Brief van de griffier van de Eerste Kamer aan Henk Klomp

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

Reactie van de griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Heer H.C. Klomp
postbus 153
5670 AD Nuenen

's-Gravenpage, 29 september 1995

Betreft: Uw schrijven van 15 september jl.Geachte Heer Klomp,

Uw brief van 15 september 1995, waarin U zich beklaagt over de houding die U meent te ondervinden van de zijde van de Rechterlijke Macht in Nederland is ontvangen door de Heer Tjeenk Witlink die niet alleen lid van de Eerste Kamer is maar sok Voorzitter daarvan. De Heer Tjeenk Witlink heeft mij verzocht om U het volgende te berichten. Als Voorzitter van de Eerste Kamer beschikt hij niet over bevoegdheden om te treden in de ernstige zaken die U aan de arde stelt. Dat neemt niet weg, dat hij van mening is dat U groot onrecht aangedaan zou kunnen zijn. Hij heef?t er tevens kennis van genomen dat in de commissie voor Justitie van de Eerste Kamer het besluit is genomen om Uw brief door te geleiden naar de Commissie van de verzoekschriften. Hedenmorgen heb ik mij ervan vergewist dat de voorzitter van die commissie zulks ook gedaan heeft.

Staat U mij toe om op eigen rekening nog het volgende op te merken. Aan het eind van Uw schrijven kondigt U wel zeer drastische maatregelen aan wat betreft Uw wijze waarop U aandacht wil vragen voor Uw zaak. Gegeven het feit dat de commissie voor Justitie van de Eerste Kamer zich bereid heeft verklaard om een nader onderzoek in te laten stellen naar wat Uw wedervaren is, verzoek ik U en zou ik U willen adviseren niet tot de stappen over te gaan die U aan het eind van Uw brief formuleert.

Hopend en vertrouwend U met dit bericht van dienst te zijn, namens de voorzitter van de Eerste Romer,

Chr. L. Baljé,

Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
BINNENHOF 22, POSTBUS , 2500 EA DEN HAAG
TELEFOON 070-3624571 FAX 070-3653868