Bezwaarschrift tegen de gedoogbeschikking voor het doen van proeven met meevergassen
van secundaire brandstoffen in de Elektriciteitscentrale van Demkolec BV te Haelen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Verstuurd per fax 043 - 3618099 op 9 januari 2001.

  Gedeputeerde Staten van Limburg,
  Postbus 5700,
  6202 MA Maastricht.

  Sint Oedenrode, 9 januari 2001.

    OPEN BRIEF

  Ons kenmerk:

  Ons kenmerk: SBL/Gd/23110/bz.

  Uw kenmerk: A215/CD 6013

  Betreft:

  • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving,
   Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
  • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
  • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
  • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
  • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
  • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
  • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
  • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
  • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
  • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
  • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
  • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.

  Toezending nadere stukken op ons bij brief van 23 november 2000 ingediend bezwaarschrift tegen uw bij brief van 17 oktober 2000, kenmerk CD 6013, verzonden gedoogbeschikking voor het doen van proeven met het meevergassen van secundaire brandstoffen in de Elektriciteitscentrale van Demkolec B.V. te Haelen.


   Geacht college,

  Namens opgemelde stichting en personen hierna, te noemen: appellanten, laat ondergetekende u in opgemelde zaak de volgende nadere stukken toekomen: Onze 'open pleitnotitie' van 7 januari 2001 aan de voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, welke op 8 januari 2001 om 11.30 uur is ingebracht in zaaknummer: 20004788/1/M2.

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat opgemeld bezwaarschrift, dat door u op 11 januari 2001 om 14.00 uur ter zitting wordt behandeld, is ontstaan uit de 'groene stroom maffia' waarin binnen uw provincie dhr. C. de Waal (Ged. Milieu provincie Limburg), dhr Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), dhr. G.H.M. Driessen (Ged. Landbouw, prov. Limburg) en dhr. Heijmans (burgemeester Haelen) een hoofdrol spelen.

  Appellant gaat ervan uit dat u de reeds ingezonden stukken meeneemt in uw advies en afstand neemt van voornoemde 'groene stroom maffia'. Wij gaan er tevens van uit dat u op grond van de inhoud van ons bezwaarschrift, onze nader toegezonden stukken en ingevoegde pleitnotitie genoeg informatie hebt om een negatief advies te geven. Om die reden ziet appellant dan ook af van het bijwonen van deze zitting.

  Wij zijn er ons ten volle van bewust dat met name Gedeputeerden de heren de Waal, Tindemans en Driessen u onder druk zullen zetten om ons bezwaarschrift af te wijzen. Wij vertrouwen er echter op dat uw karakter sterk genoeg is en dat u zich niet onder druk laat zetten door deze groene stroom criminelen.

  Om u enigszins te ontlasten van deze druk, die met name Gedeputeerde C. de Waal gegarandeerd op u zal gaan uitoefenen, hebben wij deze pleitnotitie bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen en zal deze pleitnotitie over de gehele Europese Gemeenschap een brede verspreiding krijgen.

  Temeer daar bovengenoemd handelen van Gedeputeerde Staten van Limburg in strijd is met nagenoeg alle daarop betrekking hebben de EG-richtlijnen en EG-verordeningen. De daaruit voortvloeiende vergiftiging en verkankering van de lucht, van het water via de lucht, van het voedsel via de lucht en de producten, waaraan het vrijkomende vliegas wordt toegevoegd, waaronder ENCI-cement, asfalt e.d. zijn grensoverschrijdend.

  Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om op grond van vorenstaande feitelijke informatie negatief advies uit te brengen.

   Hoogachtend

   ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.  Het websiteadres bij de Sociale Databank Nederland is: www.sdnl.nl/ekc-gs64.htm

  9 pagina's volgen.