Brief aan minister Pronk met verzoek om informatie op grond Wet Openbaarheid van Bestuur
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen en per fax 070 - 3391359

Sint Oedenrode, 2 juli 2001.

Staat der Nederlanden,
De minister van VROM,
drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: VROM/02071/vi.

Betreft: Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).


  Excellentie,

Bij brief van 10 juni 2001, kenmerk: VROM/10061/vi, heb ik u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om informatie (zie bijlage 1).

Bij brief van 28 juni 2001, kenmerk: MJZ2001071899, bericht u mij dat u mijn WOB-verzoek om informatie van 10 juni 2001 voor kennisgeving hebt aangenomen (zie bijlage 2). Daarmee geeft u mij te kennen dat u op mijn WOB-verzoek van 10 juni 2001 weigert te beslissen.

In artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) staat letterlijk het volgende:

  Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan verzoeker.

Middels uw brief van 28 juni 2001 maakt u mij kenbaar dat u zich niet behoeft te houden aan artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur. Er moeten derhalve andere wetten zijn die u daarvan vrijwaren. Ik richt aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken:

Informatieverzoek 1.

Ik verzoek u mij een kopie van alle documenten te laten toekomen die hebben geleid tot uw standpunt dat u mijn WOB-verzoek van 10 juni 2001 voor kennisgeving hebt aangenomen.

Informatieverzoek 2.

Ik verzoek u mij een afschrift te laten toekomen van alle wetten (wetsartikelen) die voorschrijven dat u zich niet behoeft te houden aan artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om mij de hierboven verzochte informatie binnen 14 dagen te verstrekken.

Ik richt aan u het nadrukkelijke verzoek om deze maximaal wettelijke termijn niet te overschrijden.

In afwachting van toezending van uw besluit binnen 14 dagen na heden, teken ik,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr27.htm

Kopie:

 • Twee Vandaag
 • Katholiek Nieuwsblad
 • stichting Sociale Databank Nederland

Bijlage:

 1. Mijn WOB-verzoek van 10 juni 2001, kenmerk: VROM/10061/vi, aan de minister van VROM (7 pagina's).
 2. Brief van 28 juni 2001, kenmerk MJZ2001071899, van de minister van VROM als reactie daarop (1 pagina).