Groene stroom maffia

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode
  Groene stroom maffia misbruikt tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet


de media slapen

Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK's, endergelijke. Dit is al ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt 'collusie' genoemd. Deze collusie heeft de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de hieronder beschreven groene stroom maffia.

  Door Ad van Rooij

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia? Nou, dat is aldus gegaan: enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer ernstige tekortkoming bevat te weten: bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid, de politiek, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die nooit meer opgebracht kunnen worden.

Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo'n 30 tot 50 procent van het in de bouw en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentratie's aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK's, en dergelijke. In sommige gevallen zijn de concentraties van deze stoffen zo hoog dat de drempelwaarde waarbij sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet één van de hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties sterk is verontreinigd met zware metalen en bijvoorbeeld PAK's. De concentratie aan deze stoffen is in het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel en wettelijk verplicht om het genoemde gempregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo'n 500 tot 1000 gulden per ton zal gaan kosten.

Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht: we noemen bovengenoemd uiterst gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en we stellen dat bijstoken van deze zogeheten 'biomassa' in de EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa "Groene stroom". Dit alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden ervan kost zelfs energie.

De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.

Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met betrekking tot de electriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op die lijst:


* Landelijke politiek:

 • Mw. Jorritsma (minister van EZ),
 • N. van Hulst (Dir-Gen voor Energie),
 • P.A. Scholten (Directeur-plv. Dir. Generaal energie, strategie en verbruik),
 • B.J.M. Hanssen (directeur duurzame energie),
 • H. Koenen (Hoofd duurzame energie),
 • G. Dijk (duurzame energie),
 • J. Weehuizen (Directeur electriciteit),
 • Hermans (Hoofd electriciteit),
 • H.A.P.M. Pont (Dir. Gen. VROM),
 • J. Lenstra (VROM), B. van Engelenburg (VROM),
 • L.J. Brinkhorst (minister LNV),
 • C.J. Kalden (Dir.Generaal LNV),
 • W. de Wit (directeur LNV),
 • G. Westenbrink (LNV),
 • J. van Walsem (2e kamerlid D66),
 • J.H. Klein Molenkamp (2e kamerlid VVD).

* Lokale politiek:

 • C. de Waal (Ged. milieu prov Limburg),
 • Tindemans (Ged. EZ prov Limburg),
 • G.H.M. Driessen (Ged. Landbouw, prov Limburg),
 • Heijmans (burgemeester Haelen).

* Milieubeweging:

 • A. van de Biggelaar (stichting Natuur en Milieu),
 • S. Schöne (Wereldnatuurfonds),
 • H. Vijverberg (stichting Milieufederatie Limburg).

* Aandeelhouders:

 • H. van Meegen (Vz, directie EPZ),
 • H. van Droog (directeur EPZ),
 • J.J. Verwer (Alg directeur EZH),
 • L.M.J. van Halderen (Vz directie EPON),
 • P. Koppen de Neve (directeur UNA).

* Instanties/bedrijven:

 • E.J. Postmus (Gasunie),
 • K. Dijkstra (Gasunie),
 • P. Derks (Gasunie),
 • H. Geijzers (Senter),
 • J. Verhoef (Senter),
 • P.A.M. van Luyt (NOVEM),
 • K. Kwant (NOVEM),
 • P. Stollwerk (NOVEM),
 • C. van Leenders (NOVEM),
 • Mathijssen (VNO-CNW),
 • drs. L. Knegt (VNO-CNW),
 • ir. M.P.H. Korten (VNO-CNW),
 • de Jong (directeur, SHELL),
 • J.A. Terning (SHELL),
 • S. Mennes (SHELL),
 • P.L. Zuiderveld (SHELL),
 • Noud Janssen (AGRO),
 • J. Hendriks (AGRO),
 • ir. J. Koolen (LLTB),
 • P. De Sampaio Nunes (directeur financiele ondersteuning Europese Commissie),
 • C. Cleutinx (Europese Commissie),
 • E. Millich (hoofd financiële ondersteuning Europese Commissie),
 • C. Jones (Europese Commissie),
 • P. Zegers (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).

* Katalysatoren:

 • P. Blok (InterEnergie),
 • C.J.F. Böttcher (Böttcher),
 • F.W. Saris (voorz. directie ECN),
 • J.H.A. Kiel (ECN),
 • A.C.G.M. Brogtrop (Directeur proj.bureau duurzame energie),
 • Bultink A (Adviseur project bureau duurzame energie),
 • R. Kalf (adviseur projectbureau duurzame energie).

Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze praktijken van de groene stroommaffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet ons Openbaar Ministerie en met name de Minister van Justitie, toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van onderzoekteams, infiltranten en dergelijke krijgen zij van mij middels dit artikel in Kleintje Muurkrant alle namen zomaar gratis op een dienblaadje aangereikt. Of de beschreven creatieve oplossing metterdaad doorgezet wordt of verijdeld wordt door verzet van het gezonde verstand, hangt af van onze media. Mijn oproep aan de media is dan ook: Doe er iets aan! Schoon ons land van deze groene stroommaffia!

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over de groene stroom maffia heeft beschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/ekc.htm)

P.s. Voor een parlementaire enquête is het verhoren van betrokkenen op de bovengaande lijst vereist.

  Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 352, 12 januari 2001