Open pleitnotitie voor de Raad van State inzake SDN vs Dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Raad van State erkent gesjoemel met procedure door secretaris drs. R. van der Brug


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Raad van State, Afd. bestuursrechtspraak,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 17 oktober 2002.

   OPEN PLEITNOTITIE

Stichting Sociale Databank Nederland
APPELLANT


Tegen:


Het Dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel.
VERWEERDER


Ons kenmerk: SDN/wat20032/bz

Uw kenmerk: 200203077/1/M2

Tijdstip hoorzitting 17 oktober 2002 om 14.00 uur.


Geacht college,

De volgende zaken zijn in het geschil van belang:

 1. Ontvangen stukken.
  • Ons beroepschrift (bezwaarschrift) van 20 maart 2002, kenmerk: SDN/wat/20032/bz (2 pagina's).
  • Onze bij brief van 2 juli 2002 nader toegezonden motivering en stukken (34 pagina's).

  Ik verzoek u de inhoud van bovengenoemd 2-tal stukken; met bijlagen, volledig te betrekken in uw beslissing in opgemelde zaak.

 2. Verzoek om een proces verbaal van deze zitting.

  Ik verzoek u om een proces verbaal van deze zitting op te maken, en mij daarvan een afschrift te laten toekomen. Dit omdat, in geval het bestreden besluit niet wordt vernietigd en u de secretaris van de Raad van State (drs. R. van der Brug) niet verplicht tot betaling van de door appellant gemaakte kosten om juridische bijstand, u medeplichtig bent aan een ernstige vorm van oplichting ten gunste van de door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant afgeschermde wetovertreder, aannemersbedrijf Mourik uit Groot Ammers. Hiervan zal dan aangifte worden gedaan bij de politie of justitie. Daarbij zal ook een afschrift van deze pleitnotitie worden overlegd.

 3. De feiten.

  De feiten zijn hier heel simpel; te weten:

  • a. Bij brief van 18 december 2001 teken ik bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep aan tegen de weigering om te beschikken door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (hierna: GS) op mijn dwangsomverzoek van 14 november 2001 (zie bijlage 1).

   Let op: Dit beroepschrift heb ik moeten schrijven omdat G.S. de wet heeft overtreden om daarmee aannemersbedrijf Mourik uit Groot Ammers behulpzaam te zijn met de voortzetting van zijn wetsovertredingen.

  • b. De secretaris van de Raad van State, drs. R. van der Brug, maakt van mijn ene beroepschrift tegen G.S. twee beroepschriften, te weten: ∑ één beroepschrift tegen Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (G.S.) en boekt die in onder nummer: 200106224/2/M2 (zie bijlage 2). Deze procedure loopt nog. ∑ één beroepschrift tegen het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel en boekt die in onder nummer 200106226/2/M2 (zie bijlage 3). Deze procedure krijgt in deze zaak het volgende vervolg.

  • c. De secretaris van de Raad van State, drs. R. van der Brug, stuurt mijn beroepschrift van 18 december 2001 tegen de weigering om te beschikken door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (G.S.) door aan het dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel (hierna: D.B.) om het daar te laten behandelen als bezwaarschrift en daarop een besluit te laten nemen.

  Let op: Het D.B. heeft van mij nooit een dwangsomverzoek ontvangen. Een dergelijk dwangsomverzoek bestaat niet. Hoe is het dan mogelijk dat de secretaris van de Raad van State, drs. R. van der Brug, toch beslist dat het D.B. moet beslissen op een bezwaarschrift tegen hun weigering om te beschikken op een niet bestaand dwangsomverzoek van mij. Diverse pogingen van mij richting de Raad van State om aan deze waanzin een einde te maken zijn mislukt. Hieruit kan ik helaas maar een conclusie trekken en die luidt als volgt: De secretaris van de Raad van State, drs. R. van der Brug, heeft als zodanig gehandeld in opdracht van de politieke georganiseerde belangenverstrengeling, collusie genaamd, die aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers gebruikt als dekmantelbedrijf.

 4. d. Bij brief van 4 januari 2002 stuurt het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel de door de secretaris van de Raad van State (drs. R. van der Brug) foutief aan hun verzonden beroepschrift door aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant met de volgende mededeling (zie bijlage 4).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151,
5200 MC 's-Hertogenbosch.


Geacht college,

Hierbij zenden wij aan u door het bij ons college foutief doorgezonden beroepschrift van de stichting Sociale Databank Nederland, vertegenwoordigd door de directeur van het Ecologisch Kenniscentrum BV, ing. A.M.L. van Rooij.

Wij hebben besloten het beroepschrift aan u door te zenden, omdat u ons inziens als het bevoegde orgaan bent aan te merken. De reden daarvoor is dat het verzoek om oplegging van een last onder dwangsom bij u is ingediend en de brief d.d. 18 december 2001 gericht is tegen uw fictieve besluit.

Een kopie van deze brief hebben wij gezonden aan de afzender van het beroepschrift.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur,
De secretaris-directeur,


Drs. R.E. Viergever.  Let op: Dit mocht het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel niet doen van drs. R. van der Brug, secretaris van de Raad van State.
  Zij werden daarvoor dan ook meteen ter verantwoording geroepen en door R. van der Brug gedwongen tot het nemen van het in geding zijnde besluit (zie bijlage 5).

