Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van 17 juli 2000, kenmerk: Bes/17070/VV


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 20 november 2000.

PLEITNOTITIE.

A.M.L. van Rooij,

Appellant,

Tegen:

Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.

Verweerder.

Ons kenmerk: Bes/17070/VV. Uw nummer: 199900791/6/R2.

Tijdstip hoorzitting: 21 november 2000 om 10.00 uur.

Ontvangen stukken.

 • Ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van 17 juli 2000, kenmerk: Bes/17070/VV, bestaande uit 44 pagina's.
 • Onze bij brief van 2 augustus 2000 nader toegezonden stukken, bestaande uit 15 pagina's.
 • Onze bij brief van 25 oktober 2000 nader toegezonden stukken, bestaande uit 40 pagina's.
 • Onze bij brief van 19 november 2000 nader toegezonden stukken, bestaande uit 16 pagina's.

Wij verzoeken u de inhoud van deze stukken volledig, maar dan ook echt volledig, te betrekken in uw beslissing.


  De feiten zijn.

maart 1996. F. v/d Biggelaar begint op het adres 't Achterom 5a in een agrarisch bestemde stal met houtverwerkende activiteiten. in strijd met de bestemming "agrarische doeleinden B", dat op betreffend perceel rust.

14 april 1996. Bij brief van 14 april 1996 richt appellant aan burgemeester en wethouders het verzoek om met toepassing van bestuursdwang F. v/d Biggelaar te verplichten om het met de bestemming strijdig gebruik van zijn stal te beëindigen. (zie bijlage 1).

14 april 1996 tot 2 febr. 1999. Burgemeester en wethouders hebben deze met de bestemming strijdige houtverwerkende activiteiten van F. v/d Biggelaar 3 jaar lang gedoogd en derhalve gedoogd dat F. v/d Biggelaar 3 jaar lang strafbare feiten heeft gepleegd.

Letwel: Tegen dit gedogen heeft appellant vele gerechtelijke procedures moeten voeren. Dit heeft appellant vele tienduizenden guldens gekost. Wanneer burgemeester en wethouders bovengenoemd plegen van strafbare feiten door F. v/d Biggelaar al die jaren niet had afgedekt dan was appellant bovengenoemde tienduizenden guldens niet kwijt geweest. Burgemeester en wethouders hebben dan ook zeer nadrukkelijk hun macht misbruikt om op vorenstaande wijze genoemde tienduizenden guldens bij appellant te stelen. Zij maken zich dan ook zeer nadrukkelijk schuldig aan diefstal van tienduizenden guldens van appellant.

Letwel: Om het plegen van bovengenoemde strafbare feiten van F. v/d Biggelaar af te dekken hebben burgemeester en wethouders vele gerechtelijke procedures moeten voeren en daarbij tientallen keren gelogen tegenover de rechter. De kosten van al die rechtszaken en bijbehorende ambtenarenuren heeft de Rooise gemeenschap honderdduizenden guldens gekost.

Wanneer burgemeester en wethouders bovengenoemd plegen van strafbare feiten al die jaren niet hadden afgedekt dan was de Rooise gemeenschap bovengenoemde honderdduizenden guldens niet kwijt geweest. Burgemeester en wethouders hebben dan ook zeer nadrukkelijk hun macht misbruikt om op vorenstaande wijze genoemde honderdduizenden guldens bij de inwoners van Sint Oedenrode te stelen. Zij maken zich dan ook zeer nadrukkelijk schuldig aan diefstal van honderdduizenden guldens bij de inwoners van Sint Oedenrode.

2 febr. 1999. Bij uitspraak F03.98.1060 van 2 februari 1999 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak beslist dat voor bovengenoemde houtbewerkende activiteiten van F. v/d Biggelaar ook een milieuvergunning is vereist en F. v/d Biggelaar daarover niet beschikt. Ook hiertegen dient door burgemeester en wethouders te worden opgetreden. Ook dat weigeren zij.

