Nederland vanaf 1996 voorzitter van criminele wereldorganisatie

EuroStaete . . . EKC homepage . . . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Onder de verantwoordelijkheid van de voormalige VVD-minister van VROM P. Winsemius

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode
    ONGELOOFLIJKE WAARHEID

Wie had dat ooit kunnen denken;
de Staat der Nederlanden is al vanaf 1996
voorzitter van een wereldwijd vertakte
milieucriminele organisatie.

Door Ad van Rooij.

Onder de verantwoordelijkheid van de voormalige VVD-minister van VROM P. Winsemius is in 1984 de intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van de onderneming "AVR-Chemie B.V." die vóór 1 januari 1986 in bedrijf moest zijn. In deze onderneming participeerden: de Staat der Nederlanden (voor 10%), de gemeente Rotterdam (voor 45%) en de volgende acht industriële ondernemingen AKZO N.V., Dow Chemical (Nederland) B.V., Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Hoechst Holland N.V., Hoogovens Groep B.V., SHELL Nederland B.V., Naamloze Vennootschap DSM en Nederlandse Unilever Bedrijven B.V. (gezamenlijk voor 45%).

Deze onderneming heeft zich tot doel gesteld om in onderlinge samenwerking een aanvullende mogelijkheid te realiseren tot het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken en verwijderen van chemische afvalstoffen. Deze onderneming wordt bestuurd door de Raad van Beheer, bestaande uit vijf leden te weten: de gemeente Rotterdam, twee leden, de acht multinationals, twee leden, en de Staat der Nederlanden (minister van VROM) een lid. Het door de Staat benoemde lid treedt op als voorzitter van de Raad van Beheer. Hiermee is de minister van VROM voorzitter geworden van dit chemisch afvalstoffen verwerkende bedrijf en heeft de overheid daarin een meerderheidsbelang van 55%. Hiermee is alles verklaard wat ik ruim 15 jaar lang heb meegemaakt.

Het is nu allemaal helder uit te leggen. De minister van VROM is voorzitter van de onderneming "AVR-chemie B.V.", waarvan ook bovengenoemde chemiegiganten onderdeel uitmaken. Deze chemiegiganten, waaronder SHELL, produceren jaarlijks tonnen hoogproblematisch gevaarlijk afval, dat tegen zeer hoge kosten eeuwig moet worden opgeslagen. De minister van VROM heeft, vanuit zijn andere pet, de Bestrijdingsmiddelenwet goedgekeurd die geen rekening houdt met de niet-werkzame chemische stoffen en de afvalfase van het bestrijdingsmiddel.

Met de hulp van de minister van VROM hebben deze chemische concerns daardoor al vanaf 1986 hun hoogproblematisch gevaarlijk afval kunnen omzetten tot product 'bestrijdingsmiddel' en kunnen verkopen. Het gaat hierbij om zowel agrarische als niet-agrarische bestrijdingsmiddelen, waaronder het superwolmanzout-Co (toelatingsnummer: 8228N) van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Met dit bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co heeft o.a. SHELL jarenlang hun hoogproblematisch gevaarlijk afval met zeer hoge concentraties aan arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) tot product superwolmanzout-Co kunnen omzetten en kunnen verkopen aan zo'n 35 houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder mijn buurman Gebr. van Aarle B.V.

Omdat arseen en chroom VI "zwarte lijststoffen" zijn en in het milieu brengen ervan vanwege hun uiterst gevaarlijke eigenschappen, als giftigheid, carcinogeniteit, mutageniteit, teratogeniteit, afbreekbaarheid en (bio) accumulatie, via een maximale brongerichte aanpak vermeden moest worden, betekent dat het nooit in hout geperst had mogen worden. Om dat toch te kunnen doen moesten ook bij zo'n 35 Nederlandse houtimpregneerbedrijven gaten in de aan hen verleende milieuvergunningen worden ingebouwd. De voorzitter van de onderneming "AVR-Chemie B.V." is de minister van VROM. Deze minister van VROM maakt ook de milieuwetgeving.

Voormalig minister H. Alders van VROM had dit probleem dan ook in een handomdraai opgelost. Hij heeft in mei 1992 voor de Nederlandse houtimpregneerbedrijven de "Circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven" vastgesteld. Overeenkomstig deze circulaire is aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven milieuvergunning verleend, zo ook aan mijn buurman Gebr. Van Aarle B.V. Deze circulaire houdt geen rekening met de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout. Met deze ingebrachte tekortkomingen in de aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven verleende milieuvergunningen mogen deze bedrijven schoon hout tot aan de kern toe volpersen met o.a. het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. Op deze wijze hebben genoemde multinationals tot op heden zo'n 13 miljoen kg. arseen en zo'n 30 miljoen kg. chroom VI via deze houtimpregneerbedrijven als dekmantel in hout kunnen dumpen. AVR-chemie B.V., waarin de Nederlandse overheid 55 procent aandelen heeft, hebben daaraan grof geld verdiend.