  Let op: Hiermee heb ik toch echt bewezen dat secretaris drs. R. van der Brug van de Raad van State daar de daadwerkelijke macht heeft en van de Raad van State een wetovertredende organisatie heeft gemaakt.

 • e. Bij besluit van 6 februari 2002 neemt het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel onder dictatoriale druk van de secretaris van de Raad van State drs. R. van der Brug toch een besluit op ons beroepschrift tegen hun weigering om te beschikken (zie bijlage 5).

  Let op: Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel doet dit met de wetenschap dat zij nooit iets geweigerd hebben om te beschikken. Zij hebben namelijk nooit een dwangsomverzoek van mij ontvangen.
  Opvallend hierbij is dat het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel in betreffend besluit schrijft dat ik daartegen beroep kan instellen bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Dit met de wetenschap dat ik nooit de kans heb gehad om daartegen zienswijzen, bedenkingen of bezwaar in te dienen bij het dagelijks bestuur (bevoegde gezag) zelf. Dit ook met de wetenschap dat een beroepschrift daartegen moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Let op: Ik kan dit niet anders meer uitleggen als samenspannende belangenverstrengeling tussen drs. R. van der Brug (secretaris van de Raad van State) en ir. A.J.A. Segers (watergraaf bij waterschap De Dommel) en drs. R.E. Viergever (secretaris bij het waterschap De Dommel).

 • f. In een dergelijke gecreŽerde val trapte ik niet in. Om die reden heb ik bij brief van 20 maart 2002 een bezwaarschrift ingediend bij het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel tegen hun in samenspanning tot stand gekomen besluit van 6 februari 2002. (zie bijlage 6).

  Let op: Ik heb met betrekking tot deze zaak nooit een brief geschreven aan het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (DB) en toch nemen zij een besluit op iets wat niet bestaat. Tegen dit door het DB uit de hoge hoed getoverde besluit wordt voor mij ook nog de mogelijkheid ontnomen tot het indienen van een bezwaarschrift bij datzelfde DB. Als dit geen frauduleus handelen meer is dan weet ik het niet meer.

 • g. Ondanks deze wetenschap stuurt mr. M.M. van der Putten van het waterschap De Dommel mijn bezwaarschrift van 20 maart 2002 aan het DB bij brief van 26 maart 2002 toch door van de rechtbank in Den Bosch om het daar te laten behandelen als beroepschrift (zie bijlage 7).

  Let op: Mr. M.M. van der Putten van het waterschap De Dommel heeft dit gedaan met de wetenschap dat de rechtbank in Den Bosch niet bevoegd is om dit beroepschrift (bezwaarschrift) te behandelen, maar dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat moet behandelen.

 • h. Bij brief van 11 april 2002 krijg ik van de arrondissementsrechtbank Den Bosch een euro-acceptgiro toegestuurd met de mededeling dat binnen 4 weken Ä 218,- aan griffie recht moet worden gestort voor het in behandeling nemen van bovengenoemd beroepschrift (zie bijlage 8)

  Let op: De behandelend griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch heeft deze euro-acceptgiro laten uitgaan met de wetenschap dat de rechtbank niet bevoegd is om dit beroepschrift (bezwaarschrift) te behandelen, maar dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat moet behandelen.

 • i. Bij brief van 11 mei 2002 heb ik de behandelend griffier P. Peeters van de rechtbank in Den Bosch kenbaar gemaakt dat de rechtbank 's-Hertogenbosch niet bevoegd is om mijn beroepschrift (bezwaarschrift) te behandelen, maar dat dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is. Ik heb hem om die reden verzocht om mijn beroepschrift (bezwaarschrift) ter behandeling door te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 9). Bij brief van 5 juni 2002 bericht griffier P. Peeters van de rechtbank 's-Hertogenbosch mij letterlijk het volgende (zie bijlage 10):

De heer/mevrouw Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9 A
5491 XD Sint Oedenrode.

Het beroep van Sociale Databank Nederland (Stichting) te Velp


Geachte heer/mevrouw,

Uw beroepschrift heb ik op 5 april 2002 ontvangen.

Aangezien niet de rechtbank maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag bevoegd is uw beroepschrift te behandelen, heb ik dit aan die instantie doorgezonden.


Hoogachtend,

Griffier

  Let op: Hiermee geeft behandelend griffier P. Peeters van de rechtbank 's-Hertogenbosch zelf toe dat hij met het laten uitgaan van het onder ''punt h'' genoemde euro-acceptgiro opzettelijk als zodanig heeft gehandeld.

 • j. Bij brief van 7 juni 2002 krijg ik van de secretaris van de Raad van State (drs. R. van der Brug) een euro-acceptgiro toegestuurd met de mededeling dat voor de behandeling van het beroep ik tot 5 juli 2002 de gelegenheid heb om Ä 218,- aan griffierecht te storten op de rekening van de Raad van State (zie bijlage 11).

