De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Marktwerking zorgt voor sterke toename van milieubelasting door Epon-kolencentrale

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 19 mei 2001
Per fax: 030- 2331311

Stichting Natuur en Milieu
t.a.v. Marc Coene
Medewerker Stoffen en Milieukwaliteit
Donkerstraat 17
3511 KB Utrecht

Betreft: gewolmaniseerd houten speeltoestellen


  Geachte heer Koene,

Tot mijn verbazing las ik bijgaande achtergrondinformatie d.d. 8 mei 2001 met als kop: "Spelen op toestellen van geïmpregneerd hout niet gevaarlijk". (Bijlage 1).

In betreffend artikel, gericht aan de ouderraden en medezeggenschapsraden van basisscholen in Sin-Oedenrode, stelt u dat het spelen op deze toestellen geen gevaar oplevert voor kinderen, en adviseert u onder andere: "laat u niet gek maken door het Ecologisch Kennis Centrum".

Het Ecologisch Kenniscentrum beschikt over een schat aan informatie waaruit blijkt dat het spelen van kinderen op deze toestellen wel gevaarlijk is. Uw eigen organisatie schreef nog in 1996 dat "het niet verantwoord is kinderen bloot te stellen aan de gezondheidsrisico's van het spelen op met CCA- of CC- zouten verduurzaamde houten speeltoestellen". (Bijlage 2).

Kennelijk beschikt u over nieuwe informatie uit onafhankelijke bron waaruit u nu de conclusie trekt dat het spelen op deze toestellen niet gevaarlijk is.

Wij verzoeken u deze informatie, waarover zowel het Ecologisch Kennis Centrum als de Vrijwillige Milieurecherche nog niet beschikken, binnen 7 dagen aan ons te overhandigen. Mocht u aan dit verzoek niet voldoen, dan zullen wij bij Justitie in Utrecht aangifte tegen uw organisatie doen wegens smaad, door u gepleegd jegens het Ecologisch Kennis Centrum. (Art. 261 Wetboek van Strafrecht)

Met vriendelijke groet,


Namens de Vrijwillige Milieurecherche,
Toine van Bergen

Bijlage 1: Achtergrondinformatie SNM d.d. 8 mei 2001, 2 pagina's.
Bijlage 2: Achtergrondinformatie en persbericht SNM d.d. 2 juli 1996, 3 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland