Brief aan staatssecretaris Van Geel van VROM over Europese wetgeving m.b.t. Wolmanzouten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezensVan:

  Ing. A.M.L. van Rooij en
  J.E.M. van Rooij van Nunen,
  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode.

Per fax 070 - 3811972
Sint Oedenrode, 1 september 2003.

  OPEN BRIEF

 

                                                                    AAN: President van de rechtbank te Den Haag

                                                                                     Mr. H.F.M. Hofhuis

  Prins Clauslaan 60,

  Postbus 20302

  2500 EH Den Haag

Ons kenmerk:

Hofhuis/VROM/01093/br.                             Sint Oedenrode, 1 september 2003.

BETREFT:

-          Aankomende weigering om te beschikken door staatssecretaris P. van Geel van

     VROM op ons Wob-verzoek van 12 augustus 2003, kenmerk: VROM/12083/vi,


  Geachte heer Hofhuis,

  Bijgevoegd vindt u een afschrift van mijn brief van 1 september 2003, inclusief bijlagen,

  aan de staatssecretaris van VROM de heer P. van Geel. Ik verzoek u kennis te nemen

  van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud kunt u opmaken dat staatssecretaris P. van Geel (CDA) voornemens is

  opzettelijk de wet te overtreden om daarmee de bestuurlijke georganiseerde misdaad,

  die houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. al ruim 15 jaar lang gebruiken als

  dekmantel, behulpzaam te zijn.

   

  Om te voorkomen dat door staatssecretaris Van Geelonnodig gemeenschapsgeld wordt

  verspild als gevolg van een door mij te startengerechtelijke procedure tegen zijn

  weigering om te beschikken verzoek ik u hemvoorafgaande daaraan te berichten dat

  hij wettelijk verplicht is om vóór 11 september2003 een besluit te nemen op mijn

  Wob-verzoek van 12 augustus 2003 en mij datschriftelijk te bevestigen. Zo draagt u bij

  aan de vermindering van misbruik van gemeenschapsgeld door het ministerie van

  VROM onder leiding van staatssecretarisP. van Geel, waardoor er op de laagste

  inkomens minder bezuinigd behoeft te worden.

   

  In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,

  Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en veiligheidskundige.                                  J.E.M. van Rooij- van Nunen

  
  
  
  C.c.

  -          Europese Commissie Directoraat Generaal Milieuzaken.

  -          Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  -          Redactie van de Staatscourant

  -          Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad

  -          Dhr. T. v.d. Ham, Twee Vandaag

  -          Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland. (www.sdnl.nl)

  -          Mw. P. Hemelrijk, freelance journalist

  -          Mw. M. van Boxtel SP-statenlid provincie Noord Brabant en gemeente Sint Oedenrode

  -          Dhr. T. van Bergen, SP-commissielid provincie Gelderland

  -          Dhr. Van der Lee, Brabants Dagblad

  -          Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

  -         Overige alle mogelijke media en politieke partijen binnen Nederland en overige EU-landen

   

  11 pagina's volgen.  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  Per aangetekende brief en per fax 070-3991305/3391352.

   Van:
    Ing. A.M.L. van Rooij en
    J.E.M. van Rooij van Nunen,
    't Achterom 9a,
    5491 XD Sint Oedenrode.

   Per brief en per fax 070-3391352

   Sint Oedenrode, 1 september 2003.

    OPEN BRIEF

   Aan: Staat der Nederlanden,
   t.a.v. de Staatssecretaris van VROM
   de heer P. van Geel,
   Postbus 20951,
   2500 EZ 's-Gravenhage.

   Mijn kenmerk VROM/12083/vi.

   Betreft:

   CCA-verduurzaamd hout/

   -         Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar aanleiding van uw schrijven van 3 augustus 2003, kenmerk SBM 2003076165.

   -         Reactie op uw brief van 26 augustus 2003 met als kenmerk: SBM2003082316.

    

    

   Geachte heer van Geel,

    

   Bij brief van 12 augustus 2003, kenmerk: VROM/12083/vi, heb ik u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om informatie verzocht (zie bijlage 1). Betreffend informatieverzoek d.d. 12 augustus 2003 sluit ik af met de volgende woorden:

    

   'met nadruk maak ik u hierbij kenbaar dat u op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur mij de hierboven verzochte informatie uiterlijk binnen twee weken na heden (vóór 28 augustus 2003) moet verstrekken. In geval ik uw besluit op dit verzoek om informatie niet voor 28 augustus 2003 mag hebben ontvangen, dan staat voor mij vast dat u ook hier opzettelijk de wet overtreedt. Dit alles om daarmee het illegaal dumpen van arseen- en chroom VI houdend afval van o.a. Shell/Billiton/Budelco via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. zo lang mogelijk te kunnen laten doorgaan'.

