Zuiveringschap meet met twee maten inzake RWZI-Panheel en Edelchemie ondank klimaatverandering


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


  Aantekenen

  Tevens verstuurd per fax 0475 - 311605 op 21 juli 2000.

  Sint Oedenrode, 25 juni 2001.

   OPEN BRIEF

Het dagelijks bestuur van
Zuiveringschap Limburg
Postbus 314,
6040 AH Roermond.

Tevens verstuurd per fax 0475 - 311605 op 25 juni 2001.

Ons kenmerk: SBL/Zuiv/25061.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.
 • H.J.J. Sleutels, Holstraat 9, 6082 BA Buggenum.

Verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.100.000,- per dag tot een maximum van f.300.000.000,- Demkolec B.V. Roermondseweg 55, 6081 NT Haelen, te dwingen tot verwijdering van alle binnen de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen als RWZI-slib en kippenmest, en hen te verbieden deze nog langer te vergassen.


Geacht college,

Namens opgemelde stichting en personen hierna te noemen: cliŽnt, verzoeken wij u om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.100,000,- per dag tot een maximum van f.300.000.000,- Demkolec B.V., Roermondseweg 55, 6081 NT Haelen te dwingen tot verwijdering van alle binnen de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen, als RWZI-slib en kippenmest, en hen te verbieden deze nog langer te vergassen. Dit omdat Demkolec B.V. dit doet zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van uw college.

  Motivering verzoek.

Bij besluit CD 6471 van 6 februari 2001 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg aan Demkolec B.V. milieuvergunning verleend voor het opslaan behandelen of verwerken (meevergassen) van (gevaarlijke)afvalstoffen als RWZI-slib en kippenmest op het perceel Roermondseweg 55 te Haelen.

Door het in werking treden van het Koninklijk Besluit van 4 november 1983 (stb 577) uitvoering gevende aan de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is de vergunningverlening voor de lozing van afvalwater afkomstig van een inrichting die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken, verlegd van de gemeente (provincie) naar de waterkwaliteitsbeheerder c.q. beheerder van een zuiveringstechnisch werk.

Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het ontwerp van het besluit, nummer 95-7161, van het Zuiveringschap Rivierenland (bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg is daarmee het bevoegde gezag voor het verlenen van de Wvo-vergunning voor de navolgende afval(water)stromen op de gemeentelijke riolering en de oppervlaktewateren die niet vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat.

 • huishoudelijk afvalwater afkomstig van kantoor en gebouwen.
 • regenwater afkomstig van het sterk verontreinigde bedrijventerrein.
 • regenwater afkomstig van de opslag van de (gevaarlijke) afvalstoffen als RWZI-slib en kippenmest.
 • regenwater afkomstig van eventuele aanwezige brandstofvoorzieningen, of andere voorzieningen die het regenwater kunnen verontreinigen.
 • emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht die vervolgens (met regenwater) rechtstreeks neerslaan op het oppervlaktewater.
 • emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht die vervolgens (met regenwater) eerst neerslaan op terreinen en daken en vervolgens via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater terecht komen.

Dat voor de lozingen vernoemd onder "e" en "f" een Wvo-vergunning is vereist heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak C-231/97, - een geschil tussen A.M.L. van Rooij en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel -, bij arrest op 29 september 1999 uitgesproken. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd blz. 1 en 10 van betreffend arrest van het Europese Hof van Justitie (bijlage 2) en het naar aanleiding daarvan geplaatste artikel "Giftige stoffen via de lucht lozen mag niet meer" uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999. (bijlage 3).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Omdat Demkolec B.V. op de hierboven omschreven wijze een of meerdere van bovengenoemde afval(water)stromen loost op de gemeentelijke riolering en oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning dient dat onmiddellijk te worden beŽindigd.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van f.100.000,- per dag tot een maximum van f.300.000.000,- Demkolec B.V. te dwingen tot onmiddellijke verwijdering van alle binnen de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen, als RWZI-slib en kippenmest, en hen te verbieden deze nog langer te vergassen. Tevens willen wij u erop wijzen dat u ingevolge artikel 18:11 Wm juncto artikel 5:34 Awb binnen vier weken op dit verzoek een besluit moet nemen.

De volmacht van cliŽnten vindt u bijgevoegd (bijlage 4).

  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.


Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-zs22.htm

Bijlagen:

 1. Het ontwerp van het Besluit nummer 95-7161 van het Zuiveringschap Rivierenland (10 pagina's).
 2. Blz. 1 en 10 van het op 29 september 1999 uitgesproken arrest van het Europese Hof van justitie in zaak C-231/97 (2 pagina's).
 3. Het artikel "Giftige stoffen via lucht lozen mag niet meer" uit de Leeuwarder Courant van 7 oktober 1999 (1 pagina).
 4. De machtigingen van cliŽnten (12 pagina's).