Ambtelijke grondfraude bij ruilverkaveling St.-Oedenrode

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Per fax 070-3651380

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 9 oktober 2001.

OPEN BRIEF

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 10 oktober 2001.

Ons kenmerk: Bes/09101/VV.

Uw nummer: 200000791.


Betreft:

  A.M.L van Rooij / Verzoek tot het treffen van de voorlopige voorziening waarbij op grond van nieuw feitelijk bewijsmateriaal de voormalige gemeentelijke stortplaats Everse Bergen en de vanuit die stortplaats verontreinigde omgevingsgronden uit de agrarische bestemming worden genomen.


  Geachte voorzitter,

Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode hierna te noemen: appellant, verzoekt ondergetekende u tot het treffen van de voorlopige voorziening waarbij op grond van nieuw feitelijk bewijsmateriaal de voormalige gemeentelijke stortplaats Everse Bergen en de vanuit die stortplaats verontreinigde omgevingsgronden uit de agrarische bestemming worden genomen.


  Nieuwe feiten

Bij uitspraak van 14 januari 2000, no. 199900791/2, heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant van 11 mei 1999, no. 205507 inzake het op 24 september 1998 door de raad van de gemeente Sint Oedenrode vastgestelde bestemmingsplan "buitengebied 1997" geschorst. Bij uitspraak van 6 juni 2000, no 200000792/1, heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de schorsing voor wat betreft de medebestemmingen "Agrarische bedrijfsdoeleinden-A" en "Woondoeleinden-W", de daarbij behorende detailplankaarten, met uitzondering van het plandeel met de bestemming: "Woondoeleinden-W" gelegd op het perceel 't Achterom 9 zoals aangegeven op de bij deze uitspraak behorende gewaarmerkte kaart, en de artikelen 16 en 18 alsmede in verband hiermede de artikelen 1, 2, 3, 21 en 22a van de bij het plan behorende voorschriften opgeheven.

Appellant heeft tegen alle onderdelen van het vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 1997" beroep aangetekend en kan derhalve lopende deze beroepsprocedure, op alle onderdelen van dit bestemmingsplan om voorlopige voorziening verzoeken.


  Nieuw feit

Bijgevoegd vindt u:

 • de brief van 19 juni 1980 van Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant met als onderwerp "opsporen stortplaatsen van chemisch afval" (zie bijlage 1).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. In die brief staat letterlijk het volgende:


Geacht college,

In antwoord op uw brief van 20 mei 1980, G. nr. 12.104, delen wij u mede dat alhoewel wij geen aanwijzingen hebben dat er chemisch afval zal zijn gestort, onderstaande afvalstortplaatsen aanwezig zijn, dan wel aanwezig geweest zijn.

 1. Particuliere stortplaats Rijtvenweg.
  Groot 8 ha, circa 30 % volgestort. Percelen E nrs. 1611-1820-1821-1822 en 2698. Hinderwet-vergunning voor stortten afvalstoffen aanwezig t.n.v. Meulendijks, Olen 23 te Nuenen, verleend bij K.B. van 20 januari 1972.

 2. Voormalige particuliere/gemeentelijke vuilstortplaats Mosbulten.
  percelen E 1699 en 2550. Hinderwet-vergunning voor bouwafval en puin t.n.v. firma Van Happen te Son, aangevraagd, niet verleend. Er is ook huisvuil in verwerkt. Stortplaats afgewerkt circa 1976.

 3. Voormalige gemeentelijke stortplaats Weverspad.
  (gemeente Son en ged. Sint-Oedenrode). Perceel E 2549. Hinderwet-vergunning voor huisvuil, tuinafval en puin t.n.v. gemeente Son en Breugel verleend op 24 september 1968. Stortplaats afgewerkt circa 1976.