    

   Ondanks deze wetenschap bericht drs. P. F.M. Geelen (hoofd van het Stafbureau Milieubeheer) in uw opdracht mij bij brief van 26 augustus 2003 daarop dat het uw bedoeling is om binnen 6 weken daarop te reageren. Met andere woorden:

   U weigert op mijn Wob-verzoek van 12 augustus 2003 een voor beroep vastbaar besluit te nemen binnen het maximaal wettelijke termijn. Daarmee overtreedt u opzettelijk de wet.

   Dit alles met de wetenschap dat u de bestuurlijke georganiseerde misdaad, die het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode al ruim 15 jaar lang als dekmantelbedrijf gebruiken, daarmee behulpzaam bent. Bijgevoegd vindt u artikel 6 uit de Wet openbaarheid van bestuur  (zie bijlage 3).

    

   Daarin staat letterlijk de volgende tekst: Artikel 6

   Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

    

   Ook u hebt zich aan de wet te houden. Dat geldt ook voor die gevallen waarbij bestuurlijke georganiseerde misdaad in het spel is. Uw reactiebrief van 28 augustus 2003 zal ik daarom beschouwen als verzoek om verdaging van uw beslissing tot twee weken na 28 augustus 2003. Daarmee loopt het laatst mogelijke uiterlijke wettelijke termijn, waarop u een besluit moet nemen op mijn Wob-verzoek van 12 augustus 2003, op 11 september 2003 af.

    

   Ik maak u nu al op voorhand kenbaar dat wanneer u voor 11 september 2003 geen voor beroep vatbaar besluit hebt genomen op mijn Wob-verzoek van 12 augustus 2003 u daarmee opzettelijk hebt geweigerd te beschikken. Tegen deze weigering om te beschikken (fictieve beschikking) zal ik beroep aantekenen bij de rechtbank 's-Gravenhage en President mr. H.F.M. Hofhuis van die rechtbank om voorlopige voorziening verzoeken. Om President mr. H.F.M. Hofhuis daarmee niet plotseling te confronteren heb ik besloten om nu al een afschrift van deze brief per fax 070 - 3811972 aan hem te versturen, zodat hij vroegtijdig op de hoogte is van de op komst zijnde gerechtelijke procedure tegen uw opzettelijke weigering om te beschikken.

    

   Geheel Nederland, geheel Europa en de gehele wereld behoren te weten dat hetgeen ik hierboven heb geschreven de werkelijke waarden en normen zijn van de Nederlandse CDA-politiek onder uw verantwoordelijkheid. Om die reden heb ik deze brief aan u laten publiceren bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet: www.sdnl.nl/ekc-vr37.htm

    

   Uw besluit op dit Wob-verzoek zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst. Een afschrift van deze brief laat ik toekomen aan voorzitter R. Prodi van de Commissie van de Europese Gemeenschappen met het verzoek dit schrijven te laten vertalen en toe te zenden aan alle EU-lidstaten waaronder BelgiŽ. Daarbij zal ik EU-voorzitter R. Prodi verzoeken om vanuit de Europese Commissie direct maatregelen te nemen die ertoe leiden dat het uitvoeren van geïmpregneerd hout vanuit Nederland naar de andere EU-lidstaten onmiddellijk wordt verboden.

   In afwachting van uw besluit voor 11 september 2003, tekenen wij,

    

   Hoogachtend,

    

    

   Ing. A.M.L. van Rooij                        J.E.M. van Rooij- van Nunen

   Milieu- en veiligheidskundige.

    

    

    

    

    

    

    

    

   C.c.

   -         Europese Commissie Directoraat Generaal Milieuzaken.