18 febr. 1999. Via het artikel "Omstreden werkplaats is al verhuisd" in het Eindhovens Dagblad van 18 februari 1999 laat burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode de inwoners van Sint Oedenrode en omgeving weten dat de gemeente in het kader van het bestemmingsplan al eerder tegen de houtverwerkende activiteiten van F. v/d Biggelaar hebben opgetreden en dat de heer van den Biggelaar zijn houtverwerkende activiteiten reeds naar een schuur aan de Boskantseweg heeft verplaatst. Burgemeester P. Schriek zegt in betreffend artikel letterlijk het volgende:

  Volgens burgemeester P. Schriek is er dan ook geen reden meer op te treden tegen Van den Biggelaar. "Je kan geen bestuursdwang toepassen op een bedrijf dat er niet is. Het was voor ons een gepasseerde zaak en om die reden hebben we niemand naar de rechtszaak gestuurd.

F. v /d Biggelaar zegt in betreffend artikel letterlijk het volgende:

  F. van den Biggelaar zegt geen behoefte te hebben aan commentaar op het vonnis. "Ik ben met mijn bedrijf naar de Boskantseweg verhuisd en heb hiermee bewust afstand genomen van de ellende aan 't Achterom. (zie bijlage 2)

Zowel burgemeester P. Schriek als wel F. van den Biggelaar hebben via het Eindhovens Dagblad hierover de inwoners van Sint Oedenrode en omgeving bewust voorgelogen. Dit om F. van den Biggelaar te vrijwaren van het opleggen van dwangsommen en bestuursdwang. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 15 juni 1999 van Robert van den Biggelaar (is F. v/d/ Biggelaar) aan de gemeente Sint Oedenrode (zie bijlage 3). Daarin schrijft F. van den Biggelaar letterlijk het volgende:

  Voor het laatst genoemde ben ik in overeenstemming gekomen met dhr. v/d/ Vleuten dat ik in februari/maart 2000 nog een ander gedeelte van de loods kan huren. Vanaf dat moment heb ik mijn hele bedrijf verplaatst naar de Boskantseweg. U begrijpt dat ik dit aanbod met twee handen aanneem, omdat ik dan waarschijnlijk geen bezwaren meer van dhr. Van Rooij zal ontvangen. Tot die tijd hoop ik dat ik op 't Achterom gedoogd kan blijven zitten.

Hiermee is vast komen te staan dat burgemeester en wethouders op 15 juni 1999 wisten dat op 't Achterom 5a nog steeds houtverwerkende activiteiten plaatsvonden. Hiermee is tevens vast komen te staan dat F. v/d Biggelaar zelf heeft geschreven dat hij zijn houtverwerkende activiteiten op 't Achterom 5a in februari/maart 2000 beëindigd.

14 jan. 2000. Bij uitspraak van 14 januari 2000, nr. 199900791/2, heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant van 11 mei 1999, no. 205507, inzake het op 24 september 1998 door de Raad van de gemeente Sint Oedenrode vastgestelde bestemmingsplan"buitengebied 1997" geschorst. Met deze uitspraak blijft het oude bestemmingsplan van kracht en de houtverwerkende activiteiten van F. van den Biggelaar op 't Achterom 5a strijdig met de bestemming.

10 febr. 2000. Bij brief van 10 februari 2000 verzoeken Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,om ter bescherming van het milieu in het buitengebied, de bij uitspraak nr. 199900791/2, d.d. 14 januari 2000 gedane schorsing gedeeltelijk op te heffen. Deze zaak is op 16 maart 2000 ter zitting behandeld. Zowel burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode als wel Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben hierover tegenover de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State allerlei leugens verkondigd.

