Verzoek om cassatie in het belang der wet vanwege de Pikmeer-jurisprudentie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen.

OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 31 december 2003.

Hoge Raad der Nederlanden,
t.a.v. griffier G.J. Nieveld,
Postbus 20303,
2500 EH 's-Gravenhage.

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070- 3617484.


Ons kenmerk: Gem/Bel/14083/cas.

Uw kenmerk: V. 39.960

Betreft:

  A.M.L. van Rooij (appellant)/
 • Beroep in cassatie tegen de schriftelijke uitspraak nr. 00/02528 van 7 juli 2003 van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, inzake aanslag gecombineerde heffingen 2000, aanslag 32210.
 • Schriftelijke toelichting naar aanleiding van uw brief van 19 december 2003, kenmerk: V. 39.960.


Geachte griffier G.J. Nieveld,

Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, bericht ik u als volgt: Bij brief van 14 augustus 2003 heb ik beroep in cassatie aangetekend tegen de schriftelijke uitspraak nr. 00/02528 van 7 juli 2003 van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, inzake aanslag gecombineerde gemeentelijke heffingen 2000, aanslagnr: 32210. Dit omdat in deze uitspraak van het Gerechtshof onder: "overwegingen van het geschil" onder de punten 3.2 en 5.3 letterlijk het volgende staat geschreven:

3.2 Belanghebbende is niet in bezwaar gekomen tegen de naar hem op 27 februari 1997 verzonden beschikking waarbij de waarde van de onroerende zaak is vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken op een bedrag van fl. 346.000,-

5.3 Toch kan het beroepschrift niet tot verlaging van de onderhavige aanslagen leiden omdat artikel 220c van de Gemeentewet dwingend bepaalt dat de waarde die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken bij beschikking is vastgesteld, de maatstaf van de heffing is voor de onroerende-zaakbelastingen. De WOZ-beschikking staat onherroepelijk vast. De wettelijke basis voor vermindering van de aanslagen is slechts te vinden in artikel 18a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en dit artikel vergt een herziening van de vastgestelde waarde bij beschikking.

Deze overwegingen kunnen nooit in stand blijven. Dit omdat de op 27 februari 1997 verzonden beschikking niet bestaat. Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode hebben daarmee valsheid in geschrift gepleegd. In het verweerschrift van 16 december 2003, nummer 03/5317, schrijven burgemeester en wethouders hierop letterlijk het volgende:

De waarde van het object 't Achterom 9a ad. f. 346.000,00 is middels de WOZ-beschikking (beschikkingsnummer 3622) met dagtekening 25 februari 1997 vastgesteld. Kopieën van deze WOZ-beschikking zijn tijdens de procedure aan het Gerechtshof overlegd.

Ook hiermee hebben burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode wederom valsheid in geschrift gepleegd. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief van 22-03-1999 van de gemeente Sint Oedenrode aan appellant (zie bijlage A). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief staat letterlijk het volgende:

     De heer A.M.L. van Rooij
     't Achterom 9a
   	5491 XD Sint Oedenrode.

Afdeling MDL HN-MK
doorkiesnr 481235
Bijlage(n)

     Sint Oedenrode, 22-03-1999

Uw nummer   Uw brief van   Ons nummer   

Onderwerp specificatie WOZ-waarde    Verzonden,
Geachte heer Van Rooij, Naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Van Rooij van heden om een specificatie van de waarde van de objecten 't Achterom 9 en 't Achterom 9a te Sint-Oedenrode, delen wij u mede, dat wij hierbij aan dit verzoek tegemoet komen. De waarden zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 1994.
't Achterom 9
waarde woning   f   84.000,00
waarde grond woning     f   35.000,00
     __________________

Totale waarde   f   119.000,00
     ==================

't Achterom 9a
waarde woning   f   168.000,00
waarde mestvarkensstal   f   72.000,00
waarde schuren   f   26.000,00
waarde overige schuren   f   10.000,00
waarde grond woning     f   20.000,00
waarde grond bedrijf    f   50.000,00
     __________________

Totale waarde    f 346.000,00
     ===================
Aan deze gegevens kunnen door u geen rechten worden ontleend. Indien u nog vragen heeft over de waardevaststelling van bovengenoemde objecten kunt u hierover contact opnemen met Marielle Kapteijns van de afdeling Financiën, telefoonnummer 0413 - 481235.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


Hoogachtend,

Sector Middelen, afdeling Financiën,

M.M.P. Kapteijns

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de waarde ad. f. 346.000,00 van het object 't Achterom 9a op 22 maart 1999 is berekend vanuit de waardepeildatum januari 1994.