 4. Voormalige gemeentelijke stortplaats Everse Bergen.
  (thans opgeplant met populieren). Percelen C 2726 en 2729 (voorheen C 2200 en 2231). Hinderwet-vergunning als vuilnisstortplaats verleend aan de gemeente op 29 juli 1964. Stortplaats is afgewerkt omstreeks 1971.

 5. Voormalige gemeentelijke stortplaats Wolfswinkel.
  Perceel E 3672 (voorheen ongenummerde Dommelwiel). Hinderwet-vergunning voor storten van huisvuil, tuinafval, puin, boomstronken etc. verleend op 7 november 1961. Stortplaats is al lang geleden afgewerkt.

Mogelijk kunnen de onder 1, 2 en 3 genoemde stortplaatsen - waarvan 1 nog in bedrijf - bij eventuele onderzoeken worden betrokken. Een situatietekening, schaal 1 : 25.000 is ter oriŽntering bijgevoegd.

Ingevolge de Wet bodembescherming, voorheen Interimwet bodemsanering, waren Gedeputeerde Staten van Noord Brabant wettelijk verplicht om naar de voormalige stortplaats "Everse Bergen" de volgende onderzoeken te laten uitvoeren:

 1. een historisch onderzoek, waarbij betrokkenen en omwonenden van de tijd dat het nog stortplaats was worden gehoord, voor het verzamelen van informatie om te weten te komen wat er tussen 1964 en 1971 allemaal is gestort.
 2. een oriŽnterend onderzoek naar de verontreinigingen op de gehele voormalige stortplaats.
 3. een of meerdere nadere onderzoeken afhankelijk van de uitkomsten van het oriŽnterend onderzoek waarbij tevens wordt onderzocht hoever en hoe diep deze oude stortplaats de omgevingsgronden heeft verontreinigd.
 4. een saneringsonderzoek afhankelijk van de uitkomsten van de nadere onderzoeken.

en de _Gemeente Sint Oederode op internet

Heden na 21 jaar hebben Gedeputeerde Staten bovengenoemde onderzoeken nog steeds niet uitgevoerd. Kennelijk heeft dit te maken met het feit dat de gemeente Sint Oedenrode de vervuiler is. Evenals de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" en "Weverspad" en "Wolfswinkel" is de in geding zijnde stortplaats "Everse Bergen" niet afgedekt aan de bovenzijde, de zijkanten en hebben geen onderafdichting, hetgeen tegen de Europese Regelgeving voor stortplaatsen is. Ook zijn deze stortplaatsen niet voorzien van een ringsloot die het proces- en percolatiewater opvangt. Als gevolg hiervan zijn er ruim 20 jaar lang grote hoeveelheden giftig proces- en percolatie-water geloosd in het oppervlaktewater van de omgevingssloten met als gevolg dat de omgevingsgronden ook hierdoor sterk verontreinigd kunnen zijn. Voor deze lozingen heeft de gemeente Sint Oedenrode nooit een wettelijk vereiste Wvo-vergunning aangevraagd bij het waterschap De Dommel en daarmee miljoenen guldens aan zuiveringsheffing ontdoken. De gemeente Sint Oedenrode heeft hiermee de staat der Nederlanden voor miljoenen guldens .

Al in 1984 hebben oriŽnterende onderzoeken uitgewezen dat de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" sterk verontreinigd zijn met o.a. kwik, cadmium, benzeen en tolueen. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 • een 5-tal pagina's uit het programma bodemsanering/programma waterbodemsanering 1993 van de provincie Noord Brabant (zie bijlage 2).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. In dit programma van 1993 staat over de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" het volgende geschreven.

 1. IBS-code 505/001, Rijtvenweg.
 • In 1982 heeft er een oriŽnterend onderzoek plaatsgevonden. Kosten f.15.000,- door de provincie Noord Brabant betaald.
 • In 1984 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden kosten f. 47.400,- door gemeente Sint Oedenrode betaald.
 • In 1988 heeft er een 2e nader onderzoek plaatsgevonden. Kosten f.72.000,-. De provincie Noord Brabant en gemeente Sint Oedenrode hebben ieder de helft betaald.

De verontreinigingsdiepte is 2 meter, hoeveelheid is 150.000 m3.

Gevonden verontreinigingen

 • Kwik (170) groter dan de C-waarde (saneringswaarde)
 • Chloorbenzenen (525) tussen B en C waarde
 • Fenolen (325) tussen B en C waarde.
 • Lood (180) tussen B en C waarde.

Deze onderzoekresultaten waren al in 1982/1984/1988 bekend bij zowel de provincie Noord Brabant als wel de gemeente Sint Oedenrode. Zij hebben namelijk zelf de onderzoekskosten betaald. Ondanks de wetenschap van deze sterke verontreiniging van de voormalige stortplaats "Rijtvenweg" heeft de gemeenteraad van Sint Oedenrode aan deze sterk verontreinigde locatie in het nieuwe bestemmingsplan "buitengebied 1997" bij besluit van 24 september 1998 de bestemming multifunctionele agrarische grond toegekend en hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant dat bij besluit van 11 mei 1999, no. 205507, goedgekeurd.

 1. IBS-code 505/002, voormalige stortplaats Mosbulten.
 • In 1984 heeft er een oriŽnterend onderzoek plaatsgevonden kosten f.15.000,- door de provincie Noord Brabant betaald.

De verontreinigingsdiepte is 10 meter, hoeveelheid is 800.000 m3.

Gevonden verontreinigingen:

 • Benzeen (305) groter dan de C-waarde (saneringswaarde).
 • Tolueen (315) groter dan de C-waarde (saneringswaarde).
 • Cadmium (150) groter dan de C-waarde (saneringswaarde).
 • Xylenen (320) tussen B en C waarde.

Deze onderzoekresultaten waren al in 1984 bekend bij zowel de provincie Noord Brabant als wel de gemeente Sint Oedenrode. De provincie heeft namelijk zelf de onderzoekskosten betaald. Ondanks de wetenschap van deze sterke bodemverontreiniging van de voormalige stortplaats de "Mosbulten" heeft de gemeenteraad van Sint Oedenrode aan deze sterk verontreinigde locatie in het nieuwe bestemmingsplan "buitengebied 1997" bij besluit van 24 september 1998 de bestemming multifunctionele agrarische grond toegekend en hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant dat bij besluit van 11 mei 1999, no. 205057, goedgekeurd.

Kennelijk hebben de resultaten van bovengenoemde bodemonderzoeken burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode en Gedeputeerde Staten van Noord Brabant ervan weerhouden om de overige oude stortplaatsen waaronder de in geding zijnde "Everse Bergen", te laten onderzoeken.

  Dit moest de doofpot in!!

Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode in samenspanning met Gedeputeerde Staten van Noord Brabant moeten met betrekking tot o.a. de in geding zijnde oude stortplaats "Everse Bergen" het volgende hebben gedacht:

 1. Wij doen geen oriŽnterend onderzoek en geen nadere verspreidingsonderzoeken naar de verontreiniging ter plaatse. Wij overtreden hiermee wel de Wet bodembescherming (voorheen: Interimwet bodemsanering) maar daarvoor worden wij toch niet vervolgd op grond van het Pikmeer-arrest van de Hoge Raad (zie bijlage 3).

 2. Wij lozen vanuit o.a. deze uitlogende voormalige stortplaats percolatiewater in het oppervlaktewater zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning. Dit bespaart ons miljoenen guldens aan te betalen verontreinigingsheffing aan het waterschap De Dommel. Wij overtreden hiermee wel de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, maar daarvoor worden wij toch niet vervolgd op grond van het Pikmeer-arrest van de Hoge Raad (zie bijlage 3).