6 juni 2000. Op basis van bovengenoemde leugens heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 6 juni 2000, no. 200000792/1, de schorsing voor wat betreft de medebestemmingen "agrarische bedrijfsdoeleinden-A" en "Woondoeleinden-W", de daarbij behorende detailplankaarten, met uitzondering van het plandeel met de bestemming: "Woondoeleinden-W" gelegd op het perceel 't Achterom 9 zoals aangegeven op de bij deze uitspraak gewaarmerkte kaart, en de artikelen 16 en 18 alsmede in verband hiermede de artikelen 1, 2, 3, 21 en 22a van de bij het plan behorende voorschriften opgeheven. Dat F. van den Biggelaar ten tijde van deze uitspraak op het adres 't Achterom 5a nog houtverwerkende activiteiten verrichtte, hebben zowel Gedeputeerde Staten als wel burgemeester en wethouders bewust voor de voorzitter verzwegen.

Met deze uitspraak heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de al vanaf april 1996 voortdurende met de bestemming strijdige houtverwerkende activiteiten van F. van den Biggelaar op het adres 't Achterom 5a middels opheffing van de schorsing van artikel 21 uit het 'nieuwe' bestemmingsplan (overgangsbepalingen) gelegaliseerd.

Met deze uitspraak heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State F. van den Biggelaar op het adres 't Achterom 5a, middels opheffing van de schorsing van artikel 21 uit het 'nieuwe' bestemmingsplan (overgangsbepalingen) aan een 2e woning geholpen. De woning op het adres 't Achterom 5a is namelijk illegaal. De oude bestemming kent namelijk alleen een woning op het adres 't Achterom 5 (zie bijlage 4).

Met deze vorm van corruptie heeft F. v/d Biggelaar zijn 2 ha. agrarische grond f.6,- per m2 weten om te zetten tot zo'n 2 ha. industriegrond f.200,- per meter en een nieuwe woning ('t Achterom 5a) weten te creëren in het buitengebied. F. v/d Biggelaar is hiermee in een klap 5 miljoen gulden rijker geworden. Voor wat hoort wat. In geval F. v/d Biggelaar voor deze corrupte diensten aan burgemeester P. Schriek en aan betrokken ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode en de provincie Noord Brabant 2 miljoen gulden onder de tafel teruggeeft, dan heeft hij toch nog mooi 3 miljoen gulden verdient. Dit is corruptie in optima forma.

22 juni 2000. Bij brief van 22 juni 2000 laten burgemeester en wethouders ons het besluit van 5 juni 2000 toekomen, waarbij zij aan F. van de Biggelaar milieuvergunning hebben verleend voor houtverwerkende activiteiten op het adres 't Achterom 5a (zie bijlage 5). Hiermee zijn de corrupte bedoelingen van burgemeester en wethouders, in samenspanning van F. v/d Biggelaar, bewezen.

Wanneer u op basis van vorenstaande feitelijke informatie niet overgaat tot schorsing van de medebestemmingen "Agrarische bedrijfsdoeleinden-A" en "Woondoeleinden-W", de daarbij behorende detailplankaarten, en de artikelen 16 en 18 alsmede in verband hiermede de artikel 1, 2, 3, 21 en 22a van de bij het plan behorende voorschriften, dan bent u medeplichtig aan deze miljoenen corruptie. Wij gaan er vanuit dat u als onafhankelijk voorzitter niet medeplichtig wenst te zijn aan deze miljoenen corruptie en overgaat tot schorsing.

Vorenstaande miljoenencorruptie beperkt zich in Sint Oedenrode niet alleen tot F. v/d Biggelaar (familielid van voormalige Loco burgemeester en huidig raadslid J. Jansen), maar wordt op vele plaatsen in Sint Oedenrode toegepast, zodat er later onder de kreet van "voor wat hoort wat" nog veel meer miljoenen guldens aan corrupte bestuurders en ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode en de provincie Noord Brabant onder de tafel kunnen worden doorgeschoven.

  Een ander voorbeeld is de criminaliteit rondom de Bestseweg 9.

