Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van het besluit van 18 december 2002,
nr: 02/62, van B&W van Sint Oedenrode inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle BV


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Sint Oedenrode, 30 januari 2003.

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van De Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.


   OPEN BRIEF, SPOEDPROCEDURE

Tevens verstuurd per fax 070-3651380

Ons kenmerk: Aar/30013/bz/vz.

Betreft:

  A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (appellant)/
  Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 20 december 2002
  verzonden besluit van 18 december 2002, nummer: 02/62, van burgemeester en
  wethouders van Sint Oedenrode lopende de bezwarenprocedure, inzake
  houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode.


Geachte Voorzitter,

Namens de heer A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij-van Nunen, gevestigd aan 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen appellanten, verzoeken wij u in een spoedeisende procedure het in geding zijnde besluit van 18 december 2002, nummer: 02/62, van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (zie bijlage A) lopende de bezwarenprocedure te schorsen op grond van ondergenoemde feiten:

Voor de feiten verwijzen wij u naar de inhoud (incl. bijlagen) van ons bijbehorend bezwaarschrift van 27 januari 2003, kenmerk Aar/27013/bz, aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (zie bijlage B). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud hebben we het volgende feitelijk bewezen:

 1. Op 11 augustus 1992 is het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. begonnen met de uitstoot en het vergiftigen van de ademlucht van appelanten met arseen en chroom VI vergiftigde stoom, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en zonder een schriftelijke gedoogbeschikking. Dit alles met oogluikende toestemming van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.

 2. Op grond van de op 11 december 1990 aangevraagde milieuvergunning, waarvoor burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode op 19 november 1991 vergunning hebben verleend, moet de uitstoot van arseen en chroom VI naar de lucht nul zijn.

 3. De op 11 december 1990 aangevraagde milieuvergunning, waarvoor burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode op 19 november 1991 vergunning hebben verleend, ging niet vergezeld met een onderzoekrapport waaruit blijkt dat expiratie van impregneermiddel (arseen, chroom VI) naar de lucht is uitgesloten. Dit ondanks het feit dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal in hun Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 al vijf jaar eerder heeft beslist dat arseen en chroom VI zwarte lijststoffen zijn voor de lucht en dat deze stoffen vanwege de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit -, afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat het in de lucht brengen ervan via een maximaal brongerichte aanpak, met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Dit betekent dat de op 11 december 1990 aangevraagde milieuvergunning, waarvoor burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode op 19 november 1991 vergunning hebben verleend, vergezeld had moeten gaan met een degelijk onderzoekrapport waaruit blijkt dat expiratie van impregneermiddel (arseen, chroom VI) naar de lucht is uitgesloten. Een dergelijk onderzoekrapport bestaat niet.

 4. Het Europese Hof van Justitie heeft bij arrest van 29 september 1999 in de zaak C-231/97, tussen A.M.L. van Rooij en het dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel in tegenwoordigheid van de Gebr. van Aarle B.V., letterlijk het volgende beslist.

Wat de feiten van het hoofdgeding betreft, wordt niet betwist, dat de emissie van stoom wordt veroorzaakt door een aan een persoon toe te schrijven handeling, namelijk het proces waarmee het hout door personeel van het bedrijf Van Aarle met een verduurzamende zoutoplossing wordt geïmpregneerd, waarbij een stoomfixatiemethode wordt toegepast, noch dat de uitgestoten stoom arsenicum, koper en chroom bevat, welke stoffen voorkomen in lijst II van de bijlage bij richtlijn 76/464, en evenmin dat deze stoom neerslaat op onder de werkingssfeer van die richtlijn vallend oppervlaktewater, wanneer de achter het bedrijf Van Aarle gelegen sloot niet droogstaat.

Hiermee is met een onherroepelijke uitspraak van ons hoogste Europese rechtscollege beslist dat niet wordt betwist dat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. met arseen, chroom VI en koper vergiftigde stoom uitstoot naar de lucht. Burgemeester en wethouders leggen dit bindende arrest van ons hoogste Europese rechtscollege al vanaf 29 september 1999 (3,5 jaar lang) naast zich neer.


  CONCLUSIE.

Op grond van bovengenoemd 4-tal feiten kan het in geding zijnde besluit van 18 december 2002 van burgemeester en wethouders geen moment langer in stand blijven. Ook is er zeer hoge spoedeisendheid geboden omdat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. heden 30 januari 2003 tussen 1.00 uur en 12.00 uur nog steeds grote hoeveelheden met arseen en chroom VI vergiftigde stoom naar de lucht aan het uitstoten was, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om op grond van bovengenoemde feiten in een spoedeisende procedure te beslissen dat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. lopende de bezwarenprocedure onmiddellijk moet stoppen met het impregneren van hout. Doet u dat niet dan laat u hierbij jurisprudentie ontstaan dat vanaf heden alle bedrijven in Nederland onbeperkte hoeveelheden zwarte lijsstoffen, als arseen en chroom VI, naar de lucht mogen uitstoten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en dat daarbij door al die bedrijven bindende arresten van het Europese Hof van Justitie naast zich neergelegd mogen worden. Wij gaan ervan uit dat u het niet zover laat komen, want dan zal er in Nederland grote paniek uitbreken.

Tevens verzoeken wij u burgemeester en wethouders te veroordelen in de proceskosten. Tenslotte verzoeken wij u ondergetekende hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag. Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffierechten ten laste van de rekening courant nummer 705-151R gebracht moeten worden. De volmacht van appellanten vindt u bijgevoegd (zie bijlage 7 achter bijlage B).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • Uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie bijlage C)
 • Uittreksel KvK, met dossiernummer 12102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage B).


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.
 • R. Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)
 • H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
 • T. v/d Ham , Twee Vandaag.

Bijlage:

 • Het in geding zijnde besluit van 18 december 2002, nummer: 02/62, van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (3 pagina's).
 • Ons bijbehorend bezwaarschrift d.d. 27 januari 2003, kenmerk: Aar/27013/bz, aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (31 pagina's).
 • Uittreksel KvK, van het Ecologisch Kennis centrum B.V. (2 pagina's).
 • Uittreksel KvK, van Van Rooij Holding B.V. (2 pagina's)