Brief aan staatssecretaris Van Geel van VROM over Europese wetgeving m.b.t. Wolmanzouten

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezensVan:

  Ing. A.M.L. van Rooij en
  J.E.M. van Rooij van Nunen,
  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode.

Per brief en per fax 070-3391352

Sint Oedenrode, 27 juli 2003.

  OPEN BRIEF

Aan: Staat der Nederlanden,
t.a.v. de Staatssecretaris van VROM
de heer P. van Geel,
Postbus 20951,
2500 EZ 's-Gravenhage.

Mijn kenmerk: VROM/27073/br.

Betreft:

 • CCA-verduurzaamd hout /
 • Reactie naar aanleiding van uw brief van 6 juni 2003, kenmerk SBM 2003027444.

Geachte heer van Geel,

Bij brief van 6 juni 2003 heeft u gereageerd op mijn brief van 30 maart 2003 aan u. Daarin hebt u mij zeer nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat u tijdig uitvoering zult geven aan de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van met arseen geïmpregneerd hout. Daarin hebt u tevens vermeld dat volgens artikel 2 van de richtlijn de omzetting in Nationaal recht uiterlijk op 30 juni 2003 moet plaatsvinden.

Heden, 27 juli 2003 (4 weken later) heeft u deze Europese richtlijn nr. 2003/2/EG nog steeds niet omgezet in nationaal recht. Dit betekent dat u mij hierover onjuist hebt voorgelicht en dat u als verantwoordelijke staatssecretaris van VROM onbetrouwbaar bent gebleken. Of is het zo dat u tegen de collusie, onder leiding van uw CDA-partijgenoot burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode, niet opgewassen bent en dat hij bepaalt wat u moet doen?

Het vermanende vingertje van burgemeester P. Schriek richting u, als staatssecretaris, zoals u dat kunt zien op de foto behorend bij artikel "Europa verbiedt geïmpregneerd hout" uit het Katholiek Nieuwsblad (zie bijlage1), heeft kennelijk dus toch gewerkt. Deze vermanende vinger van burgemeester P. Schriek richting u kunt u ook zien op foto's bij de SDN op internet: www.sdnl.nl/ekc-cca2.htm en www.sdnl.nl/ekc-cda.htm

Ongeveer een maand geleden heeft het houtimpregneerbedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode van CDA-burgemeester P. schriek en CDA-wethouder C. van Rossum het gehele bedrijf vol mogen zetten met stellage-bouwwerken tot 40 meter lang en 6 meter hoog waarmee de opslag van CCA geïmpregneerd hout drastisch kan worden verhoogd. Dit alles zonder een daartoe vereiste bouwvergunning en in strijd met de voorschriften uit de milieuvergunning. Ondanks mijn nadrukkelijk verzoek om daartegen handhavend op te treden wordt dat door deze CDA-bestuurders van Sint-Oedenrode geweigerd. Ook de inspectie van VROM voor Noord-Brabant, die onder uw verantwoordelijkheid valt, treedt daartegen niet op. Het resultaat is dat de verkoop van met CCA geïmpregneerd tuinhout, waaronder kinderspeeltoestellen, via het dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. ondanks het Europese verbod flink is uitgebreid. Mijn vraag aan u is:

  Welke stappen gaat u tegen deze illegale uitbreiding bij
  houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. ondernemen ?

CDA-burgemeester P. Schriek en verantwoordelijk CDA-wethouder C. van Rossum kunnen van het vergiftigen via dekmantelbedrijven maar niet genoeg krijgen. Om die reden mag ook houtbedrijf Gebr. Smetsers te Sint Oedenrode, zonder de daartoe vereiste vergunningen in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan, zijn bedrijf enorm uitbreiden ten behoeve van de productie en verkoop van geïmpregneerde kinderspeeltoestellen. Ondanks het verzoek van de SDN om daartegen handhavend op te treden wordt dat door deze CDA-bestuurders van Sint Oedenrode geweigerd. Ook de inspectie van VROM voor Noord Brabant, die onder uw verantwoordelijkheid valt, treedt hiertegen niet op. Het resultaat zal zijn dat de verkoop van met CCA- en CC-geïmpregneerde kinderspeeltoestellen ook via dekmantelbedrijf Gebr. Smetsers ondanks het Europese verbod drastisch zal toenemen. Mijn vraag aan u hierover is:

  Welke stappen gaat u tegen deze illegale uitbreiding
  bij het houtbedrijf van de Gebr. Smetsers ondernemen?

Een vaststaand feit is dat bovengenoemde illegale uitbreidingen van de bedrijfsactiviteiten bij zowel de Gebr. van Aarle B.V. alswel de Gebr. Smetsers rechtstreeks het gevolg zijn van het feit dat u de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG niet voor 30 juni 2003 hebt omgezet in nationaal recht, ondanks het feit dat u daartoe wettelijk verplicht was.

