Berufsverbot voor Ing. A.M.L. van Rooij door de
Arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA `s-Hertogenbosch

AANTEKENEN

De heer A.M.L. van Rooij
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Achterom 9 A
5491 XD Sint-Oedenrode

's-Hertogenbosch, 29 november 2000

    Geachte heer Van Rooij,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In de procedure met registratienummer 00/1397 heeft u als gemachtigde van de heer P.W.M, van Zutphen bij schrijven van 17 februari 2000 bij de president van de rechtbank een verzoek ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening naar aanleiding van het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel van 16 november 1999. De fungerend president heeft in genoemde procedure, van oordeel zijnde dat tegen u ernstige bezwaren bestaan, op 6 april 2000 beslist dat het u niet is toegestaan om in welke hoedanigheid dan ook bijstand te verlenen aan dan wel als vertegenwoordiger op te treden van P.W.M. van Zutphen voornoemd inzake de procedure met registratienummer 00/1397. tevens heeft de fungerend president beslist dat het verzoek opnieuw zou worden behandeld op 27 april 2000. Op laatstgenoemde datum is het verzoek evenwel ingetrokken, waarmee deze procedure is geëindigd.

Op 25 april 2000 heeft u namens Van Zutphen voornoemd opnieuw een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend ter zake van hetzelfde besluit van de gemeente Veghel van 16 november 1999. De fungerend president heeft in deze procedure (reg.nr. 00/3075) op 5 juni 2000 andermaal beslist dat het aan u niet langer is toegestaan om in welke hoedanigheid dan ook bijstand te verlenen aan dan wel als vertegenwoordiger op te treden van Van Zutphen voornoemd, thans in de procedure, reg.nr. 00/3075. Op 19 juni 2000 is het betreffende verzoek ingetrokken.

Op respectievelijk 25 juni 2000, 18 juli 2000, 6 augustus 2000, 7 september 2000, 29 september 2000, 18 oktober 2000, 5 november 2000, 24 november 2000 en 27 november 2000 is telkenmale een identiek verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend ter zake van het meergenoemde besluit van de gemeente Veghel van 16 november 1999. Op respectievelijk 18 juli 2000, 6 augustus 2000, 7 september 2000, 29 september 2000, 18 oktober 2000, 5 november 2000, 24 november 2000 en 27 november 2000 zijn deze verzoeken weer ingetrokken. Dit laatste is gebeurd telkens nadat door de rechtbank een acceptgirokaart voor het heffen van griffierecht was verzonden.

De hier bedoelde verzoeken zijn weliswaar op naam gesteld van Van Zutphen voornoemd maar gelet op de historie van deze zaken en verder zoet name op de wijze van opstellen, de gehanteerde stijl en toonzetting van de verzoeken kan de rechtbank niet anders dan concluderen dat u bij voortduring op de achtergrond bemoeienis met de herhaalde verzoeken en intrekking van die verzoeken heeft gehad. U heeft aldus in de eerste plaats gehandeld in strijd met de eerder genoemde beslissingen van de fungerend president. Daarbij heeft u bewust getracht de administratieve organisatie van de rechtbank te ontregelen. Dit gedrag is voor de rechtbank onaanvaardbaar en in ieder geval onverenigbaar met de omstandigheid dat u regelmatig als gemachtigde in beroepsprocedures optreedt.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank voornemens u te verbieden enige vorm van rechtsbijstand te verlenen dan wel als vertegenwoordiger op te treden in enige bestuursrechtelijke procedure bij de rechtbank. Alvorens daartoe over te gaan stel ik u in de gelegenheid om op dinsdag 5 december 2000 om 15.00 u p de rechtbank uw zienswijze ter zake te geven.


Reactie