Minister van Justitie: Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. (WOB)


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

  De Minister van Justitie, Mr. A.H. Korthals,
  Schedeldoekshaven 100, Postbus 20301,
  2500 EH 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 17 maart 2001.

  OPEN BRIEF

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 10 september 2000.


Ons kenmerk: Jus/17031/vi.

Betreft: Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. (WOB)


  Excellentie,

Bijgaand vindt u uw persbericht van 12 november 1999 met als kop "Centrale overheid niet strafrechtelijk aansprakelijk" (bijlage I).

In betreffend persbericht staat letterlijk de volgende tekst: Er komt geen wijziging in de strafrechtelijke immuniteit van de centrale overheid. Het kabinet komt tot dit oordeel na advies van de Raad van State. De kwestie van de strafrechtelijke immuniteit van de Staat kwam aan de orde na het Pikmeer II-arrest van de Hoge Raad van januari 1998. Deze door u uitgevaardigde strafrechtelijke immuniteit van de centrale overheid heeft aan mij persoonlijk en aan vele andere Nederlanders enorm veel schade toegebracht. Deze schade maakt veel mensen ziek en is onomkeerbaar en met geen miljarden guldens meer goed te maken. Als onderbouw hiervoor vindt u bijgevoegd:

 • Mijn brief van 3 maart 2001, kenmerk: TEK/03031/VZ, aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer (bijlage II).
 • Mijn brief van 13 maart 2001, kenmerk: PSK/13031/VZ, aan de Raad der gemeente Sint Oedenrode t.a.v. voorzitter P. Schriek (bijlage III).
 • Mijn brief van 15 maart 2001, kenmerk: WK/15031/VZ, aan Minister President W. Kok (bijlage IV)

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u o.a. opmaken dat de door u uitgevaardigde strafrechtelijke immuniteit van de centrale overheid, via het afsluiten van convenanten met bijvoorbeeld de houtimpregneerbranche, ook de locale overheden die uitvoering geven aan deze convenanten (zoals de gemeente Sint Oedenrode) strafrechtelijk immuun maakt. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat burgemeester P. Schriek, in samenspanning met ondermeer GGD-arts H. Jans en Hickson Garantor B.V., de heer Jans als vertrouwensarts op mij heeft afgestuurd om mij daarmee juridisch uit te schakelen.

Uw uitgevaardigde strafrechtelijke immuniteit van de centrale overheid is op advies van de Raad van State tot stand gekomen. Dit betekent dat een administratief rechtelijk geschil tegen een lagere overheid, waaronder de gemeente Sint Oedenrode, die uitvoering geeft aan een door de centrale overheid afgesloten convenant (met bijvoorbeeld de houtimpregneerbranche) bij de Raad van State nooit kan worden gewonnen. De Raad van State kan immers nooit een beslissing nemen in strijd met haar eigen advies waarbij zij de strafrechtelijke immuniteit van de centrale overheid hebben goedgekeurd.

Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat ik vele tientallen rechtszaken tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode heb verloren. Dit heeft o.a. ook tot gevolg gehad dat ik vele tientallen rechtszaken tegen F. vd Biggelaar, 't Achterom 5a te Sint Oedenrode heb verloren. Immers via F. v/d Biggelaar, als dekmantel, wilde de Gebr. van Aarle B.V. haar houtimpregneerbedrijf met zo'n 2 hectare uitbreiden. Om die reden mag F. v/d Biggelaar van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode tot op de dag van vandaag (al 6 jaar lang) ter plaatse een houtbewerkend bedrijf runnen in strijd met het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied.

Op grond van vorenstaande feitelijke informatie heb ik persoonlijk groot belang bij een afschrift van het positieve advies van de Raad van State waarin staat geschreven dat de centrale overheid niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. Bij brief van 12 maart 2001 heeft mr. Willem Konijnenbelt, voorzitter van de kamer Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beslist dat ik mijn verzoek tot openbaarmaking van hun advies aan u moest richten. Betreffend brief vindt u bijgevoegd (bijlage V). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Op grond van vorenstaande feiten richt ik aan u het verzoek om mij op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) afschrift te doen toekomen van alle documenten op basis waarvan u het besluit heeft genomen dat de centrale overheid strafrechtelijk niet aansprakelijk is, in het bijzonder een afschrift van het advies terzake van de Raad van State aan het Kabinet.

Ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)bent u wettelijk verplicht om mij uiterlijk binnen 14 dagen een afschrift van het hierboven verzochte advies van de Raad van State te laten toekomen. Ik richt aan u het nadrukkelijke verzoek om dit maximaal wettelijke termijn niet te overschrijden omdat ik daarvan persoonlijk grote schade ondervind.

In afwachting van de toezending van het verzochte advies van de Raad van State, teken ik,


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-ju02.htm

C.c.

 • Katholiek Nieuwsblad
 • Kleintje Muurkrant Sociale Databank Nederland, website: www.sdnl.nl
 • Roois internetnieuws, website: www.rooi.org


Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen:

 • Persbericht "Centrale overheid niet strafrechtelijk aansprakelijk" van 12 november 1999 van het Ministerie van Justitie (1 pagina).
 • Mijn brief van 3 maart 2001 aan de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer (7 pagina's).
 • Mijn brief van 13 maart 2001 aan de Raad der gemeente Sint Oedenrode (31 pagina's).
 • Mijn brief van 15 maart 2001 aan Minister President W. Kok (26 pagina's).
 • Brief van 12 maart 2001 van mr. Willem Konjijnebelt, voorzitter van de kamer Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1 pagina).