Dwangsomverzoek aan B&W om illegale opslagstellingen te verwijderen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 30 mei 2004.

Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode,
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.

Sint Oedenrode, 30 mei 2004.

OPEN BRIEF

Ons kenmerk: Aar/30054/vz

Betreft:

  A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliŽnten)/
 • Verzoek om onder de oplegging van een dwangsom van Ä 5.000,- per dag tot een maximum van Ä 500.000,- het houtverwerkende bedrijf Gebr. van Aarle B.V. te dwingen tot onmiddellijke verwijdering van de illegaal gebouwde stellingen zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en in strijd met voorschrift 14.8 uit de op 19 november 1991 verleende milieuvergunning.
 • Tevens schade-aansprakelijkstelling voor alle aangerichte schade.


Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, gevestigd aan 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliŽnten, verzoeken wij u om onder de oplegging van een last onder dwangsom van Ä 5.000,- per dag tot een maximum van Ä 500.000,- de Gebr. van Aarle B.V., gevestigd aan de Ollandseweg 159, te dwingen tot onmiddellijke verwijdering van de in juni 2003 gebouwde illegale bouwwerken, zijnde stellingen, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning en in strijd met voorschrift 14.8 uit de op 19 november 1991 verleende milieuvergunning.


  MOTIVERING BESTUURSDWANGVERZOEK

Bij gedoogbesluit van 21 april 2004, nummer: 04-1830, heeft u beslist dat Gebr. van Aarle B.V. de in juni 2003 illegaal gebouwde stellingen, zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan mag laten staan. Uw gedoogbesluit d.d. 21 april 2004 vindt u bijgevoegd (zie bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

U hebt als zodanig beslist ondanks het feit dat drs. J.C. van Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM-Inspectie Regio Zuid, cliŽnten bij brief van 13 november 2003, kenmerk VI/Z13667/NP/JM, namens staatssecretaris P. van Geel van VROM hierover letterlijk het volgende hebben geschreven (zie bijlage 2):
  Melding inzake uitbreiding zonder bouwvergunning
  betreft Gebr. van Aarle BV te Sint-Oedenrode.

  
  Datum  Kenmerk Afschrift aan
  13 nov. 2003   VI/Z13667/NP/JM  -drs. P.F.M. Geelen, hoofd Stafbureau Milieubeheer
      -mr. F. van den Bercken, DGM/KVI gemeente St-Oedenrode
  
  
  Uw brief: 27 juli 2003


  Geachte heer en mevrouw Van Rooij,

  Het Stafbureau van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op 3 augustus 2003 uw brief van 27 juli 2003 beantwoord, behoudens de passage in uw brief waarin u melding maakt van een uitbreiding van de houtopslag zonder bouwvergunning door het houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle BV te Sint Oedenrode. De behandeling van dat aspect is aan mijn dient overgedragen.

  Bij controle van de houtopslag bij Gebr. Van Aarle is gebleken dat de wijze van houtopslag in de geplaatste stellingen bijdraagt aan de veiligheid van werken op dit bedrijf. Vastgesteld is echter dat deze stellingen niet zijn opgenomen in de door de gemeente Sint Oedenrode verleende bouwvergunning. Uit onderzoek bij de gemeente is gebleken dat nu stappen worden ondernomen de bedoelde stellingen door middel van bestuursdwang te verwijderen dan wel de aanwezigheid van deze stellingen door het verlenen van een bouwvergunning te legaliseren. Gebleken is dat betrokken partijen de voorkeur hebben gegeven aan deze laatste optie, waarbij alle voorgeschreven juridische procedures nog moeten worden doorlopen.

  Voor nadere informatie hieromtrent kunt u zich wenden tot de gemeente Sint Oedenrode.

  Hoogachtend,
  de regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio-Zuid,

  drs. J.C. van ScherpenzeelHiermee is feitelijk komen vast te staan dat u in november 2003 staatssecretaris P. van Geel van VROM hierover letterlijk het volgende hebt toegezegd: Uit onderzoek bij de gemeente is gebleken dat nu stappen worden genomen de bedoelde stellingen door middel van bestuursdwang te verwijderen dan wel de aanwezigheid van deze stellingen door het verlenen van een bouwvergunning te legaliseren.

Ondanks deze toezegging van uw college aan staatssecretaris P. van Geel van VROM geeft u vijf maanden later op 21 april 2003 aan de Gebr. van Aarle B.V. een gedoogbeschikking af waarbij u voor onbepaalde tijd toestaat dat de Gebr. van Aarle B.V. deze in juni 2003 gebouwde illegale stellingen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan mag laten staan. Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat u hierover staatssecretaris P. van Geel van VROM bewust hebt voorgelogen, zoals u dat al 17 jaar lang doet tegenover cliŽnten.

U hebt zich hierbij kennelijk niet gerealiseerd dat de Gebr. van Aarle B.V. voor de in geding zijnde stellingen ook niet over een daarvoor vereiste milieuvergunning beschikt en dat de Gebr. van Aarle B.V. deze stellingen van u illegaal heeft mogen bouwen in strijd met voorschrift 14.8 uit de door u op 19 november 1991 verleende milieuvergunning. In dit bindende voorschrift 14.8 uit de op 19 november 1991 verleende milieuvergunning staat namelijk letterlijk het volgende (zie bijlage 3):

De opslag van hout op het open terrein moet plaatsvinden in stapels met tussenpaden van tenminste 4 meter breed. De afstand tussen de opslagstapels en de gebouwen dient ten minste 5 meter te bedragen. De stapels die gelegen zijn tegen de nabij de perceelsgrens, mogen geen grotere horizontale afmeting bezitten dan 450 m2. In deze zonder bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan gebouwde stellingen worden grote stapels hout opgeslagen pal tegen de gebouwen. Dit terwijl op grond van bindend voorschrift 14:8 uit de op 19 november 1991 verleende milieuvergunning de afstand ten minste 5 meter moet bedragen.