   -         Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

   -         Redactie van de Staatscourant

   -         Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad

   -         Dhr. T. v.d. Ham, Twee Vandaag

   -         Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland. (www.sdnl.nl)

   -         Mw. P. Hemelrijk, freelance journalist

   -         Mw. M. van Boxtel SP-statenlid provincie Noord Brabant en gemeente Sint Oedenrode

   -         Dhr. T. van Bergen, SP-commissielid provincie Gelderland

   -         Dhr. Van der Lee, Brabants Dagblad

   -         Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

   -         Overige alle mogelijke media en politieke partijen binnen Nederland en overige EU-landen

    

   Bijlage:

   1. Mijn Wob-verzoek van 12 augustus 2003, kenmerk: VROM/12083/vi, aan de staatssecretaris van VROM de heer P. van Geel. (6 pagina's).
   2. Brief d.d. 26 augustus 2003, kenmerk SBM2003082316, van drs. P.F.M. Geelen van VROM (1 pagina).
   3. Artikel 6 uit de Wet openbaarheid van bestuur (1 pagina).

      Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  Per aangetekende brief, per e-mail en per fax 070-3391352.

   Van:
    Ing. A.M.L. van Rooij en
    J.E.M. van Rooij van Nunen,
    't Achterom 9a,
    5491 XD Sint Oedenrode.

   Per brief en per fax 070-3391352

   Sint Oedenrode, 12 augustus 2003.

    OPEN BRIEF

   Aan: Staat der Nederlanden,
   t.a.v. de Staatssecretaris van VROM
   de heer P. van Geel,
   Postbus 20951,
   2500 EZ 's-Gravenhage.

   Mijn kenmerk: VROM/12083/vi.

    

   Betreft: CCA-verduurzaamd hout/

       -         Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar

           aanleiding van uw schrijven van 3 augustus 2003, kenmerk SBM 2003076165.

    

    

   Geachte heer van Geel,

    

   Bij brief van 6 juni 2003 heeft u gereageerd op mijn brief van 30 maart 2003 aan u. Daarin hebt u mij zeer nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat u tijdig uitvoering zult geven aan de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van met arseen geïmpregneerd hout. Daarin hebt u tevens vermeld dat volgens artikel 2 van die richtlijn de omzetting in Nationaal recht uiterlijk op 30 juni 2003 moet plaatsvinden.

    

   In mijn brief van 27 juli 2003 aan u heb ik u kenbaar gemaakt dat u onbetrouwbaar bent. Dit omdat u, ondanks uw toezegging, de Europese richtlijn nr: 2003/2/EG niet uiterlijk op 30 juni 2003 hebt omgezet in Nationaal recht. Bij brief van 3 augustus 2003 reageert drs. P.F.M. Geelen, hoofd Stafbureau Milieubeheer, daarop in uw opdracht met de vermelding dat ik u ten onrechte beschuldig als onbetrouwbaar, omdat u op grond van artikel 2 van de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG niet verplicht zou zijn tot omzetting ervan in Nationaal recht op uiterlijk 30 juni 2003.

    

   Middels dit schrijven maak ik u kenbaar dat u niet alleen onbetrouwbaar bent maar dat u artikel 2 van de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG opzettelijk overtreedt om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat de metaalindustrie (SHELL/BILLITON/Budelco) hun hoogproblematisch afval via dekmantelbedrijven, als houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., zonder de daarvoor vereiste Wm- en Wvo-vergunningen, nog een jaar langer kunnen doordumpen in nieuw te maken kinderspeeltoestellen, picknicktafels, schuttingen, pergola's, vlonders, tuinhuisjes, e.d.

   Dit in tegenstelling met andere EU-lidstaten, waaronder BelgiŽ.

    

   Bijgevoegd vindt u een afschrift het door minister van Consumentenzaken, Volkshuisvesting en Leefmilieu, Jef Tavenier (BelgiŽ) gevraagde voor- ontwerp-advies d.d. 20 mei 2003 over een ontwerp - KB tot wijziging van het KB van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. In betreffend voorontwerp-advies staat onder 'punt 13' letterlijk het volgende geschreven (zie bijlage 1).

    

   De lidstaten moeten uiterlijk op 30 juni 2003 deze bepalingen (richtlijn 2003/2/EG) omgezet hebben in hun Nationale wetgeving.

    

   Het kan nooit zo zijn dat de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG hierover in BelgiŽ anders kan worden uitgelegd dan in Nederland. Om die reden verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te late toekomen:

    

   Informatieverzoek 1.

    

   Een afschrift van de brief van de Europese Commissie waarin staat geschreven dat lidstaat Nederland op 30 juni 2003 de EU-richtlijn nr. 2003/2/EG niet behoeft te hebben omgezet in hun Nationale wetgeving.

