De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC

VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.

  Drs. A.W.G. van Bergen,
  Aldenhof 38- 03,
  6537 BC Nijmegen,
  tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl bergentoine@zonnet.nl

Internet: vmr-home.htm en www.sdnl.nl/vmr-1.htm.  Per fax: 024-3276379

  Aan: Politie District Gelderland- Zuid
  De heer J. H. van Hoevelaken


  Nijmegen, 09-07-2000

  BETREFT:

   VERZOEK OM OP TE TREDEN TEGEN TRANSPORT VAN AFVALHOUT NAAR DE
   EPON-CENTRALE, EN HET VERBRANDEN VAN AFVALHOUT IN DIE CENTRALE

  Geachte heer van Hoevelaken,

  Bij arrest van 15 juni 2000 heeft het Europese Hof van Justitie uitgesproken dat het verbranden van hout bij de Nijmeegse EPON- centrale gezien moet worden als het verbranden van afval.

  Daarmee staat vast dat het verbranden van dit deels zeer giftige afvalhout in strijd is met de in 1994 afgegeven vergunning. EPON heeft immers geen vergunning voor het bewerken en verbranden van afval. Ook het transport van afvalhout van BFI te Delft naar EPON in Nijmegen is in strijd met de wet. Immers, BFI mag alleen afval leveren aan een erkende afvalinzamelaar. Het betreft een grote hoeveelheid afvalhout. Sinds 1995 wordt jaarlijks 60.000 ton deels zwaar verontreinigd hout verbrand.

  Op grond van de lijst van kernbepalingen, zoals vastgesteld door het College van Procureurs- Generaal, bent u verplicht om op te treden. Er is sprake van een overtreding waarbij het milieu en de openbare gezondheid in het geding is. Immers, reeds 5 jaar lang worden afvalstoffen verbrand in een kolencentrale, die een aanmerkelijk minder adequate rookgasreiniging heeft dan een afvaloven. Daardoor is een cumulatie van ongewenste effecten opgetreden. Niet optreden door justitie tast de geloofwaardigheid van de overheid aan. Tevens is er sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van afvalverbrandingsinstallaties, die momenteel om dit soort afval zitten te springen.

  Ten slotte dient vermeld te worden dat de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dwingend internationaal recht is, waaraan de Nederlandse overheid verplicht is uitvoering te geven. Het is dus niet toegestaan om te wachten op een uitspraak van de Raad van State in een lopende beroepszaak tegen het stoken van afvalhout. Er is bovendien geen bestuurlijk bevoegd gezag dat kan/zal optreden tegen deze ernstige overtreding van milieuregels: het bevoegde gezag (GS van Gelderland) is immers zelf de overtreder van de vergunning. Ze heeft de acceptatievoorwaarden goedgekeurd waarmee het verbranden van afvalhout mogelijk is gemaakt

  Afrondend verzoeken wij u klemmend met spoed gebruik te maken van uw bevoegdheid om het transport van afvalhout naar de EPON- centrale, alsmede het aldaar bewerken en verbranden van het hout, stop te zetten.

  Wij zenden hierbij tevens een artikel uit het dagblad "De Gelderlander" van 8 juli 2000 mee. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 juni 2000 kunt u vinden op internet op www.curia.eu.int. onder het hoofdstuk "recente uitspraken" met het kenmerk C-419/97.

  In afwachting van uw reactie tekent,

  Namens de Vrijwillige Milieurecherche,
  Drs. A.W.G. van Bergen

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland