Brief aan minister Netelenbos over 't officiële bezoek aan het Wetland in St-Oedenrode


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Sint Oedenrode, 30 augustus 2001

Pamflet met klemmende vragen aan minister Netelenbos bij haar opening van wetland de Mosbulten

  OPEN BRIEF.


Minister van Verkeer en Waterstaat,
Mevrouw T. Netelenbos,
Postbus 20901,
2500 EX 's-Gravenhage.


Ons kenmerk: V en W/30081/vi.

Betreft:

 • Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
 • Misbruik van 3,7 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld voor het ziek maken van mens, dier en milieu onder de dekmantel van het ontwikkelen van 13 hectare nieuwe "natte" natuur als compensatie voor de aanleg van de A50.


  Excellentie,

Via de Midden Brabant van 29 augustus 2001 werd ik geïnformeerd over het feit dat u op maandag 3 september a.s. om 8.45 uur het natuurgebied de Mosbulten op de grens van Son en Sint Oedenrode gaat openen.

Voor het ontwikkelen van deze 13 hectare nieuwe "natte" natuur als compensatie voor de aanleg van de A50 wordt door u 3,7 miljoen gulden gemeenschapsgeld uitgegeven. Op grond van in de referentie genoemde stukken 1) t/m 11) en overig in mijn bezit zijnde informatie kom ik tot het volgende feitenrelaas:

 1. De te ontwikkelen nieuwe "natte" natuur van 13 hectare bevindt zich als een "enclave" tussen een 3-tal voormalige oude stortplaatsen op een afstand van slechts 1 tot 2 km. Van de stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg", elk zo'n 8 hectare groot, is bekend dat in de periode van 1970 tot 1980 ter plaatse in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan zonder een daarvoor vereiste hinderwetvergunning (milieuvergunning) grote hoeveelheden bedrijfsafval en chemisch afval zijn gestort. Dit alles met oogluikende toestemming van de gemeente Sint Oedenrode.

  In het totaal gaat het om zo'n 950.000 m3 gestort bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Het milieuverantwoord verwerken van dergelijk gevaarlijk afval kost tussen de 2000 en 4000 gulden per kuub, hetgeen voor deze twee stortplaatsen neerkomt op 2 tot 3 miljard gulden1). Omdat de gemeente Sint Oedenrode deze 2 ą 3 miljard gulden zal moeten betalen, wegens onrechtmatig handelen, is verantwoordelijk wethouder C. van Rossum er kennelijk alles aan gelegen om dit in het nieuwe bestemmingsplan "buitengebied 1997" van Sint Oedenrode te verzwijgen.

  De heer C. van Rossum is tevens lid van de landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Sint Oedenrode. Als lid van deze commissie treedt hij op namens de gemeente Sint Oedenrode, Boxtel, Schijndel, Veghel, Nuenen en Son. Het komt de heer Van Rossum in de hoedanigheid van verantwoordelijk wethouder, tevens loco-burgemeester, van Sint Oedenrode dan ook goed uit dat hij dit verzwijgt voor sommige leden van de landinrichtingscommissie waardoor deze voormalige stortplaatsen niet als "niet uitruilbaar" zijn aangemerkt 1)2).

  Door nu ook nog bewerkstelligt te krijgen dat zeer nabij deze voormalige stortplaatsen een nieuwe "natte" natuur van 13 hectare wordt ontwikkelt als compensatie van de A50, waarvoor u als minister 3,7 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld uitgeeft en komt openen met pers en TV erbij, heeft de heer Van Rossum via de media weten te bewerkstelligen dat de meeste huidige bewoners van Sint Oedenrode en omgeving ook de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" gaan zien als natuurgebied. Dit alles met de bedoeling de gemeente Sint Oedenrode (vervuiler) te vrijwaren van 2 ą 3 miljard gulden aan saneringskosten.

 2. De voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" zijn niet afgedekt aan de bovenzijde, de zijkanten en hebben geen onderafdichting hetgeen tegen de Europese regelgeving voor stortplaatsen is. Ook zijn deze stortplaatsen niet voorzien van een ringsloot die het proces- en percolatie-water opvangt. Als gevolg hiervan zijn er ruim 20 jaar lang grote hoeveelheden giftig proces- en percolatie-water geloosd in het oppervlaktewater van de omgevingssloten met alle gevolgen van dien.

  Voor deze lozingen heeft de gemeente Sint Oedenrode nooit een Wvo-vergunning aangevraagd bij het waterschap De Dommel en daarmee miljoenen guldens aan zuiveringsheffing ontdoken. Ook hiervan is C. van Rossum op de hoogte. Ook dit heeft hij verzwegen voor de landinrichtingscommissie. Kennelijk met de bedoeling bewerkstelligt te krijgen dat het moet lijken dat het hier om een natuurgebied gaat.

 3. Al in 1984 hebben oriėnterende onderzoeken uitgewezen dat de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" sterk verontreinigd zijn met o.a. kwik, cadmium, benzeen en tolueen.

  Ingevolge de Interimwet bodemsanering (Wet bodembescherming) waren Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant op kosten van de gemeente Sint Oedenrode (vervuiler) wettelijk verplicht tot het uitvoeren van een saneringsonderzoek om te onderzoeken hoever in de bodem het grondwater in horizontale en verticale richting is vergiftigd, waarna tot sanering moest worden overgegaan op kosten van de gemeente Sint Oedenrode. Dit kwam de gemeente Sint Oedenrode kennelijk niet goed uit en hebben zij de provincie Noord Brabant er van weten te weerhouden.