    

   In uw brief van 3 augustus 2003 schrijft u dat de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG de markt nog een zogenoemde 'uitverkooptermijn' en omschakeltermijn wordt gegund van maximaal een jaar (tot 1 juli 2004). Mijn buurman de Gebr. van Aarle B.V. impregneert nu nog hout met arseenhoudende wolmanzouten (CCA) en maakt daarvan nu nog nieuwe kinderspeeltoestellen, picknicktafels, schuttingen, pergola's, vlonders, tuinhekjes, e.d. en brengt die nu nog op de markt. Dit heeft helemaal niets met 'uitverkooptermijn' te maken.

    

   De Europese richtlijn nr. 2003/2/EG staat dit vanaf 1 juli 2003 zeer nadrukkelijk niet meer toe. Lidstaat BelgiŽ heeft daarom bij Koninklijk Besluit van 26 april 2003 letterlijk het volgende beslist (zie bijlage 2).

    

   Vanaf 1 juli 2003 mag geen met arseenverbindingen behandeld hout meer op de markt worden gebracht waarvoor een gevaar bestaat voor kinderen, zoals planken vloeren voor terrassen, speeltuigen of andere producten bestemd, voor met name kinderen: speeltuinartikelen, speeltuinmeubilair, afsluitingen van speeltuinen.

    

   Het kan nooit zo zijn dat de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG hierover in BelgiŽ anders kan worden uitgelegd dan in Nederland. Om die reden verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen.

    

   Informatieverzoek 2.

    

   Een afschrift van de brief van de Europese Commissie waarin staat geschreven dat de EU-richtlijn nr. 2003/2/EG toestaat dat in Nederland na 1 juli 2003 nog nieuw met arseen geïmpregneerde kinderspeeltoestellen, picknicktafels, vlonders, e.d. worden gemaakt en op de markt worden gebracht.

    

   Ik woon langs houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. Dit houtimpregneerbedrijf gaat nog steeds door met het impregneren van hout met de gevaarlijke stoffen arseen en chroom VI in strijd met de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG. Ze doen het nu meestal 's nachts, als niemand het ziet. Als de wind verkeerd staat drijven de levensgevaarlijke dampen over mijn huis en land. Al op 29 september 1999 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij arrest in zaak C-231/97 beslist dat voor een dergelijke lozing van kankerverwekkend arseen en chroom VI via de lucht ingevolge richtlijn nr. 76/464/EEG een Wvo-vergunning is vereist.

    

   Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

   -         het arrest in zaak C-231/97 van 29 september 1999 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het geding tussen A.M.L. van Rooij en het Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel (zie bijlage 4).

   -         het artikel 'Giftige stoffen via de lucht lozen mag niet meer' uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 (zie bijlage 4).

   Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

    

   Kennelijk hebt u zoveel belang met het dumpen van arseen- en chroom VI houdend gevaarlijk afval van o.a. Shell/Billiton/Budelco via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. dat dit bedrijf van u al 4 jaar lang bovengenoemd arrest van het Europese Hof heeft mogen overtreden en zonder de daarvoor vereiste Wvo- en Wm-vergunningen heeft mogen doorgaan met het vergiftigen van oppervlaktewater en mijn eigendommen met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Om die reden verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen.

    

   Informatieverzoek 3.

    

   Een afschrift van de brief van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen waarin staat geschreven dat u geen uitvoering behoeft te geven aan hun arrest van 29 september 1999 in zaak C-231/97.

    

   Houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. heeft van uw CDA-partijgenoot burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode al vanaf augustus 1992 tot op heden hout mogen impregneren met arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen zonder de daartoe vereiste Wm- en Wvo-vergunningen. Dit alles met uw instemming en dat van uw voorgangers Alders, De Boer en Pronk . Dit betekent dat de Gebr. van Aarle B.V. vanaf augustus 2002 tot op heden al zo'n 55.000 m3 hout heeft geïmpregneerd met arseen en chroom VI zonder de daartoe vereiste Wvo- en Wm-vergunningen.

    

   Jaarlijks komen honderdduizenden m3 met arseen- en chroom VI geïmpregneerd hout vrij als bouw- en sloopafval. Op grond van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) moet met arseen geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval al vanaf 1 januari 2002 worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Dit heeft uw ministerie van VROM zelf berekend en geschreven. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

   -         Voorblad, blz. 21 t/m 24 uit de Handreiking Eural van het Ministerie van VROM, opgesteld door drs. A.M.G.R. Schwegler en drs. ir. A.J.W. van Veldhuizen (zie bijlage 5).

   Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

    

   Onderzoek heeft uitgewezen dat u al vanaf 1 januari 2002 deze Eural overtreedt en dit met arseen en chroom VI geïmpregneerde hout als gewoon afval laat storten op vuilnisbelten of met MEP-subsidie als 'zuivere biomassa' laat bijstoken in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom. Om die reden verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen.

    

   Informatieverzoek 4.

    

   Het schrijven van het ministerie van VROM aan o.a. de Nederlandse Gemeenten, provincies, sloopbedrijven en afvalverwijderingsbedrijven waarin u hen kenbaar heeft gemaakt dat met arseen- en chroom VI geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval en waarin staat geschreven hoe u daarbij de gescheiden inzamelstructuur heeft geregeld.

    

   Na 16 jaar lang geconfronteerd te zijn geweest met een door uw ministerie van VROM gesubsidieerde afdekkende misdaad rondom dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode wordt het heel hoog tijd dat u daarmee stopt en deze misdaad niet nog langer behulpzaam bent door zelf de wet te overtreden. Met nadruk maak ik u hierbij kenbaar dat u op grond van artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur mij de hierboven verzochte informatie uiterlijk binnen twee weken na heden (vóór 28 augustus 2003) moet hebben verstrekt.

    

   In geval ik uw besluit op dit verzoek om informatie niet voor 28 augustus 2003 mag hebben ontvangen, dan staat voor mij vast dat u ook hier opzettelijk de wet overtreedt. Dit alles om daarmee het illegaal dumpen van arseen- en chroom VI houdend afval van o.a. Shell/Billiton/Budelco via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. zo lang mogelijk te kunnen laten doorgaan.

    

   Geheel Nederland, geheel Europa en de gehele wereld behoren te weten dat hetgeen ik hierboven heb geschreven de werkelijke waarden en normen zijn van de Nederlandse CDA-politiek onder uw verantwoordelijkheid. Om die reden heb ik deze brief aan u laten publiceren bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet: www.sdnl.nl/ekc-vr37.htm

    

   Uw besluit op dit Wob-verzoek zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

   Een afschrift van deze brief laat ik toekomen aan voorzitter R. Prodi van de

   Commissie van de Europese Gemeenschappen met het verzoek dit schrijven te laten vertalen en toe te zenden aan alle EU-lidstaten waaronder BelgiŽ. Daarbij zal ik EU-voorzitter R. Prodi verzoeken om vanuit de Europese Commissie direct maatregelen te nemen die ertoe leiden dat het uitvoeren van geïmpregneerd hout vanuit Nederland naar de andere EU-lidstaten onmiddellijk wordt verboden.

    

   In afwachting van uw besluit voor 28 augustus 2003, tekenen wij,

    

   Hoogachtend,

    

   Ing. A.M.L. van Rooij                        J.E.M. van Rooij- van Nunen

   Milieu- en veiligheidskundige.

    

    

    

    

    

    

    

    

   C.c.

   -         Europese Commissie Directoraat Generaal Milieuzaken.

   -         Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

   -         Redactie van de Staatscourant

   -         Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad

   -         Dhr. T. v.d. Ham, Twee Vandaag

   -         Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland. (www.sdnl.nl)

   -         Mw. P. Hemelrijk, freelance journalist

   -         Mw. M. van Boxtel SP-statenlid provincie Noord Brabant en gemeente Sint Oedenrode

   -         Dhr. T. van Bergen, SP-commissielid provincie Gelderland

   -         Dhr. Van der Lee, Brabants Dagblad

   -         Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving

   -         Overige alle mogelijke media en politieke partijen binnen Nederland en overige EU-landen

    

   Bijlage:

   1. Voorontwerp-advies d.d. 20 mei 2003 over ontwerp - KB tot wijziging van het KB van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten gevraagd door de minister van Consumenten, Volksgezondheid en Leefmilieu, mijnheer Jef Tavenier (BelgiŽ), in een brief van 11 februari 2003 (7 pagina's).
   2. Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. (3 pagina's).
   3. Het arrest in zaak C-231/97 van 29 september 1999 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (10 pagina's).
   4. Het artikel 'Giftige stoffen via de lucht lozen mag niet meer' uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 (1 pagina).
   5. Voorblad, blz. 21 t/m 24 uit de handreiking Eural van het Ministerie van VROM (5 pagina's).