Dit in tegenstelling tot de Belgische regering die bij Koninklijk Besluit van 26 april 2003 richtlijn nr. 2003/2/EG tijdig heeft omgezet in hun Nationaal recht (zie bijlage 2) of

Daarmee heeft BelgiŽ beslist dat met arseen verduurzaamd hout waarvoor een gevaar bestaat voor kinderen, zoals plankenvloeren voor terrassen, speeltuigen of andere producten bestemd voor met name kinderen: speeltuinartikelen, speeltuinmeubilair, afsluitingen van speeltuinen vanaf 1 juli 2003 niet meer op de markt mag worden gebracht.

Dit verklaart ook de passief gedoogde drastische illegale uitbreidingen bij de Gebr. van Aarle B.V. en de Gebr. Smetsers door CDA-burgemeester P. Schriek en CDA-wethouder C. van Rossum. Deze uitbreidingen zijn namelijk nodig om vanuit Nederland (Sint Oedenrode) massaal met arseen geïmpregneerd tuinhout en kinderspeeltoestellen te kunnen uitvoeren naar buurland BelgiŽ en andere EU-landen. Nu dit CCA-geïmpregneerde hout niet meer in BelgiŽ en andere EU-landen op de markt mag worden gebracht is mijn vraag hierover aan u:

  Welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat vanuit
  Nederland in het algemeen, en vanuit de bedrijven Gebr. van
  Aarle BV en Gebr. Smetsers uit St-Oedenrode in het bijzonder,
  met arseen geïmpregneerd tuinhout, kinderspeeltoestellen e.d.
  over de grenzen gaat naar BelgiŽ en andere Eu-landen?

Met vorenstaande feiten is onomstotelijk komen vast te staan dat u onder dictatoriale druk van uw CDA-partijgenoten burgemeester P. Schriek en wethouder C. van Rossum uit Sint Oedenrode de Europese richtlijn nr. 2003/2/EG opzettelijk niet voor 1 juli 2003 hebt omgezet. Dit om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat Nederland de productie en verkoop van met arseen geïmpregneerd hout kan uitbreiden en over de grenzen heen aan BelgiŽ en andere EU-landen kan verkopen.

Dat er van uw zijde sprake is van opzet wordt nog eens bevestigd met het feit dat de inspectie van VROM voor Noord-Brabant, die door u wordt aangestuurd, niet optreedt tegen genoemde illegale uitbreidingen bij houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. en de Gebr. Smetsers te Sint Oedenrode; en dat terwijl u met uw bezoek aan Sint-Oedenrode met de CDA-caravaan toegaf dat met niet weet wat honderduizend chemische stoffen aanrichtine in het milieu. (zie hiervoor de video van uw eigen toespraak) op internet tijdens de: Verkiezingscaravaan van het CDA

Geheel Nederland, geheel Europa en de gehele wereld behoren te weten dat hetgeen ik hierboven heb geschreven de werkelijke waarden en normen zijn van de Nederlandse CDA-politiek onder uw verantwoordelijkheid. Om die reden heb ik deze brief aan u laten publiceren bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet www.sdnl.nl/ekc-vr36.htm

Uw antwoord op deze brief zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst. Een afschrift van deze brief laat ik toekomen aan voorzitter R. Prodi van de Commissie van de Europese Gemeenschappen met het verzoek dit schrijven te laten vertalen en toe te zenden aan alle EU-lidstaten waaronder BelgiŽ. Daarbij zal ik EU-voorzitter R. Prodi verzoeken om vanuit de Europese Commissie direct maatregelen te nemen die ertoe leiden dat het uitvoeren van geïmpregneerd hout vanuit Nederland naar de andere EU-lidstaten onmiddellijk wordt verboden.

In afwachting van uw spoedig antwoord hierop;

Hoogachtend,

Ing. A.M.L. van Rooij Milieu- en veiligheidskundige.                                  J.E.M. van Rooij- van Nunen


C.c.
 • Europese Commissie Directoraat Generaal Milieuzaken.
 • Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Redactie van de Staatscourant
 • Dhr. H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
 • Dhr. T. v.d. Ham, Twee Vandaag
 • Dhr. R. Brockhus, Sociale Databank Nederland
 • Mw. P. Hemelrijk, freelance journalist
 • Mw. M. van Boxtel SP-statenlid provincie Noord Brabant en gemeente Sint Oedenrode
 • Dhr. T. van Bergen, SP-commissielid provincie Gelderland
 • Dhr. Van der Lee, Brabants Dagbald
 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, halen, Horn, Nunhem en naaste omgeving
 • Overige alle mogelijke media en politieke partijen binnen Nederland en overige EU-landen