  Als gevolg hiervan zijn betreffende stortplaatsen en omliggende gronden ruim 20 jaar lang gebruikt voor het verbouwen van landbouw-producten, producten voor consumenten en beweiding van vee. Ook heeft er veedrenking plaatsgevonden. Hieraan zijn al diverse koeien ziek geworden en dood gegaan. Dit heeft de gemeente Sint Oedenrode al die jaren verzwegen zelfs voor haar eigen raadsleden. Dit heeft gegarandeerd ook vele mensen (consumenten) ziek gemaakt. Kennelijk weegt dat voor met name C. van Rossum minder zwaar dan de 2 ą 3 miljard gulden die de gemeente Sint Oedenrode, wegens haar onrechtmatig handelen, zal moeten betalen voor het saneren van de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" en de vergiftigde omgevingsgronden.

 4. Het ruim 20 jaar lang verzwijgen van de onder punten 1 t/m 3 genoemde sterk verontreinigde voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" heeft ertoe geleid dat op zeer korte afstand (1 tot 4 km) zo'n 15 jaar geleden een waterwingebied is aangelegd, van waaruit de Waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant (WOB) grote hoeveelheden water onttrekt voor menselijke consumptie, voor veedrenking en voor het besproeien van gewassen. De nieuw te ontwikkelen "natte" natuur ligt precies tussen de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" en dit grote wateronttrekkingspunt van de WOB. Deze voormalige stortplaatsen zullen (op termijn) dan ook niet alleen het door het WOB te leveren leidingwater vergiftigen maar ook de diepere ondergrond onder de nieuw te ontwikkelen "natte" natuur.


  CONCLUSIE

Op grond van het onder punt 1 t/m 4 uiteengezette feitenrelaas kom ik tot de conclusie dat de door u voor 3,7 miljoen gulden te ontwikkelen nieuwe "natte" natuur zal resulteren in het aantrekken van vogels die vervolgens giftig geloosd proces- en percolatie-water zullen drinken in de omgevingssloten en vergiftigde gewassen op en nabij de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" zullen eten.

Dit maakt meer vogels ziek en dood. Deze zieke en dode vogels worden vervolgens weer opgegeten door vossen, katten en andere vleesetende dieren (vogels). Vanuit deze dieren worden ziektes verspreidt naar de verre omgeving van dit gebied. Onderzocht dient te worden of dit niet kan leiden tot verminderde weerstand bij mensen en dieren, waaruit MKZ, Pest, meningitis, legionella en allerlei allergische effecten kunnen ontstaan. Enkel en alleen een ecotoxicologische risico-analyse en evaluatie kan hierin uitkomst bieden. Ingevolge de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Grondwet bent u daartoe verplicht.


  VERZOEK OM INFORMATIE OP GROND VAN DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR.

Op grond van vorenstaande verzoek ik u mij, binnen het wettelijke termijn van 14 dagen, een afschrift te laten toekomen van de in uw opdracht uitgevoerde ecotoxicologische risico-analyse en evaluatie, waarbij de onder punten 1 t/m 4 genoemde feitelijke informatie van de nabije omgeving van de nieuw te ontwikkelen 13 hectare "natte" natuur zijn betrokken.

Mocht u daar niet over beschikken dan verzoek ik u niet meer gemeenschapsgeld uit te geven voor de ontwikkeling van deze zogenaamde nieuwe "natte" natuur en de door uw ministerie gemaakte kosten te verhalen op de landinrichtingscommissie en de gemeente Sint Oedenrode. Dit omdat zij, bij monde van met name C. van Rossum, u hierover onvolledig en onjuist hebben voorgelicht.

Uiteraard staat het Ecologisch Kennis Centrum ter uwer beschikking voor het verstrekken van nadere informatie en deskundigheid.

In afwachting van uw besluitvorming teken ik,

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres:

 • www.sdnl.nl/ekc-vw01.htm
 • www.rooi.org/ekc-vw01.html


C.C.

 • De Heer E.G.J. Westerhout, ministerie van V en W. (fax 070 - 3516815)
 • Mw. S.A.M. Tholen, ministerie van V en W (fax 073 - 6817870????)
 • De heer C. van Rossum (fax 0413 - 478060)
 • Het waterschap De Dommel
 • Milieudefensie
 • Stichting Sociale Databank Nederland
 • Twee Vandaag
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Kleintje Muurkrant
 • Eindhovens Dagblad
 • Omroep Brabant
 • Midden Brabant
 • ANP

Bijgevoegde referentie's:

 1. Artikel "Fraude met oude stortplaatsen" uit Kleintje Muurkrant van 20 juli 2001
 2. Artikel "Gemeente rommelen met oude stortplaatsen" uit het Katholiek Nieuwsblad van 27 juli 2001 Overig gebruikte referentie's:
 3. Programma bodemsanering 1993 waterbodemsanering 1992/1993, provincie Noord Brabant.
 4. Verkennend onderzoek Rijtvenweg te Sint Oedenrode, code: NB/505/001 van 26 januari 1990 van IWACO.
 5. Verkennend onderzoek voormalige stortplaats Mosbulten (A) te Sint Oedenrode, code: NB/505/002, van 21 januari 1990 van IWACO.
 6. Verkennend onderzoek voormalige stortplaats Mosbulten (B) te Sint Oedenrode, code: NB/505/003, van 29 januari 1990 van IWACO.
 7. Brief van 19 juni 1980 betreffende "opsporen stortplaatsen van chemisch afval" van de gemeente Sint Oedenrode aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.
 8. Vogelrichtlijn
 9. Habitatrichtlijn
 10. Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
 11. Grondwet