Staatscourant: ontwerpbesluit 'Intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen'

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Sint Oedenrode, 12 september 2001.

De minister van VROM,
drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: VROM/12091/zw.

Betreft:

  Zienswijze op uw in de Nederlandse Staatscourant van 17 augustus 2001 (nr.158) gepubliceerde ontwerpbesluit "Intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen".


  Excellentie,

Van de gelegenheid om zienswijzen met betrekking tot bovengenoemde ontwerpbesluit "Intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" naar voren te brengen, maak ik graag hierbij gebruik.

Voor mijn zienswijze verwijs ik u naar de inhoud van mijn verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur d.d. 10 juni 2001 aan u gericht. Betreffend verzoek om informatie, inclusief bijlagen, vindt u bijgevoegd (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

In die inhoud staat letterlijk het volgende:Excellentie,

Bij brief van 25 mei 2001, kenmerk: VROM/25051/VZ, heb ik u het volgende kenbaar gemaakt:)


  Excellentie,

1 m3 met Superwolmanzout-Co verduurzaamd hout bevat zo'n 1,5 kg. arseenzuur en 2,1 kg. chroomtrioxide en 0,8 kg koperIIoxide. 1 m3 gewolmaniseerd hout weegt zo'n 500 kg. Dit betekent dat 1 kg. gewolmaniseerd hout zo'n 3000 mg. arseenzuur en, 4200 mg. chroomtrioxide (chroom VI) en 1600 mg. koperIIoxide bevat.

Ingevolge het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) zijn afvalstoffen die 50 mg/kg arseen of 50 mg/kg chroom VI bevatten zo gevaarlijk dat deze als gevaarlijk afval moeten worden verwijderd en verwerkt. Gewolmaniseerd afvalhout dat zo'n 3000 mg/kg arseenzuur en 4200 mg/kg chroomtrioxide (chroom VI) bevat is hiermee zo gevaarlijk dat het de concentratiegrens van gevaarlijk afval 100 maal te boven gaat.

  In de BAGA hebt u geregeld dat afval van gewolmaniseerd hout dat bij de hout-
  impregneerbedrijven vrijkomt moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval.

In diezelfde BAGA hebt u geregeld dat hetzelfde afval van gewolmaniseerd hout dat bij de consument vrijkomt uitgezonderd is als gevaarlijk afval en onder de naam "secundaire grondstof" mag worden verwerkt in (Belgisch en Italiaans) spaanplaat, en onder de namen "secundaire brandstof" en "biomassa" met milieusubsidie mag worden opgestookt in de kolengestookte elektriciteitscentrales, waaronder de EPON-centrale te Nijmegen, de AMER-centrale te Geertruidenberg en de Demkolec-centrale te Buggenum, voor de opwekking van zogenaamde "Groene Stroom". Dit is niet alleen in strijd met nagenoeg alle hierop betrekking hebbende Europese Richtlijnen en Verordeningen, maar ook in strijd met elk gezond boerenverstand.

Afval is Úf gevaarlijk Úf niet gevaarlijk. Het kan nooit zo zijn dat geïmpregneerd hout gevaarlijk afval is als het door Jantje (houtimpregneerbedrijf) wordt weggegooid en niet gevaarlijk afval is als het door Pietje (consument) wordt weggegooid. Onderliggende Europese Richtlijnen en Verordeningen staan dit gewoonweg niet toe.

Met de huidige nog steeds van kracht zijnde BAGA heeft u, als verantwoordelijke minister, weten te bewerkstelligen dat Jantje (houtimpregneerbedrijf) ten minste 3500 gulden per ton moet betalen voor het verwijderen en verwerken van gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als afval en dat Pietje (consument) slechts 270 gulden per ton moet betalen voor het verwijderen en verwerken van hetzelfde gewolmaniseerde hout als afval. Dit betekent dat wanneer Jantje zijn gewolmaniseerd afvalhout aan Pietje geeft, en vervolgens via Pietje laat verwijderen en verwerken, Jantje daarmee tenminste 3230 gulden per ton in de zak houdt. Dit werkt niet alleen valse concurrentie in de hand, maar met een dergelijke BAGA lokt de overheid zelf een onmiskenbaar omvangrijke milieucriminaliteit uit. Uw besluit is direct misdaadbevorderend en derhalve in strijd met het Verdrag van de Europese Unie.

Juist deze lage verwijderingskosten van 270 gulden per ton zijn er de oorzaak van dat dit extreem gevaarlijk afval onder de naam van "secundaire grondstof" wordt verwerkt in spaanplaat en onder de namen van "secundaire brandstof" en als "biomassa" met milieusubsidie wordt opgestookt in de kolengestookte elektriciteitscentrales. Dit heeft in Nederland een milieucriminaliteit veroorzaakt van een omvang die ver uitstijgt boven die in andere EU-lidstaten. Hiervoor bent u als minister van VROM volledig verantwoordelijk.

Dit alles heeft heden geresulteerd in een toenemende vergiftiging van water, bodem en lucht. Ook via nieuw gemaakte producten als spaanplaat, cement, beton, asfalt vergiftigt uw ministerie mens, dier en plant met enorme hoeveelheden zware metalen (zwarte lijststoffen) als arseenzuur en chroomtrioxide. Deze vergiftigingen zijn met geen honderd miljard gulden aan schoonmaakoperaties te corrigeren. Hiervoor bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

Bij brieven van 21 februari 1995 en 19 augustus 1996 hebt u houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel kenbaar gemaakt dat de houtimpregneerbedrijven (Jantje) ingevolge de artikelen 175 en 176 en 185 t/m 193 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek volledig aansprakelijk zijn voor bovengenoemde miljardenschade. Op grond van deze brieven, afkomstig van uw eigen hand, bent u wettelijk verplicht om bij onmiddellijk besluit een terugnameplicht in te stellen van verduurzaamd hout door de fabrikanten van het verduurzaamde hout wanneer het bij de consument afval is geworden. Immers, voor veel minder gevaarlijke elektrische toestellen is er al zo'n terugnameplicht. Voor dit veel gevaarlijker verduurzaamde afvalhout behoeft u de inhoud daarvan maar over te nemen.

Ik verzoek u derhalve het besluit te nemen tot het onmiddellijk instellen van een terugnameplicht van verduurzaamd hout door de fabrikanten van het verduurzaamde hout wanneer het in de afvalfase is beland. Na terugname moeten deze fabrikanten (houtimpregneerbedrijven) betreffend teruggenomen verduurzaamd afvalhout op grond van de BAGA voor tenminste 3500 gulden per ton laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval.

Met bovengenoemde foutieve BAGA heeft u reeds voor miljarden guldens aan milieu- en gezondheidsschade veroorzaakt. Middels het afsluiten van convenanten, - waaronder die met de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom - , wordt deze schade nog veel groter. Ik richt aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om tevens te beslissen:

 1. dat vanaf heden geen hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, meer mag worden bijgestookt of bijvergast in kolengestookte elektriciteitscentrales. Dit hout bevat namelijk onbekende hoeveelheden niet van ander hout te onderscheiden chemisch besmet verduurzaamd hout.
 2. dat vanaf heden geen RWZI-slib meer mag worden bijgestookt of bijvergast in kolengestookte electriciteitscentrales. Dit slib is namelijk chemisch besmet met onbekende hoeveelheden uitgeloogde houtverduurzamingsmiddelen
 3. dat vanaf heden geen met houtverduurzamingsmiddelen chemisch besmet vliegas wordt toegevoegd aan cement, beton, asfalt e.d. Dit omdat de Wet milieubeheer en de Arbeidsomstandighedenwet, alswel onderliggende Europese richtlijnen en verordeningen, het op deze manier verspreiden van kankerverwekkende stoffen (zwarte lijststoffen), en de menselijke blootstelling eraan, niet toestaat.
 4. dat vanaf heden geen hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, meer mag worden gebruikt als grondstof voor het maken van spaanplaat. Dit hout bevat namelijk onbekende hoeveelheden niet van ander hout te onderscheiden chemisch besmet verduurzaamd hout.Bij brief van 7 juni 2001, kenmerk: SBM 2001060086, reageert u daarop met het volgende antwoord:2)Geachte heer Van Rooij,

Voor de goede orde bevestig ik hierbij de ontvangst van uw brief d.d. 25 mei 2001 aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ik heb deze voor kennisgeving aangenomen.

