H.C. klomp/Antwoord op uw brief van 30 oktober 2000, kenmerk: 20097852/TG.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 2 november 2000
Per fax 040 - 2649666

OPEN BRIEF.

Pigmans Ras, notarissen Janssen,
t.a.v. H.G.J.M. Ras,
Postbus 148,
5600 AC Eindhoven.

Betreft: H.C. klomp/Antwoord op uw brief van 30 oktober 2000, kenmerk: 20097852/TG.


Geachte heer Ras,

Namens de heer H.C. Klomp, , hierna te noemen: cliënt, berichten wij u als volgt:

Uw brief van 30 oktober 2000 hebben wij ontvangen en het is ons opgevallen dat u totaal niet reageert op onze concrete vraag die gesteld is in onze brief van 22 oktober 2000.

Hiermee is vast komen te staan dat u, zonder concreet de juridische titel voor de beslaglegging te hebben aangegeven, toch overgaat tot de veilingprocedure. Dit neigt naar criminele collusie. Om die reden hebben wij deze brief laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet adres www.sdnl.nl/ekc-kl01.htm

Voor uw antwoord, waarin u concreet de juridische titel voor de beslaglegging aangeeft, is bij deze stichting ruimte gereserveerd op adres www.sdnl.nl/ekc-kl02.htm.

De verdere inhoud van uw brief geeft aanleiding tot de volgende stappen:

 • Het doen van aangifte bij de politie wegens een door u gepleegd strafbaar feit. Uit de correspondentie van onderhavig onderwerp blijkt duidelijk dat u zich schuldig heeft gemaakt aan wederrechtelijke dwang, Wsr-284.
 • Het indienen van een klacht bij de Kamer van Toezicht op Notarissen te 's-Hertogenbosch.
 • Het plaatsen van al uw vervolghandelingen op internet.

De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd.

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,


  Hoogachtend, ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage: 10 pagina's volgen

NOTE.

Meer informatie over het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kunt u vinden op internet bij:

 • de stichting Sociale Databank Nederland: websiteadres: www.sdnl.nl/ekc.htm.
 • de Vrijwillige Milieurecherche: vmr-home.htm
 • de Klankbordgroep Bijlmerramp: websiteadres: www.het-klankbord.vuurwerk.nl
 • Kleintje Muurkrant: websiteadres: www.stelling.nl/kleintje