Oude bestemmingsplan.

17 oktober 1980. Op grond van artikel 5 lid A sub I uit het oude bestemmingsplan rust op het adres Bestseweg 9 de bestemming "natuurgebied met agrarisch gebruik". Ingevolge artikel 5 lid A sub II onder 2a mogen burgemeester en wethouders uitsluitend vrijstelling verlenen voor de bouw van veldschuren en melkstallen met een oppervlakte van ten hoogste 50 m2 en een hoogte van maximaal 3 meter. Dit vanwege het feit dat het om een milieukritisch gebied gaat.

25 april 2000. Bij besluit van 25 april 2000 verlenen burgemeester en wethouders op de Bestseweg 9 bouwvergunning aan J.A. Konings voor de oprichting van een nieuwe schuur van 21,25 meter lengte, 8,37 meter breedte en 6,67 meter hoogte met een totale inhoud van 817 m3. Deze schuur wordt gebruikt ten behoeve van een schildersbedrijf. Weer een nieuw niet-agrarisch bedrijf erbij in ons kritische buitengebied van Sint Oedenrode. Dit alles onder het mom van bescherming van dat gebied en onder de dekmantel van "Groene gemeente".

16 juni 2000. Bij uitspraak van 6 juni 2000, no. 20000792/1, heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de schorsing voor wat betreft de mede bestemmingen "Agrarische bedrijfsdoeleinden-A" en "Woondoeleinden-W", de daarbij behorende detailplankaarten met uitzondering van het plandeel met de bestemming "Woondoeleinden W" gelegd op het perceel 't Achterom 9 zoals aangegeven op de bij deze uitspraak gewaarmerkte kaart, en de artikelen 16 en 18 alsmede in verband hiermede de artikelen 1, 2, 3, 21 en 22a van de bij het plan behorende voorschriften opgeheven.

Dat burgemeester en wethouders aan J.A. Konings op 25 april 2000 bouwvergunning hebben afgegeven voor deze schuur van 817 m3 op betreffende kritische locatie hebben zij bewust voor de voorzitter verzwegen. Met deze uitspraak heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, middels gedeeltelijke opheffing van de eerder uitgesproken schorsing dit gelegaliseerd. J.A. Konings heeft zich op deze onrechtmatige wijze met miljoenen kunnen verrijken. Voor wat hoort wat. In geval J.A. Konings voor deze corrupte diensten aan burgemeester en wethouders en betrokken ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode een half miljoen onder de tafel teruggeeft, dan heeft hij nog genoeg verdiend. Ook dit is corruptie in optima forma.

  Bovengenoemd 2-tal voorbeelden is niet limitatief. Ik kan er nog tientallen meer aanhalen.

Het nieuwe bestemmingsplan "buitengebied 1997" gebruiken burgemeester en wethouders daadwerkelijk als dekmantel om voor honderden miljoenen guldens aan deze vorm van corruptie te plegen. Hieraan moet een eind komen.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om op basis van deze nieuwe feiten de medebestemmingen "Agrarische bedrijfsdoeleinden-A" en "Woondoeleinden -W", de daarbij behorende detailplankaarten, en de artikelen 16 en 18 alsmede in verband hiermede de artikelen 1, 2, 3, 21 en 22 a van de bij het plan behorende voorschriften wederom te schorsen. Vanwege het feit dat deze miljoenen corruptie niet beloond mag worden verzoeken wij u Gedeputeerde Staten van Noord Brabant tevens te veroordelen in de proceskosten. Het ingevulde proceskostenformulier vindt u bijgevoegd.


  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.10 pagina's volgen.

  ATTENTIE.

Deze pleitnotitie hebben wij bij de stichting sociale databank Nederland op internet laten plaatsen, websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-bw38.htm
Iedereen in Nederland behoort namelijk te weten dat er in Sint Oedenrode deze vorm van miljoenen corruptie afspeelt.