Hoogachtend,

het hoofd van het Stafbureau Milieubeheer,

drs. P.F.M. Geelen.

Middels dit schrijven wil ik u herinneren aan het rapport "Duurzaam hout Goed fout" d.d. oktober 1990 van de Socialistische Partij dat Remi Poppe (huidig Tweede Kamerlid) eind 1990 tijdens een TV-uitzending in De Kloof aan uw voorganger J.G. Alders heeft overhandigd 3).

Middels dit schrijven wil ik u ook herinneren aan de brief van 10 augustus 1998 die voormalig Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan u persoonlijk heeft overhandigd 4).

Tevens wil ik u herinneren aan de brief van 19 maart 1992 van huidig Tweede Kamerlid Tom Pitstra van Groen Links aan ondergetekende 5)

en aan de brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan hoofdofficier van justitie mr. Ficq 6).

Uit de inhoud van die brieven kunt u opmaken dat u al vanaf 1990 op de hoogte bent dat het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co (houtimpregneermiddel) van Hickson Garantor B.V. is samengesteld uit levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen, voornamelijk afkomstig van Billiton en Shell.

Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat huidig Tweede Kamerlid Tom Pitstra al in 1992 op de hoogte was van het feit dat hier sprake is van milieucriminaliteit. Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk voormalig hoofdofficier van justitie mr. Ficq al in 1993 heeft laten weten dat hier sprake is van collusie "Poisoning for profit" en organisatiecriminaliteit.

Met betrekking tot genoemd levensgevaarlijk afval dat hoofdzakelijk afkomstig is van Shell/Billiton heeft met name de minister van VROM ervoor gezorgd dat de Nederlandse milieuwetgeving steeds zodanig wordt gewijzigd/aangepast dat betreffend levensgevaarlijk afval (zwarte lijststoffen) met grote winsten, via geïmpregneerd hout als tijdelijke drager, op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht kunnen worden gedumpt.

Voor deze vorm van dumping van betreffend levensgevaarlijk afval van Shell/Billiton wordt door de minister van VROM onder de dekmantels als "KOMO-keur" en "biomassa/groene stroom" jaarlijks honderden miljoenen guldens milieusubsidie uitgegeven. Andere Nederlandse bedrijven daarentegen moeten honderden miljoenen guldens betalen voor het eeuwig opslaan van dergelijk hoog problematisch afval, met dergelijke hoge concentraties aan arseenzuur en chroomtrioxide.

Bijgevoegd vindt u uw brief van 6 maart 1991, kenmerk DGM/SDG/28291002, aan ondergetekende 7) en uw bijbehorende brief van 21 januari 1991, kenmerk: SR/29N0274, aan R. Poppe van de Socialistische Partij 8).

In die brief schrijft u letterlijk het volgende: Tenslotte vormt hout dat met koper, chroom, arseen is verduurzaamd een probleem in de afvalfase. Immers de norm van 50 ppm arseen voor indeling als chemisch afval wordt in zulk hout met meer dan een factor 10 overschreden. In de afvalfase moeten wij dit hout dus inderdaad beschouwen als chemisch afval en als zodanig verwijderen. Tot zover snijdt de laatste passage hout.

Hiermee heeft uzelf toegegeven dat op grond van het toen van kracht zijnde Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen (BACA) het met arseen, chroom en koper verduurzaamde afvalhout dat bij de consument vrijkomt moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. (chemisch afval)

Sinds 25 november 1993 is het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) van kracht geworden. Deze BAGA is in plaats van de BACA gekomen. Ingevolge de BAGA is het met arseen, chroom en koper verduurzaamde afvalhout dat bij de consument vrijkomt, ineens uitgezonderd als gevaarlijk afval. Deze wijziging kan twee oorzaken hebben, te weten:

 1. óf onderliggende EG-richtlijnen en/of EG-verordeningen hebben lidstaat Nederland daartoe gedwongen.
 2. óf de minister van VROM heeft dat gedaan om daarmee de hierboven beschreven milieucriminaliteit behulpzaam te zijn.

Om een van de twee oorzaken te kunnen uitsluiten richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken.

  Informatieverzoek.

