Opmerkingen op de startnotitie Milieu-effectrapport meevergassen
van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale te Haelen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Tevens verstuurd per fax 043 - 3618090 op 16 november 2000.


  Gedeputeerde Staten van Limburg,
  Postbus 5700,
  6202 MA Maastricht.

  Sint Oedenrode, 15 november 2000

  Ons kenmerk: Hkl/provL/16110.

  Betreft: H.C. Klomp/Opmerkingen op de startnotitie Milieu-effectrapport meevergassen van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale te Haelen.


  Geacht college,

  Namens H.C. Klomp, , hierna te noemen: cliënt, laat ondergetekende tegen de startnotitie Milieu-effectrapport meevergassen van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale te Haelen de volgende opmerkingen toekomen:

  Deze opmerkingen zijn vervat in bijgevoegde stukken:

  • De bij brief van 12 oktober 2000, nr. EN 06-36/u.130, ingediende opmerkingen van de Brabantse Milieufederatie op de EPZ-startnotitie voor het Milieu Effect Rapport over "bij- en/of meestoken van schone biomassa en biomassa/niet-gevaarlijke afvalstoffen in/bij kolengestookte eenheden 8 en 9 Amercentrale". (5 pagina's).
  • Inspraakreactie bij de startnotitie milieueffectrapportage EPON, inzake terugstoken/bijstoken van ABI-slib, hout en biomassa in Centrale Gelderland eeneind 13 te Nijmegen (Zwolle, juli 1999)(6 pagina's).
  • Ons artikel "collusie dicteert de landelijke overheid" uit Kleintje Muurkrant nr. 349, van 20 oktober 2000 (3 pagina's).
  • Onze brief van 30 oktober 2000, kenmerk: Essent/30100, aan ing. D.E. van 't Slot van Essent Milieu (3 pagina's).
  • Onze brief van 3 november 2000 aan T. van Woerkom van Demkolec B.V. (3 pagina's).
  • Ons artikel "slaapwandelende Tweede Kamer" uit Kleintje Muurkrant nr. 350, van 17 november 2000 (4 pagina's).
  • Ons artikel "Collusie vergiftigt " uit Kleintje Muurkrant nr. 345, van 2 juni 2000 (2 pagina's).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud volledig te betrekken bij de opstelling van de richtlijnen voor het Milieu Effect Rapport. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage H)(1 pagina).


   Hoogachtend,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Bijlage: 27 pagina's volgen.


  NOTE

  Meer informatie over het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kunt u vinden op internet bij:
  • de stichting Sociale Databank Nederland: websiteadres: www.sdnl.nl/ekc.htm.
  • de Vrijwillige Milieurecherche: websiteadres: vmr-home.htm
  • de Klankbordgroep Bijlmerramp: websiteadres: www.het-klankbord.vuurwerk.nl
  • Kleintje Muurkrant: websiteadres: www.stelling.nl/kleintje/