Ook Raad van State overtreed de milieuwetten, waarvan aangifte is gedaan bij de politie (video)
Hoewel wolmanzouten gevaarlijker zijn dan de Mexicaanse griep, negeren pers en politek alles !


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ad van Rooij strijdt over wolmanzouten al 23 jaar tegen belangenverstrengeling !
Philips Medical Systems in Best weigert tot nu toe gezondverklaring bij het UWV
Ing. A.M.L. van Rooij nodigt de media en de politiek uit op een persconferentie !

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode
    Titanenstrijd in beeld gebracht

Aan: Nanda Huizing, Eric Drent, Saskia Maas, Morven Mackinnon en Joost Maltha

De vijf persvoorlichters bij Philips Nederland
(zie: https://www.philips.nl/

Geachte heer, mevrouw

Tijdens de behandeling ter zitting door kantonrechter mr. R.R.M de Moor op 4 juni 2008 in de zaak met als nummer: 556421-08/368 hebben mijn directe leidinggevende J. Oerlemans, mijn HRM-vertegenwoordiger P. Wertelaers en mr. A.A.B. Gaalman, advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen advocaten, als gemachtigde van Philips letterlijk het volgende verklaard (zie bijlage):

Door PMSN (Philips) is ter zitting echter gesteld dat zij Van Rooij niet als arbeidsongeschikt beschouwd.

De heren Oerlemans, Wertelaers en Gaalman hebben daarbij echter tegenover kantonrechter mr. R.R.M de Moor verzwegen dat zij mij op 21 mei 2008 voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) hebben gemeld bij het UWV met de opgave van eerste ziektedag per 24 september 2007. Met een besluit op mijn Wob-verzoek van de Raad van bestuur van het UWV ben ik op 15 oktober 2008 daar voor het eerst achtergekomen (zie bijlage).

Op grond van de in het dossier zittende stukken heeft kantonrechter mr. R.R.M de Moor op 2 juli 2008 in de zaak met als nummer: 556421-08/368 over mijn functioneren als safety manager bij Philips letterlijk als volgt geoordeeld (zie bijlage).

Uit het omvangrijke dossier dat door althans namens Van Rooij is overlegd en zijn optreden ter zitting, is de kantonrechter gebleken dat Van Rooij een zeer hoge betrokkenheid heeft bij PMSN (Philips) en bij zijn takenpakket als Safety Manager. Daarnaast is Van Rooij een erg gedreven man in zaken die gezondheid en milieu aangaan.

Ondanks deze onherroepelijke uitspraak van kantonrechter mr. R.R.M de Moor van de rechtbank ’s-Hertogenbosch weigeren de heren Oerlemans, Wertelaers en Gaalman mij bij het UWV als hersteld te melden. De werkelijke redenen daarvoor kunt u lezen in mijn bijgevoegd verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 (Ref: XB895.3-07018 AvR)(zie bijlage). Ik wil u vragen om van die inhoud goede nota te nemen.

Vanwege mijn grote betrokkenheid bij Philips heb ik, ondanks hetgeen Philips mij en mijn gezin de laatste drie jaar heeft aangedaan, dit toch onder de pet willen houden in de hoop dat Philips dit alles in goed overleg met mij had willen oplossen. Nu daardoor mijn leven en dat van mijn gezin in gevaar is gekomen, heb ik gemeend om in een laatste sommatiebrief d.d. 17 augustus 2009 de hoogst verantwoordelijk directeur HR-Benelux H. Dijkman van Philips Electronic Nederland B.V. daarvan te overtuigen met de sommatie om mij binnen VIER DAGEN hersteld te melden bij het UWV (zie bijlage). Nu ook hieraan geen gevolg is gegeven rest mij geen andere mogelijkheid meer dan om het vooraf aangekondigde persbericht, zonder weerwoord van de heer Dijkman daarop, naar buiten te laten gaan via o.a. de vijf persvoorlichters van Philips Nederland.

