Reactie van de woordvoerder van R.M. Brockhus op de aanzegging van royement door Milieudefensie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Van: A.M.L. van Rooij 't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode

en van:
M.R.G.W. van den Heuvel,
Vresselseweg 16a,
5491 PC Sint Oedenrode.

Sint Oedenrode, 13 april 2002.

Aan:
  Het bestuur van Vereniging Milieudefensie
  t.a.v. mevrouw G. Schildmeijer,
  Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.


Geachte mevrouw Schildmeijer,

Hierbij laten wij u voor 15 april 2002, en derhalve tijdig, de hieronder beschreven motie toekomen voor de ALV op 25 mei 2002.

Motie:
Verzoek tot intrekking van de door (waarnemend) voorzitter Chris Smitskamp, namens het bestuur van Vereniging Milieudefensie, bij brief van 10 april 2002 genomen beslissing op de brief van 26 maart 2002 van A.M.L. van Rooij en hierover een motie van afkeur/wantrouwen tegenover Chris Smitskamp uit te spreken.

Toelichting motie:

Bijgevoegd vindt u:

 • de brief van 26 maart 2002 van A.M.L. van Rooij aan het bestuur van Vereniging Milieudefensie (2 pagina's)
 • De brief van 10 april 2002 van (waarnemend) voorzitter Chris Smitskamp, namens het bestuur van Vereniging Milieudefensie, als antwoord daarop (1 pagina).

Ondergetekenden verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat Chris Smitskamp namens het bestuur van Vereniging Milieudefensie de beslissing zoals staat verwoord in zijn brief van 10 april 2002 heeft genomen. Uit navraag is gebleken dat hij dat heeft gedaan zonder alle bestuursleden daarin te hebben gekend. In de brief van 26 maart 2002 heeft A.M.L. van Rooij aan het bestuur van Vereniging Milieudefensie de feiten laten toekomen dat (waarnemend) voorzitter Chris Smitskamp namens het bestuur, in de behandeling van het beroepschrift tegen de ontzetting van Rob Brockhus uit Vereniging Milieudefensie, de rechtspersonen A.M.L. van Rooij (natuurlijk rechtspersoon) en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (Besloten Vennootschap) heeft verwisseld. Deze rechtspersoonsverwisseling heeft tot gevolg dat het bestuur van de Vereniging Milieudefensie met deze door Chris Smitskamp gecreŽerde procedurefout:

 1. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gemachtigde van R.M. Brockhus eenzijdig heeft uitgeschakeld.
 2. A.M.L. van Rooij, als lid van de Vereniging Milieudefensie, zonder diens toestemming eenzijdig heeft gemengd in de beroepsprocedure van R.M. Brockhus.

Bij brief van 10 april 2002 heeft (waarnemend) voorzitter Chris Smitskamp, namens het bestuur van de Vereniging Milieudefensie, laten weten deze rechtspersoonsverwisseling niet te willen corrigeren. Hier is dus zeer nadrukkelijke sprake van opzet.

Ondergetekenden verzoeken de leden van de Vereniging Milieudefensie hierover op 25 mei 2002 in de ALV een motie van afkeur/wantrouwen tegen Chris Smitskamp aan te nemen en te beslissen dat zijn brief van 10 april 2002 wordt ingetrokken.

In de brief van 26 maart 2002 heeft A.M.L. van Rooij, als natuurlijk rechtspersoon en derhalve als lid van Vereniging Milieudefensie, het bestuur op de hoogte gebracht van het volgende relevante milieuschandaal in Nederland.


  MILIEUSCHANDAAL.

Middels dit schrijven wil ik, als lid van de Vereniging Milieudefensie, u het volgende relevante milieuschandaal onder uw aandacht brengen. In de kolengestookte elektriciteitscentrale Nuon Power-Buggenum B.V., in de gemeente Haelen, worden grote hoeveelheden (gevaarlijk) afval als sloophout, waaronder geïmpregneerd hout, RWZI-slib, kippenmest e.d. bijgestookt zonder een daarvoor vereist MER-rapport, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning van Gedeputeerde Staten van Limburg, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van de minister van Verkeer en Waterstaat en zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg.

Op deze wijze worden grote hoeveelheden kankerverwekkende zware metalen, als arseen, chroom VI, kwik, (zwarte-lijststoffen) via de uitstoot en vliegas verspreid in water, bodem en lucht. Onder de dekmantel van "biomassa", "secundaire brandstof" en "groene stroom", worden door onze overheid voor deze Nederlandse en Europese wetovertredende activiteiten van Nuon Power Buggenum B.V. ook nog miljoenen euro's milieusubsidie uitgegeven.

In artikel 2, eerste lid, van de statuten van Vereniging Milieudefensie staat letterlijk het volgende geschreven: De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van milieuproblemen in de meest uitgebreide zin. Middels dit schrijven richt ik aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek een landelijke actie te starten tegen bovengenoemde gesubsidieerde wet overtredende activiteiten van Nuon Power Buggenum B.V. in de gemeente Haelen en mij dat schriftelijk te bevestigen.

Bij brief van 10 april 2002 heeft (waarnemend) voorzitter Chris Smitskamp, namens het bestuur van Vereniging Milieudefensie, eenzijdig besloten dat dit gedeelte uit de brief van 26 maart 2002 van A.M.L. van Rooij niet zal worden voorgelegd aan de ALV op 25 mei 2002.

Hiermee heeft hij eenzijdig besloten om de brief van 26 maart 2002 van A.M.L. van Rooij deels af te plakken, en derhalve te vervalsen, met de bedoeling deze informatie voor de leden van de ALV achter te houden. Dit ondanks het feit dat hij in zijn brief van 19 maart 2002 aan A.M.L. van Rooij had toegezegd deze brief (maximaal 2 A4) mee te zullen opsturen met alle stukken aan de bezoekers van de ALV. Ook hier is zeer nadrukkelijk sprake van opzet.

Ondergetekenden verzoeken de leden van de Vereniging Milieudefensie ook hierover op 25 mei 2002 in de ALV een motie van afkeur/wantrouwen tegen Chris Smitskamp aan te nemen.

Mede gezien het feit dat (waarnemend) voorzitter Chris Smitskamp met bovengenoemde handelwijze zeer nadrukkelijk strafbare feiten heeft gepleegd, staan ondergetekenden erop dat een kopie van deze motie, met bijbehorende bijlagen, zonder enige vervalsing aan de bezoekers van de ALV op 25 mei 2002 met de andere stukken mee wordt opgestuurd. Tevens verzoeken wij u ons dat uiterlijk binnen acht dagen na heden schriftelijk te bevestigen.

Met vriendelijke groeten,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige A.M.L. van Rooij,
lid Vereniging Milieudefensie


M.R.G.W. van den Heuvel,
lid Vereniging Milieudefensie.

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen A en B, bestaande uit 3 pagina's.

N.B. Een kopie van dit schrijven hebben wij heden per fax 020 - 8775278 en per fax 084 - 8775278 verstuurd aan:
Chris Smitskamp, Verwersdijk 85, 2611 NG te Delft.

Tegenaanval van R.M. Brockhus tegen het voorgenomen besluit van het bestuur van Milieudefensie