 3. In het in geding zijnde bestemmingsplan "buitengebied 1997" bestemmen wij o.a. deze voormalige oude stortplaats en de omgevingsgronden als multifunctionele agrarische grond. Wij overtreden hiermee wel het aan het bestemmingsplan ten grondslag liggende streekplan Noord-Brabant, maar daarvoor worden wij toch niet vervolgd op grond van het Pikmeer-arrest van de Hoge Raad (zie bijlage 3).

 4. Op 29 oktober 1986 hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant het plan voor de ruilverkaveling "Sint Oedenrode" vastgesteld. De Landinrichtingscommissie die dit plan uitvoert gaat voor het wel of niet uitruilbaar aanmerken van gronden uit van het intussen door de Raad der gemeente Sint Oedenrode en de provincie Noord Brabant vastgestelde bestemmingsplan "buitengebied 1997". Betreffende oude stortplaats is daarin opgenomen als geschikt voor multifunctioneel agrarisch gebruik en dus uitruilbaar.

 5. Deze voormalige stortplaats met de aanliggende gronden ruilen wij (deels) uit aan een agrariŽr. De Landinrichtingswet houdt geen rekening met niet onderzochte verontreinigde grond. Betreffende agrariŽr kan daartegen dan ook gerust procederen bij de rechter. Dat verliest hij toch. Deze agrariŽr krijgt de niet onderzochte verontreinigde grond toebedeeld en is daarmee wettelijk eigenaar geworden. Intussen is het tijdstip van sluiten van deze voormalige oude stortplaats al 30 jaar geleden. De zaak is hiermee verjaard. De vervuiler, zijnde de gemeente Sint Oedenrode, kan op grond van deze verjaring door de nieuwe wettelijke eigenaar niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de niet onderzochte verontreinigde grond die hem is toegedeeld. Op grond van het Volkel arrest van de Hoge Raad kunnen de gemeente Sint Oedenrode en de provincie Noord Brabant later ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de onder punten 1 t/m 4 beschreven misstappen (zie bijlage 3).

In de onder punten 1 t/m 5 geschreven georganiseerde overheidscriminaliteit spelen verantwoordelijk wethouder C. van Rossum en burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode een hoofdrol. Wethouder C. van Rossum vanwege zijn dubbelrol. Hij is wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Sint Oedenrode en vertegenwoordigt tevens de betrokken gemeenten in de landinrichtingscommissie ruilverkaveling Sint Oedenrode (zie bijlage 4 en 5). Burgemeester P. Schriek vanwege het feit dat hij in de gemeente Sint Oedenrode financiŽn in zijn portefeuille heeft. Op deze manier spaart hij voor de gemeente Sint Oedenrode vele miljoenen guldens uit.

Van de onder punten 1 t/m 5 genoemde door de Hoge Raad der Nederlanden afgedekte en daardoor gestimuleerde overheidscriminaliteit wordt de agrariŽr M.A.M. Raaijmakers, Jekschotstraat 5a, 5465 PE te Veghel per 1 november 2001 het slachtoffer. Hij krijgt op de onder punten 1 t/m 5 beschreven wijze de deels op en de deels pal naast de voormalige oude stortplaats "Everse Bergen" gelegen verontreinigde grond ter grootte van 2.17.30 are (kavel 233.043) toegedeeld. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

