Reactie op uw uitnodigingsbrief voor de hoorzitting van de
Awb-commissie bezwaarschriften, inzake Nuon Power Buggenum BV


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 21 juli 2003.

Verstuurd per fax 043-3897269/3618099.


Aan:

  Provincie Limburg, AWB commissie bezwaarschriften,
  t.a.v. P. Schoffelen,
  Postbus 5700,
  6202 MA Maastricht.

  OPEN BRIEF

Ons kenmerk: SBL/05073/B.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.


Reactie op uw uitnodigingsbrief d.d. 18 juli 2003 voor de hoorzitting Awb-commissie bezwaarschriften, inzake Nuon Power Buggenum BV

Geachte heer Schoffelen,

Namens opgemelde stichtingen en personen hierna te noemen: appellanten, berichten wij u als volgt:

Heden 21 juli 2003 ontvingen wij uw uitnodigingsbrief van 18 juli 2003, kenmerk: D107, voor de behandeling van ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2003, kenmerk SBL/05073/B, tegen de door Gedeputeerde-Staten aan Nuon Power Buggenum B.V. verleende gedoogbeschikking van 20 mei 2003 voor de Awb-commissie bezwaarschriften. In die uitnodigingsbrief heeft u letterlijk het volgende geschreven:

Met deze brief nodig ik u uit voor de hoorzitting van Kamer Id van de Awb-commissie, zoals bedoeld in de Procedureverordening Limburg 2000, op donderdag 31 juli 2003 om 14.00 uur in de Gulikzaal in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, naar aanleiding van het door u of door uw gemachtigde ingediende bezwaarschrift. Uw bezwaarschrift wordt samen behandeld met de bezwaarschriften van de gemeente Roggel en Neer, Stichting Behoud dorp Buggenum, Stichting Buggenum luidt de klokken, Stichting Studiegroep Leudal en de gemeente Swalmen

Ingevolge artikel 7:4 van de Awb heeft u tot 21 juli 2003 de gelegenheid nadere stukken in te dienen. U kunt deze stukken zenden aan de cluster rechtsbescherming, afdeling AJZ, Postbus 5700, 6202 MNA Maastricht.

Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mede: Het zal u duidelijk zijn dat als een brief door u op vrijdag 18 juli wordt verzonden, deze op maandag 21 juli 2003 door ons wordt ontvangen. Het is daardoor voor ons fysiek onmogelijk om voor 21 juli 2003 nadere stukken in te dienen in deze zaak.

Hiermee blokkeert u, bewust, voor ons de mogelijkheid om namens appellanten nadere stukken bij u in te dienen. Vanwaar deze plotselinge enorme voortvarendheid uwerzijds, terwijl wij tot heden voortdurend procedures tegen u moest aanspannen wegens het door u overschrijden van wettelijke termijnen?

Ons althans is de reden hiervoor volkomen duidelijk: Op 29 juli 2003 dient het bijbehorende verzoek om voorlopige voorziening , kenmerk: SBL/05073/VV, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onder nummer 200304405/1/M1. Indien u een normale termijn in acht zou nemen (de Raad van State hanteert hiervoor doorgaans 4 tot 6 weken), om appellanten in de gelegenheid te stellen nadere stukken voor de behandeling van de hoorzitting in te brengen, dan zou de, te verwachten, uitspraak van de Raad van State als nader stuk bij u kunnen worden ingebracht.

  Het zou een positieve invloed kunnen hebben op een correcte rechtsgang.

Dat in deze kwestie een correcte rechtsgang u onwelgevallig is mag ook blijken uit het feit dat overige bezwaarmakende partijen, de gemeente Roggel en Neer, de gemeente Swalmen, Stichting Studiegroep Leudal, Stichting Behoud dorp Buggenum en Stichting Buggenum luidt de klokken, welke niet in afwachting zijn van een uitspraak van de Raad van State, dezelfde uitnodiging van u hebben ontvangen voor bedoelde hoorzitting, echter niet zoals wij te laat voor het indienen van nadere stukken doch reeds geschreven en verzonden op 10 juli 2003. Dus acht dagen eerder.

Waarom voor ons deze afwijkende behandeling? Het is o.i. een duidelijke juridische manipulatie om de Commissie bezwaarschriften een advies te laten uitbrengen zonder dat die commissie de nadere stukken van appellanten en de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bijbehorend verzoek om voorlopige voorziening daarin mag betrekken. Wij overwegen om tegen P. Schoffelen persoonlijk aangifte te gaan doen bij de politie in Heythuysen wegens een vermeend door hem gepleegd strafbare feit. Daarbij zal deze brief worden overlegd.

Na kennis te hebben genomen van bovengenoemde feiten verzoeken wij u de behandeling van ons bezwaarschrift van 5 juli 2003 voor ten minste vier weken op te schorten zodat door appellanten nadere stukken kunnen worden ingediend waaronder bijbehorende uitspraak 200304405/1/M1 van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit schrijven zal ook tijdig als nader stuk worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de behandeling van bijbehorend verzoek om voorlopige voorziening op 29 juli 2003 om 14.00 uur onder nummer 200304405/1/M1.

Van dit schrijven zal tevens een persbericht uitgaan daar wij de door ons geconstateerde handelswijze als zeer schokkend ervaren.

In afwachting van uw spoedig antwoord tekenen wij,


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


Disclaimer