Brief aan het bestuur over de rechtspersoonsverwisseling door Chris Smitskamp van Milieudefensie


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Van: A.M.L. van Rooij
't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode

Aantekenen en per Fax 020 - 5507310.

Sint Oedenrode, 26 maart 2002.

Aan:
  Het bestuur van Vereniging Milieudefensie
  Postbus 19199,
  1000 GD Amsterdam.


Betreft:

 • Retourzending van uw brief van 19 maart 2002 aan A.M.L. van Rooij, betreffende beroep van de heer Brockhus, tevens klacht.
 • Verzoek om een landelijke actie te starten tegen het met overheidssubsidie bijstoken van (gevaarlijke) afvalstoffen als sloophout (waaronder geïmpregneerd hout), RWZI-slib, kippenmest e.d. in o.a. de kolengestookte elektriciteitscentrale van Nuon Power Buggenum B.V. zonder een daarvoor vereist MER-rapport, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning van Gedeputeerde Staten van Limburg, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat en zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg.


Geacht bestuur,

Heden ontving ik (A.M.L. van Rooij) uw brief van 19 maart 2002, betreffende beroep van de heer Brockhus.

  RECHTSPERSOONSVERWISSELING

Betreffende originele brief vindt u hierbij retour (bijlage). A.M.L. van Rooij, als natuurlijk rechtspersoon, is door R.M. Brockhus niet gemachtigd te reageren.

De heer Brockhus heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V., en derhalve een andere rechtspersoon, gemachtigd. (Zie bijgevoegde machtiging) Gezien de inhoud van uw brief en het feit dat u de eerdere correspondentie over dit onderwerp wel aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. hebt gestuurd, sluit ik een verschrijving van de heer Chris Smitskamp, die namens u die brief heeft opgesteld, uit.

Deze rechtspersoonsverwisseling heeft tot gevolg dat:

 1. U met deze door u gecreŽerde procedurefout, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gemachtigde van R.M. Brockhus uitschakelt.
 2. U A.M.L. van Rooij, als lid van de Vereniging Milieudefensie, zonder diens toestemming mengt in de beroepsprocedure van R.M. Brockhus.

Een dergelijke handelwijze van Chris Smitskamp - indien opzettelijk - en namens u, vind ik op zijn minst laakbaar te noemen. Ik verzoek u hiernaar onderzoek in te stellen en mij van de resultaten schriftelijk op de hoogte te brengen en te corrigeren. De handelwijze van de heer Brockhus was tenslotte in het belang van de leden van de Vereniging Milieudefensie en vooral in het belang van het milieu. Belangenverstrengeling bij besluitvorming is en blijft onacceptabel.

  MILIEUSCHANDAAL

Middels dit schrijven wil ik, als lid van de Vereniging Milieudefensie, u het volgende relevante milieuschandaal onder uw aandacht brengen. In de kolengestookte elektriciteitscentrale Nuon Power-Buggenum B.V., in de gemeente Haelen, worden grote hoeveelheden (gevaarlijk) afval als sloophout, waaronder geïmpregneerd hout, RWZI-slib, kippenmest e.d. bijgestookt zonder een daarvoor vereist MER-rapport, zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning van Gedeputeerde Staten van Limburg, zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van de minister van Verkeer en Waterstaat en zonder een daarvoor vereiste Wvo-vergunning van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg.

Op deze wijze worden grote hoeveelheden kankerverwekkende zware metalen, als arseen, chroom VI, kwik, (zwarte-lijststoffen) via de uitstoot en vliegas verspreid in water, bodem en lucht. Onder de dekmantel van "biomassa", "secundaire brandstof" en "groene stroom", worden door onze overheid voor deze Nederlandse en Europese wetovertredende activiteiten van Nuon Power Buggenum B.V. ook nog miljoenen euro's milieusubsidie uitgegeven.

In artikel 2, eerste lid, van de statuten van Vereniging Milieudefensie staat letterlijk het volgende geschreven: De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van milieuproblemen in de meest uitgebreide zin. Middels dit schrijven richt ik aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek een landelijke actie te starten tegen bovengenoemde gesubsidieerde wet overtredende activiteiten van Nuon Power Buggenum B.V. in de gemeente Haelen en mij dat schriftelijk te bevestigen.

Mocht de hierboven verzochte actie uitblijven dan hebt u daarmee impliciet beslist om de centrale doelstelling van VMD als leidraad van haar bestaan niet serieus te nemen; en dat u op grond van het 'gelijkheidsbeginsel' tegen geen enkel bedrijf die zonder enige vergunning zwarte lijststoffen in water, bodem en lucht brengt, nog enige actie zult starten, waartegen de heer Brockhus middels zijn door u gewraakte publicaties op het internet zich zo nadrukkelijk verzet. Terecht publiceert hij over het falen van Milieudefensie en handelingen en nalatigheden die strijdig zijn met basale principes van democratie en de statuten. Hij zal zich daarvoor op de komende ALV verdedigen.

Een afschrift van dit schrijven heb ik verstuurd aan:

 • R.M. Brockhus, stichting Sociale Databank Nederland
 • A. Derkx en P. van Daal, stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.

In uw brief van 19 maart 2002 heeft u mij toegezegd om deze brief met de stukken mee te zenden aan de bezoekers van de Algemene Leden Vergadering.

Ik verzoek u dat dan ook te doen en mij dat schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw spoedig antwoord, teken ik, Met vriendelijke groeten,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

Ing. A.M.L. van Rooij


Tegenaanval van R.M. Brockhus tegen het voorgenomen besluit van het bestuur van Milieudefensie