Nooit heb ik begrepen dat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. zonder de daarvoor vereiste Wm- en Wvo-vergunning op sterk verontreinigde grond in strijd met het vigerende bestemmingsplan buitengebied in het kritische Dommeldal van Sint Oedenrode een houtimpregneerbedrijf heeft mogen oprichten en vanaf 4 augustus 1992 tot op heden in werking heeft mogen houden. Zelfs aan de door het Europese Hof van Justitie uitgesproken arrest van 29 september 1999 in een door mij gewonnen zaak C-231/97 tegen de Gebr. van Aarle B.V. wordt al vier jaar lang geen uitvoering gegeven. Nooit heb ik begrepen dat de regionaal inspecteur van VROM hiertegen niet handhavend wenste op te treden.

Nu is mij dit alles duidelijk geworden; immers het ministerie van VROM is voorzitter en aandeelhouder van een wereldwijd vertakte milieucriminele organisatie die miljarden euro's verdient aan het dumpen van hoogproblematisch gevaarlijk afval via dekmantelbedrijven waaronder de Gebr. van Aarle B.V. Dit is dan ook de werkelijke reden dat de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode tot op de dag van vandaag zonder de daarvoor vereiste vergunningen, daarbij arresten van het Europese Hof langs zich neerleggend, hout mag impregneren met het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. Dit ondanks het feit dat het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) de toelating van superwolmanzout-Co al per 1 oktober 2001 heeft ingetrokken en het overgangstermijn al sinds 1 maart 2002 is verstreken.

Dit verklaart ook het niet optreden van de landelijke milieu-organisaties als Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu daartegen, ondanks mijn al 13 jaar lang voortdurende alarmerende verzoeken daarom. Ik als lid van de Vereniging Milieudefensie heb dat nooit begrepen. Nu is dat voor mij glashelder. Het ministerie van VROM, als aandeelhouder van AVR-Chemie B.V., verdient met de dumping van betreffend arseenzuur- en chroomVI-houdend hoogproblematisch afval van o.a. SHELL veel geld. Dit geld gaat voor een deel in de vorm van overheidssubsidie naar de landelijke milieu-organisaties. Het voortbestaan van deze milieuorganisaties is hiermee afhankelijk gesteld van het voortduren van het vergiftigen via dekmantelbedrijven zoals houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V.

De Gebr. van Aarle B.V. verkoopt tot op de dag van vandaag met arseen en chroom VI geïmpregneerde kinderspeeltoestellen. Dit terwijl de Europese Commissie op 6 januari 2003 de richtlijn 2003/02/EC heeft uitgevaardigd, die op 26 januari 2003 in werking is getreden, waarin staat geschreven dat dit hout zo gevaarlijk is dat het niet met de blote handen mag worden aangeraakt. Ondanks deze wetenschap treedt de regionaal inspecteur van VROM hiertegen niet op en weigert de minister van VROM al 11 jaar lang mijn brieven over dit onderwerp inhoudelijk te beantwoorden. Dat als gevolg van deze vorm van corruptie "collusie genaamd" miljoenen mensen ziek zullen worden totdat de (kanker)dood erop volgt is voor de Staat der Nederlanden, maar ook voor de gesubsidieerde landelijke milieu-organisaties, kennelijk van ondergeschikter belang dan zelfverrijking door deze vorm van corruptie.

Wanneer wordt de Staat der Nederlanden hiervoor door de Europese Commissie ter verantwoording geroepen? Wanneer treden de landelijke milieu-organisaties als Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu hiertegen op ? Wanneer komt dit in de grote media ? Wanneer geeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal dit alles toe en komt er een parlementaire enquête ?

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland www.sdnl.nl/ekc.htm en in eerdere afleveringen van Kleintje Muurkrant, zie archief op www.stelling.nl/kleintje.)

In geval u als kiezer op 22 januari 2002 dit wereldwijde eco-terrorisme wilt ondersteunen en uitbreiden om daarmee uzelf te

(Ad van Rooij is milieu- en veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over de gevolgen van eco-terrorisme kunt u vinden op www.sdnl.nl/ekc.htm )

noot:
Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. www.sdnl.nl/ekc.htm

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 372, 11 oktober 2002