde brief lijkt ondertekend te zijn door iemand die zich uitgeeft voor griffier, maar de naam ontbreekt. De familie N.N. lijkt omvangrijk te zijn in de Rechterlijke Macht.
  3. In deze brief van een anonieme griffier N.N. wordt verwezen naar een rechterlijke beslissing d.d. 4 oktober 2001, die echter niet werd toegezonden.
  4. Gezien de voorgaande punten dringt zich de vraag op of en in hoeverre de brief van griffier N.N. eigenlijk onrechtmatig is.
  5. De beslissing van 4 oktober 2001 ontvangen wij gaarne ten spoedigste inbegrepen een volledig en eenduidige motivering van die beslissing.
  6. Niet duidelijk is exact welke documenten de Minister van FinanciŽn weigert over te leggen, c.q. te openbaren, en waarom men ten aanzien van ieder en alle documenten geheimhouding eist.
  7. Wij verzoeken om toezending van de volledige correspondentie in casu tussen de rechtbanken de minister van FinanciŽn en om opening van zaken over eventuele andere communicatie; zo ook ten aanzien van de geplande, maar te elfder ure afgezegde, comparitie.
  8. De 4e alinea van de brief d.d. 5 oktober 2001 van griffier N.N. lijkt een wel erg vage schijnbaar motiverende formulering te geven, waarmee wij niet zonder meer kunnen instemmen.
  9. Griffier N.N. verzoekt ons aan de rechtbank toestemming te verlenen, op voet van het bepaalde in art 8:29, vijfde lid Awb, mede op grondslag van deze stukken uitspraak te doen. Wij zien geen mogelijkheid daarmee in te stemmen en dus de geheimhouding geŽist door de Minister van FinanciŽn blindelings te moeten accepteren, zulks mede op basis van de punten 1 t/m 8 hiervoor, waarover eerst opheldering verschaft zal behoren te worden.


In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.