Hiermee is feitelijk bewezen dat de waarde ad. f. 346.000,00 op 22 maart 1999 is berekend vanuit de waardepeildatum januari 1994 en dat de WOZ-beschikking van 25 februari 1997 (nummer 3622) toen nog niet aanwezig was. Burgemeester en wethouders hebben die na 22 maart 1999 valselijk geantidateerd opgemaakt.

In uw brief van 19 december 2003 bericht u mij hierover het volgende:

V. 39.3960

AANTEKENEN

A.M.L. van Rooij
p/a Ecologisch Kennis Centrum BV
't Achterom 9d
5491 XD Sint Oedenrode.


19 december 2003
Kenmerk: V. 39.960
Inzake: Onr. zaakbelasting


Hierbij zend ik u een afschrift van het verweerschrift naar aanleiding van een door u ingediend beroepschrift in cassatie. U kunt de zaak mondeling laten toelichten, maar daartoe bestaat geen verplichting. In het overgrote deel van de belastingzaken wordt niet gepleit. Mocht u het toch op prijs stellen de zaak mondeling toe te lichten en deed u daartoe niet reeds eerder een verzoek, dan hebt u daarvoor thans nog de gelegenheid door binnen twee weken na de bovenvermelde datum een verzoek bij de Hoge Raad in te dienen. Op een te laat ingediend verzoek slaat de Hoge Raad geen acht.

Aangezien ingevolge de wet de zaak uitsluitend kan worden bepleit door een advocaat, is het gewenst bij Uw verzoek naam en adres van de advocaat te vermelden. De advocaat kan in plaats van de zaak mondeling bij pleidooi toe te lichten een schriftelijke toelichting overleggen of toezenden. Aan de toezending van een schriftelijke toelichting heeft de Hoge Raad de voorkeur. Ook voor het overleggen of toezenden van een schriftelijke toezending dient u binnen twee weken na de bovenvermelde datum een verzoek bij de Hoge Raad in te dienen. Voor minder draagkrachtigen bestaat onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid een advocaat toegevoegd te krijgen.

Daartoe dient men zich met een door zijn gemeente afgegeven verklaring over de financiële draagkracht te wenden tot het bureau rechtsbijstandvoorziening. Indien u afziet van een mondelinge of schriftelijke toelichting, bestaat nog de mogelijkheid tot het indienen van een conclusie van repliek bij de Hoge Raad, binnen 4 weken na de bovenvermelde datum. Op een te laat ingediende conclusie van repliek slaat de Hoge Raad geen acht.

De Griffier,

voor deze,

G.J. Nieveld

Hiermee stelt u dat appellant zich hierin niet mag laten bijstaan door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en ook zichzelf niet mag verdedigen maar per se een dure advocaat moet nemen.

Het is hierbij goed te weten dat het in geding zijnde beroep in cassatie juist het gevolg is van de door de Hoge Raad uitgesproken Pikmeerarresten, die de overheid strafrechtelijk immuun heeft gemaakt. Voor onderbouw verwijzen wij u naar bijgevoegd artikel "Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling" uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001 (zie bijlage B of op internet https://www.kn.nl/.html/actueel/kn1822a.htm ) Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Het zijn juist de in dit artikel genoemde Pikmeerarresten van de Hoge Raad der Nederlanden die van de Nederlandse politiek, de rechtelijke macht, het justitieel apparaat en de advocatuur (die ook de plaatsvervangende rechters leveren) een groot crimineel misdaadnetwerk hebben gemaakt met aan het hoofd de Procureur-Generaal van de Hoge Raad.