 • de platte grond van aan M.A.M. Raaijmakers toegedeelde kavel (zie bijlage 6).
 • het vonnis van 15 juni 2001 in zaaknummer: 61120/HAZA 01-0113 van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (zie bijlage 7).
 • de brief van 5 oktober 2001 van H. Frumau, secretaris van de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Sint Oedenrode, aan M.A.M. Raaijmakers (zie bijlage 8).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Het telen van agrarische producten op verontreinigde grond is verboden. Voor mij staat dan ook vast dat, kort nadat M.A.M. Raaijmakers de wettelijke eigenaar van dit stuk grond is geworden, hij wordt verplicht tot het onderzoeken van zijn grond overeenkomstig de Wet bodembescherming. Ook in geval van verkoop zal hij deze grond overeenkomstig de Wet bodembescherming moeten laten onderzoeken anders raakt hij die aan de straatstenen niet meer kwijt. Deze onderzoekskosten voor een oppervlakte van ruim 2 hectare belopen tenminste honderdduizend gulden. Dat zal de heer Raaijmakers moeten betalen. De dan geconstateerde bodemverontreiniging beloopt zo goed als zeker miljoenen guldens en valt vanwege de nog steeds grotendeels langs zijn perceel liggende sterk uitlogende oude stortplaats niet te saneren. De heer Raaijmakers zal als nieuwe wettelijke eigenaar al deze schade moeten betalen en is daarmee tevens failliet.

Zo werkt de door de Hoge Raad afgeschermde georganiseerde overheidscriminaliteit in de gemeente Sint Oedenrode onder leiding van burgemeester P. Schriek en wethouder C. van Rossum. Hoe lang nog!! Bijgevoegd vindt u:

 • Pagina 231 uit het aan het in geding zijnde bestemmingsplan "Sint Oedenrode 1997" ten grondslag liggende streekplan Noord Brabant (zie bijlage 9).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Hierin staat letterlijk het volgende geschreven:Ruimtelijke kwaliteit en milieukwaliteit.

Een hoofddoel van het streekplan is de ruimtelijke kwaliteit in Noord Brabant te verhogen. Ruimtelijke kwaliteit kan zowel analytisch als op waarde worden beschouwd.

Analytisch: hierbij kan gedacht worden aan:

 • compositie van het landschap;
 • mate van integratie van functies;
 • duurzaamheid, flexibiliteit, dynamiek.

Waarde:

 • gebruikswaarde;
 • belevingswaarde;
 • toekomstwaarde.

Ruimtelijke kwaliteit ligt zo beschouwd heel dicht tegen milieukwaliteit aan. Vergelijk bijvoorbeeld met een concept als multifunctionaliteit uit de Wet Bodembescherming. De milieukwaliteit is ook van het grootste belang voor de functieverdeling van de ruimte. Een slechte milieu- en waterkwaliteit vormt immers een bedreiging voor:

 • woningbouw;
 • recreatie;
 • de groene hoofdstructuur, als ook verspreid liggende natuurwaarden, en de daarmee samenhangende landschappelijke aspecten;
 • drinkwaterwinning;
 • de landbouw.

De milieubelangen zijn daardoor ook ruimtelijke belangen en dienen mee te worden genomen in de planologische afweging. Hierbij moet worden bedacht, dat de milieudoelstellingen reeds in het milieubeleid afgewogen zijn. Zij onderscheiden zich daarmee van puur sectorbelangen. Een planologische afweging van milieubelangen betekent dus een dubbele afweging. Op locaal niveau is het denkbaar dat milieubelangen met een zeer beperkte locale betekenis nader kunnen worden afgewogen tegen andere belangen.

Mede vanwege de urgentie van de milieuproblematiek wordt in dit streekplan echter het regionale milieubelang gezien als een ruimtelijk belang dat doorslaggevend is bij de afweging. De provincie wordt in deze zienswijze ondersteund door het rijk, dat in de zogenaamde ROM-gebieden een geïntensiveerd integraal ruimtelijk en milieubeleid voorstaat vanwege de samenhang tussen ruimtelijke en milieukwaliteit (Vierde Nota RO extra en NMP plus).Op grond van vorenstaande feitelijke informatie uit het Streekplan Noord Brabant moet de in geding zijnde voormalige gemeentelijke stortplaats "Everse Bergen" met haar verontreinigde omgevingsgronden uit de agrarische bestemming worden gehaald en de bestemming "voormalige stortplaats/verontreinigde grond" krijgen waarop agrarisch gebruik verboden is. Hetzelfde geldt ook voor de voormalige uitlogende stortplaatsen "Rijtvenweg" en 'Mosbulten" en "Weverspad" en "Wolfswinkel" met haar verontreinigde omgevingsgronden.