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de gemeente Sint Oedenrode bij de Gebr. van Aarle B.V. gewoonweg niet controleert op naleving van zijn milieuvergunningvoorschriften. Hiermee hebben wij de belangenverstrengeling van het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. met burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode intussen toch echt wel feitelijk bewezen. Het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. wordt door de grensoverschrijdende milieumaffia al 17 jaar lang gebruikt als dekmantelbedrijf. Voor de feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar de volgende webpagina's op internet: www.biomassa.polie.nl en www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm met alle doorkliks en www.sdnl.nl/../klokkenluiders.htm Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de gemeente Sint Oedenrode aan het hoofd staat van een grote internationale milieumaffia organisatie die het bedrijf Gebr. van Aarle B.V., maar ook het bedrijf Gebr. Smetsers, al 17 jaar lang gebruiken als dekmantel om alle inwoners van Sint Oedenrode en omgeving te vergiftigen met arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde de zwaarste klasse, categorie I, aan kankerverwekkende stoffen. Binnen nu en 30 jaar zullen als gevolg daarvan duizenden inwoners van Sint Oedenrode en omgeving na een lange lijdensweg sterven aan kanker. Daarvoor hebt u in 17 jaar tijd miljoenen euro's aan Roois gemeenschapsgeld misbruikt. Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat u de door de inwoners van Sint Oedenrode verkregen gelden uit de onroerende zaakbelasting 17 jaar lang hebt aangewend om daarmee diezelfde inwoners de kankerdood in te helpen.

Een dergelijk handelen rechtvaardigt dat de gemeente Sint Oedenrode door de Europese Commissie wordt uitgeroepen tot het Palermo van Europa. Ik zal voorzitter Prodi daarom dan ook verzoeken en daarbij een afschrift van deze brief overleggen.

Ingevolge artikel 18.16 van de Wet milieubeheer bent u wettelijk verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, een besluit te nemen op dit bestuursdwangverzoek. Gezien uw uitgebreide contacten binnen de georganiseerde milieumaffia verwachten wij dat u ook dat aan uw laars lapt. Om die reden hebben wij dit bestuursdwangverzoek bij de Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen: adres: www.sdnl.nl/ekc-bw68.htm Uw besluit hierop zal eveneens bij de SDN op internet worden gezet.

  SCHADE-AANSPRAKELIJKSTELLING.

In 17 jaar tijd heeft u vele miljoenen euro's gemeenschapsgeld uitgegeven om daarmee via de dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle B.V. en de Gebr. Smetsers op termijn (tussen 0 en 30 jaar) duizenden mensen ziek te maken totdat, na een lange lijdensweg, de (kanker)dood erop volgt. Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat de gemeente Sint Oedenrode bulkt van het geld.

Wij stellen u hierbij dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de honderden miljoenen euro's aan schade die u hebt aangericht bij cliŽnten en bij alle inwoners van Sint Oedenrode en omgeving waaraan de Gebr. van Aarle B.V. en de Gebr. Smetsers hun kankerverwekkend hout hebben verkocht. Al deze slachtoffers kunnen via ondergetekende terecht voor een schadeclaim bij de gemeente Sint Oedenrode. Tevens stellen wij u hierbij aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten van degenen, waaronder de SDN (www.sdnl.nl) en Polie (www.biomassa.polie.nl), die ondergetekende hebben geholpen om Sint Oedenrode, als Palermo van Europa, volledig op te rollen.

  CONCLUSIE

Op grond van bovengenoemde feiten verzoeken wij u om onmiddellijk (binnen 48 uur) bij Gebr. van Aarle B.V. tot bestuursdwang over te gaan en ondergetekende dat schriftelijk kenbaar te maken. Ook verzoeken wij u ons binnen het maximaal wettelijke termijn van vier weken te berichten dat u bovengenoemde honderden miljoenen schade aan alle bovengenoemde door u gecreŽerde slachtoffers zult betalen.

Dit handhavingsverzoek zal als doorzend e-mail, zonodig in alle wereldtalen, de gehele wereld rondgaan zodat miljoenen wereldburgers kennis kunnen nemen van het feit dat voormalig burgemeester P. Schriek en huidig burgemeester P. M. Maas van Sint Oedenrode de leiders zijn van deze wereldwijd georganiseerde milieumaffia, waartegen zelfs hoogstverant-woordelijk staatssecretaris P. van Geel van VROM en mr. E.M.H. Hirsch Ballin als voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet durven op te treden.

De machtiging van cliŽnten vindt u bijgevoegd (zie bijlage 4)

In afwachting van uw kerend besluit op dit handhavingsverzoek, tekenen wij,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-bw68.htm

Bijlage:

 1. Het gedoogbesluit van 21 april 2004, nummer: 04-1830, van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode met bijbehorende publicatie in de Midden Brabant (3 pagina's).
 2. De brief van 13 november 2003, kenmerk VI/Z13667/NP/JM, van drs. J.C. van Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM-Inspectie Regio Zuid aan A.M.L. van Rooij en Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (1pagina).
 3. Voorschrift 14.8 uit de door u op 19 november 1991 verleende milieuvergunning aan de Gebr. van Aarle B.V. (1 pagina).
 4. De machtiging van cliŽnten (1 pagina).