Hierdoor heeft Nederland kunnen uitgroeien tot het grootste misdaadcentrum van de wereld. Zie hiervoor op internet:

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Het is juist dit misdaadnetwerk onder leiding van de Procureur-Generaal van de Hoge Raad die ook mijn buurman de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode al vanaf 1989 als dekmantelbedrijf hebben gebruikt om met ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zonder de daarvoor vereiste Wm- en Wvo-vergunningen het hoogproblematische afval van Billiton/Shell/Budelco met grote bedragen aan overheidssubsidie bij de bewust onjuist geïnformeerde 16 miljoen Nederlanders in tuinen, huizen en schuren te dumpen.

Het is juist deze misdaad van wereldomvang onder leiding van de Procureur-Generaal van de Hoge Raad die geheel Nederland heeft vergiftigd met maar liefst 13 miljoen kilogram arseen (arseenzuur) en 30 miljoen kilogram chroom VI (chroomtrioxide) via de Nederlandse houtimpregneerbedrijven als dekmantel, waaronder mijn buurman de Gebr. van Aarle B.V. Dit alles met de wetenschap dat arseen en chroom VI zwarte lijststoffen zijn waarvan bekend is dat éénmalige blootstelling hieraan, hoe gering ook, op termijn al kanker kan veroorzaken. Om die reden is al ruim 20 jaar geleden in internationaal verband besloten dat deze stoffen via een maximaal brongerichte aanpak uit de compartimenten, water, bodem en lucht moeten worden geweerd. Voor de feitelijke onderbouw vindt u bijgevoegd:

 • het artikel "Arsenicum en oude Kok" van Pamela Hemelrijk uit het Algemeen Dagblad van 12 februari 2003 (zie bijlage C of www.sdnl.nl/pamela-10.htm)
 • het artikel "Chemische oorlog via de schutting" van Pamela Hemelrijk uit de Metro van 15 oktober 2003 (zie bijlage D of www.sdnl.nl/pamela-12.htm)
 • het artikel "Een goed milieu begint bij jezelf" van 2 oktober 2003 aan Pamela hemelrijk (zie bijlage E of www.sdnl.nl/pamela-12.htm)

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Het is juist dit enorme misdaadbolwerk dat via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. al ruim 11 jaar lang onze ademlucht en onroerende goederen cumulatief heeft vergiftigd met de kankerverwekkende stoffen arseen en chroom VI zonder de daartoe vereiste Wm- en Wvo-vergunningen, waardoor mijn onroerend goed flink in waarde is gedaald. Juist daarom heb ik bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de onroerendgoedbelasting en ligt deze zaak nu in cassatie bij de Hoge Raad.

Bijgevoegd vindt u:

 • Mijn pleitnotitie van 2 december 2003 in zaaknummer: 200307429/2/M1 behandeld door staatsraad mr. Th.G. Drupsteen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage G)(Voor meer onderbouw lees: www.sdnl.nl/ekc-rs120.htm)
 • Uitspraaknr. 200307429/2 van 16 december 2003 van staatsraad mr. Th. G. Drupsteen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage H)
 • Mijn pleitnotitie van 2 december 2003 in zaaknummer 200307226/2/M1 behandeld door staatsraad mr. K. Brink van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage I).
 • Uitspraak nr. 200307226/2 van 17 december 2003 van staatsraad mr. K. Brink van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage J).
 • Mijn pleitnotitie van 15 oktober 2003 in zaaknummer: K 03.0006 behandeld door mr. G.H.M. Stevens, mr. P.A.M. Hendriks en mr. F.J.M. Walstock van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (zie bijlage K)(voor onderbouw zie www.sdnl.nl/ekc-rb32.htm)
 • Uitspraaknr. K 03.0006 van 12 november 2003 van de rechters mr. Hendriks, mr. Stevens en mr. Walstock van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (zie bijlage L).

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat zowel de Raad van State alswel het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch hebben beslist:

  • dat de Gebr. van Aarle B.V. in hun ogen niet onrechtmatig hebben gehandeld met de ongecontroleerde dumping van 62150 kg arseen en 86900 kg chroom VI in water, bodem en lucht, waar elke dag zo'n 15 kilogram arseen en 21 kilogram chroom VI bijkomt, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en daarmee ook geen strafbare feiten hebben gepleegd.
  • dat de Gebr. Van Aarle B.V. in hun ogen niet onrechtmatig hebben gehandeld met de al ruim 11 jaar lange voortdurende cumulatieve vergiftiging van onze ademlucht en onroerende goederen met arseen en chroom VI zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning.

  Daarbij mag de Gebr. van Aarle B.V. van bovengenoemde rechters zelfs het arrest in zaak C-231/97 van 29 september 1999 van het Europese Hof van Justitie overtreden. Dit ondanks het feit dat arseen en chroom VI in internationaal verband al ruim 20 jaar lang op de zwarte lijst staat en in het milieu brengen ervan via een maximaal brongerichte aanpak moet worden voorkomen.

  Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat eerder genoemde Pikmeerarresten van de Hoge Raad ook van onze Raad van State en het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch een grote misdaadorganisatie hebben gemaakt, waarbij bindende arresten van het Europese Hof van Justitie niet behoeven te worden opgevolgd.

  Juist deze vanuit de Procureur-Generaal van de Hoge Raad gecoördineerde misdaad heeft ook nagenoeg alle Nederlandse advocaten in deze misdaad getrokken. Het is zelfs zo erg dat H.C, Klomp op 1 december 2000 een oproep tot het straffeloos plegen van misdrijven bij de Sociale Databank Nederland op internet heeft laten plaatsen met de volgende inhoud: ( zie bijlage M of www.sdnl.nl/klomp-7.htm )

H.C. Klomp
Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 1 december 2000.

   OPROEP

Om straffeloos misdrijven te plegen door: Advocaten, Officieren van Justitie, rechters, doktoren, politiebeambten, enz. enz. Ik roep U alle op om misdrijven te plegen en Uw macht op weerzinwekkende manier te gebruiken. Er zal U niets gebeuren omdat alles wordt afgedekt. Het blijft onder de pet.

Wel moeten Uw misdaden aan het volgende voldoen. Uw misdaden moeten volksverlakkend zijn, onmenselijk , meedogenloos en het liefst tot de dood er op volgt. Verder moet het dienen de bevolking haar rechten te ontnemen, maar danwel in het geniep, zodat het niet teveel opvalt. Reeds vele lafaards gingen U voor. De volgende personen zijn Uw voorgangers

 1. J.A.P. van Hooff advocaat Waalre
 2. C.N.M. Dekker advocaat Amsterdam
 3. M. Moszkowicz Sr. advocaat Maastricht
 4. J. Stadig advocaat Eindhoven
 5. F.P.M. Sanders advocaat Nuenen
 6. M.F.P. van Dijk advocaat Helmond
 7. B.A. van Mens advocaat Helmond
 8. P. Lakeman advocaat Amsterdam
 9. E.H. Swaab Deken Amsterdam
 10. H.M.J. van Boxtel advocaat Eindhoven
 11. I.K. Kolev advocaat Eindhoven
 12. J.Ch. Lang advocaat Helmond
 13. A.J.L.M. v.d. Wildt advocaat Amsterdam
 14. H.F.P.D. Oey advocaat Nieuwegein
 15. S. Berendsen advocaat Helmond
 16. C.C.C.A.M. Kuijken advocaat Eindhoven
 17. E.G.J.M. Bogaerts Deken Boxtel
 18. H.J.Th. van Stokkom directeur (oplichtersbedrijf)
 19. J.B.A. Steenbakkers politie Helmond
 20. J.A. Velenturf advocaat te Breda
 21. E.W.M. Stokmans off. v. Justitie te Den Bosch
 22. v.d. Velden voorzitter Gerechtshof Den Bosch
 23. Mr. Wetzels en Hulleman rechters bij gerechtshof Den Bosch
 24. J. Hermans fungerend president rechtbank Den Bosch
 25. G.R. Anderé de la Porte president rechtbank Den Bosch
 26. Mr. Ten Kate procureur generaal Hoge Raad den Haag
 27. Mr. Jurgens president gerechtshof Den Bosch
 28. Drs. Branje psycholoog verbonden aan justitie Den Bosch
 29. G.P.M. Sanders advocaat te Eindhoven / Oirschot
 30. H.G.J.M. Ras notaris te Eindhoven

