Beroepschrift tegen het op 10 april 2002 genomen besluit,
kenmerk 824948, van GS van Noord Brabant


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 20 mei 2002.

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 20 mei 2002.

Ons kenmerk: SDN/20052/B.

Betreft:

  Stichting Sociale Databank Nederland/
  Beroepschrift tegen het op 10 april 2002 verzonden besluit van
  8 april 2002, kenmerk 824948, van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.


Geacht College,

Namens opgemelde stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Arnhem, hierna te noemen: appellant, tekent ondergetekende beroep aan tegen het op 10 april 2002 verzonden besluit van 8 april 2002, kenmerk 824948, van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. Van het in geding zijnde besluit vindt u een kopie bijgevoegd (zie bijlage 1)(3 pagina's).

MOTIVERING BEROEPSCHRIFT.

In het in geding zijnde besluit schrijven Gedeputeerde Staten van Noord Brabant letterlijk het volgende:

U hebt uw geschrift tijdig ingediend. U hebt mondeling (in een telefonisch contact met behandelend ambtenaar E. de Groot van ons bureau Handhaving) te kennen gegeven dat u het verschijnen op een hoorzitting, waarin de kwestie van het niet tijdig beslissen aan de orde is, niet nodig acht. Wel hebt u te kennen gegeven eventueel uw standpunt in de kwestie Oude Gracht te willen toelichten als die inhoudelijk aan de orde wordt gesteld.

Hierop hebben Gedeputeerde Staten van Noord Brabant het volgende besluit genomen:

Het bezwaarschrift van 18 december 2001 van de directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te Sint Oedenrode, de heer A.M.L. van Rooij, namens de stichting Sociale Databank Nederland gegrond te verklaren in zoverre het betreft het niet tijdig beschikt hebben op diens handhavingverzoek.

Hiermee hebben Gedeputeerde Staten beslist dat zij, met het niet tijdig nemen van hun besluit, de wet hebben overtreden. Als gevolg van deze wetsovertredingen heeft appellant te maken gekregen met de volgende vervolgschade:

De kosten van juridische bijstand. Deze hebben tot op heden onder meer bestaan uit:

 • Voeren correspondentie/telefoongesprekken/bezoek PTT/ dossierstudie/reiskosten.

 • Opstellen beroepschrift d.d. 18 december 2001, kenmerk: SDN/18121/B, tegen de weigering om te beschikken aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 2)(5 pagina's).

 • Opstellen verzoek om voorlopige voorziening d.d. 18 december 2001, kenmerk: SDN/18121/VV, tegen de weigering om te beschikken aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 3)(5 pagina's).

 • Kosten aangetekende verzending van beroepschrift met bijbehorend verzoek om voorlopige voorziening d.d. 18 december 2001.

 • Kosten van tweemaal griffierecht ŗ fl. 962,- (zie bijlage 4)(1 pagina). Ik heb tweemaal griffierecht moeten betalen omdat de Raad van State van mijn ene verzoek om voorlopige voorziening, zonder mijn toestemming, twee verzoeken om voorlopige voorziening heeft gemaakt met de nummers: 200106224/3/M2 en 200106226/3/M2 en ik deze verzoeken om voorlopige voorzieningen heb verloren zonder terugbetaling van griffierecht. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd:

  • de uitspraak nummer 200106224/3/M2 van 25 januari 2002 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 5)(4 pagina's).

  • de uitspraak nummer 200106226/3/M2 van 25 januari 2002 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 6)(5 pagina's)

 • Opstellen brief d.d. 23 december 2001 aan mr. P. van Dijk, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 7)(6 pagina's), en de kosten van het aangetekend verzenden.

 • g. Opstellen brief d.d. 30 december 2001 aan mr. P. van Dijk, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 8)(3 pagina's), en de kosten van het aangetekend verzenden.

 • h. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een tweede beroepschrift tegen de weigering om te beschikken verzonnen, gecreŽerd en ingeboekt onder nummer 200106226/2/M2 en dit bij brief van 20 december 2001 naar het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel doorgestuurd om het daar te laten behandelen als bezwaarschrift (zie bijlage 9)(1 pagina). Dit heeft geleid tot het besluit van 6 februari 2002, kenmerk: 02.00907, van dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (zie bijlage 10)(2 pagina's).

 • i. Opstellen bezwaarschrift d.d. 20 maart 2002, kenmerk: SDN/wat/20032/bz, tegen het besluit van 6 februari 2002 van het waterschap De Dommel op een door de Raad van State verzonnen en gecreŽerde bezwaarschrift (zie bijlage 11)(1 pagina). Dit bezwaarschrift is door het waterschap De Dommel doorgezonden naar de rechtbank te 's-Hertogenbosch om het daar te laten behandelen als beroepschrift. Voor bewijs zie bijgevoegde op 4 april 2002 verzonden brief van 22 maart 2002, kenmerk 02.01870, van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (zie bijlage 12) (1 pagina).
  De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft dit beroepschrift in behandeling genomen onder nummer 02/793 BESLU V35 BB. Voor bewijs zie bijgevoegde brief van 10 april 2002 van de rechtbank 's-Hertogenbosch (zie bijlage 13)(1 pagina). Bij brief van 11 april 2002 verzoekt de rechtbank mij om binnen 4 weken 218 euro aan griffierecht over te maken voor de behandeling van het beroepschrift (zie bijlage 14)(1 pagina).

 • j. Opstellen brief d.d. 11 mei 2002 aan de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch met het verzoek het onder "punt i" genoemde beroepschrift ter behandeling door te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bijlage 15)(1 pagina). Dit omdat het een Wvo-aangelegenheid betreft en betreffend beroepschrift rechtstreeks door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet worden behandeld.

 • k. Alle nog te maken vervolgkosten als gevolg van deze, onder de punten h, i en j genoemde, door de Raad van State gecreŽerde zaak.

 • l. Opstellen van dit beroepschrift d.d. 20 mei 2001, kenmerk: SDN/20052/B, en alle daarin nog te maken vervolgkosten. Wij verzoeken u bovengenoemde punten a t/m l met bijbehorende bewijsstukken hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Alle hierboven genoemde gemaakte en nog te maken kosten zijn het gevolg van het feit dat Gedeputeerde Staten van Noord Brabant niet binnen de wettelijke termijn een besluit hebben genomen op ons verzoek van 14 november 2001. Gedeputeerde Staten dienen deze gemaakte en nog te maken kosten dan ook te vergoeden. Het in geding zijnde besluit heeft hierin niet voorzien. Ik verzoek u dan ook het in geding zijnde besluit hierop aan te passen en bij onherroepelijke uitspraak te beslissen dat Gedeputeerde Staten alle hierboven opgesomde reeds gemaakte kosten en alle nog te maken vervolgkosten zal moeten vergoeden.

Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffiekosten ten laste van rekening courant nummer 705-151R gebracht moeten worden. Met nadruk verzoek ik u deze zaak niet zonder zitting af te doen en mij hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag. Dit omdat ik op die andere dagen contractuele verplichtingen elders heb.

De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (zie bijlage 16)(1 pagina).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 41052377, van de stichting Sociale Databank Nederland (zie bijlage 17)(2 pagina's).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie bijlage 18)(2 pagina's).
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (zie bijlage 19)(2 pagina's).


Hoogachtend

ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


C.c. De stichting Sociale Databank Nederland

Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen 1 t/m 19 bestaande uit 47 pagina's.