De merkwaardige benoeming van een drietal raadsheren
te weten de Mrs. Valk, Kooijmans en De Kroon


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen.

De President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Mr. A.J.W.M. Jurgens,
Leeghwaterlaan 8, Postbus 70583
5201 CZ 's-Hertogenbosch.

St. Oedenrode 10 september 2000

   OPEN BRIEF

BETREFT : --benoeming van Raadsheren
Ons kenmerk : --Ger/10090/br


  Geachte President,

Het navolgende vereist naar onze mening dringend ook uw aandacht.

Ons kwam ter ore dat bij het Gerechsthof te Arnhem er sprake is van een merkwaardige benoeming van een drietal raadsheren te weten Mrs. Valk, Kooijmans en De Kroon, benoemd bij KB in juni 1999. Opmerkelijk is dat twee van dit kersverse trio geen enkele ervaring hadden als rechter, terwijl de derde slechts 2 jaar actief was geweest als full-time rechter bij de Haarlemse rechtbank, die zo bekend werd in het kader van de IRT-affaire.

Naar het zich laat aanzien zijn deze drie raadsheren benoemd na en vanwege deelname aan een geheimzinnige projectgroep in het Ministerie van Financiën, die van 1996 tot het najaar 1998 zeer sensitief onderzoek deed naar het financieel/fiscaal/declaratoir gedrag van zeker een tiental bestuurders/politici e.d. van zwaar kaliber, zoals Dhr. Peper, Ir. Leemhuis-Stout enz.. Deze zware projectgroep schijnt zeer abrupt beëindigd te zijn als gevolg van directe interventie door Dhr. Lubbers, onze voormalig Minister-President.

Daarom dringt zich de indruk op dat er sprake is van zwijggeld of iets van vergelijkbare aard. Zeer opvallend is dat een van de drie, Raadsheer Mw. Mr. M.C.M. De Kroon zich schuldig heeft gemaakt aan bancair optreden in valse hoedanigheid vis--vis een Zwitserse bank zulks inbegrepen herhaalde vervalsing van een handtekening, aan belastingontduiking en aan ander gekonkel met de fiscus vanuit haar destijdse functie van gerechtsauditeur Fiscale Zaken bij de Hoge Raad enz..

De Nationale Ombudsman kwam tot het oordeel dat de Minister van Financiën, destijds Dhr. W. Kok, zich in casu schuldig had gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Als gevolg van een en ander heeft Mw. Mr. De Kroon de Hoge Raad achter zich moeten laten. Tijdens haar volgende werkverband onder diezelfde Minister van Financiën, heeft de FIOD een grondig onderzoek ingesteld naar haar handel en wandel terwijl zij langdurig geschorst was en gedwongen inactief thuis zat. Naar het zich laat aanzien werd zij door de Minister van Financiën ontslagen. Echter: de huidige Minister van Financiën weigert het betreffende FIOD-rapport over te leggen; dat geeft ons nog ééns zo veel te denken.

Wij zijn diep geschokt en het zal u niet verbazen dat een dergelijke bedenkelijke aangelegenheid ons ieder a-priori vertrouwen in raadsheren van enig, en dus ook uw, Gerechtshof totaal heeft ontnomen. Dit raakt het directe belang van zowel ons als van vele anderen, zo niet van iedere Nederlander. Voor goedgelovigheid resteert aldus helemaal geen ruimte meer.

Wij willen in enige rechter die wij tegenover ons vinden, en meer specifiek in ieder van uw raadsheren, redelijkerwijs vertrouwen kunnen stellen en worden gaarne daarvan door u afdoende overtuigd. Daarom verzoeken wij u bij deze ons te doen toekomen volledige en waarheidsgetrouwe gegevens over al uw raadsheren, zo dat wij als zelfstandige burgers geheel buiten kijf kunnen verifiëren op welke wijze en op welke gronden deze raadsheren benoemd zijn, c.q. hun functie in uw gerechtshof verkregen hebben. De legitimiteit van uw rechters en van uw gerechtshof staat op het spel.

Deze brief zal op het Internet worden geregistreerd en wel op de Sociale Databank Nederland onder de bestandsnaam: www.sdnl.nl/ekc-rb14.htm Ruimte voor uw antwoord is aldaar reeds gereserveerd.

Een spoedig antwoord zouden wij natuurlijk ten zeerste waarderen. Bij voorbaat dank ik u daarvoor.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.