De voorgaande personen waren acteurs met een misdadigersrol in het psychodrama wat op deze website beschreven is. Bijna alle soorten van strafbare feiten zijn gepleegd door de bovengenoemde personen o.a. Oplichting, valsheid in geschrifte, medewerken aan een misdrijf, bedrog enz, enz. Voor de aankomende misdadigers nogmaals; Er kan U niets gebeuren, U hoeft U niets aan te trekken van wetten. Alles wordt afgedekt door:

 1. De Minister van Justitie.
 2. De vaste Kamer Commissie van Justitie in de Tweede Kamer.
 3. Alle Kamerleden.

Dus iedereen met macht kan aan dit verderfelijke spel meedoen. Diegene die dit leest zal misschien denken: Wat is hier in godsnaam aan de hand. Ik kan mij die gedachte voorstellen. Alles wat in het verhaal staat opgeschreven ondervond ik aan den lijve. Ik ben dus ervaringsdeskundige. U allen gegroet,

Hoogachtend,

Door niemand van de hierboven genoemde personen wordt de heer Klomp hiervoor juridisch aangepakt. Hiermee is duidelijk geworden dat de heer Klomp hierover de waarheid heeft geschreven. Al geruime tijd wordt door de stichting Sociale Databank Nederland de volgende oproep gedaan:


(zie: www.sdnl.nl)

Op dit verzoek heeft geen enkele advocaat gereageerd. Hiermee is nogmaals bevestigd dat de Hoge Raad der Nederlanden met haar Pikmeerarresten nagenoeg alle Nederlandse advocaten tot misdadigers heeft gemaakt. Bij brief van 19 december 2003, kenmerk: V. 39.960, verplicht diezelfde Hoge Raad mij tot het nemen van zo'n door hen misdadig gemaakte dure advocaat voor het overleggen van mijn schriftelijke toelichting op het verweerschrift van 16 december 2003 van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, al dan niet aangevuld met een mondeling pleidooi.

Nederland heeft zich als EU-lidstaat te houden aan de Europese wet- en regelgeving. Ik kan mij niet voorstellen dat zowel het Ecologisch Kennis Centrum B.V., alswel A.M.L. van Rooij persoonlijk, deze schriftelijke toelichting op het verweerschrift van 16 december 2003 in zijn eigen zaak niet mag overleggen aan de Hoge Raad der Nederlanden maar daarvoor een dure misdaadverstrengelde advocaat moet nemen. Bijgevoegd vindt u het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dossiernummer: 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie bijlage N). Daarin staat als bedrijfsomschrijving letterlijk het volgende: "Het verrichten van adviesdiensten op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, ecologie en het voeren van juridische geschillen" Dit betekent dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gerechtigd is tot het voeren van juridische geschillen. Wij verzoeken u dan ook hierover de volgende drie vragen te beantwoorden:

Vraag 1.
In welke Europese wet- en regelgeving staat geschreven dat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, als tegenpartij, in haar verweerschrift van 16 december 2003 aan de Hoge Raad der Nederlanden zich niet behoeven te laten bijstaan door een advocaat voor het verdedigen van de door hen gepleegde valsheid in geschrifte.

Vraag 2.
In welke Europese wet- en regelgeving staat geschreven dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., als gemachtigde van A.M.L. van Rooij, aan de Hoge Raad der Nederlanden geen schriftelijke toelichting mag overleggen op het valselijk opgemaakte verweerschrift van 16 december 2003 van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, maar dat A.M.L. van Rooij daarvoor een dure advocaat moet nemen die van zijn geld (als gevolg van de Pikmeerarresten van de Hoge Raad) de misdadige tegenpartij helpt.