Omdat de heer M.A.M. Raaijmakers per 1 november 2001 de verontreinigde kavel 223.043, van 2.17.30 are deels op de stortplaats de Everse Bergen en deels naast de uitlogende stortplaats Everse Bergen krijgt toegedeeld, betekent dat u, vanwege spoedeisendheid, dit verzoek vóór 1 november 2001 in behandeling dient te nemen.

Op grond van voornoemde feiten richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek de voorlopige voorziening te treffen dat de voormalige stortplaats "Everse Bergen" en de vanuit deze uitlogende stortplaats verontreinigde omgevingsgronden uit de agrarische bestemming worden gehaald en de bestemming "voormalige stortplaats/verontreinigde grond" krijgen waarop agrarisch gebruik verboden is.

Tevens willen wij u kenbaar maken dat premier Wim Kok namens de landelijke overheid, recent te kennen heeft gegeven dat het afgelopen moet zijn met de gedoogcultuur. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel "een bouwpakket voor de toekomst" uit het Katholiek Nieuwsblad van 7 september 2001 (zie bijlage 10).

In betreffend artikel zegt premier Wim Kok letterlijk het volgende:

  "Er moet een einde komen aan de gedoogcultuur"
  zei premier Wim Kok vorige week
  "Het dingen door de vingers zien moeten we met wortel en tak uitroeien".

Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om de onder "punt 1 t/m 5" genoemde overheidscriminaliteit, zoals premier Wim Kok dat eist, met de wortel en tak uit te roeien, door positief uit te spreken op dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing.

Mede met premier Wim Kok zijn wij van mening dat deze gedoogcultuur met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Enkel het openbaar maken van deze gedoogcultuur kan beŽindiging ervan bespoedigen. Wij hebben er dan ook voor gekozen dit verzoek te publiceren:

Uw uitspraak op dit verzoek zal eveneens worden gepubliceerd bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet. Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffiekosten ten laste van de rekening courant nummer 705 - 151R gebracht moeten worden.

Tenslotte verzoeken wij u ondergetekende, vóór 1 november a.s., te horen op een dinsdag of donderdag. Dit vanwege het feit dat ondergetekende op die andere dagen verplichtingen elders heeft. Ook op donderdag 27 september 2001 is ondergetekende verhinderd.

De volmachten van appellant vindt u bijgevoegd (zie bijlage 11).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie bijlage 12).
 • Uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage 13).

Hoogachtend, Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze, Ing. A.M.L. van Rooij, Directeur. C.c.

 • Milieudefensie
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Eindhovens Dagblad
 • Twee Vandaag.


Bijlagen:

 1. De brief van 19 juni 1980 van B en W van Sint Oedenrode aan G.S. van Noord Brabant (2 pagina's).
 2. Een 5-tal pagina's uit het programma bodemsanering/programma waterbodemsanering 1993 van de provincie Noord Brabant (5 pagina's).
 3. Het artikel "Maaswerken niet voor de rechter" uit het dagblad De Limburger van 4 oktober 2001 (1 pagina).
 4. Het artikel "Fraude met oude stortplaatsen" uit Kleintje Muurkrant van 20 juli 2001 (1 pagina).
 5. Het artikel "Gemeente rommelen met oude stortplaatsen" uit het Katholiek Nieuwsblad van 27 juli 2001 (1 pagina).
 6. Platte grond van de aan M.A.M. Raaijmakers toegedeelde kavel (1 pagina).
 7. Het vonnis van 15 juni 2001, nummer 61120/HAZA 01-0113, van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (3 pagina's).
 8. De brief van 5 oktober 2001, kenmerk: STOED/59781, van de secretaris van de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Sint Oedenrode aan M.A.M. Raaijmakers (1 pagina).
 9. Blz. 231 uit het streekplan Noord Brabant (1 pagina).
 10. Het artikel "Een bouwpakket voor de toekomst" uit het Katholiek Nieuwsblad van 7 september 2001 (1 pagina).
 11. De machtiging van appellant (1 pagina).
 12. Uittreksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (2 pagina's).
 13. Uittreksel KvK van Van Rooij Holding B.V. (2 pagina's).  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Secretaris Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Sint Oedenrode,
de heer H. Frumau,
Postbus 1180,
5004 BD Tilburg.

