Beroepschrift tegen besluit van 6 april 2004 van B&W van Sint Oedenrode inzake de WOZ-waarde


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen.

Rechtbank 's-Hertogenbosch,
Sector bestuursrecht,
Postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 28 mei 2004.

Tevens verstuurd per fax 073 - 6202694.

Ons kenmerk: Wob/28054/B.

Betreft: A.J. van Rooij en A.M.L. van Rooij/
Beroepschrift tegen het op 19 april 2004 bij brief van 16 april 2004,
nummer: 03/4389 en 03/5869, verzonden besluit van 6 april 2004
van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode inzake de
WOZ-waarde van de 't Achterom 9 en 9a.


Geacht College,

Namens mevrouw J.M. van Rooij van der Heijden (weduwe van A.J. van Rooij) en A.M.L. van Rooij, wonende aan 't Achterom 9 en 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellanten, tekenen wij beroep aan tegen het bij brief van 16 april 2004, nummer: 03/4389 en 03/5869 verzonden besluit van 6 april 2004 van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode. Van het in geding zijnde besluit d.d. 6 april 2004, met bijbehorend advies van 9 december 2003 van de Commissie bezwaar- en beroepschriften, vindt u een kopie bijgevoegd (zie bijlage 1).

Motivering beroepschrift.

Bij besluit van 6 april 2004 hebben burgemeester en wethouders ingestemd met het advies van 9 december 2003 van de commissie bezwaar- en beroepschriften van Sint Oedenrode. Burgemeester en wethouders hebben het bezwaarschrift van 7 september 2003 ongegrond verklaard op grond van de volgende heroverweging:


  Ter zake van hetgeen door indieners en het college naar voren is gebracht, heeft de commissie het volgende overwogen.

  Het juridische kader wordt gevormd door de Wet openbaarheid van bestuur. In artikel 3, eerste lid, van deze wet is bepaald dat een ieder een verzoek om informatie neerlegt in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een bestuursorgaan.

  De commissie stelt vast dat indieners op 12 augustus 2003 een verzoek hebben ingediend om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) het taxatierapport van bureau Oranjewoud B.V. te verkrijgen.

  Het verzoek is gedaan naar aanleiding van twee gewijzigde WOZ-beschikkingen, die na bezwaar zijn aangepast en die volgens indieners zijn gebaseerd op genoemd taxatierapport van bureau Oranjewoud B.V. Bij brief van 18 augustus 2003 zijn indieners geïnformeerd over de gevolgde procedure inzake de waardevaststelling waarbij ook is aangegeven dat de gemeente niet beschikt over het taxatierapport. Het rapport kan dan ook niet beschikbaar worden gesteld. Wel beschikt de gemeente over de op schrift gestelde bevindingen van de taxateur. Een kopie van de door de taxateur genoteerde bevindingen is op 28 oktober 2003 aan indieners toegezonden.

  De commissie stelt verder vast dat een verzoek om informatie op grond van de Wob slechts kan worden ingewilligd indien de informatie is neergelegd in een document. De Wob verplicht niet tot het verstrekken van informatie die het bestuursorgaan niet tot zijn beschikking heeft. Evenmin verplicht de Wob tot het creŽren van informatie door het instellen van onderzoek of het verrichten van nadere studies. Indien de verzoeker veronderstelt dat informatie is neergelegd in een document maar het bestuursorgaan dit ontkent, dan dient de verzoeker aannemelijk te maken dat een document wel degelijk bestaat.

  De commissie overweegt dat vanwege de gemeente, in antwoord op het verzoek van indieners om informatie, duidelijk is aangegeven dat niet wordt beschikt over het gevraagde document. In het bezwaarschrift hebben indieners op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat het document wel degelijk bestaat. Op grond hiervan concludeert de commissie dat het college op goede gronden niet aan het verzoek van indieners is tegemoetgekomen.


  Met deze heroverweging kunnen appellanten zich niet verenigen en wel op grond van de volgende feiten: Bij brief van 1 november 2002 heeft H.A.M. van den Berkmortel van Oranjewoud B.V. ons letterlijk het volgende bericht (zie bijlage 2):


  Naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift tegen de waarde van 't Achterom 9 en 't Achterom 9a te Sint Oedenrode delen wij u mede dat wij namens de gemeente de vastgestelde waarde opnieuw zullen beoordelen en hierover een advies aan de gemeente uit zullen brengen.