Vraag 3.
In welke Europese wet- en regelgeving staat geschreven dat A.M.L. van Rooij, zelf als natuurlijk persoon, aan de Hoge Raad der Nederlanden geen schriftelijke toelichting mag overleggen op het valselijk opgemaakte verweerschrift van 16 december 2003 van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, maar dat A.M.L. van Rooij daarvoor een dure advocaat moet nemen die van zijn geld (als gevolg van de Pikmeerarresten van de Hoge Raad) de misdadige tegenpartij helpt.

Met nadruk verzoek ik u bovengenoemd 3-tal vragen binnen twee weken na bovenvermelde datum éénduidig te beantwoorden. Tevens verzoek ik u toe te staan, en mij dat schriftelijk te bevestigen, dat ing. A.M.L. van Rooij namens het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en als natuurlijk rechtspersoon gerechtigd is tot het indienen van deze schriftelijke toelichting op het verweerschrift van 16 december 2003 van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode en dat hij dat bij pleidooi mondeling voor de behandelend rechter/rechters mag uitleggen.

Mocht een schriftelijke bevestiging hierop uitblijven, dan handelt u daarmee zeer nadrukkelijk in strijd met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Ik zal hierover dan een klacht indienen bij het Europese Hof in Straatsburg. Daarbij zal een afschrift van deze schriftelijke toelichting worden overlegd.

Om te voorkomen dat, als gevolg van de door u opgelegde verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat, nog meer schade wordt aangericht bij zo'n 16 miljoen Nederlanders ten gunste van de vanuit de Hoge Raad gecoördineerde georganiseerde misdaad, heb ik deze schriftelijke toelichting bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen, adres: www.sdnl.nl/ekc-hr03.htm.

Uw beslissing hierop zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

In afwachting van uw antwoord binnen 14 dagen na heden, teken ik;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
voor deze,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.C.c.

 • Dhr. Prodi, Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
 • Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl).
 • Diverse niet nader te noemen personen, organisaties en instanties in binnen en buitenland.

Bijlage:

 • Brief d.d. 22 maart 1999 van de gemeente Sint Oedenrode aan A.M.L. van Rooij (1 pagina).
 • Het artikel "Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling" uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001 (2 pagina's, A3).
 • Het artikel "Arsenicum en oude Kok" van Pamela Hemelrijk uit het Algemeen Dagblad van 12 februari 2003 (1 pagina).
 • Het artikel "Chemische oorlog via de schutting" van Pamela Hemelrijk uit de Metro van 15 oktober 2003 (1 pagina).
 • Het artikel "Een goed milieu begint bij jezelf" van Pamela Hemelrijk van 2 oktober 2003 (9 pagina's).
 • Het artikel "Grootste milieuschandaal ooit ontmaskerd" van A.M.L. van Rooij uit Kleintje Muurkrant van 19 december 2003 (2 pagina's).
 • Pleitnotitie van 2 december 2003 in zaaknummer: 200307429/2/M1 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor de Raad van State (17 pagina's).
 • Uitspraaknr. 200307429/2 van 16 december 2003 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (4 pagina's).
 • Pleitnotitie van 2 december 2003 in zaaknummer: 200307226/2/M1, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor de Raad van State (18 pagina's).
 • Uitspraaknr. 200307226/2 van 17 december 2003 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (4 pagina's).
 • Pleitnotitie van 15 oktober 2003 in zaaknummer: K. 03.0006 van A.M.L. van Rooij voor het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (25 pagina's).
 • Uitspraaknr. K. 03.0006 van 12 november 2003 van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch (4 pagina's).
 • Oproep om straffeloos misdrijven te plegen d.d. 1 december 2000 van H.C. Klomp, Postbus 153, 5670 AD Nuenen (4 pagina's).
 • Uittreksel KvK, dossiernummer: 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (2 pagina's).

Zie ook: Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/ekc-hr01.htm


Cassatieverzoek. Herziening Pikmeer-arresten, mede n.a.v. de rampen in Enschede en Volendam
Verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen, vanwege de Pikmeer-jurisprudentie