  Let op: De secretaris van de Raad van State (drs. R. van der Brug) heeft deze zaak laten ontstaan met een door hem uit de hoge hoed getoverd beroepschrift (bezwaarschrift). Dezelfde drs. R. van der Brug beslist nu dat ik voor de behandeling van mijn beroepschrift daartegen Ä 218,- aan griffierecht moet storten op de rekening van de Raad van State. Dit kan niet meer anders worden uitgelegd als met vals oogmerk, gepleegd door de secretaris van de Raad van State drs. R. van der Brug.

 • k. Het beroepschrift tegen het besluit van het DB op het door die drs. R. van der Brug uit de hoge hoed getoverde bezwaarschrift wordt hier nu ter zitting behandeld. Dit alles heeft bij appellant al duizenden guldens aan proceskosten veroorzaakt. Zowel appellant, als wel ondergetekende, vertikken het eeuwig om deze kosten zelf te betalen.

  Let op: Drs. R. van der Brug heeft opzettelijk zijn positie als secretaris van de Raad van State misbruikt om appellant, met zijn uit de hoge hoed getoverde bezwaarschrift, op hoge proceskosten te jagen. Dit alles om daarmee het aannemersbedrijf Mourik uit Groot Ammers behulpzaam te zijn met de voortzetting van zijn illegale bagger-werkzaamheden zonder een daartoe vereiste Wm-vergunning. Als dit geen misdadig en onwettig handelen meer genoemd mag worden dan weet ik het niet meer.

CONCLUSIE.

Op grond van bovengenoemde feiten a t/m k:

 • kan het in geding zijnde besluit nooit in stand blijven.
 • kan het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel nooit worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Dit omdat dit alles het gevolg is van een door secretaris drs. R. van der Brug uit de hoge hoed getoverde bezwaarschrift.

Wij verzoeken u daarom hierop:

 • het in geding zijnde te vernietigen
 • drs. R. van der Brug (mijns inziens persoonlijk) te veroordelen in de proceskosten (ingevuld proceskostenformulier vindt u bijgevoegd).
 • drs. R. van der Brug (mijns inziens persoonlijk) te veroordelen in alle door appellant gemaakte juridische kosten in deze door hem valselijk gecreŽerde zaak.
 • Drs. R. van der Brug (mijns inziens persoonlijk) te veroordelen in de door het waterschap De Dommel gemaakte kosten.

Wat professor Tak met het uitbrengen van zijn boek over het functioneren van de Raad van State naar buiten heeft gebracht, vindt naar mijn mening veelal haar oorsprong in het met name wettig disfunctioneren van de secretaris van de Raad van State, drs. R. van der Brug. Juist door toedoen van zijn handelen heb ik tientallen zaken bij de Raad van State verloren, terwijl ik die anders zeker had moeten winnen. Ik verlang daarvoor dan ook herziening en vergoeding van alle kosten. Dat wat professor Tak met zijn boek heeft aangetoond brengt het functioneren van de Raad van State compleet in diskrediet. Zowel appellant als wel ondergetekende zullen daarom de voorzitter van de Raad van State, Hare Majesteit, verzoeken om drs. R. van der Brug hierop op staande voet te schorsen als secretaris van de Raad van State. Tevens zal hiervan aangifte worden gedaan bij Justitie. Daarbij zal een afschrift van deze pleitnotitie worden overlegd.

Vanwege de grote nieuwswaarde heeft appellant deze pleitnotitie bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet geplaatst, adres: www.sdnl.nl/ekc-rs108.htm
Uw beslissing hierop zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage:
 1. Blz. 1 van ons beroepschrift d.d. 18 december 2001, kenmerk: SDN/18121/B, aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1 pagina).
 2. Brief d.d. 20 december 2001, nummer: 200106224/2/M2, van de secretaris van de Raad van State (1 pagina).
 3. Brief d.d. 20 december 2001, nummer: 200106226/2/M2, van de secretaris van de Raad van State (1 pagina).
 4. Brief van 4 januari 2002, kenmerk: 02.00158, van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant (1 pagina).
 5. Het besluit van 6 februari 2002, kenmerk: 02.00907, van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (2 pagina's).
 6. Ons bezwaarschrift van 20 maart 2002, kenmerk: SDN/wat/20032/bz, aan het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (1 pagina).
 7. Brief van 26 maart 2002, kenmerk: 02.018670, van het waterschap De Dommel aan het Ecologisch Kennis centrum B.V. (1 pagina).
 8. brief van 11 april 2002, notanummer: 2084007932, met euro-acceptgiro van de rechtbank Den Bosch (1 pagina).
 9. Onze brief van 11 mei 2002, kenmerk: SDN/wat/20032/bz, aan de arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch (1 pagina).
 10. Brief van 5 juni 2002, procedurenummer 02/793 BESLU V35 BB, van de rechtbank 's-Hertogenbosch (1 pagina).
 11. Brief van 7 juni 2002, nummer: 200203077/1/M2 met euro-acceptgiro van de secretaris van de Raad van State (3 pagina's).

Raad van State erkent gesjoemel met procedure door secretaris drs. R. van der Brug
Bekijk het organogram van de Raad van State