Dat Philips mij en mijn gezin dit na 32 jaar lange trouwe dienst in diverse functies met als laatste functie safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. allemaal heeft aangedaan kan ik niet begrijpen. Dit des te meer Philips wereldwijd verkondigt dat elke persoon en manager die werkzaam is voor Philips (dus ook advocaat mr. A.A.B. Gaalman) zich moet houden aan de Code of Ethics (lees: http://www.philips.com/about/investor/businessprinciples/policies/index.page


Persbericht

Philips heeft mij ziek gemeld bij het UWV maar weigert mij hersteld te melden.

Sint Oedenrode 22 augustus 2009

Huidig minister J.M. Cramer van VROM (PvdA) heeft vanaf 1995 -1997, gedetacheerd vanuit TNO-STB, als senior consultant Philips geadviseerd in het opzetten van een milieubeleid waarop Philips haar duurzame ontwikkeling in producten en processen heeft gebaseerd. Deze duurzame ontwikkeling blijkt achteraf het vergiftigen van alles te zijn met de meeste kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), kwik, etc. Omdat het voortbestaan van Philips valt en staat met de honderden miljoenen euro’s aan overheidssubsidie van dezelfde minister J.M. Cramer van VROM moest A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. voor goed en altijd worden uitgeschakeld.

Directeur HR-Benelux H. Dijkman van Philips Electronic Nederland B.V. heeft zich daarvoor wel willen lenen. Hij is daarbij heel kort door de bocht gegaan. Hij meldt A.M.L. van Rooij achter zijn rug om en zonder hem daarvan in kennis te hebben gesteld op 21 mei 2008 voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) bij het UWV met de opgave van eerste ziektedag per 24 september 2007. Vervolgens regelt hij met zijn bevriende ambtenaren binnen het UWV dat A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 tot op heden geen salaris tijdens ziekte krijgt doorbetaald. Ook regelt directeur HR-Benelux H. Dijkman van Philips Electronic Nederland B.V. bij verantwoordelijk minister J.H.P. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij A.M.L. van Rooij nooit meer als hersteld behoeft te melden bij het UWV, waardoor A.M.L. van Rooij voor de rest van zijn leven 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) blijft en niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering omdat Philips haar wettelijk opgelegde re-integratieverplichtingen jegens haar safety manager A.M.L. van Rooij niet is nagekomen.

Daarmee heeft Philips topman H. Dijkman mij voor de rest van mijn leven financieel en geestelijk vermoord. Als gevolg van het hierboven beschreven handelen heeft F(Robert) van de Biggelaar op 26 april 2009 op mijn eigen huisperceel een poging tot doodslag op mijn persoon gepleegd die vooraf was beraamd en aangekondigd waarbij naast ondermeer burgemeester P.M. Maas van Sint Oedenrode (CDA) ook een gepensioneerde (koninklijk onderscheiden) Philips medewerker was betrokken.

A.M.L. van Rooij
Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.
E-mail: a.vanrooij1@chello.nl
Tel: 0413-490387 / fax 0413-490386


(Vrije ruimte voor het weerwoord op bovengenoemd persbericht door directeur HR-Benelux H. Dijkman van Philips Electronic Nederland B.V.)

(In geval directeur HR-Benelux H. Dijkman van Philips Electronic Nederland B.V. binnen VIER DAGEN na 17 augustus 2009  geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op bovengenoemd persbericht van haar safety manager A.M.L. van Rooij dan zal dit persbericht vergezeld met een kopie van deze aangetekende brief (zonodig in alle wereldtalen) een wereldwijde verspreiding krijgen.