Ik verzoek u mij een afschrift te laten toekomen van die onderliggende EG-richtlijnen en/of EG-verordeningen die lidstaat Nederland hebben gedwongen tot het wijzigen/aanpassen van de BACA naar de BAGA, waarbij met arseen, chroom en koper verduurzaamd afvalhout, dat bij de consument vrijkomt, ineens niet meer behoeft te worden verwijderd en verwerkt als chemisch afval (gevaarlijk afval)

Ingeval u mij de hierboven verzochte informatie niet kunt laten toekomen dan is hiermee vast komen te staan dat de minister van VROM op 25 november 1993 de BACA op dit punt heeft laten veranderen in BAGA om daarmee de hierboven beschreven milieucriminaliteit behulpzaam te zijn.

Waar de hierboven beschreven milieucriminaliteit zoal toe heeft geleid kunt u lezen in mijn bijgevoegde brief van 29 april 2001, kenmerk: VROM/29041/vi, aan dhr. J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur milieuhygiŽne Zuid van VROM 9).

Ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om mij de hierboven verzochte informatie binnen 14 dagen te verstrekken.

Ik richt aan u het nadrukkelijke verzoek om die maximaal wettelijke termijn niet te overtreden.


In afwachting van toezending van uw besluit, binnen 14 dagen na heden, teken ik,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr29.htm

Kopie:

 • dhr. B. Vos, voorzitter Vereniging Milieudefensie te Amsterdam
 • dhr. H. Kerkhof, te Heerenveen.
 • dhr. B. Vroomen, te Sint Oedenrode
 • dhr. A. Nigten (voorheen NIVON) te Wageningen.
 • dhr J. Juffermans, Kleine Aarde te Boxtel.
 • dhr. R. Brockhus, webmaster stichting Sociale Databank Nederland te Huizen.
 • dhr. M. Kuiper, te Utrecht.
 • dhr. B. Reterink, Twee Vandaag.
 • dhr. H, Rijkers, Katholiek Nieuwsblad.

Bijgevoegde referentie.

 1. Mijn brief van 25 mei 2001, kenmerk: VROM/25051/VZ aan de minister van VROM (5 pagina's)
 2. Uw brief van 7 juni 2001, kenmerk SBM 2001060086, aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 pagina).
 3. Blz. 3 uit het rapport "Duurzaam hout Goed fout" van oktober 1990 van de Socialistische Partij (1 pagina).
 4. De brief van 10 augustus 1998 van voormalig Tweede Kamerlid TH.J.M. Hendriks aan de minister van VROM (1 pagina).
 5. De brief van 19 maart 1992 van huidig Tweede Kamerlid Tom Pitstra van Groen Links aan A.M.L. van Rooij (1 pagina).
 6. De brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, aan de hoofdofficier van justitie mr. Ficq (2 pagina's).
 7. De brief van 6 maart 1991, kenmerk DGM/SDG/28291002, van de minister van VROM aan A.m.L. van Rooij. (1 pagina).
 8. De brief van 21 januari 1991, kenmerk SR./29N0274, van de minister van VROM aan de Socialistische Partij t.a.v. R. Poppe (2 pagina's)
 9. Mijn verzoek om informatie van 29 april 2001, kenmerk VROM/29041/vi, aan dr. J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur milieuhygiŽne Zuid van VROM (15 pagina's).  Heden, na 3 maanden, heeft u nog steeds geen besluit genomen op betreffend verzoek om informatie. Het maximaal wettelijke termijn (4 weken) heeft u daarmee al meer dan 2 maanden overtreden. Kennelijk zijn er andere regels dan de wettelijke als er zware misdaad in het spel is.

  Om te voorkomen dat er in de nieuwe regeling weer voor deze misdaad gunstige mazen worden gecreŽerd, richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om in de toelichting van deze nieuwe regeling duidelijk en éénduidig aan te geven óf met arseenzuur en/of chroomtrioxide geïmpregneerd hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, wel of niet als gevaarlijk afval moet worden ingezameld en verwerkt.

  Hierbij verzoek ik u nadrukkelijk om op deze zienswijze inhoudelijk te reageren en niet wederom voor kennisgeving aan te nemen.

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,


   Hoogachtend,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr29.htm


  Bijlage: Mijn verzoek om informatie d.d. 10 juni 2001, kenmerk: VROM/10061/vi, aan de Minister van VROM (36 pagina's)