Gevolgen volksgezondheid inzet secundaire brandstoffen in Willem-Alexander Centrale

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Milieuaspecten m.b.t. vergassen van afval in de kolencentrale Demkolec


"Extra ruimte meevergassen grondstoffen"

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


Overzicht van de strijd van Stichting behoud het Leefmilieu

Consumentenbond en Milieubeweging helpen mee het milieu te vergiftigen en u erbij
Essent Milieu B.V. te Haelen heeft plannen voor de opslag van o.a. afvalhout
Brief aan de SP Statenfractie Provincie Limburg in het kader Wet milieubeheer en Wet bodembescherming
Brief aan Kleiwarenfabriek Buggenum B.V. met Tips en trucs om ongestoord te kunnen produceren
Brief aan Ministerie van VWS over de gevolgen voor de volksgezondheid bij inzet secundaire brandstoffen
Klacht over de gedragingen van de staatsraden mr. H. Troostwijk, mr. T.M.A. Claessens en mr. D.A.C. Slump
Bezwaarschrift tegen besluit van GS, kenmerk CC 4877, inzake verandering van de inrichting van Demkolec BV
Dagblad de Limburger: Buggenum wil hulp België en Duitsland bij verzet tegen proef
NUON POWER BUGGENUM: "Extra ruimte meevergassen grondstoffen"
Open brief aan de directie, de ondernemingsraad en het personeel van NUON POWER BUGGENUM
Beklag ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering tegen het niet vervolgen van de Fa. Gebr. v/d Waardenburg
Zienswijze n.a.v. uw voornemen tot het gedogen van proeven met verbrabden van afval in de Demkolec centrale
Nadere motivering van St. tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving e.a.
Opmerkingen over het meevergassen van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale te Haelen
Bedenkingen tegen de aanvraag van Demkolec BV te Haelen om veranderingsvergunning van GS N-Brabant
Nadere motivering bezwaarschrift, inzake multifunctionele sanering van het EPZ-terrein te Buggenum
Pleitnotitie m.b.t. de bijstook van biomassa in de Willem-Alexander Centrale in Buggenum
Bezwaarschrift tegen gedoogbeschikking voor het doen van proeven met secundaire brandstof bij Demkolec
Verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen, vanwege de Pikmeer-jurisprudentie
Verzoek om schorsing van besluit van GS Limburg tot goedkeuring bestemmingsplan 'Omleiding Maascentrale'
Ingetogen protest van 50 mensen bij de Raad van State over vergassing gevaarlijk afval in Demkolec centrale
Pleitnotitie m.b.t. de bijstook van biomassa in de Willem-Alexander Centrale in Buggenum
Verzoek aan vice-president vd Raad van Staten mr. H.D. Tjeenk Willink om handhaving van wetgeving
Dringend verzoek om intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren bij de overheid en bewindslieden
Dringend verzoek tot volledig herstel van de door u gemaakte fouten, en herziening vd Pikmeer-arresten
Eis tot opheffing strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren, overheid en bewindslieden
Van Rooij voldoet aan verzoek van het Zuiveringschap Limburg om hun nijdige brief te publiceren
De Gelderlander: Betekent de vernieuwing weer een nieuwe, zoveelste verslechtering?
Pleitnotie voor de Raad van State t.b.v. St. behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en omgeving
Pleitnota voor de procedure voor de Raad van State t.b.v. Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, enz
Brief aan minister Pronk met persbericht over Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
Verzoek aan minister Pronk om handhavend op te treden tegen het bijstoken van afval in de Demkolec-centrale
Brief aan minister Pronk met een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
Staatscourant 17 aug. 2001: ontwerpbesluit 'Intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen'
Katholiek Nieuwsblad 2 augustus 2001: 'Groene stroom verhult subsidiemisbruik'
Verzoek om herziening van uw uitspraak 200104739/1 van 6 november 2001 vóór 31-12-2001
St. tot behoud leefmilieu Buggenum, e.o.: inzake het bestemmingsplan 'Omleiding Maascentrale' in Haelen
Intrekking van ons verzoek om voorlopige voorziening (26-6-2001) aan de Afdeling bestuursrechtspraak RvS
Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening inzake besluit kenmerk: CC 4877, van GS van Limburg
http://www.sdnl.nl/nuloptie.htm"> Edelchemie attendeert gemeenten, provincies en afvalverwerkers op de Nuloptie-technologie
Nederland in de greep van de collusie
Opnieuw grof misbruik EU-subsidies?
Verzoek om voorlopige voorziening van besluit DLB 2001/17904, van de minister van Verkeer en Waterstaat
Ambtelijke grondfraude bij ruilverkaveling St.-Oedenrode
Overzicht m.b.t. de wetgeving en gevolgen daarvan voor de productie van Groene Stroom
De interne afstemming tussen de Epon-centrale en het ministerie van VROM over verbranding giftig afval
Pleitnotie voor de Raad van State t.b.v. St. tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem e.o.
Uitvoer van 30.000 ton houtspaanders van Groot Recycling BV naar Norrköping Miljö & Energi AB, Zweden
Klacht over optreden van ambtenaren mr. F.M.A. v/d Loo en mr. J. Teders namens S.s. Verkeer en Waterstaat
Pleitnotie voor de Raad van State t.b.v. Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem e.o.
Nadere motivering verzoek om voorlopige voorziening m.b.t. besluit kenmerk: 2001/46817, van GS van Limburg
Bij Milieudefensie gaat eindelijk de beuk erin. Het wordt kiezen of kabelen
Bij Milieudefensie gaat eindelijk de beuk erin. Het wordt kiezen of kabelen
PERSBERICHT: De zoveelste manipulatie bij de Raad van State
PERSBERICHT: opnieuw manipulatie bij de Raad van State
PERSBERICHT: En al weer de zoveelste manipulatie bij de Raad van State
Toezending nadere stukken en wraking op voorhand van de staatsraad die na 1 januari 2002 uitspraak wil doen
Opnieuw grof misbruik EU-subsidies?
Groene stroom-maffia
De Raad van State is in deze zaak niet onafhankelijk en zelfs belangenverstrengeld.
Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in opspraak door ondoorzichtige transacties met stortbelasting