  Bij brief van 1 mei 2003, nummer: 02/1765b en 02/1766b, heeft D.H.M. Lensen-Sijmans namens de gemeente Sint Oedenrode ons letterlijk het volgende bericht (zie bijlage 3):


  De taxateur zal binnenkort de ligging van de objecten zelf ter plaatse bekijken. Dit betekent dat er geen interne maar externe opnamen plaatsvindt, daar u voor een interne opname geen toestemming heeft gegeven. Vervolgens zal de taxateur advies uitbrengen aan de gemeente waarna er een uitspraak op uw bezwaar wordt gedaan.


  Hiermee is door zowel de opdrachtgever, zijnde de gemeente Sint Oedenrode, als wel degene die de opdracht heeft gekregen, zijnde Oranjewoud B.V., ons schriftelijk kenbaar gemaakt dat er een advies (rapport) van Oranjewoud B.V. moet zijn.

  Bijgevoegd vindt u het onderliggende besluit van 18 augustus 2003 (zie bijlage 4) op ons verzoek om informatie van 12 augustus 2003 (zie bijlage 5). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhalad en ingelast te beschouwen.

  In betreffend besluit van 18 augustus 2003, nummer 03/4057 heeft heffingsambtenaar M.J.M. van de Ven, namens de Stafafdeling FinanciŽn van de gemeente Sint Oedenrode, letterlijk het volgende beslist:


  Een taxateur van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. heeft op 10 juni 2003 de waarde van de objecten 's Achterom 9 en 9a opnieuw beoordeeld. De taxateur heeft beide objecten uitbundig opgenomen en tijdens deze uitpandige opname gesproken met mevrouw van Rooij. De taxateur heeft zijn bevindingen genoteerd en deze aan de gemeente doorgegeven. Met behulp van de bevindingen van de taxateur heb ik uw bezwaarschriften beoordeeld en twee uitspraken opgesteld. Deze uitspraken zijn u op 4 augustus 2003 toegezonden. In de bezwaarfase worden de bevindingen van de taxateur niet vastgelegd in een taxatierapport. Hetgeen tijdens de uitpandige opnames is geconstateerd, is verwoord in de uitspraken. In de uitspraken wordt ook niet verwezen naar een taxatierapport.


  Gelet op het feit dat er geen taxatierapport is, kan ik niet tegemoet komen aan uw verzoek.

  Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat zowel heffingsambtenaar M.J.M. van de Ven van Sint Oedenrode in zijn besluit van 18 augustus 2003 als wel burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode in het in geding zijnde besluit d.d. 6 april 2004 opzettelijk valsheid in geschrift hebben gepleegd. Er moet advies zijn uitgebracht door Oranjewoud B.V. Dit advies houden burgemeester en wethouders opzettelijk voor appellanten achter. Dit is bestuurlijke en ambtelijke misdaad.

  Dat deze misdaad binnen de gemeente Sint Oedenrode geen grenzen kent, blijkt uit het feit dat burgemeester en wethouders appellanten keer op keer bestoken met aanmaningen en dwangbevelen om daarmee de betaling bij hen af te dwingen. Dit alles onder de bedreiging dat als niet tot betaling wordt overgegaan beslag zal worden gelegd op de roerende en onroerende zaken van appellanten. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het dwangbevel d.d. 24 april 2003 dat burgemeester en wethouders hierover naar appellant hebben laten uitgaan (zie bijlage 6).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij u:

  • het in geding zijnde besluit van burgemeester en wethouders te vernietigen.
  • ons bezwaarschrift van 7 september 2003 gegrond te verklaren.
  • het onderliggende besluit van 18 augustus 2003 van heffingsambtenaar M.J.M. van de Ven te vernietigen.
  • te beslissen dat burgemeester en wethouders het door Oranjewoud B.V. opgestelde advies alsnog moeten verstrekken.

  Appellanten wensen aan deze vorm van bestuurlijke en ambtelijke terreur van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode niet langer meer blootgesteld te worden. Wij hebben daarom besloten om dit beroepschrift bij de Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet te laten plaatsen op adres: www.sdnl.nl/ekc-bw67.htm

  Ook zal burgemeester P.M. Maas van de gemeente Sint Oedenrode, die met het in geding zijnde besluit aan de voortzetting van deze bestuurlijke en ambtelijke terreur persoonlijk groen licht heeft gegeven, hierover persoonlijk worden aangeschreven met het nadrukkelijke verzoek ervoor te zorgen dat deze terreur onmiddellijk stopt.

  De machtiging van appellanten vindt u bijgevoegd (zie bijlage 7)

  Bijgevoegd vindt u verder:

  • Uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie bijlage 8).
  • Uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage 9).


   Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw67.htm
  Bijlage: Dit beroepschrift bevat een 9-tal bijlagen, bestaande uit 16 pagina's.