Nationale Ombudsman blijkt belangenverstrengeld met geheimhouding van openbare documenten contra Wim Kok


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Aantekenen met ontvangstbevestiging

Nationale Ombudsman,
Prof. mr. R. Fernhout,
Postbus 29729,
2502 LS 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 29 september 2002.

  OPEN BRIEF

Ons kenmerk:

Per fax 070 - 3607572.

Ons kenmerk: Wk/24022/klacht NO.

Betreft:

  A.M.L. van Rooij/
 • Mijn klacht van 24 februari 2002 tegen de Minister-President W. Kok.
 • Uw brief van 27 februari 2002.
 • Uw brief van 11 maart 2002.
 • Uw brief van 18 april 2002.
 • Uw brief van 16 augustus 2002 met bijbehorende bevindingen.
 • Mijn brief van 22 augustus 2002.
 • Uw brief van 12 september 2002.
 • Mijn brief van 14 september 2002.
 • Uw brief van 26 september 2002, met openbaar rapport.

Geachte heer Fernhout,

Bijgevoegd vindt u nogmaals mijn brief van 14 september 2002 aan u persoonlijk (zie bijlage). Ik verzoek u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In betreffende brief heb ik u letterlijk het volgende geschreven:

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


  Aantekenen met ontvangstbevestiging

  Per fax 070 - 3607572.

  Nationale Ombudsman,
  Prof. mr. R. Fernhout,
  Postbus 29729,
  2502 LS 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 14 september 2002.

  Ons kenmerk: Wk/24022/klacht NO.

  Betreft:

   A.M.L. van Rooij/
  • Mijn klacht van 24 februari 2002 tegen de Minister-President W. Kok.
  • Uw brief van 27 februari 2002.
  • Uw brief van 11 maart 2002.
  • Uw brief van 18 april 2002.
  • Uw brief van 16 augustus 2002 met bijbehorende bevindingen.
  • Mijn brief van 22 augustus 2002.
  • Uw brief van 12 september 2002.

  Geachte heer Fernhout,

  Op mijn klacht over de in mijn brief van 24 februari 2002 beschreven handelwijze van Minister-President W. Kok heeft u mij bij brief van 16 augustus 2002 uw bevindingen laten toekomen. U stelt mij daarbij in de gelegenheid om binnen twee weken op de in uw bevindingen weergegeven feiten te reageren.

  De in uw bevindingen genoemde feiten heeft u tot stand laten komen op basis van informatie die de minister van Algemene Zaken aan u heeft verstrekt, waarvan u mij bij brief van 18 april 2002 in kennis hebt gesteld.

  Om te kunnen beoordelen of de minister van Algemene Zaken u hierover juist en volledig heeft geïnformeerd heb ik u bij brief van 22 augustus 2002 verzocht om toezending van het gehele dossier waarop u uw bij brief van 16 augustus 2002 toegezonden bevindingen hebt gebaseerd. Dit om daarop feitelijk inhoudelijk te kunnen reageren en zo nodig het dossier daarop aan te kunnen vullen.

  Bij brief van 12 september 2002 bericht u mij dat u aan mijn verzoek om toezending van het volledige dossier niet zult voldoen. Als reden daarvoor geeft u aan:

  1. het dossier is te omvangrijk.
  2. het is ondoenlijk om van alle in het dossier bevindende stukken afschriften te verstrekken.
  3. het is zinloos om mij de stukken toe te sturen omdat de meeste stukken van mij afkomstig zijn en derhalve bij mij bekend zijn.

  Als antwoord daarop bericht ik u als volgt:
  Ad 1) Mochten aan het kopiŽren van het omvangrijke dossier kosten verbonden zijn die u niet van de overheid krijgt vergoed dan zal ik u die vergoeden. Gelieve ons van te voren een kostenraming op te sturen.
  Ad 2) Mocht u kosteloze hulp nodig hebben om het volgens u te omvangrijke dossier te kopiŽren dan kan ik daarvoor zorgen.
  Ad 3) Het is juist van groot belang te weten welke stukken van mij in het dossier zitten. Dit om te kunnen beoordelen of u geen belangrijke stukken van mij mist.

  Op grond van bovengenoemd antwoord ad 1 t/m ad 3 en mijn vermoeden dat het dossier waarop u uw bevindingen heeft gebaseerd incompleet is, en bovendien geen geheime mij onbekende stukken mag bevatten, verzoek ik u mij nogmaals een afschrift van het gehele dossier te laten toekomen. Omdat het dossier volgens uw eigen zeggen zo omvangrijk is dat het ondoenlijk is om het te kopiŽren, zal ik voor het doorlezen ervan ook veel tijd nodig hebben. In het bijzonder daarom verzoek ik u mij, na toezending van het gehele dossier, een termijn van zes weken te vergunnen om daarop feitelijk te reageren.

  In afwachting van uw antwoord teken ik,


   Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Hoogachtend, Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.
Wat schetst mijn verbazing: U doet net of u mijn bovengenoemde brief nooit hebt ontvangen en komt met uw openbaar rapport, rapportnummer: 2002/296 d.d. 26 september 2002 naar buiten, dat is gebaseerd op selectieve, subjectieve en onwerkelijke feiten.

De echte feiten zoals u die o.a. kunt lezen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, webpagina's www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdnl.nl/epon-3.htm en www.sdnl.nl/ekc-mail.htm en www.sdnl.nl/ekc-persbericht.htm en www.sdnl.nl/houtmot.htm en www.sdnl.nl/ekc.htm met al haar doorkliks, worden door u verzwegen. Mijns inziens is dat de werkelijke reden waarom ik van u het dossier niet mag inzien waarop u uw "openbaar rapport" heeft gebaseerd.

Het moge u duidelijk zijn, dat nu u uw rapport openbaar heeft gemaakt, het daaraan ten grondslag liggende dossier ook voor mij openbaar is. Juist om die reden richt ik aan u nogmaals het nadrukkelijke verzoek om mij binnen 8 dagen na heden een afschrift te laten toekomen van het volledige dossier waarop u uw "openbaar rapport" heeft gebaseerd. Tevens stel ik u hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die u aanricht bij A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met het op deze wijze afhandelen van mijn klacht en het openbaar maken van uw rapport 2002/296 d.d. 26 september 2002.

Deze brief aan u is eveneens openbaar. Ik wil u daarom vragen om die bij uw openbaar rapport te voegen en als één geheel te verzenden naar de Nederlandse media en pers. Dit omdat zij recht hebben op eerlijke oprechte informatie. Ik verzoek u tevens mij dat schriftelijk te bevestigen.

Het moge u duidelijk zijn dat ik op grond van bovengenoemde feiten erop sta dat u mij binnen 8 dagen na heden een afschrift laat toekomen van het volledige dossier waarop u uw "openbaar rapport" van 26 september 2002 heeft gebaseerd. Dit schrijven aan u heb ik laten publiceren bij de stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet, webpagina: www.sdnl.nl/ekc-omb1.htm. Uw antwoord hierop, of het uitblijven van uw antwoord hierop, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

In afwachting op toezending van het volledig dossier binnen 8 dagen na heden teken ik,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Hoogachtend, Ecologisch Kennis Centrum B.V.
voor deze,

Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

C.c.: Stichting Sociale Databank Nederland (website: www.sdnl.nl)