Sint Oedenrode, 10 oktober 2001.

OPEN BRIEF

Tevens, verstuurd per fax 013 - 5950500.


Ons kenmerk: RA/10101/VZ.

Betreft:

  M.A.M. Raaijmakers,
 • Verzoek om de kaveluitzetting op te schorten.
 • schade-aansprakelijkstelling.


Geachte heer Frumau,

Namens M.A.M. Raaijmakers gevestigd aan de Jekschotstraat 5a, 5465 PE te Veghel, hierna te noemen: cliŽnt, berichten wij u als volgt:

  I. Verzoek om opschorting kaveluitzetting.

  Bij brief van 5 oktober 2001, kenmerk: STOED/59781, bericht u cliŽnt letterlijk het volgende:


Geachte heer Raaijmakers,

Namens de Landinrichtingscommissie bericht ik u, dat door de uitspraak van 15 juni 2001 door de arrondissementsrechtbank, uw bezwaar ongegrond is verklaard. Tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank staat geen rechtsmiddel open, onverminderd de bevoegdheid van de procureur-generaal van de Hoge Raad om zich in het belang der wet in cassatie te voorzien (art 186 landinrichtingswet).

In dit verband is er voor de landinrichtingscommissie geen reden om de kaveluitzetting op te schorten.

Namens de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling St. Oedenrode,


H. Frumau
Secretaris

In dit schrijven gaat u er ten onrechte van uit dat aan de uitspraak van 15 juni 2001 (zaaknr. 61120/HAZA 01-0113) van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch rechtskracht kan worden ontleend.

Ingevolge artikel 185 van de Landinrichtingswet kan door de arrondissementsrechtbank het plan van toedeling pas worden vastgesteld nadat in alle geschillen daaromtrent is beslist. Tegen het in geding zijnde kavel 223.043 loopt nog een verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd ons verzoek om voorlopige voorziening van 9 oktober 2001, kenmerk: Bes/09101/VV, aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zie bijlage A). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek de voorgenomen kaveluitzetting op te schorten en ons dat per kerende post schriftelijk te bevestigen.

II. Schadeaansprakelijkstelling.

Mocht u ondanks de onder punt I genoemde feiten toch doorgaan met de kaveluitzetting dan kan dit bij cliŽnt, gezien de enorme nadelige financiŽle consequenties voor hem, leiden tot verstandsverbijstering. In deze toestand kan cliŽnt tot daden overgaan die grote schade toebrengen aan anderen of aan zichzelf.

Voor deze materiele en immateriŽle schade aan anderen stellen wij u hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. De volmacht van cliŽnt vindt u bijgevoegd (zie bijlage B).

In afwachting van uw antwoord per kerende post tekenen wij,


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs70.htm


Bijlage:

 • Ons verzoek om voorlopige voorziening d.d. 9 oktober 2001, kenmerk Bes/09101/VV, aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (11 pagina's).
 • de door M.A.M. Raaijmakers verleende volmacht aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (1 pagina).

C.c.

 • Milieudefensie
 • Katholiek Nieuwsblad
 • Dagblad de Limburger
 • Limburgs Dagblad
 • Twee Vandaag.

Bijlage: Dit beroepschrift bevat de bijlagen I t/m VII bestaande uit 62 pagina's.