H. Dijkman.
Directeur HR-Benelux
Philips Electronic Nederland B.V.
E-mail: hans.dijkman@philips.com
Tel: 040-2782924 / fax: 040-2788055


Een kopie van dit persbericht heb ik verstuurd aan de oude en nieuwe media (lees: www.nieuwemedianieuws.nl//), alle tweede kamerleden en alle ministeries in de hoop dat dit leidt tot mijn herstelmelding bij het UWV door mijn werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V., zodat ik daarna als safety manager mijn werk bij Philips weer kan voortzetten overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, Wet milieubeheer, etc.

Uitnodiging voor Persconferentie

U als persvoorlichters bij Philips Nederland als wel de oude en nieuwe media, de Tweede Kamerleden, de Ministeries en overige belangstellenden wil ik hierbij uitnodigen voor een “persconferentie” bij mij thuis op Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ te Sint Oedenrode (lees: http://www.dommeldal.eu/ ) op 4 september 2009 vanaf 11.00 uur zodat in het bijzijn van de vijf persvoorlichters van Philips alle vragen door mij hierover zullen worden beantwoord.

Met vriendelijke groeten,

ing. A.M.L. (Ad) van Rooij (safety manager)
't Achterom 9, 5491 XD, Sint Oedenrode:
Tel: 0413-490387 / fax: 0413-490386 / e-mail: a.vanrooij1@chello.nl

Bijlagen:

Verdiepingsonderzoek d.d. 10 maart 2007 aan het het bestuur van Philips Medical Systems
Vier pagina's uit beschikking d.d. 2 juli 2008 van kantonrechter mr. R.R.M. de Moor in zaaknummer 556421-08368
Sommatiebrief d.d. 17 augustus 2009 aan H. Dijkman van Philips
Besluit d.d. 15 oktober 2008 van UWV op WOB-verzoek

Nieuwe pagina 1
zaterdag, 5 september 2009
Verstuur dit artikel naar een vriend of vijandDoorsturen   Print dit artikelPrinten

Vleugellam en monddood

 
vastgebonden

 

Door Guido voor Anarchiel

De heer A. van Rooij werkt parttime als safety manager bij “Philips Medical Systems Nederland B.V.” (Philips) en werkte daarnaast parttime als directeur voor het “Ecologisch Kennis Centrum B.V.” (EKC). Inmiddels staat de heer van Rooij echter als gevolg van een ziekmelding bij het UWV door Philips te boek als 100% arbeidsongeschikt (onder de noemer “geestesziek”).

Vanuit zijn functie voor het EKC zet de heer van Rooij zich onder andere in voor zaken om ernstige milieuvervuiling (met toestemming van verschillende overheden) een halt toe te roepen. Op 12 mei 2009 heeft Van Rooij holding B.V. (de werkgever van Van Rooij voor het EKC) een brief van het UWV ontvangen dat Van Rooij in het WIA-traject terecht is gekomen als gevolg van de ziekmelding door Philips bij het UWV. Dit ondanks het feit dat de kantonrechter op 2 juli 2009 heeft uitgesproken dat Van Rooij niet ziek is en als safety manager bij PMSN goed functioneert.

Volgens Philips heeft de heer van Rooij zichzelf ziek gemeld. Bijkomstig krijgt de heer van Rooij al bijna twee jaar (vanaf 25 oktober 2007) geen salaris meer uitgekeerd van Philips, omdat hij naar zeggen van die organisatie weigert mee te werken aan een onderzoek. Volgens van Rooij is dit absoluut niet juist: “Philips heeft me ziek gemeld bij het UWV, niet ik”. Dat blijkt volgens Van Rooij tevens uit stukken van het UWV, die door hem middels een beroep op de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ (Wob) zijn verkregen.

De ziekmelding op zich is ook zeer omstreden. Volgens Van Rooij is de diagnose van de bedrijfsarts niet ondersteund door een onafhankelijke psychiater. Om die reden valt er sterk te twijfelen aan de onafhankelijke positie van waaruit de diagnose is uitgesproken. Niet alleen wekte van Rooij bij mij een uiterst gezonde indruk, ook is hij volgens de rechter een gedreven man die erg hoge betrokkenheid heeft bij Philips.

Ondanks de bezwaren van Philips, heeft de rechter geëist dat van Rooij zo snel mogelijk zijn functies weer zou moeten oppakken. Dat dit tot op heden nog niet gebeurd is, is van Rooij een doorn in het oog. Doordat Philips hem tot op de dag van vandaag weigert hersteld te melden bij het UWV, zit hij nog steeds zonder werk en zonder geld thuis. Ook kan van Rooij als gevolg daarvan geen werkzaamheden meer verrichten voor zijn cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Door de ziekmelding van Philips bij het UWV, is de heer van Rooij op dit moment vleugellam en monddood gemaakt. Hij is tot zijn herstelmelding door Philips bij het UWV niet gemachtigd om namens het EKC op te treden. Indien hij dat toch zou doen, is hij in overtreding van de Ziektewet. Intussen is van Rooij de wanhoop nabij, want naast het feit dat hij erg graag zijn werkzaamheden als safety manager voor PMSN weer oppakt, krijgt hij al die tijd al geen salaris.

Zolang Philips hem niet als hersteld opgeeft bij het UWV, mag van Rooij dus tevens geen werkzaamheden voor het EKC verrichten. Namens deze organisatie maakt van Rooij zich onder andere sterk voor burgers en organisaties die lijden onder gebruik van houtimpregneermiddelen, wolmanzouten genaamd.

Wolmanzouten bevatten onder andere de zeer giftige kankerverwekkende stoffen arseenzuur en/of chroomtrioxide (chroom VI). Vanwege de volledige oplosbaarheid van deze stoffen in contact met (regen)water komen de mensen met deze stoffen in contact tijdens de productiefase, in de gebruiksfase en in de afvalfase van het gewolmaniseerde hout. Na de afvalfase (als het geďmpregneerde hout er niet meer is) zitten deze kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide in opgeloste vorm in het grondwater en oppervlaktewater en daarmee ook in ons drinkwater. Deze vorm van vervuiling is helaas niet terug te draaien. Is het water eenmaal vervuild, dan kan deze vervuiling niet meer ongedaan worden gemaakt.

Zo heeft de heer van Rooij al eens opgetreden in een zaak namens B. Heijmen over een gewolmaniseerde zandbak op een schoolplein die kankerverwekkende stoffen bleken te bevatten. Ook trad hij op namens dhr. R. Kahlman (oud werknemer van Corus) in een zaak tegen Corus en in een zaak tegen de provincie Groningen namens Mw. J. Jager die naast een afvalverwerkingsbedrijf woont. Telkens maakte hij zich sterk voor mensen die vergiftigd zijn en nog verder vergiftigd worden door belangen van (grote) bedrijven en overheden.

Nu kan de heer van Rooij door toedoen van PMSN zijn uiterst belangrijke werkzaamheden voor het EKC niet langer meer uitvoeren. Waarom hij dat niet kan is om diezelfde reden: belangen van (grote) bedrijven en overheden. Zolang Van Rooij bij het UWV als arbeidsongeschikt te boek staat, is hem feitelijk de mond gesnoerd. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin welteverstaan. Zowel mag hij niet meer optreden als belangenbehartiger van benadeelden, als dat hem feitelijk alle inkomsten ontnomen zijn doordat Philips weigert hem zijn salaris te betalen.

De conclusie van dit alles is dat zolang Philips weigert mee te werken aan de herstelmelding van de heer van Rooij bij het UWV, hij ook geen werkzaamheden voor bijvoorbeeld het EKC mag verrichten. Alle moeite ten spijt, lijkt het erop dat hier een belangrijke Nederlandse Arbo- en milieudeskundige monddood wordt gemaakt.  Van Rooij kennende laat hij het hier niet bij zitten, wij houden u dan ook op de hoogte van het vervolg, en wensen van Rooij alle geluk van de wereld in deze moeizame strijd tegen grote corporatieve belangen.